Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021- Gemeente Westerveld

Geldend van 29-12-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021- Gemeente Westerveld

De raad van de gemeente Westerveld;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet ;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de begraafplaats te Diever, Dwingeloo, Vledder, Havelte, Uffelte, Wapserveen en Zorgvlied;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • n.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten en eventueel weer herbegraven van een lijk of het lichten en eventueel weer bijzetten van een asbus op gerechtelijk gezag;

 • b.

  het begraven van dood geboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2020”, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2021

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2020.

De raadsgriffier, De voorzitter,

R. Weernekers H. Jager

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2021

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar, op een enkel graf waarin begraven kan worden in 1 laag, wordt geheven

€ 1.896,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar, op een dubbel graf waarin begraven kan worden in 1 laag, wordt geheven

€ 3.790,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar, op een graf waarin begraven kan worden in 2 lagen, wordt geheven

€ 3.790,00

1.3.1

Het onder 1.3 bedoelde recht wordt ook geheven als geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in 2 lagen te begraven, terwijl het graf die mogelijkheid wel heeft

1.3.2

Voor het omzetten van het recht op enkellaags begraven in recht op dubbellaags begraven wordt geheven

€ 1.896,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar, op een urnengraf waarin 2 urnen bijgezet kunnen worden, wordt geheven

€ 2.316,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar, op een urnennis waarin 2 urnen bijgezet kunnen worden, wordt geheven

€ 2.316,00

1.6

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar, tot het doen bijgezet houden in een door de gemeente aangelegde grafkelder op de algemene begraafplaats Diever wordt geheven:

1.6.1

In een enkele grafkelder

€ 3.122,00

1.6.2

In een dubbele grafkelder

€ 4.601,00

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar op een enkel graf wordt geheven

€ 632,00

1.7.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 20 jaar op een enkel graf wordt geheven

€ 1.263,00

1.8

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar op een dubbel graf of een dubbellaagsgraf wordt geheven

€ 1.263,00

1.8.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 20 jaar op een dubbel graf of een dubbellaagsgraf wordt geheven

€ 2.525,00

1.9

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar op een urnengraf/urnennis wordt geheven

€ 937,00

1.9.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 20 jaar op een urnengraf/urnennis wordt geheven

€ 1.872,00

1.10

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar op een enkele grafkelder wordt geheven

€ 1.041,00

1.10.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 20 jaar op een enkele grafkelder wordt geheven

€ 2.082,00

1.11

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar op een dubbele grafkelder wordt geheven

€ 1.534,00

1.11.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 20 jaar op een dubbele grafkelder wordt geheven

€ 3.069,00

1.12

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 40 jaar, op een enkel graf waarin begraven kan worden in 1 laag, wordt geheven

€ 2.525,00

1.13

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 40 jaar, op een dubbel graf waarin begraven kan worden in 1 laag, wordt geheven

€ 5.051,00

1.14

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 40 jaar, op Een graf waarin begraven kan worden in 2 lagen, wordt geheven

€ 5.051,00

1.14.1

Het onder 1.3 bedoelde recht wordt ook geheven als geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in 2 lagen te begraven, terwijl het graf die mogelijkheid wel heeft

1.14.2

Voor het omzetten van het recht op enkellaags begraven in recht op dubbellaags begraven wordt geheven

€ 2.525,00

1.15

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 40 jaar, op een urnengraf waarin 2 urnen bijgezet kunnen worden, wordt geheven

€ 3.088,00

1.16

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 40 jaar, op een urnennis waarin 2 urnen bijgezet kunnen worden, wordt geheven

€ 3.088,00

1.17

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 40 jaar, tot het doen bijgezet houden in een door de gemeente aangelegde grafkelder op de algemene begraafplaats Diever wordt geheven:

1.17.1

In een enkele grafkelder

€ 4.166,00

1.17.2

In een dubbele grafkelder

€ 6.134,00

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder wordt geheven

€ 401,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een persoon beneden de 12 jaar wordt geheven

€ 210,00

2.3

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld onder punt 2.1 en 2.2 verhoogd met

€ 84,00

2.3.1

Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren buiten de uren zoals genoemd in artikel 9 van de beheersverordening

2.4

Voor het begraven van lijken van een doodgeboren of binnen 3 maanden na de geboorte overleden meerling, mits in dezelfde kist geschiedt, wordt slechts éénmaal een recht geheven

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis, urnengraf of graf wordt geheven

201,00

Hoofdstuk 4 Grafkelder

4.1

Bij de aanleg van een grafkelder wordt geheven

347,00

Hoofdstuk 5 Opgraven en verstrooien

5.1

Voor het opgraven en eventueel herbegraven van een lijk wordt geheven :

5.1.1

Van een persoon van 12 jaar of ouder

506,00

5.1.2

Van een persoon jonger dan 12 jaar

252,00

5.2

Voor het lichten van een asbus worden geen leges geheven

5.3

Voor het verstrooien van as op een verstrooiplaats wordt per asbus geheven

56,00

5.3.1

Op een daartoe bij een verstrooiplaats bestemde plaats kan kosteloos een gedenkteken, conform het uitvoeringsbesluit grafbedekkingen en gedenktekens, worden aangebracht

Behorende bij raadsbesluit van 22 december 2020.

De raadsgriffier,

R. Weernekers