Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent de voorwaarden voor de right to challenge (Voorwaarden right to challenge Opsterland 2021)

Geldend van 01-02-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent de voorwaarden voor de right to challenge (Voorwaarden right to challenge Opsterland 2021)

Het college van B&W van de gemeente Opsterland,

BESLUIT

vast te stellen de Voorwaarden right to challenge Opsterland 2021

Artikel 1 Voorwaarden

Voor right to challenge gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het uitgangspunt van de challenge is de maatschappelijke meerwaarde.

  De maatschappelijke meerwaarde wordt getoetst, bijvoorbeeld door te bekijken of de challenge bijdraagt aan de leefbaarheid of vitaliteit van het dorp of de wijk. Het right to challenge wordt opengesteld voor alle partijen. De initiatiefnemers moeten wel een sterke binding met het dorp of de wijk hebben, bijvoorbeeld doordat zij in het dorp wonen.

 • 2.

  Het initiatief wordt gedragen door de wijk of het dorp, de initiatiefnemers zorgen voor het draagvlak en kunnen dit ook aantonen.

  De initiatiefnemers zorgen voor draagvlak. Op welke manier zij dit aantonen, laten we vrij. Zolang het maar duidelijk is dát er draagvlak is. Dit moet aantoonbaar gemaakt worden door een open en transparant proces. De initiatiefnemers blijven hier verantwoordelijk voor.

 • 3.

  De regie en het eigenaarschap van de challenge liggen bij de indieners.

  Een challenge wordt bedacht en uitgevoerd door de initiatiefnemers. Zij beschikken over een rechtsvorm (bijvoorbeeld een stichting of vereniging). De gemeente heeft bij het opstellen van het plan een ondersteunende rol en zal de initiatiefnemers helpen waar nodig.

 • 4.

  De challenge mag niet duurder zijn dan de huidige uitvoering door de gemeente.

  Voorwaarde van een challenge is dat deze niet duurder mag zijn dan de huidige uitvoering. Als dit wel het geval is, kan de challenge geweigerd worden.

 • 5.

  Het initiatief moet passen binnen de wettelijke kaders en het kwaliteitsbeleid van de gemeente.

  Binnen de wettelijke kaders zijn er taken die de gemeente niet kan overdragen, omdat zij als enige bevoegd is. Voorbeelden zijn handhaving of de organisatie van verkiezingen. Daarnaast is de kwaliteit van de uitvoering belangrijk. De initiatiefnemers laten zien dat de kwaliteit verbeterd of behouden blijft. Als er redenen zijn om aan te nemen dat de kwaliteit minder goed zal zijn dan in de huidige situatie, dan kan de challenge geweigerd worden.

 • 6.

  Er wordt een looptijd afgesproken.

  Er wordt een looptijd afgesproken voor het overnemen van de taak. De reden hiervoor is om de continuïteit van de challenge te borgen.

 • 7.

  Er is elk halfjaar/jaarlijks contact met de gemeente over hoe het met de challenge gaat.

  De regie en het eigenaarschap van de challenge liggen bij de initiatiefnemers. Het is echter wel een taak die daarvoor door de gemeente werd uitgevoerd. De gemeente zal dus een vinger aan de pols houden. Als blijkt dat de kwaliteit en/of de continuïteit niet wordt geborgd, dan kan de gemeente ingrijpen en de taken eventueel weer overnemen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2021.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als: "Voorwaarden right to challenge Opsterland 2021".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 december 2020.

secretaris,

Marjan van der Weij

burgemeester,

Ellen van Selm