Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent de stimulering van de participatie beheer openbare ruimte (Stimuleringsregeling participatie beheer openbare ruimte)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent de stimulering van de participatie beheer openbare ruimte (Stimuleringsregeling participatie beheer openbare ruimte)

Het college van de gemeente van Nijkerk;

gelet op

 • -

  Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening 2014.

 • -

  Gelet op de Visie beheer openbare ruimte ‘Gemeente Nijkerk: een openbare ruimte met tevreden inwoners’ (datum 10 juni 2020, revisie 0.4).

b e s l u i t :

vast te stellen

Stimuleringsregeling participatie beheer openbare ruimte

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Aanvrager

Een (groep) inwoner(s) of organisatie(s) gevestigd in de gemeente Nijkerk die, binnen het kader van deze regeling, (co)financiering aanvraagt voor initiatieven in de openbare ruimte.

ASV

De Algemene subsidieverordening 2014.

Cofinanciering

Het percentage van de kosten die op grond van deze regeling wordt meebetaalt aan de door de aanvrager ingediende activiteit.

College

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk.

Initiatief

Een activiteit waarop het bepaalde in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Een initiatief kan uit meerdere activiteiten bestaan. Binnen dit kader gaat het specifiek om activiteiten in de openbare ruimte die bijdragen aan de effecten zoals vermeld in de Visie beheer openbare ruimte.

Artikel 2. Reikwijdte van de stimuleringsregeling

Deze regeling heeft betrekking op de (co)financiering van initiatieven in de openbare ruimte (beheer of inrichting). De initiatieven hebben een sociaal maatschappelijk karakter en dragen bij aan de effecten zoals vermeld in de Visie beheer openbare ruimte van de gemeente Nijkerk. In bijlage I zijn de reikwijdte en doelgroep(en) nader toegelicht, en geven we een aantal voorbeelden.

Artikel 3. Jaarlijks subsidieplafond stimuleringsregeling

 • 1. Het subsidieplafond voor deze stimuleringsregeling, bedraagt € 30.000,00 per kalenderjaar.

 • 2. Het kalenderjaar gaat op 1 januari in en loopt tot en met 31 december.

Artikel 4. Criteria

 • 1. Het initiatief voldoet minimaal aan de criteria die in dit artikel zijn genoemd.

 • 2. We doen het samen. De aanvrager is georganiseerd in een groep, dit kunnen zijn vereniging, stichting, bewoners of ander soortige samenwerkingsorganisatie. De aanvrager kan dit aantonen.

 • 3. Het initiatief wordt voldoende gedragen door belanghebbenden. De aanvrager kan dit aantonen, en omschrijft in het plan van aanpak hoe het draagvlak gedurende de voorbereiding en uitvoering geborgd blijft.

 • 4. De (co)financiering wordt toegekend aan initiatieven die bijdragen aan maatschappelijke inrichting- of beheerdoelstellingen.

 • 5. Het initiatief beantwoordt aan de beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de Visie beheer openbare ruimte van de gemeente Nijkerk.

 • 6. Het initiatief voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, en past binnen vastgestelde ruimtelijke beleidskaders en bestemmingsplan.

 • 7. De locatie waar het initiatief plaatsvindt of wordt uitgevoerd is (en blijft) openbaar toegankelijk.

 • 8. De veiligheid van de openbare ruimte blijft geborgd.

 • 9. De (co)financiering is niet bedoeld voor activiteiten zoals het inrichten van privé tuinen, organiseren van buurt-bbq’s of buurtfeesten.

 • 10. De (co)financiering bedraagt maximaal 75% van de begrote kosten van de activiteiten met een maximum van € 2.500,00 excl. BTW per aanvraag.

 • 11. De kosten van de activiteiten worden voor ten minste 25% gedekt uit eigen middelen, in de vorm van geld, sponsoring, deelnemersbijdragen, bijdragen in natura of eigen capaciteit.

 • 12. Het initiatief dient binnen een jaar te worden afgerond. Lukt het niet om het initiatief binnen deze termijn te realiseren dan kan de gemeente het beschikbaar gestelde bedrag terugvorderen.

 • 13. Het jaar gaat in op de datum van de beschikking.

Artikel 5. Aanvraag en verantwoording

 • 1. De aanvrager dient een plan van aanpak in van maximaal twee A4 waarin hij minimaal het initiatief, het doel, de activiteit, locatie, samenwerking en draagvlak bij belanghebbenden, planning en financiering onderbouwt.

 • 2. Een initiatief kan bestaan uit meerdere activiteiten. In het plan van aanpak is verwoord voor welke activiteit (co)financiering wordt gevraagd.

 • 3. De aanvrager dient, na realisatie, bij de contactpersoon van de gemeente Nijkerk beeldmateriaal (foto’s, film of persbericht) in waaruit het eindresultaat blijkt.

 • 4. De aanvrager dient, na realisatie, bij de contactpersoon van de gemeente Nijkerk, een financiële verantwoording, inclusief relevante facturen, in.

 • 5. Op de aanvraag en verantwoording van de subsidie zijn de artikelen 11 en 13 van de ASV van toepassing.

Artikel 6. Beoordeling aanvragen en beschikking

 • 1. De aanvragen worden beoordeeld door toetsing van de voorgenomen activiteiten aan de reikwijdte van deze regeling en hierin genoemde criteria.

 • 2. De aanvragen die aan de gestelde criteria voldoen worden toegekend in volgorde van binnenkomst.

 • 3. De (co)financiering wordt toegekend in de vorm van een beschikking, die vermeldt tenminste:

  • a.

   de (co)financiering vanuit deze stimuleringsregeling;

  • b.

   voor welke activiteiten de (co)financiering is toegekend;

  • c.

   de verplichtingen die aan de (co)financiering zijn verbonden;

  • d.

   contactpersoon bij de gemeente Nijkerk ten behoeve van de uitvoering.

Artikel 7. Termijnen

 • 1. Een aanvraag voor een (co)financiering in het kader van deze regeling wordt, uiterlijk acht weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de (co)financiering wordt aangevraagd, ingediend.

 • 2. De beschikking wordt binnen vier weken na binnenkomst van de aanvraag bekend gemaakt. Deze termijn kan eenmaal met twee weken worden verlengd.

Artikel 8. Weigeringsgronden

 • 1. De (co)financiering wordt geweigerd indien de aanvraag onvolledig is.

 • 2. Een aanvraag wordt afgewezen als het initiatief of activiteiten niet of niet voldoende bijdragen aan de reikwijdte van deze regeling.

 • 3. Een aanvraag wordt afgewezen als het initiatief of activiteiten niet of niet voldoende voldoen aan de in de artikelen 4 tot en met 7 genoemde voorwaarden.

 • 4. Een aanvraag wordt afgewezen als door toekenning van de aangevraagde (co)financiering het jaarlijks beschikbare subsidieplafond, zoals genoemd in het eerste lid artikel 3, wordt overschreden.

Artikel 9. Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan, met inachtneming van de beleidsdoelstellingen, afwijken van deze regeling, mits daardoor de belangen van andere aanvragers niet worden geschaad.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze stimuleringsregeling treedt op 1 januari 2021 in werking, en wordt bekendgemaakt in het Elektronisch Gemeenteblad.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: "Stimuleringsregeling participatie beheer openbare ruimte".

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering

van 15 december 2020

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,

Mevrouw drs. R.C.B. de Jong

de burgemeester,

De heer mr. drs. G.D. Renkema

Bijlage I: Visie beheer openbare ruimte

De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk om het beheer van de openbare ruimte samen met inwoners en andere organisaties uit te voeren. Dit staat ook uitgelegd in de Visie beheer openbare ruimte die de gemeente in september 2020 heeft vastgesteld. In deze visie staan zes beheereffecten centraal. Deze zes beheereffecten zijn:

 • 1.

  Inclusief: De Nijkerkse openbare ruimte is er voor iedereen en fungeert als een ontmoetingsruimte voor de buurt.

 • 2.

  Energiek: De wijken zijn vitaal, leefbaar en er is ruimte voor beweging. De openbare ruimte biedt aanleiding om te sporten, te bewegen en om culturele activiteiten te ondernemen. Mensen doen mee, zijn betrokken bij hun omgeving en de inrichting geeft ruimte voor creativiteit en maatwerk.

 • 3.

  Duurzaam: Realiseren van een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit. Er is een goede balans tussen veel groen, een schone leefomgeving, wateropvang en kansen voor de biodiversiteit. De openbare ruimte is circulair en wordt op een duurzame manier ingericht en beheerd.

 • 4.

  Ruimte: De Nijkerkse openbare ruimte is aantrekkelijk om in te wonen, werken, verblijven en recreëren. Er is een schone, hele, veilige en prettige leefomgeving met voorzieningen die op korte afstand bereikbaar zijn. De kwaliteit van de kernen, landschappen en het beheer en onderhoud wordt gewaarborgd en zoveel mogelijk versterkt, om goed op de verwachte groei te kunnen inspelen.

 • 5.

  Ondernemend: Nijkerk is een gemeente met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een vitale economie. De inwoners en het bedrijfsleven mogen meedoen, ondernemen, ontspannen en recreëren. Er is genoeg draagvlak voor maatschappelijke en economische voorzieningen.

 • 6.

  Veilig: De Nijkerkse openbare ruimte is veilig voor iedere inwoner en bezoeker. Bewoners kunnen zich veilig door hun eigen wijk, buurt of straat verplaatsen.

Samen werken aan de openbare ruimte en doelgroepen

Binnen de gedachten van de visie is ruimte voor gezamenlijke initiatieven (ook wel participatie genoemd). Als we het hebben over deze initiatieven dan denken we aan projecten en ideeën die we samen doen met inwoners van de gemeente Nijkerk en organisaties, zoals natuurorganisaties, zorginstellingen, hoveniers, woningstichtingen.

Voorbeelden

Initiatieven dragen bij aan de verzorging van de openbare ruimte, een groenere en / of veiligere omgeving en het versterken van gezamenlijk burgerschap. Hieronder staan alvast een aantal voorbeelden van initiatieven genoemd. Natuurlijk zijn we in het kader van deze stimuleringsregeling vooral benieuwd naar uw voorstel. Heeft u een idee en bent u benieuwd of deze kans van slagen heeft? Neem dan met ons contact op.

 • Samen met buurtbewoners iets betekenen voor de directe omgeving, zoals de buurt vrij houden van hondenpoep of het omvormen van bestrating naar beplanting (ter voorkoming van onkruidgroei).

 • Samen een ontmoetingsplek realiseren voor kinderen en/of ouderen, bijvoorbeeld een minibieb in het park.

 • Samen werken aan een buurttuin, kinderboerderij of bloemenpluktuin.

 • Een veldje beplanten met fruitbomen, in combinatie met het bakken van appeltaarten voor de buurt en cursus over snoeien van de bomen.

 • Samen een tekening maken op een plek die wat verfraaiing kan gebruiken of juist ter voorkoming van graffiti.

 • U bent een organisatie en heeft het idee om samen werken aan het vergroenen van de gemeente, bijvoorbeeld door bomen en struiken ter beschikking te stellen.

 • Veiliger maken van de schoolomgeving van uw kinderen.

 • ....