Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling gemeente Wijk bij Duurstede 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling gemeente Wijk bij Duurstede 2021)

Artikel 1 BEGRIPSBEPALING

Structurele subsidie

Een structurele subsidie zoals bedoeld in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening Wijk bij Duurstede 2021.

Incidentele subsidie

Een incidentele subsidie zoals bedoeld in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening Wijk bij Duurstede 2021.

Waarderingssubsidie

Een incidentele of structurele subsidie die het college verstrekt als waardering, met een bovengrens van € 7.500.

Budgetsubsidie

Een incidentele of structurele subsidie met een bedrag van boven de € 7.500.

- Bestemmingsreserve:

Een reserve die uitsluitend bestemd is voor een bepaalde bestemming of de realisatie van een bepaalde doelstelling.

Subsidieoverzicht

Een overzicht van de structurele subsidies in het lopende jaar en de subsidiebedragen die hiermee gemoeid zijn.

Uitvoeringsovereenkomst

Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4:33 aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht.

MAG

De Maatschappelijke Agenda (MAG) is het door de raad vastgestelde beleidskader voor het sociaal domein.

Artikel 2 ALGEMEEN

 • 1. Deze subsidieregeling gemeente Wijk bij Duurstede 2021 omvat nadere toetsingskaders, die van toepassing zijn op aanvragen van zowel structurele als incidentele subsidies.

 • 2. Daarnaast zijn de regels uit de Algemene wet bestuursrecht over onder meer intrekking, wijziging, betaling en terugvordering van toepassing.

 • 3. Subsidieverlening vindt plaats door middel van een waarderingssubsidie of een budgetsubsidie.

 • 4. De structurele subsidiebedragen worden weergegeven in het subsidieoverzicht.

 • 5. De te verrichten prestaties zijn opgenomen in de subsidiebeschikking.

 • 6. De te verrichten prestaties kunnen eventueel in een uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en instelling opgenomen worden. De uitvoeringsovereenkomst dient dan als nadere uitwerking van de beschikking.

 • 7. Subsidie aanvragen worden getoetst aan de MAG voor het sociaal domein met daaraan gekoppeld de preventie-agenda’s op de drie hoofdthema’s.

Artikel 3 DE MAATSCHAPPELIJKE AGENDA

 • 1. In de Maatschappelijke Agenda (MAG) staat het behouden en verbeteren van de draagkracht van onze inwoners centraal. Vroegsignalering, preventie en een integrale aanpak zijn daarbij belangrijk en bieden meerwaarde.

 • 2. In de MAG zijn drie hoofdthema’s beschreven. Deze thema’s zijn:

  • a.

   Kansrijk opgroeien en gezond ontwikkelen

   Dit is de basis voor alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede. Dit thema richt zich op het voorkomen van ontwikkelingsproblematiek (preventie) en het normaliseren van bestaande problematiek (weerbaarheid en draagkracht van kinderen en hun ouders versterken).

  • b.

   Je plek is je vertrek

   Inwoners blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dit thema richt zich op voorkomen van problemen rondom wonen en het versterken van de mogelijkheden van inwoners om zelfstandig en gezond in de wijk te wonen.

  • c.

   Meedoen is een must

   Een deel van onze inwoners mist basisvaardigheden om zich te kunnen redden in het dagelijks leven. Dit thema richt zich op het tijdig signaleren van deze problematiek en het ondersteunen van deze inwoners bij deze problematiek zodat ze zoveel mogelijk zelf verder kunnen.

Artikel 4 TOETSING AAN DE MAATSCHAPPELIJKE AGENDA

 • 1. De subsidieaanvraag valt binnen een of meerdere hoofdthema’s van de MAG.

 • 2. De subsidieaanvraag sluit aan bij de preventieagenda’s van de MAG.

 • 3. De subsidieaanvraag is van meerwaarde ten aanzien van:

  • a.

   het signaleren van verlies aan draagkracht bij inwoners;

  • b.

   het voorkomen van verlies aan draagkracht bij inwoners;

  • c.

   het behoud van balans en het benutten van draagkracht;

  • d.

   of op het herstellen van de balans.

 • 4. Het zwaartepunt van de meerwaarde ligt aan de voorkant: preventie en vroegsignalering kunnen het ontstaan of verergeren van problemen voorkomen (bijvoorbeeld het inzetten van algemene voorzieningen op het terrein van welzijn, cultuur, sport en ontmoeting en/of het tijdig aanbieden van (lichte) ondersteuning (taal, hulp bij de financiële administratie, informatie over autisme etc)).

Artikel 5 JUBILEUMSUBSIDIES

 • 1. Voor activiteiten in het kader van een jubileum kan een aanvrager een incidentele subsidie aanvragen.

 • 2. Subsidiering van dergelijke activiteiten vindt alleen plaats als het een 25-, 40-, 50-, 75-, 100-, 125- en 150-jarig jubileum betreft.

 • 3. Na een 150-jarig jubileum geldt iedere veelvoud van 50 jaar als jubileum.

 • 4. Jubileumsubsidies dienen aangevraagd te worden in het jaar waarin het jubileum gevierd wordt.

 • 5. De aanvraag van een jubileumsubsidie dient vergezeld te gaan van een activiteitenplan.

 • 6. Voor de hoogte van de toe te kennen jubileumsubsidie gelden de volgende richtlijnen:

   

  Jubileum

  Aantal leden

  25 jaar

  40 jaar

  50 jaar

  75 jaar

  100 jaar

  > 100 jaar

  0-50

  250

  250

  400

  400

  500

  500

  50-100

  250

  400

  500

  750

  750

  750

  100-500

  400

  400

  500

  750

  750

  750

  >500

  400

  500

  750

  750

  750

  750

 • 7. Afhankelijk van de maatschappelijke relevantie van de instellingen kan het college besluiten van bovenstaande richtlijnen af te wijken.

 • 8. Voor een jubileumsubsidie is geen verantwoording verschuldigd.

Artikel 6 RESERVES

 • 1. De jaarlijkse toevoeging aan de egalisatiereserve bedraagt maximaal 5% van de in dat jaar verleende subsidie.

 • 2. De totale egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van de in dat jaar verleende subsidie.

 • 3. Voor het vormen van een aan subsidie gerelateerde bestemmingsreserve of het aanvullen van een bestemmingsreserve dient de subsidieontvanger toestemming te vragen aan het college.

 • 4. De totale bestemmingsreserve bedraagt maximaal 10% van de in dat jaar verleende subsidie.

 • 5. Het college kan in de subsidiebeschikking afwijken van het onder lid 4 genoemde percentage.

Artikel 7 GEFASEERDE BETALING

 • 1. Instellingen die een structurele budgetsubsidie ontvangen, worden gedurende het jaar bevoorschot op basis van 90% van het toegekende subsidiebedrag.

 • 2. De resterende 10% van de structurele budgetsubsidie wordt uitbetaald na de vaststelling van de subsidie, wanneer uit de verantwoording blijkt dat aan alle verplichtingen is voldaan.

 • 3. Het college kan in de subsidiebeschikking besluiten een structurele budgetsubsidie in één keer toe te kennen.

 • 4. Bij uitbetaling van incidentele budget subsidies, kan het college bepalen dat bevoorschotting gefaseerd plaatsvindt in afwachting van een tijdige en volledige indiening van de stukken voor de subsidievaststelling

Artikel 8 SLOTBEPALINGEN

 • 1. De Beleidsregels subsidieverlening Wijk bij Duurstede 2020 worden ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de 1 januari 2021.

 • 3. Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor 1 januari 2021 zijn de bepalingen van de Beleidsregels subsidieverlening Wijk bij Duurstede 2020 van toepassing.

 • 4. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling gemeente Wijk bij Duurstede 2021.