Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2021

Geldend van 25-12-2020 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2021

Kenmerk Z228171-2020

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer;

 • b. recreatiewoning: een woning die dient als recreatiewoonverblijf, waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1. Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven voor het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van het perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen dertig dagen na dagtekening van de aanslag.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt dat zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing bedoeld in hoofdstuk 1, onderdeel 1.1.1 en 1.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel kan kwijtschelding worden verleend. Binnen de kaders van de wet wordt de meest ruimhartige vorm voor de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek gehanteerd.

Artikel 10 Overdracht bevoegdheden door de raad

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het redactioneel aanpassen van deze verordening en de bijbehorende tarieventabel alsmede het wijzigen van de tarieven die voortvloeien uit hogere regelgeving.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2020".

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. De "Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 20120", vastgesteld bij raadsbesluit Leeuwarden van 4 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten tot de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2020.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage tarieventabel afvalstoffenheffing 2021

Tarieventabel

2021

Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2021

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1

 

1.1

De belasting bedraagt, per perceel, per jaar

 

1.1.1

gebruikt door één persoon

€ 229,06

1.1.2

gebruikt door meerdere personen (150% van 1.1.1)

€ 343,59

1.1.3

gebruikt als recreatiewoning (75% van 1.1.1)

€ 171,79

 
 
 

1.2

Wanneer de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt dan wel wijzigt, is het moment van aanvang dan wel wijziging bepalend voor het gebruik van het aantal personen.

 
 
 
 

1.3

De belasting als bedoeld in 1.1 wordt vermeerderd voor het in bruikleen hebben van een extra (= boven hetgeen volgens de APV aan het perceel is verstrekt) container voor restafval van 240 liter, (50% van 1.1.1)

 
 

per container,

 
 

per jaar

€ 114,53

 
 
 

1.4

Indien de container groter is dan 240 liter, wordt het tarief genoemd in 1.1.1 vermenigvuldigd met het aantal eenheden of gedeelten van eenheden naar grootte van de container.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2

 

2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofstuk 1, is het aanbieden van grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval bij de milieustraat door particulieren gratis, waarbij voor bouw- en sloopafval een maximum aantal aanbiedingsmomenten van drie keer per huishouden per kalenderjaar geldt met een maximum van 1 m3 per keer.

 

2.1.1

Onder grof huishoudelijk afval wordt verstaan: volumineuse of zware huishoudelijke afvalstoffen die door afmeting en/of gewicht niet in een container van maximaal 240 liter ter inzameling kunnen worden aangeboden en niet onder bouw- en sloopafval vallen.

 

2.1.2

Onder bouw- en sloopafval wordt verstaan: alle bouwmaterialen die vrijkomen bij het bouwen of slopen van een bouwwerk (zoals hout, puin, isolatiemateriaal, pvc-buizen, dakleer, gipsplaten, gipsblokken) en erfafscheidingen (zoals hekwerken, schuttingen, bielzen, borderrollen).

 
 
 
 

2.2

Wanneer bouw- en sloopafval, als bedoeld in 2.1, meer dan drie keer per kalenderjaar wordt aangeboden, geldt het poorttarief van Omrin. Dit tarief bedraagt per hoeveelheid gelijk aan of minder dan de inhoud van een:

 

2.2.1

kofferbak van een personenwagen,

 
 

per kofferbak

€ 5,00

2.2.2

kleine aanhanger,

 
 

per aanhanger klein

€ 12,00

2.2.3

grote aanhanger

 
 

per aanhanger groot

€ 35,00

 
 
 

2.3

Voor het ophalen van grof huishoudelijk afval, op data vermeld op de afvalkalender, tot een maximum van 3 keer per huishouden per kalenderjaar, zijn geen kosten verbonden. Wil men het grof huishoudelijk afval vaker dan 3 keer per huishouden per jaar laten ophalen of op andere data dan vermeld op de afvalkalender, dan geldt een tarief van:

 
 

ophalen tot 1 m3 (inclusief voorrijkosten)

€ 10,00

 

ophalen van elke m3 extra

€ 7,50

 
 
 

2.4

Voor het brengen van de volgende huishoudelijke afvalstoffen geldt bij de milieustraat geen poorttarief, mits deze goed gescheiden worden aangeboden: afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), asbest, autobanden van personenwagens zonder velg (maximaal 5 per kalenderjaar) , glas, grof huishoudelijk afval, grof snoeiafval, grond, klein chemisch afval (KCA), kleine accu’s, kringloopgoederen, metalen, papier en karton, tapijten, textiel, vlakglas.

 
 
 
 

2.5

Een nadere omschrijving van begrippen (zoals container en grof huishoudelijk afval enz.) is te vinden in de actuele Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening.

 
 
 
 
 

Behorende bij het raadsbesluit van 11 november 2020.

 
 
 
 
 

De griffier,