Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam 2020)

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam 2020)

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam, het Mandaatbesluit regioraad van de Vervoerregio Amsterdam 2020 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het voor het efficiënt functioneren van de Vervoerregio Amsterdam wenselijk is dat zij elk ten aanzien van hun eigen bevoegdheden mandaat, volmacht en machtiging verlenen;

besluiten:

 • 1.

  Het Mandaatbesluit dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam 2020 vast te stellen en met ingang van 1 januari 2021 in werking te laten treden;

 • 2.

  Het Mandaatbesluit Vervoerregio Amsterdam 2018, zoals vastgesteld bij besluit van het dagelijks bestuur van 27 december 2018, met ingang van 1 januari 2021 in te trekken.

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Adjunct-Directeur: de directeur die hiërarchisch onder de Secretaris-Directeur valt en medeverantwoordelijk is voor de aansturing van de Vervoerregio als geheel;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  Besluit: een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  Bestuursorgaan: het dagelijks bestuur (DB), de voorzitter (VZ) en de Regioraad (RR);

 • e.

  Mandaat: de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:1 van de Awb om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • f.

  Mandaatregister: een van dit besluit onderdeel uitmakend overzicht van de verleende mandaten, machtigingen en volmachten;

 • g.

  Mandaatverlener, machtiging- of volmachtgever: het bestuursorgaan dat mandaat, machtiging of volmacht verleent;

 • h.

  Gemandateerde, gemachtigde, gevolmachtigde: de functionaris die mandaat, machtiging of volmacht verleend krijgt;

 • i.

  Machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan of rechtspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • j.

  Ondermandaat, -machtiging, -volmacht: mandaat, machtiging, volmacht verleend namens een bestuursorgaan of rechtspersoon door de gemandateerde, gemachtigde, gevolmachtigde aan een ander;

 • k.

  Ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:11 Awb om een door het bevoegde bestuursorgaan genomen besluit namens het bestuursorgaan te ondertekenen;

 • l.

  Secretaris-Directeur: de Secretaris van de Vervoerregio zoals omschreven in de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam;

 • m.

  Teammanager: de teammanager A of B zoals omschreven in het Functieboek d.d. 13 februari 2018 van de Vervoerregio Amsterdam;

 • n.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2 Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Het dagelijks bestuur en de voorzitter verlenen ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft mandaat respectievelijk volmacht of machtiging voor de uitoefening van bevoegdheden zoals verwoord in het bij dit besluit behorende mandaatregister aan een lid van het dagelijks bestuur op wiens portefeuille de zaak betrekking heeft en aan de secretaris-directeur.

 • 2. Mandaten, volmachten en machtigingen kunnen worden verleend onder voorwaarden. Indien een voorwaarde van toepassing is, is deze opgenomen in het bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 3. In nadere individuele gevallen blijft het dagelijks bestuur bevoegd om mandaat, volmacht en machtiging te verlenen.

 • 4. De ondertekening van een krachtens mandaat genomen besluit luidt als volgt:

 • Namens het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam,

 • <handtekening>

 • <naam gemandateerde>

 • <functie aanduiding>

 • 5. De ondertekening van een krachtens volmacht of machtiging genomen besluit luidt als volgt:

 • Namens de voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam,

 • <handtekening>

 • <naam ge(vol)machtigde>

 • <functie aanduiding>

Artikel 3 Algemene regels en uitzonderingen

 • 1. Het mandaat omvat de bevoegdheid om het besluit:

  • a.

   voor te bereiden;

  • b.

   te nemen, alsmede te wijzigen, beëindigen, verlengen, in te trekken en op te zeggen;

  • c.

   te ondertekenen, en

  • d.

   af te doen.

 • 2. De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het mandaatregister, tenzij:

  • a.

   advies nodig is van andere teams binnen de Vervoerregio en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • b.

   uit overleg met de portefeuillehouder op wiens portefeuille de zaak betrekking heeft blijkt dat deze het voorstel aan het bestuursorgaan wil voorleggen;

  • c.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid of richtlijnen;

  • d.

   het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

  • e.

   mandaatverlener vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

Artikel 4 Registratie en informatieverstrekking

De gemandateerde informeert het ter zake bevoegd bestuursorgaan desgewenst over de krachtens mandaat genomen besluiten.

Artikel 5 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Dit mandaatbesluit is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een functionaris werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid of een derde, volmacht verleent tot het namens de Vervoerregio verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 6 Ondertekeningsmandaat

Het dagelijks bestuur en de voorzitter kennen het lid van het dagelijks bestuur op wiens portefeuille de zaak betrekking heeft en de secretaris-directeur mandaat toe tot ondertekening van brieven die van het dagelijks bestuur respectievelijk de voorzitter uitgaan.

Artikel 7 Intrekken bevoegdheid

De mandaatverlener kan het mandaat overeenkomstig artikel 10:8 van de Awb te allen tijde intrekken.

Artikel 8 Ondermandaat

 • 1. De gemandateerde is bevoegd ondermandaat te verlenen ter uitoefening van de in mandaat verkregen bevoegdheden zoals verwoord in de bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 2. Op de verlening van ondermandaat zijn de bepalingen van dit mandaatbesluit van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Ondermandaat kan worden verleend onder voorwaarden. Indien een voorwaarde van toepassing is wordt deze opgenomen op de bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 4. Ondertekening van een krachtens ondermandaat genomen besluit wordt als volgt ondertekend:

 • Namens het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam,

 • De secretaris-directeur/portefeuillehouder,

 • Namens dezen,

 • <handtekening ondergemandateerde >

 • <naam ondergemandateerde >

 • <functieaanduiding>

 • OF

 • Namens de voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam,

 • De secretaris-directeur/portefeuillehouder,

 • <handtekening ondergemandateerde >

 • <naam ondergemandateerde >

 • <functieaanduiding>

Artikel 9 Afwezigheid

 • 1. In geval van afwezigheid van de secretaris-directeur aan wie bij of krachtens dit besluit de uitoefening van bevoegdheden of het tekenen van stukken in mandaat is opgedragen, worden deze opdrachten door een door haar daartoe aangewezen plaatsvervanger vervuld.

 • 2. Indien het een mandaat of ondermandaat aan een teammanager betreft, geldt in geval van zijn of haar afwezigheid dat het aan hem verleende mandaat wordt uitgeoefend door een andere teammanager zoals opgenomen in het bijbehorende mandaatregister.

Artikel 10 Privaatrechtelijke (rechts)handelingen

 • 1. Het dagelijks bestuur en de voorzitter zijn bevoegd een lid van het dagelijks bestuur wiens portefeuille de zaak betreft en de secretaris-directeur volmacht te verlenen of te machtigen ten behoeve van de uitoefening van privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen zoals verwoord in het bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 2. Het lid van het dagelijks bestuur wiens portefeuille de zaak betreft en de secretaris-directeur zijn bevoegd de stukken voortvloeiende uit de in het eerste lid genoemde handelingen te ondertekenen. Het lid van het dagelijks bestuur wiens portefeuille de zaak betreft en de secretaris-directeur kunnen deze bevoegdheid bij andere functionarissen werkzaam in de organisatie neerleggen.

 • 3. Volmachten en machtigingen kunnen worden verleend onder voorwaarden. Indien een voorwaarde van toepassing is wordt deze opgenomen op de bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 4. Naast de in het derde lid genoemde voorwaarden gelden bij toepassing van de volmacht respectievelijk de machtiging door de functionarissen genoemd in de bij dit besluit behorende mandaatregister in ieder geval de regels uit de volgende besluiten zoals die op het moment van inwerkingtreding van dit mandaatbesluit gelden:

  • de vigerende Financiële Regeling Vervoerregio Amsterdam;

  • het vigerende Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Vervoerregio Amsterdam

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021 .

 • 2. Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit vervalt, het Mandaatbesluit Vervoerregio Amsterdam 2018 dat op 1 januari 2019 in werking is getreden;

 • 3. Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam op 17 december 2020,

de secretaris,

Thea de Vries

de voorzitter,

plaatsvervangend,

G.C.W.M.P. Slegers

Bijlage 1 Mandaatregister dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam 2020

In werking per 1 januari 2021

1. Algemeen 

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

1.1

Het voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van het DB en VZ

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team zaak betreft

 

1.2

Het doorsturen van stukken op grond van artikel 2:3 Awb

DB/VZ

 • Secretaris-directeur

Ja, aan:

 • Teammanagers wiens team zaak betreft;

 • Medewerkers verantwoordelijke team op alle functieniveaus

Doorzendplicht

1.3

Het tekenen voor ontvangst bij aanbieding van deurwaardersexploten

DB/VZ

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team de zaak betreft

 

1.4

Het voldoen aan voorschriften van rijks- en provinciale bijdrageregelingen en vergelijkbare regelingen (zoals het inzenden van declaraties, jaarverslagen, accountantsrapporten, gereedmeldingen)

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team de zaak betreft

 

1.5

Bevoegdheden op grond van de volgende artikelen van de Archiefwet: 7, 8 eerste en tweede lid, 12 eerste lid, 13 eerste, derde en vierde lid, 15 eerste en tweede lid en 16 tweede lid; Archiefbesluit de volgende artikelen: 6 eerste en tweede lid, 7 eerste en tweede lid, 8 en 9 eerste, tweede en derde lid en 10; Archiefbesluit Besluit informatiebeheer 1997 de volgende artikelen: 1 en 22

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

Teammanager wiens team de zaak betreft

Taak vanuit formele

wetgeving. Artikelen

omvatten bewaartermijnen.

1.6

Ondertekening van stukken voortvloeiend uit de bevoegdheden van de Archiefwet, Archiefbesluit en Archief Besluit informatiebeheer 1997 zoals in dit register opgenomen.

VZ

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team de zaak betreft

 

1.7

(Ontwerp) besluit en daarop betrekking hebbende stukken ter inzage leggen en verstrekken van afschriften

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Teammanagers wiens team de zaak betreft;

 • Projectleiders, Beleids-en procesmedewerkers en adviseurs D en E

Taak vanuit de Awb

1.8

Kennisgeving van (ontwerp)besluiten in huis-aan-huisblad

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Teammanager Strategie, Bestuur en Communicatie;

 • Medewerkers team Strategie, Bestuur en Communicatie

Voorwaarde: Voorafgaande afstemming en advies van juridisch

adviseur van team Bedrijfsvoering is vereist.

1.9

Kennisgeving van (ontwerp)besluiten in het elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling

DB

 • Adviseurs Juridische Zaken, team Bedrijfsvoering

Nee

Voorwaarde: Voorafgaande afstemming en advies van juridisch adviseur van team Bedrijfsvoering vereist

Vereiste vanuit de rijksoverheid is dat de kennisgeving moet plaatsvinden door een juridische afdeling en de medewerker van de juridische afdeling dient te beschikken over een aparte DigiD voor overheidspublicaties.

1.10

Het besluiten tot het aangaan, uitvoeren, wijzigen en beëindigen van obligatoire overeenkomsten anders dan elders genoemd in dit register, alsmede de ondertekening en het geven van uitvoering daaraan

DB/VZ

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren

Obligatoire overeenkomsten

zijn alle contracten die verbintenissen in het leven roepen. Deze dienen met inachtneming van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid alsmede de financiële regeling gesloten te worden.

1.11

Het opleggen van boetes, bonussen en malussen in het kader van projecten, de uitvoering van beheer, concessies en contracten

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft alleen na vooraf informeren DB

Nee

 

1.12

Het vertegenwoordigen van het samenwerkingsgebied conform artikel 10 sub b Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft;

 • Secretaris-directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-directeuren;

 • Teammanager wiens team zaak betreft

 

1.13

Het geven van zienswijzen ten aanzien van vergunningen die KIWA verleent voor internationaal personenvervoer

DB

 • Secretaris-directeur

Ja, aan:

 • Teammanager wiens team zaak betreft

DB bevoegdheid welke o.g.v. de artikelen 3:2 en 4:8 Awb ingeroepen kunnen worden. Zienswijze indienen is alleen noodzakelijk indien de belangen in het geding dreigen te komen (het betreft een recht geen plicht).

1.14

Aangaan van Aanvullende Pandaktes met betrekking tot het rollend materieel van GVB Activa B.V.

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft;

Ja, aan:

 • Adjunct-directeuren

 

1.15

Kortdurende TBGN’s zonder politieke impact

DB

 • Lid DB wiens portefeuille het betreft

Ja, aan:

 • Teammanager wiens team het betreft

 

2. Afhandeling DB besluiten

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

2.1

Afhandeling van stukken na besluitvorming door DB (vastgesteld beleid)

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-directeuren;

 • Teammanagers wiens team de zaak betreft

Het gaat hier bijvoorbeeld om de vaste praktijk van subsidieverlening, gebaseerd op de verordening en andere regelgeving.

2.2

Ondertekening van stukken die van het DB uitgaan en een besluit van het bestuursorgaan vergen conform artikel 45, tweede lid en artikel 49, zesde lid van de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Nee

 

2.3

Het ondertekenen van stukken die geen besluit van het bestuursorgaan vergen (bijv. het verstrekken of het opvragen van informatie)

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team zaak betreft

De informatieverstrekking

omvat het voeren van algemene correspondentie die het taakveld van het team betreft, inclusief

het verstrekken van informatie of inlichtingen over vastgesteld beleid, uit vastgestelde regelingen en voorschriften of van algemene aard, informatie over het deelnemen aan enquêtes.

2.4

Bekendmaken van besluiten, niet zijnde algemene verbindende voorschriften door verzending of uitreiking daarvan aan de belanghebbenden conform artikel 3:41 Awb

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Teammanager wiens team zaak betreft;

 • Medewerkers verantwoordelijke team op alle functieniveaus

 

2.5

Bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften in het elektronische Blad gemeenschappelijke regeling

DB

 • Adviseurs Juridische Zaken, team Bedrijfsvoering

Nee

Voorwaarde: Deze bekendmaking moet plaatsvinden door een

juridische afdeling en de medewerker van de juridische afdeling dient te beschikken over een aparte DigiD voor overheidspublicaties.

2.6

Bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften in het elektronische Blad gemeenschappelijke regeling

DB

 • Adviseurs Juridische Zaken, team Bedrijfsvoering

Nee

Voorwaarde: Deze bekendmaking moet plaatsvinden door een

juridische afdeling en de medewerker van de juridische afdeling dient te beschikken over een aparte DigiD voor overheidspublicaties.

3. Subsidies – algemeen

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

3.1

Het sturen van ontvangstbevestigingen en verzoeken om een aanvraag aan te vullen op grond van artikel 4:5 Awb en het verdagen van de beslistermijn

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-directeuren;

 • Teammanagers wiens team de zaak betreft;

 • Medewerkers verantwoordelijke team op alle functieniveaus

Hier wordt het verdagen van de beslissingstermijn van een beslissing op een aanvraag bedoeld.

3.2

Het opschorten van de beslistermijn op grond van artikel 4:15 Awb

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-directeuren;

 • Teammanagers wiens team de zaak betreft;

 • Medewerkers verantwoordelijke team op alle functieniveaus

Voorwaarde: Na afstemming en akkoord Teammanager waar nodig in samenspraak met JZ.

De Vervoerregio moet binnen 8 weken (tenzij uit bijzondere wetgeving een andere termijn voortvloeit) een besluit nemen op een aanvraag.

De beslistermijn kan worden verlengd met 6 weken.

3.3

Het goedkeuren van het later indienen van stukken

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-directeuren;

 • Teammanagers wiens team de zaak betreft;

Onder stukken wordt onder andere een jaarverantwoording verstaan.

3.4

Het verlenen van voorschotten op verleende subsidies

DB

 • Secretaris-Directeur

Nee

 

3.5

In het geval van een voorgenomen geheel of gedeeltelijke afwijzing, de aanvrager van een subsidieaanvraag in de gelegenheid stellen om een zienswijze naar voren te brengen

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-directeuren;

 • Teammanagers wiens team de zaak betreft;

Het besluit op een aanvraag geheel of gedeeltelijk te weigeren wordt genomen door het DB.

Voorwaarde: De gelegenheid om een zienswijze naar voren te brengen wordt geboden na het besluit van het DB.

4. Subsidies – studies vanuit subprogramma Onderzoek, Studie en Samenwerking en Investeringsagenda Mobiliteit, onderdeel Projectenstudies

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

4.1

Het verlenen van een subsidie (artikel 4:29 Awb) voor een studie die valt binnen het subprogramma ‘Onderzoek, Studie- en Samenwerking’ of de Investeringsagenda Mobiliteit, onderdeel ‘Projectenstudies’

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team de zaak betreft

Conform DB besluit van 11 juni 2020, dit mandaat betreft een voortzetting van de in dat besluit gezette lijn

4.2

Het geheel of gedeeltelijk weigeren van een subsidieaanvraag

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft

Ja aan:

 • Secretaris-Directeur

Voorwaarde: Het weigeren van een subsidieaanvraag moet vooraf worden voorgelegd aan het lid DB wiens portefeuille de zaak betreft.

4.3

Het intrekken en wijzigen van een subsidie op grond van artikel 4:48 Awb

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft

Ja aan:

 • Secretaris-Directeur

Voorwaarde: De intrekking of wijziging moet vooraf worden voorgelegd aan het lid DB wiens portefeuille de zaak betreft.

Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan subsidie met inachtneming van een redelijke termijn worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd in de gevallen neergelegd in artikel 4:50 Awb

4.4

Het verlenen van voorschotten op verleende subsidies

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team de zaak betreft

Voorwaarde: het betreft het verlenen van voorschotten, die vallen binnen de budgetten vastgesteld voor het subprogramma ‘Onderzoek, Studie- en Samenwerking’ respectievelijk de Investeringsagenda Mobiliteit, onderdeel ‘Projectenstudies’

4.5

Het vaststellen van een subsidie

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-directeuren;

 • Teammanagers wiens team de zaak betreft;

 

4.6

Het ambtshalve vaststellen van een subsidie

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft

Ja aan:

 • Secretaris-Directeur

Voorwaarde: bij het uitblijven van een verzoek van aanvrager tot vaststelling kan de subsidie ambtshalve worden vastgesteld. Voordat hiertoe wordt overgegaan dient dit te worden voorgelegd aan het DB lid wiens portefeuille de zaak betreft.

5. Subsidies – voor collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), buurtbussen en op basis van het Beleidsorgaan Openbaar vervoer Subsidiërende gemeente (BOS) 

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

5.1

Het verlenen van een subsidie tot een bedrag van €200.000 voor collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), buurtbussen of op basis van het Beleidsorgaan Openbaar vervoer Subsidiërende gemeente (BOS)

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team de zaak betreft

 

5.2

Het geheel of gedeeltelijk weigeren van een subsidieaanvraag

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft

Ja, aan:

 • Secretaris-Directeur

Voorwaarde: Het weigeren van een subsidieaanvraag moet vooraf worden voorgelegd aan het lid DB wiens portefeuille de zaak betreft.

5.3

Het intrekken en wijzigen van een subsidie op grond van artikel 4:48 Awb

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team de zaak betreft

 • Voorwaarde: Het intrekken van een subsidie moet vooraf worden voorgelegd aan het lid DB wiens portefeuille de zaak betreft.

5.4

Het vaststellen van een subsidie

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team de zaak betreft

 

5.5

Het ambtshalve vaststellen van een subsidie

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team de zaak betreft

 

6. Subsidies – exploitatie van verleende OV-concessies

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

6.1

Het verlenen van een subsidie op grond van een concessieverlening voor de exploitatie van de OV-concessie

DB

 • Secretaris-Directeur

Nee

Het gaat hier om subsidieverlening voor de exploitatie van een OV- concessie

6.2

Het intrekken en wijzigen van een subsidie op grond van artikel 4:48 Awb

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft

Ja, aan:

 • Secretaris-Directeur;

Voorwaarde: intrekking van een subsidie wordt vooraf voorgelegd aan het lid DB wiens portefeuille de zaak betreft

6.3

Het vaststellen van een subsidie

DB

 • Secretaris-Directeur

Nee

 

6.4

Het ambtshalve vaststellen van een subsidie

DB

 • Secretaris-Directeur

Nee

 

7. Verlening concessies openbaar vervoer

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

7.1

Het besluiten tot het starten en voeren van procedures tot het verlenen van concessies voor openbaar vervoer

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Conform de PSO-Verordening,

de Wet personenvervoer 2000

en het krachtens deze wet vastgestelde Aanbestedingsreglement

7.2

Het uitvoeren van concessieverleningsprocedures

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Ja, aan:

 • Secretaris-Directeur;

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team zaak betreft

Voorwaarde: Conform de PSO-Verordening,

de Wet personenvervoer 2000

en het krachtens deze wet vastgestelde Aanbestedingsreglement

7.3

Vaststellen van Nota’s van Inlichtingen tijdens de concessieverleningsprocedure, inclusief daaruit voortvloeiende wijzigingen van de leidraad en/of het bestek

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft en Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-directeuren

Voorwaarde: Conform de PSO-Verordening,

de Wet personenvervoer 2000

en het krachtens deze wet vastgestelde Aanbestedingsreglement;

binnen de kaders van het Programma van Eisen

7.4

Het besluiten tot het uitsluiten van gegadigde of inschrijver van deelneming aan een concessieverleningsprocedure

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft en Secretaris-Directeur

Nee

Voorwaarde: Conform de PSO-Verordening,

de Wet personenvervoer 2000

en het krachtens deze wet vastgestelde Aanbestedingsreglement

7.5

Het besluiten tot het gunnen en afwijzen bij concessieverleningsprocedures

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Conform de PSO-Verordening,

de Wet personenvervoer 2000

en het krachtens deze wet vastgestelde Aanbestedingsreglement

7.6

Het sluiten van uitvoeringsovereenkomst(en) bij verlening van concessies als genoemd onder 7.5

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

 

7.7

Vaststellen van subsidiebeschikking(en) bij verlening van concessies als genoemd onder 7.5

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

 

8. Bevoegdheden vanuit de Wls en Bls

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

8.1

Het verrichten van onderzoek naar de oorzaken van ongevallen en incidenten op lokale spoorwegen conform artikel 16 Wet lokaal spoor (Wls)

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

 

8.2

Het aanwijzen van een deskundige voor het onderzoek naar de geschiktheid voor veiligheidsfuncties conform artikel 37 Wls.

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

 

8.3

Het plaatsen van seinen conform artikel 5 Besluit lokaal spoor (Bls).

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

 

8.4

Het vaststellen van de maximaal toegestane snelheid op een baanvak conform artikel 6 Bls.

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

 

8.5

Het vaststellen van voorrangsregels die gelden tussen spoorvoertuigen onderling conform artikel 7 Bls.

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

 

8.6

Het vaststellen bij welke overweg Andreaskruizen worden geplaatst conform artikel 8 Bls.

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

 

9. Tarieven

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

9.1

Het vaststellen van wijzigingen in de bijlagen behorende bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 in overleg met de overige portefeuillehouders van contractpartijen binnen de kaders van de Tariefverordening Wp2000 Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft, alleen na vooraf informeren DB

Nee

 

9.2

Het goedkeuren van regionale vervoerbewijzen binnen de kaders van de Tariefverordening Wp2000 Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft, alleen na vooraf informeren DB

Nee

 

9.3

Het vaststellen van tarieven voor het stads- en streekvervoer per bus, tram en metro binnen de kaders van de Tariefverordening Wp2000 Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft, alleen na vooraf informeren DB

Nee

 

9.4

Het jaarlijks indexeren van het basistarief (vaste voet), kilometertarief en reisproducten voor het stads- en streekvervoer per bus, tram en metro binnen de kaders van de Tariefverordening Wp2000 Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft, alleen na vooraf informeren DB

Nee

 

9.5

Het ondertekenen van de jaarlijkse tariefbesluiten binnen de kaders van de Tariefverordening Wp2000 Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft, alleen na vooraf informeren DB

Nee

 

9.6

Het ondertekenen van de aanbiedingsbrieven bestemd voor de concessiehouders binnen de kaders van de Tariefverordening Wp2000 Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren

 

10. Ontheffingen

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

10.1

Verlenen ontheffing op grond van artikel 52 (Bijzondere Omstandigheden) Concessiebesluit Amsterdam

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft;

 • Secretaris-directeur

Ja, aan:

 • Teammanager wiens team zaak betreft

 

10.2

Aanpassing van ontheffingen verleend op grond van artikel 29 Wet personenvervoer 2000

DB

 • Secretaris-Directeur

Nee

Voorwaarde: Op aanvraag van de ontheffinghouder en in afstemming met de concessiehouder en

wegbeheerder

10.3

Kortdurende ontheffingen op concessie eisen voor zover er geen politieke impact is of impact op milieuschade.

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Teammanager wiens team zaak betreft

 

11. Handhaving

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

11.1

Het toepassen van bestuursdwang, overeenkomstig Titel III, hoofdstuk VIII, paragraaf 4 van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft;

 • Secretaris-directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-directeuren

 

11.2

Opleggen van een last onder bestuursdwang en een last onder dwangsom ter handhaving van de bij of krachtens de Wls gestelde verplichtingen conform artikel 43 Wls.

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Ja, aan:

 • Adjunct-directeuren

 

12. Opdrachten voor dienstverlening, leveringen en werken

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

12.1

Het nemen van een besluit tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht en het sluiten van de overeenkomst met een niet bestuurlijke- en/of maatschappelijke instantie en de ondertekening daarvan

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team de zaak betreft

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en met inachtneming van de Financiële Regeling en het vigerende inkoop-en aanbestedingsbeleid

12.2

Het nemen van een besluit tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht voor leveringen of diensten en voor werken met een niet bestuurlijke- en/of maatschappelijke instantie tot het vigerende Europese drempelbedrag

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team de zaak betreft en aan daartoe aangewezen opdrachtgevers en projectleiders

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en met inachtneming van het vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid, de Financiële Regeling en daartoe vastgestelde afzonderlijke mandaatregelingen

12.3

Het nemen van een besluit tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht voor leveringen of diensten vanaf het vigerende Europese drempelbedrag en voor werken vanaf het vigerende Europese drempelbedrag

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en met inachtneming van het vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid, de Financiële Regeling en daartoe vastgestelde afzonderlijke mandaatregelingen

12.4

Het besluiten tot het starten en voeren van Europese aanbestedingsprocedures

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget; conform de Aanbestedingswet 2012 (of vigerende rechtsopvolger)

12.5

Het uitvoeren van Europese aanbestedingsprocedures

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Ja, aan:

 • Secretaris-Directeur;

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team zaak betreft

Voorwaarde: Conform de Aanbestedingswet 2012 (of vigerende rechtsopvolger)

12.6

Het besluiten tot voorlopige gunning en afwijzing bij Europese aanbestedingsprocedures

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Conform de Aanbestedingswet 2012(of vigerende rechtsopvolger)

12.7

Het besluiten tot het definitief gunnen van een opdracht bij Europese aanbestedingsprocedures

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Conform Aanbestedingswet 2012(of vigerende rechtsopvolger)

12.8

Het besluiten tot verlening van een aanvullende of herhalingsopdracht, bij niet-Europees aanbestede overeenkomsten voor diensten, leveringen of werken

DB/VZ

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team de zaak betreft

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en conform Aanbestedingswet 2012 en met inachtneming van de Financiële Regeling en vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid.

12.9

Het besluiten tot verlening van een aanvullende of herhalingsopdracht bij Europees aanbestede overeenkomsten voor diensten, leveringen of werken

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en conform Aanbestedingswet 2012(of vigerende rechtsopvolger) en met inachtneming van de Financiële Regeling en vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid.

12.10

Het verlenen van de opdracht onder 12.6, 12.7 en het sluiten van de overeenkomst

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en conform Aanbestedingswet 2012(of vigerende rechtsopvolger) en met inachtneming van de Financiële Regeling en vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid.

13. Bezwaar, beroep en (civiele) rechtsgedingen

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

13.1

Het sturen van een ontvangstbevestiging op een bezwaarschrift tegen een besluit van het dagelijks bestuur conform de Verordening behandeling bezwaarschriften Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Secretaris Commissie bezwaarschriften;

 • Plaatsvervangend Secretaris Commissie bezwaarschriften

Nee

Bij verhindering of ontstentenis van de secretaris treedt de plaatsvervangend secretaris op.

13.2

Het verdagen van de beslissing op bezwaar voor ten hoogste zes weken op een bezwaarschrift tegen een besluit van het dagelijks bestuur conform artikel 7:10 Awb en de Verordening behandeling bezwaarschriften Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Secretaris Commissie bezwaarschriften;

 • Plaatsvervangend Secretaris Commissie bezwaarschriften

Nee

 

13.3

Het besluiten tot het instellen van bezwaar en beroep, het starten van een civiele procedure, het nemen van een procesbesluit als verwerende partij in een civiele procedure, het aanhangig maken van een zaak bij de Raad van Arbitrage en het uitvoeren van alle benodigde handelingen conform artikel 160, eerste lid aanhef sub F, Gemeentewet en artikel 38 Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam en artikel 8:104, lid 2 Awb; art. 8:110, lid 1 Awb

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren

 

13.4

Het vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepszaken en rechtsgedingen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aangelegenheden bij de commissie bezwaarschriften, de rechtbank, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het Bedrijfsleven, Raad van Arbitrage en andere gerechtelijke instanties en het uitvoeren van alle benodigde handelingen conform artikel 160, eerste lid aanhef sub f en 168 Gemeentewet, artikel 7:13, vijfde lid en artikel 8.23 en 8:24, tweede lid Awb en artikel 45, derde lid Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

VZ*

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team zaak betreft;

 • Medewerkers verantwoordelijke teams op alle functieniveaus

 • Medewerkers Juridische Zaken, Team Bedrijfsvoering

Voorwaarde: Een schriftelijke machtiging is nodig.

De vertegenwoordiging omvat het indienen van een verweerschrift en de stukken, het voeren van alle correspondentie over de bezwaar- of beroepsprocedure en civiele rechtsgedingen, het verschijnen en het woord voeren op (hoor)zittingen van genoemde instanties alsmede het kunnen schikken van een zaak.

13.5

Het vaststellen van een verweerschrift in een procedure tegen een besluit van de Regioraad, het dagelijks bestuur of de voorzitter

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft;

 • Secretaris- Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren

 • Medewerkers Juridische Zaken, Team Bedrijfsvoering

Voorwaarde: Alleen (onder-)mandaat als het niet mogelijk is voorafgaand aan de procedure een besluit van DB af te wachten

VZ*: machtiging

14. Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

14.1

Verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, niet zijnde: oprichting of deelneming in rechtspersoon; lenen of uitlenen van geld; borgstelling of garantstelling voor schulden van derden afgeleid van artikel 160, lid 1, aanhef en onder e, Gemeentewet en conform artikel 45, derde lid Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team zaak betreft

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en conform Aanbestedingswet 2012 en met inachtneming van de Financiële Regeling en vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid.

14.2

Ondertekening van stukken voortvloeiende uit de uitoefening van bevoegdheden ten aanzien van privaatrechtelijke rechtshandelingen zoals onder 14.1 genoemd afgeleid van artikel 171 Gemeentewet en conform artikel 45, derde lid Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

VZ**

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team zaak betreft

 

14.3

Besluit tot aanschaf van goederen, huren of leasen van bedrijfsmiddelen, inhuur personeel alsmede vervreemden goederen of materialen niet meer vereist voor bedrijfsvoering

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team zaak betreft

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en conform Aanbestedingswet 2012 en met inachtneming van de Financiële Regeling en vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid.

14.4

Ondertekening van stukken voortvloeiende uit de uitoefening van bevoegdheden ten aanzien van privaatrechtelijke rechtshandelingen zoals onder 14.3 genoemd

VZ**

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team zaak betreft

 

15. Personele aangelegenheden

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

15.1

Besluiten tot en het aangaan van detacherings-, uitzend- en stageovereenkomsten en de ondertekening daarvan

DB/VZ**

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager wiens team zaak betreft

Voorwaarde: Advies HRM en contractbeheer (i.v.m. budget) vereist. Conform vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid.

VZ**: volmacht

16. De Concerncontroller

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

16.1

Besluiten tot het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van planning- en controlling instrumenten

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeur (Middelen & Beheer);

 • Teammanager Financiën

 • Concerncontroller

 

16.2

Het samenstellen van de concern jaar- en meerjarenbegroting en de toelichting daarop;

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeur (Middelen & Beheer);

 • Teammanager Financiën

 

16.3

Het doen samenstellen van managementrapportages en het samenstellen van concern- en bestuur rapportages, - jaarverslagen en – rekeningen;

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeur (Middelen & Beheer);

 • Teammanager Financiën

 

16.4

Besluiten tot het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van instrumenten ten behoeve van de financiële registratie

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeur (Middelen & Beheer);

 • Teammanager Financiën

 

16.5

Het arrangeren van doelmatigheidsoperaties;

DB

 • Concerncontroller

Nee

Bij afwezigheid van de concerncontroller door verhindering of

ontstentenis worden zijn werkzaamheden uitgevoerd

door een door het DB aan

te wijzen functionaris.

16.6

Het (doen) uitvoeren van beleidsevaluerende onderzoeken en doelmatigheidsonderzoeken in verband met de bedrijfsvoering;

DB

 • Concerncontroller

Nee

Bij afwezigheid van de concerncontroller door verhindering of

ontstentenis worden zijn werkzaamheden uitgevoerd

door een door het DB aan

te wijzen functionaris.

16.7

Het scheppen van randvoorwaarden tot bevordering van de rechtmatige aanwending van middelen en integer handelen van de organisatie

DB

 • Concerncontroller

Nee

Bij afwezigheid van de concerncontroller door verhindering of

ontstentenis worden zijn werkzaamheden uitgevoerd

door een door het DB aan

te wijzen functionaris.

 

17. Openbaarheid van stukken (Wob)

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

17.1

Beslissen op verzoeken om openbaarmaking documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) conform artikel 6 Wob

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager Strategie, Bestuur en Communicatie

Dit omvat zowel positieve (informatie verstrekken) als negatieve besluiten zoals

het weigeren van de

gevraagde informatie.

Voorwaarde: Advies juridisch adviseur,

team Bedrijfsvoering vereist.

17.2

Het verstrekken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) conform artikel 8 Wob

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager Strategie, Bestuur en Communicatie

Voorwaarde: Advies juridisch adviseur,

team Bedrijfsvoering vereist.

17.3

Het verdagen van de beslistermijn op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager Strategie, Bestuur en Communicatie

Voorwaarde: Advies juridisch adviseur,

team Bedrijfsvoering vereist.

17.4

Ondertekening van stukken in verband met openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

VZ

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Adjunct-Directeuren;

 • Teammanager Strategie, Bestuur en Communicatie

 

18. Klachten

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

18.1

Uitvoering van de Klachtenregeling Vervoerregio Amsterdam op grond van titel 9.1 van de Awb en artikel 63, eerste lid Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

DB/VZ

 • Klachtencoördinator

Nee

Bij verhindering of

ontstentenis wijst het DB

een andere functionaris aan

die de functie tijdelijk vervult.

Bijlage 2 Mandateringstabellen Amsteltram

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling