Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening

Geldend van 28-01-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • b.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • c.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • d.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • e.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • f.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • g.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

 • h.

  De gemeente: de gemeente West Maas en Waal.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1. Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 2. De gemeente benoemt het “Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid” als antidiscriminatievoorziening. Het “Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid” ontvangt hiervoor de bijdrage, die vanaf 2009 jaarlijks in het gemeentefonds wordt gestort voor de antidiscriminatievoorziening.

 • 3. De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 4. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • a.

   Per post;

  • b.

   Per e-mail;

  • c.

   Telefonisch;

  • d.

   Op afspraak op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

 • -

  2 -

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 1.

  Op de gemeentelijke site is een doorverwijzing naar de antidiscriminatievoorziening opgenomen.

 • 2.

  De centrale balie van de gemeente en vraagwijzer beschikken over foldermateriaal van de antidiscriminatievoorziening, wat zichtbaar wordt gepresenteerd.

 • 3.

  Klager wordt door de medewerkers direct doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

 • 4.

  De antidiscriminatievoorziening biedt de klager de mogelijkheid om het eerste gesprek plaats te laten vinden op een locatie in de betreffende gemeente. De gemeente stelt op verzoek van de antidiscriminatievoorziening een ruimte in het gemeentehuis of vraagwijzer ter beschikking.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 28 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: “Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente West Maas en Waal”.