Regeling vervallen per 30-06-2021

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Molenlanden 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 29-06-2021

Intitulé

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Molenlanden 2021

Het college van de gemeente Molenlanden,

overwegende dat in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Molenlanden 2020 het college de bevoegdheid is gegeven Nadere regels te stellen voor in de Verordening genoemde onderwerpen;

besluit vast te stellen:

de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Molenlanden 2021.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Arrangement: op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een cliënt afgestemd geheel van activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zolang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven;

 • b.

  Begeleiding: bestaat uit verschillende vormen: individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.

 • c.

  Ondersteuningsplan: de concrete weergave van de adviezen, verwijzingen en afspraken die door de gemeente in samenspraak met de cliënt zijn gemaakt naar aanleiding van zijn melding, als mede de beoogde resultaten, globale frequentie van de ondersteuning en de evaluatie daarvan;

 • d.

  Participatie: deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;

 • e.

  Persoonsgebonden budget (Pgb): bedrag waaruit namens het college betalingen worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot een maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden heeft betrokken;

 • f.

  Persoonsgebonden budgetplan (Pgb-plan): plan dat ingevuld moet worden bij de aanvraag van een Pgb voor Begeleiding;

 • g.

  Zelfredzaamheid: is de eigen vaardigheid en kennis om taken ten aanzien van zelfverzorging, zelfsturing en het onderhouden van sociale contacten te verrichten;

 • h.

  Zorg in natura (zin): hieronder wordt verstaan een maatwerkvoorziening in natura, geleverd door een gecontracteerde zorgaanbieder;

 • i.

  Woningaanpassingen: nagelvaste/niet-roerende aanpassingen aan de woning;

 • j.

  ZZP’er: een zelfstandige zonder personeel die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zijnde een beroepskracht die valt onder de categorie gezondheids- en welzijnszorg van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008 versie 2017) en aan de daaraan verbonden bevoegde vaardigheden voldoet.

 • k.

  Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg voor overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.

 • l.

  Mantelzorger: iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn/haar omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

 • m.

  Mantelzorgwaardering: de regeling waarmee de gemeente jaarlijks haar blijk van waardering toont aan mantelzorgers van inwoners van de gemeente Molenlanden.

Artikel 2 Persoonsgebonden budget

2.1 Persoonsgebonden budget individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf

(artikel 4.3, lid 3 van de Verordening)

2.1.1 Kwaliteit voor Pgb-arrangementen individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf

De noodzakelijke functionele en kwaliteitseisen van Begeleiding in de vorm van een persoonsgebonden budget moeten worden vermeld in het persoonsgebonden budgetplan (Pgb-plan) van cliënt waardoor veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid zijn gewaarborgd. De begeleider dient over competenties en vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor het bereiken van de doelen van begeleiding.

Cliënt dient het Pgb-plan binnen twee weken nadat het gesprek met de gemeente heeft plaatsgevonden aan te leveren. In het Pgb-plan staan de doelen, te behalen resultaten en de termijn waarin die te behalen zijn.

2.1.2Tarieven voor Arrangementen individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf

De hoogte van het persoonsgebonden budget voor een arrangement individuele begeleiding, dagbesteding en/of kortdurend verblijf wordt bepaald op basis van een kostprijs resp. per uur, per dagdeel of per etmaal wanneer deze voorziening in natura zou zijn verstrekt.

Hiervoor gelden de volgende percentages:

 • Gecertificeerde zorgaanbieders: 100% van het natura tarief;

 • ZZP’er (zelfstandige zonder personeel): 85% van het natura tarief;

 • Ondersteuning vanuit sociaal netwerk: 50% van het natura tarief.

Tabel van de verschillende arrangementen met de bijbehorende tarieven.

Arrangement

Omschrijving

Zorg-

Aanbieder

zzp

Sociaal netwerk

Individuele begeleiding

Licht (uurtarief)

-Individuele begeleiding

-planbaar

-gemiddeld 1 maal per week persoonlijk contact

€ 41,64

€ 35,40

€ 20,82

Individuele begeleiding

midden (uurtarief)

-Individuele begeleiding

-overwegend planbaar

-gemiddeld 2-3 keer per week persoonlijk contact

€ 59,33

€ 50,44

€ 29,67

Individuele begeleiding

Intensief (uurtarief)

-Individuele begeleiding

-overwegend planbaar

-gemiddeld 3 of meer keer per week persoonlijk contact

€ 59,33

€ 50,44

€ 29,67

Extra inzet op arr. Individuele begeleiding

Intensief (uurtarief)

Aanvulling op arrangement individuele begeleiding intensief

in geval van zeer intensieve begeleidingsbehoefte

€ 59,33

€ 50,44

€ 29,67

Arrangement

Omschrijving

Zorg-

Aanbieder

zzp

Sociaal netwerk

Dagbesteding basis

1 t/m 3 dagdelen

(tarief per dagdeel)

-Begeleiding in groepsverband

-aanbrengen van een dag-/

weekstructuur

-zinvolle dagbesteding

-gericht op behoud of

ontwikkeling van vaardigheden

€ 30,21

€ 25,68

€ 15,10

Dagbesteding basis

4 t/m 6 dagdelen

(tarief per dagdeel)

-Begeleiding in groepsverband

-aanbrengen van een dag-/

weekstructuur

-zinvolle dagbesteding

-gericht op het behoud of de ontwikkeling van vaardigheden

€ 30,21

€ 25,68

€ 15,10

Dagbesteding basis

7 t/m 9 dagdelen

(tarief per dagdeel)

-Begeleiding in groepsverband

-aanbrengen van een dag-/

weekstructuur

-zinvolle dagbesteding

-gericht op behoud of ontwikkeling van vaardigheden

€ 30,21

€ 25,68

€ 15,10

Dagbesteding speciaal

1 t/m 3 dagdelen

(tarief per dagdeel)

-Begeleiding in groepsverband

-aanbrengen van een dag-/

weekstructuur

-zorg is vaker onplanbaar

-cliënt heeft beperkt tot geen inzicht in de eigen vermogens

€ 51,79

€ 44,02

€ 25,90

Dagbesteding speciaal

4 t/m 6 dagdelen

(tarief per dagdeel)

-Begeleiding in groepsverband

-aanbrengen van een dag-/

weekstructuur

-zorg is vaker onplanbaar

-cliënt heeft beperkt tot geen

inzicht in de eigen vermogens

€ 51,79

€ 44,02

€ 25,90

Dagbesteding speciaal

7 t/m 9 dagdelen

(tarief per dagdeel)

-Begeleiding in groepsverband

-aanbrengen van een dag-/

weekstructuur

-zorg is vaker onplanbaar

-cliënt heeft beperkt tot geen

inzicht in de eigen vermogens

€ 51,79

€ 44,02

€ 25,90

Arrangement

Omschrijving

Zorg-

Aanbieder

zzp

Sociaal netwerk

Taxivervoer

Tarief per etmaal

(max. 5 etmalen)

Naar en van de locatie waar het arrangement dagbesteding wordt geboden

€ 8,95

€ 8,95

€ 8,95

Rolstoeltaxivervoer

Tarief per etmaal

(max. 5 etmalen)

Naar en van de locatie waar het arrangement dagbesteding wordt geboden

€ 21,25

€ 21,25

€ 21,25

Arrangement

Omschrijving

Zorg

Aanbieder

zzp

Sociaal netwerk

Kortdurend verblijf 1

(per etmaal)

Hotelfunctie exclusief benodigde ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding en/of dagbesteding.

€ 30,21

€ 25,68

€ 15,10

Kortdurend verblijf 2

(per etmaal)

Hotelfunctie inclusief benodigde ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding en/of dagbesteding.

€ 107,88

€ 91,70

€ 53,94

2.1.3Omvang arrangementen individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf

 • a.

  Omvang arrangement individuele begeleiding:

 • Er zijn drie arrangementen individuele begeleiding: licht, midden en intensief.

 • De omvang is afhankelijk van de gestelde doelen, de uit te voeren taken en de benodigde frequentie van ondersteuning in de individuele situatie van de cliënt.

 • Er wordt rekening gehouden met de stabiliteit van de situatie, het lerend vermogen van de cliënt, de prognose van de beperkingen, de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen en dagbesteding. Extra inzet kan nodig zijn wanneer sprake is van een zeer intensieve begeleidingsbehoefte, die meer inzet vereist dan het arrangement individuele begeleiding intensief. In dat geval kan er op urenbasis extra tijd worden geïndiceerd bovenop dit arrangement.

 • b.

  Omvang arrangement dagbesteding:

 • Er zijn twee arrangementen dagbesteding: basis en speciaal.

 • De omvang is afhankelijk van de gestelde doelen van cliënt en/of zijn netwerk. Er wordt geïnventariseerd waar de cliënt en/of zijn netwerk behoefte aan heeft in relatie tot participeren in de samenleving, een zinvolle dagbesteding, de ontlasting van de mantelzorger en de aanwezigheid en mogelijkheden van voorliggende voorzieningen. Maximaal kunnen negen dagdelen per week worden geïndiceerd.

 • c.

  Omvang vervoer ten behoeve van het arrangement dagbesteding: Vervoer wordt bepaald aan de hand van het aantal dagdelen dagbesteding, met een maximum van vijf dagen waarop vervoer plaats kan vinden.

 • d.

  Omvang arrangement kortdurend verblijf:

 • Er zijn twee arrangementen Kortdurend Verblijf: 1 en 2.

 • De omvang is gemaximeerd op 50 etmalen per jaar. Er wordt rekening mee gehouden of cliënt de benodigde persoonlijke verzorging en begeleiding meeneemt vanuit het arrangement individuele begeleiding en/of dagbesteding dat eventueel aanwezig is.

2.2 Persoonsgebonden budget huishoudelijke ondersteuning

2.2.1.Tarief huishoudelijke ondersteuning

 • a.

  De vaststelling van de hoogte van het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke ondersteuning vindt plaats op basis van het aantal geïndiceerde uren.

 • b.

  Er wordt een uurtarief gehanteerd van maximaal €17,30 indien de budgethouder beschikt over een geldige arbeidsovereenkomst met een hulp.

2.2.2.Resultaatgebieden huishoudelijke ondersteuning

De huishoudelijke ondersteuning is onderverdeeld in een basisarrangement en zeven verschillende resultaatgebieden (bouwstenen).

Basisarrangement:

Het behalen van een basisniveau van een schoon en leefbaar huis, waaronder het aanleren van huishoudelijke taken.

 • 1.

  Het realiseren van een hoger niveau van hygiëne of schoonmaak; (bouwsteen 1)

 • 2.

  Het beschikken over schone kleren, bedden- en linnengoed; (bouwsteen 2)

 • 3.

  Het beschikken over primaire levensbehoeften; (bouwsteen 3)

 • 4.

  Het bereiden van maaltijden; (bouwsteen 4)

 • 5.

  Ondersteuning bij extra huishoudelijke ondersteuning als disfunctioneren dreigt

  (bouwsteen 5)

 • 6.

  Het voeren van regie over het uitvoeren van huishoudelijke taken; (bouwsteen 6)

 • 7.

  Het geven van de benodigde zorg voor de inwonende kinderen; (bouwsteen 7)

Ondersteuning wordt geleverd in een basisarrangement aangevuld met bouwstenen wanneer de situatie daarom vraagt. De frequentie en omvang per taak in de verschillende resultaatsgebieden is weergegeven in onderstaande tabellen. De uiteindelijk te verstrekken indicatie huishoudelijke ondersteuning wordt afgerond op een veelvoud van 15 minuten, naar boven afgerond.

Afhankelijk van de situatie van de cliënt kan gemotiveerd worden afgeweken.

Resultaatgebieden

Basisarrangement: Het behalen van een basisniveau van een schoon en leefbaar huis waar onder het aanleren van huishoudelijke werkzaamheden (Arrangement Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

Activiteit Frequentie

Lichte huishoudelijke taken

Stoffen, opruimen

Wekelijks

Zware huishoudelijke taken

Stofzuigen (dweilen) van gang, evt. trap, overloop, woonkamer, in gebruik zijnde slaapkamers

Wekelijks

Schoonmaken van badkamer en toilet(ten)

Wekelijks

Schoonmaken van de keuken (aanrecht, gootsteen, kookplaat, vloer)

Wekelijks

Afval opruimen

Wekelijks

Opmerkzaam zijn op verminderde zelfredzaamheid

Wekelijks

Aanleren van taken (max. 6 weken – 3 mnd.)

Wekelijks

Verschonen van bed(den)

Tweewekelijks

Afnemen tegelwanden in badkamer en toilet(ten)

Maandelijks

Schoonmaken, stoffen, opruimen of stofzuigen van extra ruimtes die regelmatig gebruikt worden (hobbykamer, logeerkamer, bijkeuken

Maandelijks

Zemen van ramen aan binnenzijde

Ieder kwartaal

Resultaat 1 Realiseren van hoger niveau van hygiëne of schoonmaak (bouwsteen 1)

Activiteiten Frequentie

Zie activiteiten bij basisarrangement en resultaat 2.

Zie basisarr. en 2.

Resultaat 2. Beschikken over schone kleding, bedden- en linnengoed (bouwsteen 2)

Activiteiten Frequentie

Sorteren/in machine plaatsen

Wekelijks

In/uit droger halen; ophangen/afhalen

Wekelijks

Strijken (bovenkleding)

Wekelijks

Opvouwen

Wekelijks

Opbergen

Wekelijks

Resultaat 3 Het beschikken over primaire levensbehoeften (bouwsteen 3)

ActiviteitenFrequentie

Boodschappenlijst opstellen

Wekelijks

Boodschappen bestellen/boodschappen doen

Wekelijks

Boodschappen opbergen

Wekelijks

Resultaat 4 Het beschikken over maaltijden (bouwsteen 4)

Activiteiten Frequentie

Verzorgen van een broodmaaltijd (klaarzetten, tafel dekken, koffie/thee zetten, afruimen, opruimen)

Dagelijks/tweemaal daags

Opwarmen van een kant- en klaar maaltijd

Dagelijks

Bereiden van een warme maaltijd (voorbereiden, koken)

Max. 3-4 keer/week

Afwassen (machine/handmatig)

Dagelijks

Resultaat 5 Het ondersteunen bij extra huishoudelijke taken als disfunctioneren dreigt, bij een multi-problem situatie, bijzondere situatie of crisis (bouwsteen 5)

Resultaat 6 Het voeren van regie over het doen van het huishouden (bouwsteen 6)

Activiteiten Frequentie

Toezien op/stimuleren van de uitvoering

Wekelijks

Ondersteuning bij organisatie van het huishouden

Wekelijks

Structureel overnemen van organisatie/regie

Wekelijks

Resultaat 7 Het geven van benodigde zorg voor kinderen (bouwsteen 7)

Activiteiten Frequentie**

Naar bed brengen/uit bed halen

Wassen en kleden

Eten en/of drinken geven

Babyvoeding/flesje

Luier verschonen

Naar school/crèche brengen

Begeleiden naar activiteiten in het kader van vrijetijdsbesteding

Toezicht en hulp bieden

2.2.3. Omvang huishoudelijke ondersteuning

Omvang

Eenpersoonshuishouden (seniorenwoning/flat) Minuten/week

Basisarrangement Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

Lichte taken

Zware taken

Aanleren van taken*

Totaal per week

max. 60 minuten

max. 90 minuten

max. 90 minuten

max. 240 minuten

Resultaat 1 Het realiseren van een hoger niveau van hygiëne of schoonmaak (bouwsteen 1)

Afhankelijk van individuele situatie van cliënt en het huishouden

Resultaat 2 Het beschikken over schone kleding, bedden- en linnengoed (bouwsteen 2)

max. 60 minuten

Eenpersoonshuishouden (eengezinswoning) Minuten/week

Basisarrangement Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

Lichte taken

Zware taken

Aanleren van taken*

Totaal per week

max. 60 minuten

max. 180 minuten

max. 90 minuten

max. 330 minuten

Resultaat 1 Het realiseren van een hoger niveau van hygiëne of schoonmaak (bouwsteen 1)

Afhankelijk van individuele situatie van cliënt en het huishouden

Resultaat 2 Het beschikken over schone kleding, bedden- en linnengoed (bouwsteen 2)

max. 60 minuten

Twee-/meerpersoonshuishouden Minuten/ week

(woonsituatie niet van belang)

Basisarrangement Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

Lichte taken

Zware taken

Aanleren van taken*

Totaal per week

max. 90 minuten

max. 180 minuten

max. 90 minuten

max. 360 minuten

Resultaat 1 Het realiseren van een hoger niveau van hygiëne of schoonmaak (bouwsteen 1)

Afhankelijk van individuele situatie van cliënt en het huishouden

Resultaat 2 Het beschikken over schone kleding, bedden- en linnengoed (bouwsteen 2)

max. 90 minuten

Overige resultaten een-, twee-, meerpersoonshuishouden Minuten/week

Resultaat 3 Het beschikken over primaire levensbehoeften (bouwsteen 3)

max. 60 minuten

Resultaat 4 Het beschikken over maaltijden (Bouwsteen 4)

Broodmaaltijd 7 x 15 minuten

Warme maaltijd bereiden 4 x 30 minuten

Warme maaltijd opwarmen 3 x 15 minuten

max. 105 minuten

max. 120 minuten

max. 45 minuten

Resultaat 5 Het voeren van regie over het doen van het huishouden (bouwsteen 5: Het ondersteunen bij extra huishoudelijke taken als disfunctioneren dreigt, bij een multi-problem situatie, bijzondere situatie of crisis);

Resultaat 6: Het voeren van regie over het doen van het huishouden (bouwsteen 6)

max. 60 minuten

Resultaat 7 Het geven van benodigde zorg voor kinderen (bouwsteen 7)

max. 40 uur/week

Bron: Protocol Indicatiestelling voor Huishoudelijke Verzorging, Centrum Indicatiestelling Zorg, 2005

*Gebaseerd op 30 minuten per keer, maximaal 3 keer per week. Het aanleren van taken is kortdurend van aard (6 weken tot 3 maanden) met als eindresultaat dat de cliënt dit (deels) zelf – weer – kan;

**Afhankelijk van de levensfase van het kind.

2.3 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en woningaanpassingen

2.3.1 Vaststellen budget

 • a.

  De hoogte van een Pgb voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel of woningaanpassing wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de voorziening die de cliënt op dat moment zou hebben ontvangen als de voorziening in natura zou zijn verstrekt. Het bedrag is inclusief aanpassing, onderhoud en verzekering van de voorziening.

 • b.

  Als de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de voorziening technisch is afgeschreven, rekening houdend met aanpassing, onderhoud en verzekering.

 • c.

  Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met aanpassing, onderhoud en verzekering.

 • d.

  Indien uit onderzoek blijkt dat een fiets met elektrische trapondersteuning voor een aanvrager onder de 16 jaar niet algemeen gebruikelijk is, bedraagt het Pgb voor de aanschaf maximaal €1.250,00 op basis van de factuur. Diefstalverzekering wordt voor een periode van 3 jaar vergoed. De kosten voor vervanging, reparatie en onderhoud komen voor eigen rekening.

 • e.

  In een programma van eisen, toegevoegd aan de beschikking, worden de vereisten en kwaliteit van de aan te schaffen maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel of woningaanpassing zo nauwkeurig mogelijk omschreven.

 • f.

  Voor een sportvoorziening bedraagt het Pgb maximaal €5.000,00. Dit is inclusief de kosten voor verzekering, onderhoud en reparatie.

2.3.2 Duur

 • a.

  Een met een Pgb aangeschafte woonvoorziening, vervoersvoorziening of rolstoelvoorziening wordt geacht, bij ongewijzigde omstandigheden, minimaal 7 jaar te voorzien in de opheffing van de beperking, tenzij de leverancier van de voorziening in natura een andere afschrijvingstermijn aangeeft (bijvoorbeeld voor kindvoorzieningen 5 jaar). Voor een fiets met elektrische trapondersteuning wordt van mimimaal 3 jaar uitgegaan.

 • b.

  Een met een Pgb aangeschafte sportvoorziening wordt geacht minimaal 3 jaar te voorzien in de mogelijkheid tot participeren via sport.

 • c.

  Er kan alleen opnieuw een Pgb worden verstrekt als een afkeuringsrapport van de voorziening wordt overgelegd en de vastgestelde afschrijvingstermijn van de voorziening is verstreken.

 • d.

  Er kan alleen tussentijds opnieuw een Pgb worden verstrekt indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden of indien er sprake is van niet aan cliënt verwijtbare calamiteiten.

2.4 Persoonsgebonden budget verhuiskosten

Het Pgb voor een maatwerkvoorziening als tegemoetkoming in de verhuiskosten bedraagt:

 • a.

  €3.180,00 bij verhuizing naar een adequate en/of beter aanpasbare woning;

 • b.

  €5.830,00 indien op verzoek van de gemeente een voor meer dan €15.000,00 aangepaste woning wordt vrijgemaakt door achterblijvende gezinsleden na overlijden of definitieve opname elders van de cliënt. De vergoeding wordt in principe uitbetaald aan de medehuurder.

Uitbetaling van de tegemoetkoming vindt plaats na overlegging van het getekende huurcontract of het getekend koopcontract. Indien de verhuizing niet plaatsvindt, dient het uitbetaalde bedrag per omgaande te worden terugbetaald.

2.5 Persoonsgebonden budget individueel vervoer (artikel 4.9 van de Verordening)

2.5.1.Hoogte budget

Bij de vaststelling van de hoogte van het PGB voor auto- en (rolstoel-)taxikosten wordt op grond van artikel 4.9 lid 5 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 uitgegaan van maximaal 2.000 km op jaarbasis:

 • a.

  Voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een eigen auto geldt een maximumbedrag van €860,00 op jaarbasis (2.000 km à €0,43);

 • b.

  De onder a. genoemde vergoeding wordt per kwartaal, zonder indiening van een declaratie, uitbetaald;

 • c.

  Voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een taxi geldt een maximumbedrag van

  €5.160,00 op jaarbasis (2.000 km à €2,58);

 • d.

  Voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een rolstoeltaxi geldt een maximumbedrag van €6.620,00 op jaarbasis (2.000 km à €3,31);

 • e.

  Aan het eind van elk kwartaal kan een declaratieformulier worden ingediend, waarbij maximaal 22 km per enkele reis in aanmerking komt voor vergoeding;

 • f.

  De declaratie over het vierde kwartaal moet uiterlijk 1 februari van het volgend kalenderjaar zijn ingediend;

 • g.

  De ingangsdatum van het PGB start op de eerste van de maand;

 • h.

  Personen met een beperking die aantonen dat zij structureel deelnemen aan regulier vrijwilligerswerk, kunnen de voor hun rekening blijvende extra reiskosten, die niet verhaalbaar zijn op de instantie voor wie zij dat vrijwilligerswerk verrichten, declareren tot maximaal 2000 kilometer per jaar. Voor het overige zijn alle voorwaarden van toepassing die ook op de andere vervoersvergoedingen gelden;

 • i.

  Indien ten behoeve van een aanvraag voor een Wmo-maatwerkvoorziening een medische keuring op locatie buiten de gemeente noodzakelijk is, kunnen de reiskosten á €0,19 per kilometer worden vergoed voor zover men geen beroep kan doen op voorliggende oplossingen.

2.5.2Vrijwilligerswerk

Inwoners met een beperking die structureel vrijwilligerswerk doen, kunnen de voor hun rekening zijnde extra reiskosten, die niet verhaalbaar zijn op de instantie voor wie zij dat vrijwilligerswerk verrichten, declareren tot maximaal 2000 kilometer per jaar (afhankelijk van de individuele vervoersvergoeding waar recht op bestaat). Voor het overige zijn alle voorwaarden van toepassing die ook op de andere vervoersvergoedingen gelden.

2.6Mantelzorgwaardering

Een mantelzorger kan in aanmerking komen voor een jaarlijkse vorm van mantelzorgwaardering verstrekt door de gemeente, als wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a. De mantelzorger ondersteunt een zorgvrager die in de gemeente Molenlanden woont.

  b. De mantelzorger en de zorgvrager staan geregistreerd in het gemeentelijk mantelzorgbestand.

2.7 Terugvordering

Bij terugvordering ingevolge artikel 6.4 van de verordening dient het ten onrechte toegekende Pgb te worden terugbetaald met inachtneming van de reeds betaalde (eigen) bijdrage. Voor zover van toepassing wordt het terug te vorderen Pgb naar rato berekend.

Artikel 3 Woonvoorzieningen

3.1Woningsanering (artikel 4.7 van de Verordening)

Wanneer sprake is van plotselinge beperkingen ten gevolge van COPD of continu rolstoelgebruik waardoor vervanging van vloerbedekking noodzakelijk is kan hiervoor (onder voorwaarden) een maatwerkvoorziening worden verstrekt.

Woonvoorziening/-sanering:

De leeftijd van de huidige vloerbedekking is van belang bij het vaststellen van de hoogte van de vergoedingen. Maximum normbedrag vloerbedekking: €13,36 per m2. De vloerbedekking mag niet ouder zijn dan 8 jaar.

Vaststelling afschrijvingspercentage:

Leeftijd vloerbedekking Vergoeding op basis van normbedrag

0 - 2 jaar oud 100%

2 - 4 jaar oud 75%

4 - 6 jaar oud 50%

6 - 8 jaar oud 25%

De vergoeding wordt pas uitbetaald als bewijsstukken van de gemaakte kosten worden ingediend.

Artikel 4 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (artikel 4 en 5.3 lid 2 van de Verordening)

 • a.

  Met de vervoerspas kan per enkele reis maximaal 5 openbaar vervoerszones worden gereisd tegen een gereduceerd tarief;

 • b.

  De bijdrage in de kosten voor een vervoerspas is €7,50. Na betaling wordt de vervoerspas opgestuurd;

 • c.

  De bijdrage in de kosten voor een vervangende vervoerspas vanwege verlies, diefstal of een gewijzigde vervoersindicatie is €7,50. Na betaling wordt de vervangende vervoerspas opgestuurd;

 • d.

  Aan een vervoerspas die enkel is toegekend voor vervoer naar een door de gemeente in natura toegekende dagbesteding zijn geen kosten verbonden;

 • e.

  Met de vervoerspas kan per kalenderjaar circa 500 reiszones (circa 2.000 km) worden gereisd tegen een ritbijdrage van €0,70 per zone;

 • f.

  Voor ritten in de primaire vervoersregio, zijnde de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden, en voor ritten naar de ziekenhuizen in Gorinchem, Dordrecht en Nieuwegein kan per kalenderjaar een zesde vervoerszone worden aangevraagd;

 • g.

  Bij oneigenlijk gebruik van de zesde zone kan deze extra zone worden ingetrokken;

 • h.

  Indien er op grond van de Wmo sprake is van een grotere vervoersbehoefte dan 500 reiszones per kalenderjaar, kan er een aanvraag worden ingediend voor uitbreiding van het aantal reiszones;

 • i.

  Bij een aanvraag voor meer dan 500 reiszones wordt onderzocht of de eerste 500 zones zijn besteed aan Wmo-vervoer. De cliënt toont dit aan of geeft toestemming voor inzage in zijn ritbestanden, zodat dit objectief kan worden vastgesteld;

 • j.

  De vervoerskosten voor een begeleider, die op grond van een medische indicatie voor begeleiding tijdens het vervoer meereist met de cliënt (= begeleiderspas), komen voor rekening van de gemeente;

 • k.

  Inwoners komen enkel voor een begeleiderspas in aanmerking als de noodzaak bestaat om tijdens het vervoer medisch-verzorgende handelingen te verrichten en/of gedragsproblemen te reguleren;

 • l.

  Inwoners met een verstandelijke beperking, die zijn opgenomen in een Wlz-instelling, komen zonder onderzoek in aanmerking voor een vervoerspas zonder een medische indicatie voor begeleiding tijdens het vervoer;

 • m.

  Inwoners van 80 jaar en ouder komen zonder onderzoek in aanmerking voor een vervoerspas zonder een medische indicatie voor begeleiding tijdens het vervoer.

Artikel 5 Grondslag bijdrage maatwerkvoorziening (artikel 5.3 van de Verordening)

5.1Hoogte bijdrage

Vanaf 1 januari 2020 geldt van Rijkswege op basis van een wetswijziging voor iedere maand dat een cliënt gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening een vaste eigen bijdrage van €19,00 per maand (het zogenaamde ‘abonnementstarief’).

Overeenkomstig artikel 5.3 lid 4 van de Verordening wordt geen bijdrage gevraagd voor het collectief vraagafhankelijk vervoer, sportvoorzieningen, verhuiskostenvergoedingen, vervoersvergoedingen (zijnde autokosten- en (rolstoel-)taxikosten), woningaanpassingen die worden toegekend aan thuiswonende minderjarige kinderen en woonvoorzieningen, die voor 1 januari 2020 zijn verstrekt.

Cliënten die bij een eerdere toekenning van een vervoersvoorziening op grond van de toen geldende regels de eigen bijdrage in 39 termijnen aantoonbaar al hebben voldaan, hoeven voor de desbetreffende vervoersvoorziening geen eigen bijdrage meer te betalen.

Artikel 6 Kwaliteit en deskundigheid beroepskrachten (artikel 7.1 lid 2 van de Verordening)

 • a.

  Zorgaanbieder:

  De zorgaanbieder is verplicht bij het verstrekken van de maatwerkvoorziening de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (CAO VVT of soortgelijke), de Collectieve Arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg (CAO GGZ), de CAO Gehandicaptenzorg of de CAO Welzijn, afhankelijk van welke CAO van toepassing is, in acht te nemen.

 • De zorgaanbieder zet personeel in dat beschikt over de gangbare, aantoonbare competenties en vaardigheden die nodig zijn om de benodigde activiteiten uit te voeren. De competentie en vaardigheden moeten in overeenstemming zijn met de functieprofielen in de genoemde CAO’s en/of de wettelijke eisen en/of door de branche vastgestelde basisprofielen.

 • Deze eisen gelden zowel voor medewerkers als voor ingehuurd personeel zoals zzp’ers. De zorgaanbieder dient zijn dienstverlening van voldoende kwaliteit te laten zijn, blijkend uit het insturen van een geldig, binnen zijn branche gangbaar, kwaliteitscertificaat (HKZ), in ieder geval betrekking hebbend op de zorg, maatschappelijke en/of aanpalende dienstverlening of een gelijkwaardig bewijs of certificaat.

 • b.

  Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er):

  De competenties en vaardigheden van een ZZP’er moeten in overeenstemming zijn met een functieprofiel en/of door de branche vastgesteld basisprofiel voor de betreffende beroepsgroep. De ZZP’er kan gevraagd worden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Artikel 7 Indexering (artikel 9.4 Verordening)

 • a.

  De in dit besluit geldende bedragen kunnen jaarlijks door burgemeester en wethouders worden aangepast conform het CBS-indexcijfer ‘cao-lonen particuliere bedrijven, contractuele loonkosten en arbeidsduur (inclusief bijzondere beloningen); indexcijfer (2010 = 100; Q gezondheidszorg en welzijnszorg)’ en conform navolgende formule:

 • index T-1

 • (------------ x 100) = mutatiepercentage

 • index T-2

 • Hierbij geldt: T = maand Juli van het kalenderjaar waar dit besluit betrekking op heeft;

  T-1 = maand juli van het voorgaande kalenderjaar.

 • b.

  De Pgb-tarieven voor (rolstoel)taxivervoer kunnen jaarlijks worden aangepast conform de afspraken die gemaakt zijn met de vervoerders (NEA-index).

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt met een vastgestelde ondersteuningsbehoefte afwijken van dit besluit, als toepassing van het besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9 Aanvraag verlenging of vervanging maatwerkvoorziening (art. 2.4 Verordening)

Bij vervanging en/of verlenging van een maatwerkvoorziening door dezelfde maatwerkvoorziening kan het college in afwijking van artikel 2.4 lid 1 van de Verordening, beslissen dezelfde maatwerkvoorziening toe te kennen zonder dat de cliënt hiervoor een ondertekend aanvraagformulier heeft ingediend.

Artikel 10 Inwerkingtreding, intrekking oude regeling en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere regels treden in werking op 1 januari 2021;

 • 2.

  Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze Nadere regels worden de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Molenlanden 2020 ingetrokken;

 • 3.

  Deze Nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Molenlanden 2021’.

Ondertekening

Vastgesteld tijdens de collegevergadering van de gemeente Molenlanden,

gehouden op 22 december 2020.

de secretaris,

drs. F. Jonker

de burgemeester,

drs. T.C. Segers MBA

Bijlage (z.o.z.)

Bijlage Lijst van gebruikte afkortingen

Pgb Persoonsgebonden budget

Pgb-plan Persoonsgebonden budgetplan

Zin Zorg in natura

ZZP’er Zelfstandige zonder personeel

HO Huishoudelijke Ondersteuning

HO+ Huishoudelijke Ondersteuning inclusief ondersteuning bij regievoering

CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (ook wel MolenHopper genoemd)

CAK Centraal Administratie Kantoor

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst

VVT Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ stelt kwaliteits-

En veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn.

VOG Verklaring Omtrent Gedrag

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

Wlz Wet langdurige zorg

ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (eten, zich wassen, naar het toilet gaan en het voeren van een huishouden)

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg (organisatie die o.a. aanvragen beoordeelt

voor voorzieningen uit de Wet langdurige zorg (Wlz))

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen belast is met de uitvoering van alle werknemersverzekeringen(o.a. WW, WAO, WIA en de Ziektewet.)

Zvw Zorgverzekeringswet

IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

VPT Volledig Pakket Thuis. Het VPT omvat welzijn, zorg, maaltijden, huishoudelijke verzorging, wasverzorging (bed en linnengoed) en 24-uurs zorgopvolging

CRvB Centrale Raad van Beroep De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken

AMvB Algemene maatregel van bestuur