Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Zaaknummer: Z20-073350

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2020;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

gezien het advies van de commissie Burgers en samenleving;

besluit vast te stellen de:

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Artikel 1 Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Amstelveen 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 december 2020.

De griffier,

Bert Schouten

De voorzitter,

Tjapko Poppens