Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent aanwijzing van ambtenaren belast met heffing en invordering

Geldend van 25-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent aanwijzing van ambtenaren belast met heffing en invordering

Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de heffing en invordering

Het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep;

gelet op artikel 232, vierde lid, onder c, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

aan te wijzen als ambtenaar belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder c, van de Gemeentewet:

  • -

    de medewerkers van Legitiem B.V., en

  • -

    de medewerkers van Cannock Chase Public

die belast zijn met de controlewerkzaamheden voor het reinigingsrecht in de gemeenten Vlaardingen en Schiedam.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en geldt voor de periode dat de betreffende medewerkers als zodanig met deze contoletaken zijn belast 1 .

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep d.d. 19 november 2020.

Het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep,

directeur,

H.B. Sigmond

voorzitter,

drs. A.J.B. van der Klugt


Noot
1

Overeenkomst Legitiem B.V.: MH/001/20.1406 d.d. 7 oktober 2020;

Overeenkomst Cannock Chase Public: S20/0056 d.d. 7 oktober 2020