Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Zaaknummer: Z20-070132

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

gezien het advies van de Commissie Maatschappij en Bestuur;

besluit vast te stellen de:

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Artikel 1 Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Aalsmeer 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2020.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte