VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RETRIBUTIES

Geldend van 29-12-2020 t/m heden

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RETRIBUTIES

De raad van de gemeente Dongen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van; 27 oktober 2020

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet:

BESLUIT:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RETRIBUTIES DONGEN 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van de dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  bebouwde kom: de bebouwde kom, zoals deze in de Wegenverkeerswet wordt omschreven.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "retributies" worden rechten geheven ter zake van:

 • a.

  het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn;

 • b.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die gebruik maakt van de in artikel 2 bedoelde bezittingen, werken of inrichtingen, dan wel degene die het genot heeft van de in artikel 2 bedoelde dienst, dan wel degene die de dienst aanvraagt.

Artikel 4 Heffingsmaatstaf en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, zoals opgenomen in de bij deze verordening horende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van de in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Indien toepassing van het tarief per week, per maand of per jaar mogelijk is, vindt toepassing plaats van het voor de belastingplichtige meest gunstige tarief.

Artikel 5 Wijze van heffing

De retributies worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de retributies worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de retributies wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Overgangsrecht

De 'Verordening retributies Dongen 2020', vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid genoemde datum van ingang van heffing,

met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 10 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening retributies gemeente Dongen 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 december 2020

De raad voornoemd.

Voorzitter, Griffier a.i.,

Drs. M.C. Starmans-Gelijns A.W.J.M. Cornelissen MMC

Tarieventabel behorende bij de "Verordening retributies Dongen 2021"

Hoofdstuk 1 Tarief wegbedekking

1

Het tarief voor het uitvoeren van herstellingswerkzaamheden wordt in een aaneengesloten gedeelte opengebroken wegbedekking, inclusief de materiaalkosten, bepaald op basis van een door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde, vooraf aan de belastingplichtige bekend gemaakte, begroting. Indien dit in tijd niet mogelijk is in verband met de verkeersveiligheid of aansprakelijkheid wordt e.a. op basis van vastgestelde eenheidsprijzen hersteld.

Hoofdstuk 2 Tarief plantsoenen

2

Het tarief voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan groenvoorzieningen bedraagt:

2.1

voor bermen per m2

4,83

2.2

voor gazon per m2:

11,47

2.3

voor heesters, rozen, vaste planten, per m2:

26,48

2.4

voor hagen per m2

30,73

2.5

voor het vervangen van bomen in plantsoen, per boom, stamdiameter12/14

226,41

2.6

voor het vervangen van bomen in verharding, per boom, stamdiameter 12/14

299,88

Hoofdstuk 3 Tarief inritten

3.1

Het tarief, voor het aanleggen van inritten in bestaande verharding ten behoeve van woningen die zich binnen de bebouwde kom bevinden, bedraagt:

3.1.1

bij het aanleggen van een inrit met een standaard breedte van 3,60 meter

812,00

3.1.2

bij het aanleggen van een inrit met een breedte van 3,90 meter

852,00

3.1.3

bij het aanleggen van een inrit met een breedte van 4,20 meter

892,00

3.1.4

bij het aanleggen van een inrit met een breedte van 4,50 meter

932,00

3.1.5

bij het aanleggen van een inrit met een standaard breedte van 3,60 meter tijdens een wegreconstructie

361,00

3.2

Het tarief, voor het verbreden van een bestaande inrit in bestaande verharding ten behoeve van woningen die zich binnen de bebouwde kom bevinden, bedraagt:

3.2.1

bij het verbreden van een inrit met 1 blok van 30 cm

250,00

3.2.2

bij het verbreden van een inrit met 2 blokken van 30 cm

290,00

3.2.3

bij het verbreden van een inrit met 3 blokken van 30 cm

331,00

3.2.4

bij het verbreden van een inrit met 4 blokken van 30 cm

461,77

3.2.5

bij het verbreden van een inrit met 5 blokken van 30 cm

489,69

3.3.1

Indien voor het aanbrengen of verbreden van een inrit een lichtmast verplaatst moet worden over een afstand van 5 meter of minder, wordt het in dit hoofdstuk verschuldigde bedrag verhoogd met:

899,94

3.3.2

Indien voor het aanbrengen of verbreden van een inrit een lichtmast verplaatst moet worden over een afstand van meer dan 5 meter, wordt het in dit hoofdstuk verschuldigde bedrag verhoogd met:

1.384,85

3.3.3

Indien voor het aanbrengen van een inrit een kolk verplaatst of vervangen moet worden, wordt het in dit hoofdstuk verschuldigde bedrag verhoogd met:

375,00

3.4.1

Het tarief, voor het aanbrengen of verbreden van inritten in die gevallen die niet in dit hoofdstuk zijn genoemd, wordt bepaald op basis van een door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde, vooraf aan de belastingplichtige bekend gemaakte, begroting een en ander inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4.2

1.323,00

3.4.2

Binnen veertien dagen na verzending van de begroting wordt aan het college van burgemeester en wethouders meegedeeld of al dan niet wordt ingestemd met het aanbrengen van de inrit voor het in de begroting, genoemde tarief.

Hoofdstuk 4 Tarief rioolaansluiting

4

Het tarief voor het in de openbare grond of in openbaar water maken en aansluiten van een afvoerleiding voor afvalwater, hemelwater, of faecaliën op een gemengde, gescheiden en verbeterd gescheiden rioleringsstelsel (uitgezonderd drukriolering) met een diameter Ø125mm. bedraagt als volgt:

4.1

Indien een enkele afvoerleiding wordt aangelegd in een zich in de bouwfase bevindende deel van de gemeente, waarbij de definitieve bestrating van het wegdek nog niet is aangelegd bedraagt het tarief voor het aanbrengen van een rioolaansluiting met lengte van maximaal 10 strekkende meter:

580,00

4.2

Indien een dubbele afvoerleiding wordt aangelegd in een zich in de bouwfase bevindende deel van de gemeente, waarbij de definitieve bestrating van het wegdek nog niet is aangelegd bedraagt het tarief voor het aanbrengen van een rioolaansluiting met lengte van maximaal 10 strekkende meter:

778,00

4.3

Indien een enkele afvoerleiding wordt aangelegd in een deel van de gemeente, waarbij de definitieve bestrating van het wegdek reeds is aangelegd, bedraagt het tarief voor het aanbrengen van een rioolaansluiting met lengte van maximaal 10 strekkende meter:

729,00

4.4

Indien een enkele afvoerleiding wordt aangelegd in een deel van de gemeente, waarbij de definitieve asfaltverharding van het wegdek reeds is aangelegd, bedraagt het tarief voor het aanbrengen van een rioolaansluiting met lengte van maximaal 10 strekkende meter:

5.333,00

4.5

Indien een dubbele afvoerleiding wordt aangelegd in een deel van de gemeente, waarbij de definitieve bestrating van het wegdek reeds is aangelegd, bedraagt het tarief voor het aanbrengen van een rioolaansluiting met lengte van maximaal 10 strekkende meter:

927,00

4.6

Indien een dubbele afvoerleiding wordt aangelegd in een deel van de gemeente, waarbij de definitieve asfaltverharding van het wegdek reeds is aangelegd, bedraagt het tarief voor het aanbrengen van een rioolaansluiting met lengte van maximaal 10 strekkende meter:

7.979,00

4.7

Indien voor het aanbrengen van afvoerleiding met een lengte van 10 meter of korter bronbemaling nodig is, wordt het onder 4 verschuldigde bedrag verhoogd met:

1.023,00

4.8

Voor hoofdstuk 4 geldt, dat indien de afvoerleiding langer is dan 10 strekkende meter of de diameter afwijkt van het genoemde in artikel 4, wordt het tarief bepaald op basis van een door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde, vooraf aan de belastingplichtige bekend gemaakte, begroting, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.10

4.9

Het tarief voor het aanbrengen van een aansluiting op een drukrioleringssysteem, wordt bepaald op basis van een door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde, vooraf aan de belastingplichtige bekend gemaakte, begroting, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.10.

4.10

Binnen veertien dagen na verzending van de begroting wordt aan het college van burgemeester en wethouders door middel van terugzending van het aanvraagformulier meegedeeld of al dan niet wordt ingestemd met het aanbrengen van de rioolaansluiting voor het in de begroting, genoemde tarief.

4.11

Voor een aansluiting van bronneringswater < 10 m³/uur mits toestemming van waterschap en gemeente en onder eventueel aanvullende voorwaarden gelden de hierboven vermelde tarieven voor de aansluiting. De hoeveelheid geloosd water wordt afgerekend conform de tarieven rioolrecht.

Hoofdstuk 5 Tarief voor de reservering van een gehandicaptenparkeerplaats

5

Het tarief voor de reservering van een gehandicaptenparkeerplaats bedraagt indien de voorziening betreft een:

5.1

kentekenplaat

39,98

5.2

kentekenplaat en verkeersbord E6

83,49

5.3

kentekenplaat, verkeersbord E6 en flespaal

128,65

5.4

vakmarkering aanbrengen in open verharding met stenen

122,00

5.5

vakmarkering aanbrengen op asfaltverharding in wegenverf

48,85

5.6

kentekenplaat, verkeersbord E6, flespaal en vakmarkering met stenen

240,12

5.7

kentekenplaat, verkeersbord E6, flespaal en vakmarkering in asfalt

177,56

5.8

het wijzigen van een kentekenplaat

39,98

Hoofdstuk 6 Tarief kabelgoot-tegel voor elektrisch voertuig

6

Voor de aanleg van een kabelgoot-tegel met een lengte van 1.80 meter ten beheove van oplaadkabels voor een elektrisch voertuig

€ 

429,00

Hoofdstuk 7 Omzetbelasting

7

De tarieven vermeld in deze tarieventabel zijn inclusief BTW.

Behoort bij het raadsbesluit van 10 december 2020.

A.W.J.M. Cornelissen MMC

Griffier a.i.