Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening marktgelden 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening marktgelden 2021

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2020 nr. 20/578;

gelet op de artikelen 216, 219 en 229, eerste lid, onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2021

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkten;

 • b.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • d.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • e.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • f.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • g.

  frontbreedte van een standplaats: de lengte van de zijde van een standplaats met een ruimte van maximaal drie strekkende meters diepte die aan een voor het publiek geprojecteerde gang is gelegen;

 • h.

  strekkende meter tarief: het tarief voor een standplaats met een diepte van maximaal drie strekkende meters;

 • i.

  week: kalenderweek;

 • j.

  maand: kalendermaand;

 • k.

  belastingjaar: het kalenderjaar (waarin de belastingplicht is ontstaan).

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de vergunninghouder.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar de frontbreedte van een standplaats in strekkende meters.​

Artikel 5 Tarief

 • a.

  Het recht voor een ter beschikking gestelde vaste standplaats of dagplaats bedraagt € 2,40 per marktdag per strekkende meter frontbreedte of een gedeelte daarvan.

 • b.

  Het recht voor het gebruik van de stroomvoorziening bedraagt €0,90 per marktdag, vermeerderd met een bedrag voor het afgenomen vermogen volgens onderstaande tabel.

 • Kosten Marktaansluitingen

 • Type aansluiting

 • Vermogen

 • Kosten/7 h

 • Kosten/24 h

 • 1

 • 16A / 230V

 • 1,00

 • € 2,60

 • € 8,75

 • 2

 • 16A / 230V

 • 2,50

 • € 6,20

 • € 22,00

 • 3

 • 16A / 400V

 • 5,43

 • € 13,40

 • € 45,00

 • 4

 • 32A / 400V

 • 10,85

 • € 25,75

 • € 90,00

 • c.

  het recht voor een ter beschikking gestelde standwerkersplaats bedraagt € 14,25 per dag voor maximaal 3 meter frontbreedte of een gedeelte daarvan.

Artikel 6 Elektriciteit

Het college is bevoegd een maximum te stellen aan de afname van elektriciteit per standplaats.

Artikel 7 Parkeren marktvoertuigen

Indien een auto, bestelwagen of vrachtwagen bij de uitstalgelegenheid op een markt in de gemeente Emmen is geplaatst, dan wordt het marktgeld verhoogd met naar keuze van afnemer:

 • a.

  € 7,15 per marktdag of

 • b.

  € 53,50 per kwartaal

Artikel 8 Abonnement

 • 1.

  Het marktgeld voor een vaste standplaats kan bij wijze van een kwartaalabonnement worden voldaan.

 • 2.

  Bij betaling per kwartaal wordt een reductie verleend van 3 weken per kwartaal.

Artikel 9 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is de periode waarvoor een vergunning voor een standplaats geldt, met dien verstande dat bij een vergunning voor meer dan een jaar het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

Artikel 10 Wijze van heffing

De heffing van het marktgeld geschiedt:

 • 1.

  Bij wege van mondelinge kennisgeving door de marktmeester in de gevallen genoemd in artikel 5 en artikel 7 onder a. Het gevorderde bedrag wordt mondeling bekendgemaakt.

 • 2.

  Bij wege van aanslag voor de gevallen genoemd in artikel 7 onder b en artikel 8.

Artikel 11 Ontstaan van de belastingschuld

Het marktgeld is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

Artikel 12 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld, bedoeld in artikel 10 lid 1, worden voldaan op het moment van het doen van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld, bedoeld in artikel 10 lid 2 worden voldaan in vier gelijke termijnen, welke achtereenvolgens voor 1 februari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het lopende kalenderjaar dienen te worden betaald. 

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.​

Artikel 13 Ontheffing

Over het aantal volle kalendermaanden waarin van de vaste standplaats geen gebruik is gemaakt wordt ontheffing verleend, indien de belastingplichtige aantoont dat hij ten gevolge van ziekte gedurende een aaneengesloten periode van tenminste een kalendermaand de ter beschikking gestelde vaste standplaats niet heeft kunnen innemen en hij gedurende die periode de vaste standplaats niet door een ander heeft laten innemen.

Artikel 14 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgeleden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 15 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening marktgelden 2020 van de gemeente Emmen’, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2021’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 17 december 2020.

de griffier, de voorzitter,

H.D. Werkman H.F. van Oosterhout