Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Geldend van 02-08-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

De raad van de gemeente Emmen;

gelet op het voorstel van het college van 10 november 2020 nr. 20/20/578;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een gehele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag in een kalendermaand;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag in het kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  bewijzen van in leven zijn tot het ontvangen van pensioen en andere periodieke uitkeringen ten laste van publiekrechtelijke lichamen;

 • b.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onderdeel i. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het betreft een activiteit als bedoeld in artikel 2.2a van het besluit Omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet .

 • 3.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk van een kasregister, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen de in de kennisgeving gestelde termijn.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.3 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9 (overige publiekszaken);

  • 6.

   hoofdstuk 14 (kansspelen);

 • c.

  een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De artikelen en tarieventabel van de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges” van 19 december 2019 vervallen met ingang 1 januari 2021 met dien verstande dat zij van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

3. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2021’.

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2021

INDELING

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Kansspelen

Hoofdstuk 15

Telecommunicatie

Hoofdstuk 16

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 17

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

Hoofdstuk 18

Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingsplan

Hoofdstuk 9

Niet-ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning

Hoofdstuk 10

Wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning

Hoofdstuk 11

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 3

Verordening exploitatie openbare inrichtingen

Hoofdstuk 4

Reclameverordening

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Huwelijksvoltrekking c.q. registratie partnerschap

Het tarief voor het voltrekken van een huwelijk c.q. registratie van een partnerschap bedraagt:

van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

1.1.1.1

in het Trouwpaviljoen te Emmen

€ 107,65

1.1.1.2

op een andere locatie *

€ 161,45

van maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 17.00 uur:

1.1.1.3

in het Trouwpaviljoen te Emmen

€ 215,25

1.1.1.4

op een andere locatie *

€ 269,10

op vrijdagmorgen tussen 09.00 uur en 12.00 uur:

1.1.1.5

in het Trouwpaviljoen te Emmen

€ 322,90

1.1.1.6

op een andere locatie *

€ 376,70

op vrijdagmiddag tussen 12.00 en 17.00 uur:

1.1.1.7

in het Trouwpaviljoen te Emmen

€ 430,55

1.1.1.8

op een andere locatie*

€ 484,35

in het weekend of voor 09.00 of na 17.00 uur:

1.1.1.9

in het Trouwpaviljoen te Emmen

€ 807,25

1.1.1.10

op een andere locatie*

€ 861,10

1.1.1.11

op maandag om 09.00 uur aan de balie van het gemeentehuis, op dinsdag om 15.00 en 15.15 uur en op donderdag om 10.00 uur in een spreekkamer van het gemeentehuis is het tarief

€ 0,00

1.1.1.12

voor het eenmalig benoemen en beëdigen van een persoon tot ‘trouwambtenaar voor één dag’

€ 215,25

1.1.1.13

voor het benoemen van een reeds beëdigde trouwambtenaar uit een andere gemeente

€ 134,50

1.1.1.14

voor het fungeren van een gemeenteambtenaar als getuige bij het voltrekken van een huwelijk c.q. registratie van een partnerschap

€ 26,90

(*) Deze bedragen zijn exclusief de eventuele kosten voor het gebruik van de locatie

Familieboekjes en getuigen

1.1.2.1

voor een exemplaar in luxe uitgaaf, af te geven bij huwelijksvoltrekking c.q. registratie partnerschap

€ 15,60

1.1.2.2

voor een duplicaat in luxe uitgaaf

€ 15,60

1.1.2.3

voor een exemplaar in kalligrafie, af te geven bij huwelijksvoltrekking c.q. registratie partnerschap

€ 29,60

1.1.2.4

voor een duplicaat in kalligrafie registratie partnerschap

€ 29,60

1.1.2.5

bijschrijven van een kind in kalligrafisch huwelijksboekje

€ 3,90

1.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor en persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort

€ 56,55

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 56,55

1.2.1.3

tot het verstrekken van een vluchtelingen-, vreemdelingen- of faciliteitenpaspoort, ongeacht hun leeftijd, afhankelijk van de duur van de verblijfsvergunning

€ 56,55

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt:

1.2.1.4

tot het verstrekken van een nationaal paspoort

€ 74,75

1.2.1.5

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 74,75

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een Nederlandse Identiteitskaart:

1.2.1.6

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,55;

1.2.1.7

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,45;

1.2.1.8

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 32,90;

1.2.1.9.

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.8 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 50,90;

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,00

1.3.1.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedaflevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

1.4.1.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk met uitzondering van de onderdelen 1.4.1.3 en 1.4.1.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 12,95

1.4.1.3

tot het verstrekken van gegevens voor ideële en maatschappelijke doelstellingen

€ 7,75

1.4.1.4

tot het verstrekken van gegevens aan bijzondere derden of aangewezen afnemers (na no-hit via berichtenverkeer)

€ 2,80

1.4.1.5

van een collectief internationaal gewaarmerkt afschrift uit de basisregistratie

€ 16,20

1.4.1.6

voor het afgeven van een afschrift van de persoonslijst uit de basisregistratie personen

€ 12,95

1.4.1.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 12,95

1.4.1.8

Behoudens het bepaalde in de volgende alinea wordt, wanneer de verlangde inlichting niet kan worden verstrekt, geen recht geheven. Verlangt de aanvrager afgifte van een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de gevraagde gegevens betreffende een of meer personen niet in de hiervoor bedoelde registers of kaartverzamelingen voorkomen, dan wordt voor de nasporing een recht geheven, voor de berekening waarvan als een inlichting geldt de naam van elke in de verklaring vermelde persoon.

1.4.1.9

Het auteursrecht op de in deze rubriek bedoelde inlichtingen wordt aan de gemeente voorbehouden. Toestemming tot publicatie en/of verspreiding kan door het college van burgemeester en wethouders worden verleend; alsdan is het viervoud van de tarieven verschuldigd, tenzij de publicatie en/of verspreiding door het college van burgemeester en wethouders in het algemeen belang wordt geacht.

1.4.1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens waarvoor de basisregistratie personen geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg moet worden gelezen

€ 296,75

1.4.1.11

daarnaast wordt in rekening gebracht per record

€ 0,11

1.4.1.12

per record/per bedrukt etiket

€ 0,16

1.4.1.13

Het tarief voor het verstrekken van een meertalig modelformulier bij een BRP-uittreksel bedraagt

€ 12,95

1.4.1.14

Het auteursrecht op de verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen wordt aan de gemeente voorbehouden. Toestemming tot publicatie en/of verspreiding van de in deze rubriek genoemde verstrekkingen kan door het college van burgemeester en wethouders worden verleend: alsdan is het viervoud van bovenvermelde tarieven verschuldigd, tenzij publicatie en/of verspreiding door het college van burgemeester en wethouders in het algemeen belang wordt geacht.

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

(gereserveerd)

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

(gereserveerd)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een begrotingsboek of een jaarrekening per boek

€ 20,45

1.7.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de bouwverordening

€ 116,50

1.7.1.3

Een abonnement op de aanvullingen van de onder 1.7.1.2 bedoelde, per bladzijde

€ 1,62

1.7.1.4

Niet met name genoemde verordeningen per pagina een exemplaar van een ontwerp-, vastgesteld of goedgekeurd bestemmingsplan dan wel een structuurplan, nota, schets of andere beleidsnota op het terrein van de ruimtelijke ordening, indien het plan bevat:

1.7.1.5

1 tot en met 25 bladzijden

€ 21,00

1.7.1.6

26 tot en met 50 bladzijden

€ 35,60

1.7.1.7

51 tot en met 100 bladzijden

€ 54,10

1.7.1.8

101 of meer bladzijden

€ 80,35

Een exemplaar van het gemeenteblad, indien het blad bevat:

1.7.1.9

1 tot en met 4 bladzijden

€ 3,40

1.7.1.10

5 of meer bladzijden

€ 8,80

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van andere dan met name in deze verordening genoemde stukken, per bladzijde geheel of gedeeltelijk bedrukt:

1.7.1.11

op A5 - of kleiner formaat

€ 1,67

1.7.1.12

op A4 - of groter formaat

€ 1,77

Met bedrukte stukken worden gelijkgesteld stukken op andere wijze vermenigvuldigd dan door middel van drukpers.

1.7.1.13

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit stukken die krachtens wet of wettelijk voorschrift voor de ingezetenen verkrijgbaar zijn, per pagina, geheel of gedeeltelijk beschreven of bedrukt, op formaat A4, groter of kleiner naar evenredigheid berekend

€ 5,49

1.7.1.14

Een exemplaar of afschrift van een bestek, een akte van verhuring, verpachting of aanbesteding per pagina

€ 5,49

1.7.1.15

Een fotokopie van gemeentelijke stukken, per bladzijde

€ 0,38

1.7.1.16

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het maken van lichtdrukken en grootformaat kopieën voor lichtdrukken groter dan A0 (incl. vouwen)

€ 15,71

1.7.1.17

printen van bouwtekening A0

€ 5,80

Het tarief bedraagt ter zake van het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.1.18

op het verslag van 's raadshandelingen

€ 43,30

1.7.1.19

op het verslag van 's raadshandelingen en de daarbij behorende bijlagen exclusief begroting en rekening

€ 240,70

1.7.1.20

op de besluitenlijst van het college

€ 119,50

1.7.1.21

ter zake van het verstrekken van een stel raadsstukken per raadsvergadering, afgehaald ter secretarie

€ 15,90

1.7.1.22

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de vernieuwing van een in het ongerede geraakte akte van aanstelling

€ 6,90

Het tarief voor het verstrekken van opgaven van verleende bouwvergunningen, dan wel opgave van de in het bouwregister bijgeschreven bouwplannen bedraagt:

1.7.1.23

per 3 maanden

€ 55,55

1.7.1.24

per 6 maanden

€ 81,60

1.7.1.25

per jaar

€ 137,45

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als onder 1.8.1 genoemd geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling tarieven kadaster. Dit betreft de in 1.8.1.1 genoemde aanvragen

1.8.1.1

Uittreksel kadastrale kaart per perceel, kadastraal bericht per persoon, kadastraal uittreksel persoon per object, kadastraal uittreksel object per object en hypothecair uittreksel per object.

1.8.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op een daartoe strekkend formulier tot informatieverkrijging over publiekrechtelijke aspecten per opgevraagd object.

€ 46,35

Deze informatieverstrekking betreft planologische ontwikkelingen, aanschrijvingen ingevolge de Woningwet, gebruik en/of verkoopbelemmerende bepalingen, het eventueel voorkeursrecht krachtens de Wet Voorkeursrecht gemeenten, aanwijzing dan wel aanwijzingsbesluit object als beschermd monument of beschermd dorpsgezicht, gebruiksvergunningen, gegevens met betrekking tot de Wet Bodembescherming.

1.8.1.3

Specifieke maatwerkproducten op het gebied van digitale bouw en/of milieu-informatie worden doorberekend op basis van uurtarief. Alle maatwerkproducten worden geleverd op basis van offerte. Het uurtarief voor milieu-informatie bedraagt

€ 92,45

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1.1

Voor legalisatie van een of meer handtekeningen op een stuk, in het persoonlijk belang van de aanvrager. In afwijking van het hierboven bepaalde worden geen leges geheven voor legalisatie van een handtekening in verband met afgifte of verlenging van en bijschrijving in deze gemeente aangevraagde reispapieren.

€ 12,95

1.9.1.2

Voor het afgeven van een bewijs van in leven zijn

€ 12,95

1.9.1.3

Voor het afgeven van enig andere verklaring of duplicaat, tot afgifte waarvan het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de secretaris of de commissaris van politie bevoegd zijn

€ 12,95

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

(gereserveerd)

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

(gereserveerd )

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet (vergunning tijdelijke verhuur) bedraagt:

€ 101,15

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

(gereserveerd)

Hoofdstuk 14 Kansspelen

1.14.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een aanwezigheidsvergunning bedraagt het tarief zoals bepaald in artikel 3 van het Besluit van 23 mei 2000, houdende regels ter uitvoering van titel VA van de Wet op de kansspelen (het Speelautomatenbesluit 2000), zoals dat in het belastingjaar luidt.

1.14.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verloting op basis van de Wet op de kansspelen

€ 46,70

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

(gereserveerd)

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.16.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in het voertuigreglement hoofdstuk 5 afd. 1 t/m 18 inzake ontheffing landbouwvoertuigen

€ 42,55

1.16.1.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen in zake het wegverkeer (Stb. 1990, 460).

€ 102,80

1.16.1.2.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen in zake het wegverkeer (Stb. 1990, 460) indien aan de aanvrager in het jaar voorafgaande aan de aanvraag kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen is verleend.

€ 0,00

1.16.1.3

tot het verkrijgen van de in artikel 1.16.1.2 genoemde parkeerkaart nadat deze in een voorafgaand jaar al is verstrekt en de feiten of omstandigheden die tot verstrekking hebben geleid sindsdien niet zijn gewijzigd (een herkeuring is bijvoorbeeld niet noodzakelijk).

€ 20,55

1.16.1.3.1

tot het verkrijgen van de in artikel 1.16.1.2 genoemde parkeerkaart nadat deze in een voorafgaand jaar al is verstrekt en de feiten of omstandigheden die tot verstrekking hebben geleid sindsdien niet zijn gewijzigd (een herkeuring is bijvoorbeeld niet noodzakelijk) indien aan de aanvrager in het jaar voorafgaande aan de aanvraag kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen is verleend.

€ 0,00

1.16.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10, lid 1 en 20, 30 artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 20,55

1.16.1.5

tot het nemen van een verkeersbesluit tot reservering van een parkeerplaats voor het motorvoertuig van een bepaalde gehandicapte

€ 260,90

1.16.1.6

het verlenen van een ontheffing voor het vervoer van personen in een open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets als bedoeld in artikel 61b van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 24,05

1.16.1.7

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de geldende parkeerverordening

€ 35,30

Het tarief ter zake van het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen bedraagt:

1.16.1.8.1

voor een aanvraag van een eenmalige ontheffing

€ 126,90

1.16.1.8.2

voor een aanvraag van een ontheffing geldig voor de duur van drie jaar

€ 168,00

1.16.1.8.3

voor een aanvraag voor de verlenging van de onder 1.16.1.8.2 bedoelde ontheffing met nog eens drie jaar bedraagt

€ 114,20

Hoofdstuk 17 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

1.17.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een instemmingsbesluit voor het leggen, in stand houden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de Gemeente, als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

€ 405,85

1.17.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een instemmingsbesluit voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard, als bedoeld in artikel 4, lid 2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur.

€ 50,85

Hoofdstuk 18 Diversen

1.18.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning

€ 46,35

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1.1

Onder aanlegkosten wordt in deze titel verstaan de aannemingssom bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, gepubliceerd in de Staatscourant van 30 januari 2012, nummer 2012/1567), voor het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan alle bouwkosten van het bouwen en of verbouwen, inclusief de afwerking, op basis van marktprijzen, exclusief 21% omzetbelasting, zoals deze marktprijzen zijn opgenomen in de ROEB-lijst 2020 (Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen van de bouwlegestoets, van het Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) of zoals deze ROEB-lijst laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Voor zover deze vastgestelde lijst niet voorziet in een passende hoofdcategorie (vetgedrukt in de lijst) wordt onder bouwkosten dan verstaan, de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (U.A.V. 2012) voor het uit te voeren werk, exclusief 21% omzetbelasting. In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens getoetst worden aan hun wettelijke kaders. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschied wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.3

Onder Wabo wordt verstaan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.1.4

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een schriftelijk principe verzoek in de vorm van een plan betreffende de vraag of voor een voorgenomen omgevingsactiviteit een omgevingsvergunning kan worden verkregen bedraagt

€ 248,75

2.2.1.2

Het onder 2.2.1.1 genoemde tarief wordt geheven uiterlijk 26 weken nadat een positief standpunt aan de aanvrager is bekend gemaakt.

2.2.1.3

Indien geen positief standpunt is verkregen wordt het tarief direct geheven.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

2.3.1.1

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Bouwen

2.3.1.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

a

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 2.033,-- een vast tarief van

€ 82,76

b

Indien de bouwkosten meer dan € 2.033,-- en minder dan € 25.001,-- bedragen: 2,96 % van de bouwkosten

c

Indien de bouwkosten meer dan € 25.001,-- en minder dan € 450.001,-- bedragen: 2,57 % van de bouwkosten vermeerderd met een vast tarief van:

€ 123,09

d

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 450.001,-- en minder dan € 1.000.001,-- bedragen: 2,27 % van de bouwkosten vermeerderd met een vast tarief van:

€ 1.849,93

e

Indien de bouwkosten € 1.000.001,-- of meer bedragen: 1,86 % van de bouwkosten vermeerderd met een vast tarief van:

€ 6.930,46

2.3.1.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, waarvoor toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden en indien hierover het advies van de Welstand- en monumentencommissie Emmen moet worden ingewonnen, worden de onder 2.3.1.2 bedragen verhoogd met de hieronder genoemde bedragen:

a

Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten nihil en meer bedragen en minder dan € 5.000,--.

€ 66,95

b

Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten € 5.000,-- en meer bedragen en minder dan € 230.000,--, vermeerderd met 2,75 promille van de bouwkosten boven de € 5.000,--.

€ 66,95

c

Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten € 230.000,-- en meer bedragen en minder dan € 460.000,--, vermeerderd met 1,1 promille van de bouwkosten boven de € 230.000,-

€ 786,92

d

Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten € 460.000,-- en meer bedragen en minder dan € 700.000,--, vermeerderd met 0,55 promille van de bouwkosten boven de € 460.000,--.

€ 1.095,04

e

Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten € 700.000,-- en meer bedragen en minder dan € 1.200.000,--, vermeerderd met 0,275 promille van de bouwkosten boven de € 700.000,--.

€ 1.255,78

f

Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten € 1.200.000,-- en meer bedragen vermeerderd met 0,137 promille van de bouwkosten boven de € 1.200.000,--.

€ 1.872,54

Voor woningen van hetzelfde type, die binnen één complex worden uitgevoerd geldt de volgende berekeningswijze:

-

voor complexen van 1 t/m 4 gelijke woningen de bovenstaande tariefberekening

-

voor complexen van 5 t/m 10 gelijke woningen de tariefberekening voor 5 woningen

-

voor complexen van 11 t/m 20 gelijke woningen de tariefberekening voor 6 woningen

-

voor complexen van 21 t/m 30 gelijke woningen de tariefberekening voor 8 woningen

-

voor complexen van 31t/m 40 gelijke woningen de tariefberekening voor 10 woningen

-

voor complexen van 41 t/m 50 gelijke woningen de tariefberekening voor 12 woningen

-

voor complexen van 51 t/m 60 gelijke woningen de tariefberekening voor 14 woningen enzovoort, met dien verstande dat etage- en galerijwoningen als één bouwblok worden beschouwd zodat het tarief daarvan wordt berekend naar de totale kosten van het bouwblok.

Voor woningcomplexen die uit uiterlijk verschillende woningtypen zijn samengesteld, worden de bovengenoemde berekeningen toegepast. Deze geldt per afzonderlijk type, ongeacht de bloksamenstelling.

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

a

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 2.033,-- een vast tarief van

€ 82,76

b

Indien de bouwkosten meer dan € 2.033,-- en minder dan € 25.001,-- bedragen: 2,96 % van de bouwkosten

c

Indien de bouwkosten meer dan € 25.001,-- en minder dan € 450.001,-- bedragen: 2,57 % van de bouwkosten vermeerderd met een vast tarief van:

€ 123,09

d

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 450.001,-- en minder dan € 1.000.001,-- bedragen: 2,27 % van de bouwkosten vermeerderd met een vast tarief van:

€ 1.849,93

e

Indien de bouwkosten € 1.000.001,-- of meer bedragen: 1,86 % van de bouwkosten vermeerderd met een vast tarief van:

€ 6.930,46

2.3.3.1

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo aangewezen monument, bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 434,56

2.3.3.2

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 248,69

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief zoals genoemd in onderdeel 2.3.1 verhoogd met:

2.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) 0,22 % van de bouw-, aanleg of sloopkosten, vermeerderd met een bedrag van (met een totaal maximum van € 2.675,94)

€ 131,22

2.3.4.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking als bedoeld in de daar genoemde AMvB, de zogenaamde kruimellijst en de daarin aangeven tijdelijke afwijking): 0,33 % van de bouw-, aanleg- of sloopkosten, vermeerderd met een bedrag van (met een totaal maximum van € 3.951,90).

€ 131,22

2.3.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast, (buitenplanse afwijking, voorheen projectbesluit),

a

1,32 % van de bouw-, sloop- of aanleg kosten indien deze niet meer dan

€ 999.999,-- bedragen, vermeerderd met een bedrag van:

€ 6.663,64

b

0,66 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 1.000.000,-- of meer en niet meer dan € 4.999.999,-- bedragen , vermeerderd met een bedrag van:

€ 14.152,05

c

0,33 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 5.000.000,-- of meer bedragen, vermeerderd met een bedrag van:

€ 33.276,47

2.3.4.4

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan), : 0,68 % van de bouw- aanleg- of sloopkosten, vermeerderd met een bedrag van (met een totaal maximum van € 7.777,02):

€ 131,22

2.3.4.5

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

a

1,32 % van de bouw-, sloop- of aanleg kosten indien deze niet meer dan

€ 999.999,-- bedragen, vermeerderd met een bedrag van:

€ 6.663,64

b

0,66 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 1.000.000,-- of meer en niet meer dan € 4.999.999,-- bedragen , vermeerderd met een bedrag van:

€ 14.152,05

c

0,33 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 5.000.000,-- of meer bedragen, vermeerderd met een bedrag van:

€ 33.276,47

2.3.4.6

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

a

1,32 % van de bouw-, sloop- of aanleg kosten indien deze niet meer dan

€ 999.999,-- bedragen, vermeerderd met een bedrag van:

€ 6.663,64

b

0,66 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 1.000.000,-- of meer en niet meer dan € 4.999.999,-- bedragen , vermeerderd met een bedrag van:

€ 14.152,05

c

0,33 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 5.000.000,-- of meer bedragen, vermeerderd met een bedrag van:

€ 33.276,47

2.3.4.7

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

a

1,32 % van de bouw-, sloop- of aanleg kosten indien deze niet meer dan

€ 999.999,-- bedragen, vermeerderd met een bedrag van:

€ 6.663,64

b

0,66 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 1.000.000,-- of meer en niet meer dan € 4.999.999,-- bedragen , vermeerderd met een bedrag van:

€ 14.152,05

c

0,33 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 5.000.000,-- of meer bedragen, vermeerderd met een bedrag van:

€ 33.276,47

2.3.4.8

Indien vanwege de aanvraag om een omgevingsvergunning in het kader van de artikelen 2.3.4.1 t/m 2.3.4.7 onderzoeken dienen te worden uitgevoerd, wordt het legesbedrag verhoogd met het bedrag van de onderzoekskosten, tenzij de onderzoekskosten anderszins worden verhaald. De geraamde kosten van deze onderzoeken door of vanwege de gemeente worden voorafgaand aan het verrichten van deze onderzoeken aan de aanvrager medegedeeld door middel van een begroting, welke ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvrager dient de begroting schriftelijk te aanvaarden.

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw-, sloop of aanlegactiviteit

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouw-, sloop- of aanlegactiviteit, wordt het tarief als volgt:

2.3.5.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 1.407,27

2.3.5.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking en tijdelijke afwijking als bedoeld in de daar genoemde AMvB):

€ 2.110,49

2.3.5.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking, voorheen projectbesluit):

€ 7.359,80

2.3.5.4

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 4.222,29

2.3.5.5

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 7.359,69

2.3.5.6

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 7.359,69

2.3.5.7

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 7.359,69

2.3.6

Indien artikel 3.3, derde lid, van de Wabo (doorbreking aanhoudingsgrond) wordt toegepast, genoemd in onderdeel 2.3.1.1 verhoogd met € 100,-- en 0,2 % van de bouw-, sloop- of aanlegkostenkosten, met een maximum van € 2.163,--.

2.3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een verzoek om in afwijking van het bestemmingsplan te mogen werken aan huis:

€ 261,74

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, (het in gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid) bedraagt het tarief:

€ 317,87

2.3.8.2

Het tarief in het voorgaande artikel wordt voor de volgende tariefgroepen A en B verhoogd op grond van onderstaande oppervlakte-indeling.

Tariefgroep A:

0 - 100 m2 met

€ 150,96

100 - 200 m2 met

€ 227,03

200 - 300 m2 met

€ 387,34

300 - 500 m2 met

€ 606,37

500 - 1000 m2 met

€ 907,07

1000 - 2000 m2 met

€ 1.355,96

2000 - 3000 m2 met

€ 1.787,06

3000 - 4000 m2 met

€ 1.927,15

4000 - 5000 m2 met

€ 2.112,13

5000 - 10000 m2 met

€ 2.414,75

10000 - 20000 m2 met

€ 2.632,18

20000 - 30000 m2 met

€ 3.194,31

30000 - 40000 m2 met

€ 3.642,79

40000 - 50000 m2 met

€ 4.086,15

50000 m2 of meer met

€ 4.458,09

2.3.8.3

Tariefgroep B:

0 - 100 m2 met

€ 75,57

100 - 200 m2 met

€ 112,61

200 - 300 m2 met

€ 186,24

300 - 500 m2 met

€ 298,86

500 - 1000 m2 met

€ 445,37

1000 - 2000 m2 met

€ 666,07

2000 - 3000 m2 met

€ 886,14

3000 - 4000 m2 met

€ 1.002,69

4000 - 5000 m2 met

€ 1.114,24

5000 - 10000 m2 met

€ 1.272,71

10000 - 20000 m2 met

€ 1.523,34

20000 - 30000 m2 met

€ 1.778,88

30000 - 40000 m2 met

€ 2.070,17

40000 - 50000 m2 met

€ 2.361,23

50000 m2 of meer met

€ 2.616,73

2.3.8.4

Tariefgroep C :

€ 216,97

Bovengenoemde tariefgroepen zijn gebaseerd op de volgende indeling:

Tariefgroep A: theater, schouwburg, bioscoop, gebedshuis, winkel, warenhuis, kantoor, school, horeca, ziekenhuis, verpleeginrichting, hotel, nachtverblijf, bejaardenoord, verzorgingstehuis, dagverblijf.

Tariefgroep B: tentoonstellingsruimte, kampeerterrein, jachthaven, markt, loods, veemarkt, opslagplaats, fabriek, garage, dierenverblijf, sporthal, zwembad, sportschool.

Tariefgroep C: tijdelijke bouwsels, evenementen.

2.3.8.5

Het tarief voor het opsplitsen c.q. beperkt aanpassen van een verleende gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d. van de Wabo bedraagt

€ 140,72

2.3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van een houtopstand als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid , aanhef en onder g. van de Wabo;

€ 70,94

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief.

€ 51,09

2.3.11

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2:1, lid 1 en lid 2 van de reclameverordening (commerciële reclame).

€ 269,10

2.3.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2:2, lid 1 van de reclameverordening (aankondigingen, verwijzingen, afbeeldingen, objecten en dergelijke ten behoeve van sociale, culturele en/of maatschappelijke doeleinden).

€ 69,04

2.3.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:1 en 2:2 van de Reclameverordening gemeente Emmen, zoals laatstelijk gewijzigd, voor zover het commerciële reclame als bedoeld in artikel 2:1, lid 7 betreft (driehoeksborden) per locatie/per week, per reclame-uiting of –beeld.

€ 12,71

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.14.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 610,07

2.3.14.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 732,64

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van een schetsplan/vooroverlegplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de op grond van artikel 2.2.1.1 geheven leges in mindering gebracht op de op grond van hoofdstuk 3 geheven leges.

2.4.2

Het onder 2.3.2.1 genoemde tarief wordt niet geheven indien de aanvraag om een omgevingsvergunning het aanleggen van zonnepanelen in een beschermd stads- of dorpsgezicht betreft.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

2.5.1.1

De teruggaaf bedraagt indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, maar voor het verlenen daarvan, 75 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

De teruggaaf bedraagt indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdsstip dan genoemd in het voorgaande artikel, maar voor het verlenen daarvan, 50 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2.1

Indien een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1 wordt geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50 % van de verschuldigde leges, met dien verstande dat bedragen kleiner dan € 55,00 niet worden teruggegeven.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6.1.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1, intrekt op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 50 % van de verschuldigde leges, met dien verstande dat bedragen kleiner dan € 55,00 niet worden teruggegeven.

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning betrekking heeft op het bouwen, slopen of aanleggen in afwijking van een eerder ingediend plan waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning/aanvraag geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1 met dien verstande dat zij nimmer minder dan € 55,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw project sprake is.

Hoofdstuk 8 Bestemmingplan

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het opstellen, wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan. Indien vanwege de aanvraag om het opstellen, wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan een of meerdere onderzoeken dienen te worden uitgevoerd, wordt het bovengenoemde bedrag verhoogd met het bedrag van de onderzoekskosten, tenzij de onderzoekskosten anderszins worden verhaald. De geraamde kosten van deze onderzoeken door of vanwege de gemeente worden voorafgaand aan het verrichten van deze onderzoeken aan de aanvrager medegedeeld door middel van een begroting welke ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvrager dient de begroting schriftelijk te aanvaarden.

€ 4.975,05

Hoofdstuk 9 Niet ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning

2.9.1

Het tarief bedraagt voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de artikelen 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1 van toepassing zijn, die op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gesteld.

€ 261,26

Hoofdstuk 10 Wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning;

€ 25,54

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

2.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning:

€ 49,70

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet voor aanvragen, betrekking hebbende op een nieuwe vestiging c.q. uitbreiding/wijziging van een bestaande vestiging voor een commerciële inrichting.

€ 452,79

3.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet voor aanvragen, betrekking hebbende op een nieuwe vestiging c.q. uitbreiding/wijziging van een bestaande vestiging in combinatie met het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op basis van artikel 3.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor een commerciële inrichting op dezelfde locatie.

€ 870,56

3.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet voor aanvragen, betrekking hebbende op een nieuwe vestiging c.q. uitbreiding/wijziging van een bestaande vestiging voor een para-commerciële inrichting

€ 454,08

3.1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet voor aanvragen, betrekking hebbende op een nieuwe vestiging c.q. uitbreiding/wijziging van een bestaande vestiging in combinatie met het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op basis van artikel 3.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor een para-commerciële inrichting op dezelfde locatie.

€ 537,92

3.1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvragen voor het wijzigen van het aanhangsel leidinggevenden (art.30a Drank- en Horecawet).

€ 216,20

3.1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvragen voor het wijzigen, toevoegen of verwijderen van een lokaliteit of terras (art. 30 Drank- en Horecawet).

€ 216,20

3.1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

€ 82,40

Hoofdstuk 2 Prostitutiebedrijven

3.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of een escortebedrijf op grond van artikel 3.1. van de Algemene plaatselijke verordening.

€ 769,62

Hoofdstuk 3 Verordening exploitatie openbare inrichtingen

3.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op basis van artikel 3.10 van de Algemene plaatselijke verordening voor een commerciële inrichting.

€ 650,19

3.3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op basis van artikel 3.10 van de Algemene plaatselijke verordening voor een para-commerciële inrichting.

€ 334,18

Hoofdstuk 4 Reclameverordening

(gereserveerd)

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Het tarief bedraagt voor;

3.5.1.1

inschrijving op de sollicitantenlijst

€ 22,25

3.5.1.2

verlenging van inschrijving op de wachtlijst en sollicitantenlijst

€ 22,25

3.5.1.3

de afgifte van een vaste standplaatsvergunning

€ 43,78

3.5.1.4

de uitgifte van een vervangende vergunning bij verlies en/of diefstal

€ 22,25

3.5.1.5

de overschrijving van een vaste standplaatsvergunning op grond van artikel 7 van het Marktreglement

€ 43,78

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

(gereserveerd)

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking.

€ 45,22

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 17 december 2020.

de griffier, de voorzitter,

H.D. Werkman H.F. van Oosterhout