Regeling vervallen per 05-12-2023

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent mandaat betreffende de gemeenteraad en de griffie

Geldend van 24-12-2020 t/m 04-12-2023

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent mandaat betreffende de gemeenteraad en de griffie

MANDAATBESLUIT 2020 GEMEENTERAAD ACHTKARSPELEN

(betreffende de gemeenteraad en de griffie van Achtkarspelen)

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelet op het bepaalde in Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen het advies van het college;

b e s l u i t e n

vast te stellen het volgende " Mandaatbesluit 2020 gemeenteraad Achtkarspelen”

Artikel 1 Algemeen

 • 1. De gemeenteraad verleend met betrekking tot de hun toegedeelde bevoegdheden mandaat, volmacht en machtiging aan de in de bijlagen genoemde functionarissen, voor zover in overeenstemming met de voorschriften genoemd in dit Algemeen mandaatbesluit.

 • 2. Mandaat wordt verleend aan het college van burgemeester en wethouders. Het college is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan het DB van de WM8KTD, die op zijn/haar beurt bevoegd is ondermandaat te verlenen aan de clustermanager. De clustermanager is bevoegd ondermandaat te verlenen aan de Teamleider en eventueel aan de functionaris die de bevoegdheden feitelijk uitvoert.

 • 3. De uitoefening van de in mandaat uit te oefenen bevoegdheden vindt plaats binnen het voor het betreffende terrein vastgestelde beleid en binnen de daarvoor door de raad vastgestelde budgetten.

 • 4. In de volgende gevallen pleegt de gemandateerde eerst overleg met de portefeuillehouder/het college, die vervolgens beslist of het besluit door het college of door de burgemeester(voor wat betreft volmacht) zelf moet worden genomen of terug moet naar de gemeenteraad.

  • a.

   de te nemen beslissing wijkt (op een onderdeel) af van bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften

   (de door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde beleidsregels, die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden, worden bij de uitoefening van het mandaat altijd in acht genomen)

  • b.

   er bestaat het voornemen tot aanvulling of wijziging van het bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften.

  • c.

   uit de te nemen beslissing kunnen niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties voortvloeien.

  • d.

   tijdens de voorbereiding van het besluit komt naar voren dat de te nemen beslissing bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig ligt.

  • e.

   het om zwaarwichtige onderwerpen gaat, die voorzienbaar politieke consequenties met zich mee zullen brengen dan wel ongewenste precedentwerking kunnen hebben;

  • f.

   het onderwerpen betreft, waarbij de standpunten van de portefeuillehouder, de ambtenaar en/of adviserende instanties uiteenlopen;

  • g.

   de (onder)gemandateerde of zijn plaatsvervanger, de gemeentesecretaris/directeur of de manager daartoe de wens te kennen geeft/geven.

 • 5. Alle mandaten en ondermandaten zijn vastgelegd in de bijlagen van het mandaatbesluit.

Toelichting

Dit artikel geeft de belangrijkste (politieke) randvoorwaarden voor mandaatverlening. Alle bevoegdheden moeten in het licht van deze bepaling worden uitgeoefend.

Artikel 2 Onderlinge afstemming

 • 1. Indien een krachtens mandaat te nemen besluit (ook) het taakgebied raakt van een andere afdeling van de dragende organisatie/ander team van de Werkmaatschappij, dan wordt dit besluit vooraf aan de manager van die afdeling/teamleider van dat team voorgelegd.

 • 2. Indien over het te nemen besluit geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de betrokken onderdelen, dan wordt het voorgenomen besluit aan de portefeuillehouder/college voorgelegd.

  Deze neemt het besluit vervolgens zelf (krachtens mandaat) of beslist dat het besluit door het college of de burgemeester (voor wat betreft volmacht) resp. het dagelijks bestuur, de voorzitter van de Werkmaatschappij moet worden genomen.

Artikel 3 Uitvoering

 • 1. Waar in mandaatbesluiten de uitvoering van bepaalde regelingen wordt opgedragen, wordt deze opgedragen in de ruimste zin des woords, voor zover niet anders aangegeven in het mandaatbesluit en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 1 en 2.

 • 2. Onder uitvoering van een regeling wordt in ieder geval mede verstaan:

  • a.

   het toepassen van de (uitgebreide) openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   het voeren van correspondentie in het kader van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

Toelichting

Uitgangspunt is dat bevoegdheden ter uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden in algemene zin worden gemandateerd, steeds weer onder volledige verantwoordelijkheid van het betrokken bestuursorgaan. De in dit artikel genoemde bevoegdheden zijn niet limitatief bedoeld.

Artikel 4 Bestuursdwang/dwangsom

Waar de uitvoering van bepalingen bij of krachtens wet, gemeentelijke verordening of andere regeling wordt gemandateerd, wordt daarmee ook de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom gemandateerd. Bij ondermandaat geldt dit alleen wanneer degene, die ondermandaat verleent, hiertoe uitdrukkelijk heeft besloten.

Toelichting

In dit artikel wordt uitdrukkelijk de mogelijkheid van toepassing van bestuursdwang/opleggen dwangsom aan de uitvoering gekoppeld. Hierbij geldt overigens des te meer dat een voornemen tot het toepassen van een dergelijke maatregel vooraf aan het bevoegde bestuursorgaan moet worden voorgelegd als er mogelijk politiek/bestuurlijke en/of budgettaire gevolgen zijn.

Artikel 5 Ondertekening en bezwaar/beroep

Wanneer een bevoegdheid krachtens (onder)mandaat wordt uitgeoefend worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • -

  aanduiding van het ter zake bevoegde bestuursorgaan;

 • -

  namens deze(n);

 • -

  functie-aanduiding, handtekening en naam van de (onder)gemandateerde.

Artikel 6 Schakelbepaling

 • 1. Tenzij anders aangegeven wordt onder de uitoefening van de door de gemeenteraad, gemandateerde bevoegdheden als bedoeld in de bijlagen, eveneens begrepen het ondertekenen van de daarop namens hen uitgaande stukken.

 • 2. Behoudens in zaken met een routinematig karakter geldt de bevoegdheid uit het vorige lid niet ten aanzien van stukken die zijn gericht aan de Kroon, de Minister of Provinciale bestuursorganen.

Artikel 7 Bekendmaking

Dit Mandaatbesluit wordt bekend gemaakt op de voorgeschreven (elektronische) wijze. Het besluit zelf zal ter inzage worden gelegd en op de gemeentelijke website worden geplaatst.

Artikel 8 Slotbepaling

 • 1. Met de inwerkingtreding van dit besluit vervallen alle voorgaande mandaatbesluiten, volmachten en machtigingen van de gemeente Achtkarspelen voor zover deze zijn verwerkt in dit “Mandaatbesluit 2020 gemeenteraad Achtkarspelen”

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.

Ondertekening

Buitenpost, 10 december 2020

10 december 2020

De raad van de gemeente Achtkarspelen,

de griffier (plv),

R. de Vries-Mulder

de burgemeester,

mr. O.F. Brouwer

Bijlage 1 Mandaatbesluit 2020

GEMEENTERAAD EN GRIFFIE ACHTKARSPELEN

In deze bijlage (zie hieronder) staan de gemandateerde bevoegdheden, de wettelijke basis van deze bevoegdheden, de bestuursorganen die deze bevoegdheden van origine hebben en de functionarissen, die de bevoegdheden gemandateerd hebben gekregen.

Verklaring gebruikte aanduidingen

B&W : College van burgemeester en wethouders

B : Burgemeester

DO : Dragende Organisatie

WM8KTD : Werkmaatschappij 8KTD

AB : Algemeen Bestuur WM8KTD

DB : Dagelijks Bestuur WM8KTD

V : Voorzitter WM8KTD

AD : Algemeen Directeur/Secretaris

M : Manager/clustermanager van de betreffende afdeling/cluster, c.q. het tot die afdeling behorende team

T : Teamleider van het betreffende team WM8KTD, dan wel Teamleider Afdeling Beheer DO 8K of Afdeling Beheer DO T-diel

A : Ambtenaar, belast met de uitvoering van de taak binnen de betreffende afdeling c.q het betreffende team

GEMEENTERAAD

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Algemeen

1.

Machtiging

Voeren van correspondentie van informatieve aard, niet zijnde beschikkingen en voor zo ver niet vallend onder de Wet Openbaarheid van Bestuur.

div.

Raad

Griffier + plv. Griffier

B&W

Doormandateren aan:

DB

Ondermandaat aan:

M

T

A

De brieven mogen niet zijn gericht op enig rechtsgevolg, dan wel een beleidsvoornemen weergeven.

Mandaat aan B&W indien niet door de (plv.) Griffier kan worden afgedaan.

2.

Mandaat

De verplichting tot het doorzenden van geschriften of bezwaar- en beroepschriften naar een tot de behandeling bevoegd bestuursorgaan of bevoegde rechter, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender.

Art. 2.3, lid 1

Art. 6:15 lid 1 en 2 Awb

Raad

Griffier + plv. Griffier

B&W

Doormandateren aan:

DB

Ondermandaat aan:

M

T

A

Mandaat aan B&W indien niet door de (plv.) Griffier kan worden afgedaan.

3.

Mandaat

De bevoegdheid tot het verdagen van een beschikking met een redelijke termijn, indien de beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven.

Art. 4:14 Awb

Raad

Griffier + plv. Griffier

B&W

Doormandateren aan:

DB

Ondermandaat aan:

M

T

A

Mandaat aan B&W indien niet door de (plv.) Griffier kan worden afgedaan.

4.

Mandaat

Beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

art. 5 Wet openbaarheid van bestuur

Raad

Griffier + plv. Griffier

B&W

Doormandateren aan:

DB

Ondermandaat aan:

M

T

A

Mandaat aan B&W indien niet door de (plv.) Griffier kan worden afgedaan.

5.

Mandaat

Verdaging beslissing op verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur met ten hoogste vier weken.

art. 6 Wet openbaarheid van bestuur

Raad

Griffier + plv. Griffier

B&W

Doormandateren aan:

DB

Ondermandaat aan:

M

T

A

Mandaat aan B&W indien niet door de (plv.) Griffier kan worden afgedaan.

6.

Mandaat

Het verzenden van ontvangstbevestigingen in antwoord op bij de gemeenteraad ingekomen aanvragen.

art. 2:17 Algemene wet bestuursrecht

Raad

Griffier + plv. Griffier

B&W

Doormandateren aan:

DB

Ondermandaat aan:

M

T

A

Mandaat aan B&W indien niet door de (plv.) Griffier kan worden afgedaan.

RomtlikeOardering

7.

Mandaat

Afwijzen aanvragen om herziening bestemmingsplan.

Art. 3.9 Wro

Raad

B&W

Doormandateren aan:

DB

Ondermandaat aan:

M

T

A

Toepassing van actueel beleid waarover het standpunt van de raad bekend is.

Financiën

8.

Machtiging/mandaat

Doorvoeren van begrotingswijzigingen.

Art. 156 en art. 189 Gemeentewet

Raad

B&W

AD

Dit geldt alleen voor wijzigingen die geen invloed hebben op de outcome, de output, reservemutaties en/of het begrotingssaldo en passend binnen artikel 5 van de Financiële verordening. De Raad wordt periodiek hierover geïnformeerd.

GRIFFIE

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Algemeen

1.

Mandaat

Uitoefening van de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van de specifiek aan de raad toegekende wettelijke taken en bevoegdheden.

Art. 160 Gemeentewet

B&W

(plv.) Griffier

Op grond van artikel 10:4 Awb heeft de gemeenteraad toestemming verleend voor dit mandaat.

2.

Volmacht

Vertegenwoordiging bij ondertekening van overeenkomsten welke door hem krachtens mandaat van het college worden gesloten ter uitvoering van de specifiek aan de raad toegekende wettelijke taken en bevoegdheden.

Art. 171, lid 2 Gemeentewet

B

(plv.) Griffier

Rekenkamercommissie

3.

Mandaat

Uitoefening van de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van de specifiek aan de (voorzitter van de) rekenkamercommissie toegekende wettelijke taken en bevoegdheden.

Art. 160 Gemeentewet

B&W

(plv.) Griffier

Op grond van artikel 10:4 Awb heeft de gemeenteraad toestemming verleend voor dit mandaat.

4.

Volmacht

Vertegenwoordiging bij ondertekening van overeenkomsten welke door hem krachtens mandaat van het college worden gesloten ter uitvoering van de specifiek aan de (voorzitter van de) rekenkamercommissie toegekende wettelijke taken en bevoegdheden.

Art. 171, lid 2 Gemeentewet

B

(plv. Griffier)

5.

Mandaat/Machtiging

Uitoefening van de aan de rekenkamercommissie toekomende bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 183 en 184 van de Gemeentewet.

Art. 10 Verordening op de rekenkamercommissie 2015

Rekenkamercommissie

(plv.) Griffier