Regeling vervallen per 30-04-2024

Mandaatbesluit 2020, Organisatiebreed, Dragende organisaties Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Teams Werkmaatschappij 8KTD

Geldend van 27-07-2022 t/m 29-04-2024

Intitulé

Mandaatbesluit 2020, Organisatiebreed, Dragende organisaties Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Teams Werkmaatschappij 8KTD

ALGEMEEN MANDAATBESLUIT ACHTKARSPELEN, TYTSJERKSTERADIEL EN WERKMAATSCHAPPIJ 8KTD

(betreffende organisatiebreed, de dragende organisaties van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en teams werkmaatschappij 8KTD)

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Achtkarspelen, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Tytsjerksteradiel, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Werkmaatschappij 8KTD, ieder afzonderlijk voor de haar/hem toekomende bevoegdheden en gezamenlijk;

gelet op het bepaalde in Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen het advies van de beide secretarissen/directeuren;

b e s l u i t e n

vast te stellen het volgende " Mandaatbesluit 2020, Organisatiebreed, Dragende organisaties Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Teams Werkmaatschappij 8KTD "

Artikel 1 Algemeen

 • 1. De colleges van burgemeester en wethouders, de burgemeesters en het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Werkmaatschappij 8KTD verlenen met betrekking tot de hun toegedeelde bevoegdheden mandaat, volmacht en machtiging aan de in de bijlagen genoemde functionarissen, voor zover in overeenstemming met de voorschriften genoemd in dit Algemeen mandaatbesluit.

 • 2. Mandaat wordt verleend aan de directeur/secretaris. Deze is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan een manager, die op zijn/haar beurt bevoegd is ondermandaat te verlenen aan een teamleider. De teamleider is bevoegd ondermandaat te verlenen aan de functionaris die de bevoegdheden feitelijk uitvoert.

 • 3. De uitoefening van de in mandaat uit te oefenen bevoegdheden vindt plaats binnen het voor het betreffende terrein vastgestelde beleid en binnen de daarvoor door de raad vastgestelde budgetten.

 • 4. In de volgende gevallen pleegt de gemandateerde eerst overleg met de directeur/secretaris (als eerste mandaathouder), die vervolgens beslist of het besluit door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester resp. het dagelijks bestuur, de voorzitter van de Werkmaatschappij zelf moet worden genomen:

  • a.

   de te nemen beslissing wijkt (op een onderdeel) af van bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften (de door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde beleidsregels, die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden, worden bij de uitoefening van het mandaat altijd in acht genomen)

  • b.

   er bestaat het voornemen tot aanvulling of wijziging van het bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften.

  • c.

   uit de te nemen beslissing kunnen niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties voortvloeien.

  • d.

   tijdens de voorbereiding van het besluit komt naar voren dat de te nemen beslissing bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig ligt.

  • e.

   het om zwaarwichtige onderwerpen gaat, die voorzienbaar politieke consequenties met zich mee zullen brengen dan wel ongewenste precedentwerking kunnen hebben;

  • f.

   het onderwerpen betreft, waarbij de standpunten van de portefeuillehouder, de ambtenaar en/of adviserende instanties uiteenlopen;

  • g.

   de (onder)gemandateerde of zijn plaatsvervanger, de gemeentesecretaris/directeur of de manager daartoe de wens te kennen geeft/geven.

 • 5. Alle mandaten en ondermandaten zijn vastgelegd in de bijlagen van het mandaatbesluit.

Toelichting

Dit artikel geeft de belangrijkste (politieke) randvoorwaarden voor mandaatverlening. Alle bevoegdheden moeten in het licht van deze bepaling worden uitgeoefend.

Artikel 2 Onderlinge afstemming

 • 1. Indien een krachtens mandaat te nemen besluit (ook) het taakgebied raakt van een andere afdeling van de dragende organisatie/ander team van de Werkmaatschappij, dan wordt dit besluit vooraf aan de manager van die afdeling/teamleider van dat team voorgelegd.

 • 2. Indien over het te nemen besluit geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de betrokken onderdelen, dan wordt het voorgenomen besluit aan de directeur/secretaris voorgelegd.

  Deze neemt het besluit vervolgens zelf (krachtens mandaat) of beslist dat het besluit door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester resp. het dagelijks bestuur, de voorzitter van de Werkmaatschappij moet worden genomen.

Artikel 3 Uitvoering

 • 1. Waar in mandaatbesluiten de uitvoering van bepaalde regelingen wordt opgedragen, wordt deze opgedragen in de ruimste zin des woords, voor zover niet anders aangegeven in het mandaatbesluit en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 1 en 2.

 • 2. Onder uitvoering van een regeling wordt in ieder geval mede verstaan:

  • a.

   het toepassen van de (uitgebreide) openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   het voeren van correspondentie in het kader van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

Toelichting

Uitgangspunt is dat bevoegdheden ter uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden in algemene zin worden gemandateerd, steeds weer onder volledige verantwoordelijkheid van het betrokken bestuursorgaan. De in dit artikel genoemde bevoegdheden zijn niet limitatief bedoeld.

Artikel 4 Bestuursdwang/dwangsom

Waar de uitvoering van bepalingen bij of krachtens wet, gemeentelijke verordening of andere regeling wordt gemandateerd, wordt daarmee ook de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom gemandateerd. Bij ondermandaat geldt dit alleen wanneer degene, die ondermandaat verleent, hiertoe uitdrukkelijk heeft besloten.

Toelichting

In dit artikel wordt uitdrukkelijk de mogelijkheid van toepassing van bestuursdwang/opleggen dwangsom aan de uitvoering gekoppeld. Hierbij geldt overigens des te meer dat een voornemen tot het toepassen van een dergelijke maatregel vooraf aan het bevoegde bestuursorgaan moet worden voorgelegd als er mogelijk politiek/bestuurlijke en/of budgettaire gevolgen zijn.

Artikel 5 Ondertekening en bezwaar/beroep

Wanneer een bevoegdheid krachtens (onder)mandaat wordt uitgeoefend worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • -

  aanduiding van het ter zake bevoegde bestuursorgaan;

 • -

  namens deze(n);

 • -

  functie-aanduiding, handtekening en naam van de (onder)gemandateerde.

Artikel 6 Schakelbepaling

 • 1. Tenzij anders aangegeven wordt onder de uitoefening van de door het colleges van burgemeester en wethouders en het dagelijks bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD, respectievelijk de burgemeesters en de voorzitter van de Werkmaatschappij 8KTD, gemandateerde bevoegdheden als bedoeld in de bijlagen, eveneens begrepen het ondertekenen van de daarop namens hen uitgaande stukken.

 • 2. Behoudens in zaken met een routinematig karakter geldt de bevoegdheid uit het vorige lid niet ten aanzien van stukken die zijn gericht aan de Kroon, de Minister of Provinciale bestuursorganen.

Artikel 7 Bekendmaking

Dit Mandaatbesluit wordt bekend gemaakt op de voorgeschreven (elektronische) wijze. Het besluit zelf zal ter inzage worden gelegd en op de gemeentelijke website worden geplaatst.

Artikel 8 Slotbepaling

 • 1. Met de inwerkingtreding van dit besluit vervallen alle voorgaande mandaatbesluiten, volmachten en machtigingen van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel voor zover deze zijn verwerkt in dit Mandaatbesluit 2020.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.

Ondertekening

Burgum/Buitenpost, 17 november 2020

17 november 2020

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

de burgemeester,

mr. O.F. Brouwer

de secretaris/directeur,

J.B.R. Wijma

de Burgemeester van Achtkarspelen,

mr. O.F. Brouwer

17 november 2020

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,

de secretaris/directeur,

H.M. van Gils

de burgemeester,

drs. L.J. Gebben

de Burgemeester van Tytsjerksteradiel,

drs. L.J. Gebben

17 november 2020

Het dagelijks bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD

de secretaris,

J.B.R. Wijma

de voorzitter,

drs. L.J. Gebben

de voorzitter van de Werkmaatschappij 8KTD

drs. L.J. Gebben

Bijlage 1 Mandaatbesluit 2020

In deze bijlage (zie hieronder) staan de gemandateerde bevoegdheden, de wettelijke basis van deze bevoegdheden, de bestuursorganen die deze bevoegdheden van origine hebben en de functionarissen, die de bevoegdheden gemandateerd hebben gekregen.

Verklaring gebruikte aanduidingen

WM8KTD

:

Werkmaatschappij 8KTD

AB

:

Algemeen Bestuur WM8KTD

DB

:

Dagelijks Bestuur WM8KTD

V

:

Voorzitter WM8KTD

AD

:

Algemeen Directeur/Secretaris

B&W

:

College van burgemeester en wethouders

B

:

Burgemeester

M

:

Manager van de betreffende afdeling / cluster, c.q. het tot die afdeling / cluster behorende team

T

:

Teamleider van het betreffende team WM8KTD, dan wel teamleider Afd. Beheer DO 8K of Afdeling Beheer DO T-diel

A

:

Ambtenaar, belast met uitvoering van de taak binnen de betreffende afdeling c.q team

DO

:

Dragende Organisatie

RB

:

Rayonbeheerder

CAK

:

Centraal Administratie Kantoor

Chef politieteams

:

Chefs van de politieteams in de basispolitiezorg van de politie Fryslân

Hulpofficier

:

Hulpofficier van justitie

Korpschef

:

Korpschef van politie Fryslân

Sociale Recherche

:

Samenwerkingsverband Sociale Recherche onder het DB van de gemeente Leeuwarden

BC

:

Brandweercommandant

E

:

Externe partij die namens het bevoegd orgaan de opdracht uitvoert

Hoofdstuk 1 - Organisatiebreed

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

DO

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Werkmaatschappij

Mandataris

Gemachtigde

Gevolgmachtigde

Bijzonderheden

 
 

Algemeen

 
 
 
 
 
 

1.

Mandaat/volmacht

Besluiten tot het aangaan, verlengen, ontbinden, beëindigen en wijzigen van overeenkomsten/opdrachten tot:

-het leveren van zaken/goederen aan of namens de gemeente(n) en/of de werkmaatschappij voor zover het een contractwaarde betreft van >€50.000 ex btw;

-het verrichten van diensten ten behoeve van of namens de gemeente(n) en/of de werkmaatschappij voor zover het een contractwaarde betreft van >€50.000 ex btw;

-Uitvoering van werken in opdracht van of tot het uitvoeren van werken door of namens de gemeente(n) en/of de werkmaatschappij voor zover het een contractwaarde betreft van >€150.000 ex btw;

Exclusief het vestigen of opheffen van zakelijke rechten;

Voor zover dit impliceert het sluiten van overeenkomsten wordt de vertegenwoordiging buiten rechte (=ondertekening overeenkomst namens gemeente(n) en/of werkmaatschappij) eveneens opgedragen (volmacht) aan gemandateerde.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

---------------------

DB

V

AD

M

T

DB

V

Ondermandaat aan:

M

T

Mits:

-in overeenstemming met de geldende Kadernota Inkoop en Aanbesteden en de aanbestedingsrichtlijnen;

-passend binnen het goedgekeurde budget en de middelen niet zijn uitgeput;

-vanaf een geraamde contractwaarde van €30.000 ex btw er een inkoopformulier is ingevuld en in het inkoopdossier is gevoegd (m.u.v. overeenkomsten van inhuur personeel).

 

2.

Mandaat/volmacht

Besluiten tot het aangaan, verlengen, ontbinden, beëindigen en wijzigen van overeenkomsten/opdrachten tot:

-het leveren van zaken/goederen aan of namens de gemeente(n) en/of de werkmaatschappij voor zover het een contractwaarde betreft van €50.000 ex btw niet te boven gaat;

-het verrichten van diensten ten behoeve van of namens de gemeente(n) en/of de werkmaatschappij voor zover het een contractwaarde betreft van €50.000 ex btw niet te boven gaat;

-Uitvoering van werken in opdracht van of tot het uitvoeren van werken door of namens de gemeente(n) en/of de werkmaatschappij voor zover het een contractwaarde van €150.000 ex btw niet te boven gaat;

Exclusief het vestigen of opheffen van zakelijke rechten;

Voor zover dit impliceert het sluiten van overeenkomsten wordt de vertegenwoordiging buiten rechte (=ondertekening overeenkomst namens gemeente(n) en/of werkmaatschappij) eveneens opgedragen (volmacht) aan gemandateerde

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

---------------------

DB

V

AD

M

T

A

DB

V

Ondermandaat aan:

M

T

A

Mits:

-in overeenstemming met de geldende Kadernota Inkoop en Aanbesteden en de aanbestedingsrichtlijnen;

-passend binnen het goedgekeurde budget en de middelen niet zijn uitgeput;

-vanaf een geraamde contractwaarde van €30.000 ex btw er een inkoopformulier is ingevuld en in het inkoopdossier is gevoegd (m.u.v. overeenkomsten van inhuur personeel).

 

3.

Machtiging

Vertegenwoordiging van de gemeente of van de bestuursorganen bij administratieve, beroeps- en gerechtelijke procedures, bij (hoger) beroep en bij de behandeling van (aanvragen voor) voorlopige voorzieningen en bij schorsingsverzoeken.

art. 160, lid 1 sub f Gemeentewet art. 171 Gemeentewet

B&W

B

---------------------

AB

DB

V

AD

M

T

A

DB

V

Verder aan:

M

T

A

Geldt uitsluitend voor de vertegenwoordiging. Het besluit tot het instellen van bezwaar of (hoger) beroep door gemeente of Werkmij. is niet gemandateerd.

Na overleg met de betreffende portefeuillehouder.

 

4.

Machtiging

Voeren van correspondentie van informatieve aard, niet zijnde beschikkingen en voor zo ver niet vallend onder de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Divers

B&W

B

---------------------

AB

DB

V

AD

M

T

A

DB

V

Verder aan:

M

T

A

De brieven mogen niet zijn gericht op enig rechts­ge­volg, dan wel een beleids­voor­ne­men weerge­ven.

 

5.

Mandaat/Machtiging

Het verrichten van administra­tieve han­de­lin­gen inzake de behandeling van aanvra­gen om ver­gunningen, onthef­fin­gen, bij­stand, subsi­dies, bijdragen, vergoedingen e.d. alsme­de be­tref­fende de uitvoering van de in dat kader geno­men beslui­ten.

Divers

B&W

B

---------------------

AB

DB

V

AD

M

T

A

DB

V

Ondermandaat aan:

M

T

A

Uitgezonderd het ne­men van een besluit, als de bevoegdheid daartoe niet is geman­da­teerd.

 

6.

Machtiging

De verplichting tot het doorzenden van geschriften of bezwaar- en beroepschriften naar een tot de behandeling bevoegd bestuursorgaan of bevoegde rechter, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender.

Art. 2.3, lid 1

Art. 6:15 lid 1 en 2 Awb

B&W

B

---------------------

AB

DB

V

AD

M

T

A

DB

V

Verder aan:

M

T

A

 
 

7.

Machtiging

De verplichting geschriften die niet voor hem bestemd zijn en ook niet kunnen worden doorgezonden, terug te zenden aan de afzender.

Art. 2:3 lid 2 Awb

B&W

B

---------------------

AB

DB

V

AD

M

T

A

DB

V

Verder aan:

M

T

A

 
 

8.

Machtiging

Het verdagen van de beschikking met een redelijke termijn, indien de beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven.

Art. 4:14 Awb

B&W

B

---------------------

AB

DB

V

AD

M

T

A

DB

V

Verder aan:

M

T

A

 
 

9.

Machtiging

Processuele handelingen (indienen van verweerschriften, nadere stukken, etc.) namens verwerend orgaan (bij bezwaarschrift, beroep en hoger beroep), alsmede het opstellen van ambtelijke commentaren t.b.v. bezwaarprocedures.

art. 160 Gemeentewet

art. 8:42 Awb

Verordening Commissie Bezwaarschriften

B&W

B

---------------------

AB

DB

V

AD

M

T

A

DB

V

Verder aan:

M

T

A

 
 

10.

Machtiging

De bevoegdheid tot het verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde.

art. 2:1 Awb

B&W

B

---------------------

AB

DB

V

AD

M

T

A

DB

V

Verder aan:

M

T

A

 
 

11.

Mandaat

Beschikkingen dwangsom bij niet tijdig beslissen

Art. 4:18 Awb

B&W

B

---------------------

DB

V

AD

M

T

DB

V

Ondermandaat aan:

M

T

A

 
 

12.

Mandaat

Beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), inclusief eventueel verdagen.

art. 5 en 6 Wet openbaarheid van bestuur

B&W

B

---------------------

AB

DB

V

AD

M

T

A

DB

V

Ondermandaat aan:

M

T

A

Wob-verzoeken worden afgehandeld door de vakinhoudelijke afdeling(en).

 

12a.

Mandaat/machtiging

Beslissen op verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo), opleggen last onder dwangsom en alle overige administra-tieve handelingen zoals verdagen, opvragen informatie, kostenvergoeding vragen, enz.

Hoofdstuk 4 en 5 alsmede art. 8.5 en 8.6 Wet open overheid

B&W

B

---------------------

AB

DB

V

AD

M

T

A

DB

V

Ondermandaat aan:

M

T

A

Woo-verzoeken worden gecoördineerd en afgedaan door team Advies / JZ. Gevraagde documenten worden geanonimiseerd aangeleverd door de inhoudelijk verantwoordelijke afdeling.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 
 
 
 
 
 

13.

Machtiging

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Art. 34 AVG

B&W

---------------------

DB

AD

M

T

A

DB

Verder aan:

M

T

A

 
 

14.

Machtiging Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt de verwerkingsverantwoordelijke deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat hij er kennis van heeft genomen, aan de overeen-komstig artikel 55 bevoegde toezichthoudende autoriteit, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Indien de melding aan de toezichthoudende autoriteit niet binnen 72 uur plaatsvindt, gaat zij vergezeld van een motivering voor de vertraging.

Art. 33 AVG

B&W

---------------------

DB

AD

M

T

A

DB

Verder aan:

M

T

A

 
 

15.

Mandaat De verantwoordelijke behandelt binnen 4 weken de verzoeken in het kader van de rechten van betrokkene. De verzoeken die dit betreft zijn:

- Inzagerecht

- Correctierecht

- Recht op gegevenswissing/recht op vergetelheid

- Recht op beperking van de verwerking

- Kennisgevingsplicht inzake rectificatie, wissing of beperking

- Dataportabiliteit

- Recht van bezwaar

- Geautomatiseerde besluitvorming

Art. 15 t/m 22 AVG

B&W

---------------------

DB

AD

M

T

A

DB

Ondermandaat aan:

M

T

A

 
 
 

Financiën

 
 
 
 
 
 

17.

Machtiging

Aansprakelijkstelling namens de gemeente c.q. de Werkmij. tegen veroorzakers schade of veroorzakers onrechtmatige daad ingevolge art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.

art. 160 Gemeentewet

B&W

---------------------

DB

AD

M

T

A

DB

Verder aan:

M

T

A

 
 

18.

Machtiging

Staken van vruchteloos gebleken pogingen tot innen van civielrechtelijke vorderingen en voorstellen deze vorderingen als oninbaar op te nemen in de gemeenterekening.

art. 160, 197 Gemeentewet

B&W

---------------------

DB

AD

M

DB

Verder aan:

M

 
 

19.

Mandaat/machtiging

Het treffen van betalingsregelingen, tot een bedrag van € 25.000,-, met debiteuren.

art. 160 Gemeentewet

Heffings-/ invordings-ambtenaar

AD

M

T

A

DB

Ondermandaat aan:

M

T

A

 
 

20.

Machtiging

Beslissingen inzake aansprakelijkstelling van de gemeente door derden (beperkingen: bepalingen van de betreffende verzekeringsovereenkomst) waarbij de hoogte van de aansprakelijkheidsstelling door derden beneden het bedrag van € 2.500,- blijft.

art. 160 Gemeentewet

B&W

---------------------

DB

AD

M

T

A

DB

Verder aan:

M

T

A

Genoemde bedrag is het bedrag van het eigen risico volgens de toepasselijke WA-verzekering

 

21.

Mandaat/volmacht

Het aangaan van verzekerings­over­eenkomsten

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

---------------------

DB

V

AD

M

T

DB

Ondermandaat aan:

M

T

Mandaat voor het nemen van het besluit en volmacht voor de ondertekening.

 

22.

Mandaat/volmacht

Het aangaan van geldleningover­eenkomsten op grond van een be­sluit tot het aangaan van een langlo­pende lening (langer dan 1 jaar)

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

---------------------

DB

V

AD

M

T

A

DB

Ondermandaat aan:

M

T

A

Na overleg met de portefeuillehouder.

(mandaat voor het nemen van het besluit tot en volmacht voor de ondertekening)

Met inachtneming van de bepalingen in het treasurystatuut.

 

23.

Volmacht

Opnemen en uitzetten van kas­mid­de­len in de vorm van rekening-courant of kasgeld­lenin­gen (korter dan 1 jaar).

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

B

---------------------

DB

V

AD

M

T

A

DB

Verder aan:

M

T

A

(mandaat voor het nemen van het besluit tot en volmacht voor de ondertekening)

Met inachtneming van de bepalingen in het treasurystatuut.

 

24.

Machtiging

Het uitvoeren van betalings­op­drachten.

art. 212 Gemeentewet

Be­heers­verordening

B&W

---------------------

DB

AD

M

T

A

DB

Verder aan:

M

T

A

 
 

25.

Machtiging

Het stellen en innen van vorderingen.

art. 212 Gemeentewet

Be­heers­verordening

B&W

---------------------

DB

AD

M

T

A

DB

Verder aan:

M

T

A

 
 

26.

Machtiging

Het afhandelen van verzoeken om uitstel van betaling op vorderingen.

art. 212 Gemeentewet

Be­heers­verordening

B&W

---------------------

DB

AD

M

T

DB

Verder aan:

M

T

Er wordt een register bijgehouden van genomen beslissingen.

 

27.

Mandaat

Leges heffen en innen.

Art.231 lid 2 Gemeentewet

Diverse wet- en regelgeving

Heffings-/invorderings-ambtenaar

AD

M

T

A

DB

V

Ondermandaat aan:

M

T

A

 
 
 

Subsidies

28.

Mandaat

Uitoefening van de bevoegdheden als genoemd

in de Algemene Subsidieverordening (ASV) tot

een bedrag van € 50.000,- of concreet

opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Titel 4.2 Subsidies Awb

ASV gemeente Achtkarspelen

ASV gemeente Tytsjerksteradiel

B&W

---------------------

DB

AD

M

T

A

DB

Ondermandaat aan:

M

T

A

1. Mandaat geldt niet voor subsidiebedragen

boven € 50.000 die niet met naam en bedrag

in de begroting zijn opgenomen.

2. Mandaat geldt niet voor bijzondere gevallen

als bedoeld in artikel 18 van de ASV.

 

29.

Mandaat

Uitoefening van de bevoegdheden als genoemd in de aanvullende subsidieregelingen.

Subsidieregeling Samenleving Achtkarspelen

Subsidieregeling Samenleving Tytsjerksteradiel

B&W

---------------------

DB

AD

M

T

A

DB

Ondermandaat aan:

M

T

A

Geldt niet voor bijzondere gevallen als bedoeld in artikel 5.1 van de betreffende Subsidieregeling.

 

30.

Machtiging/Volmacht

Het namens de gemeente(n) en/of werkmaatschappij aanvragen van subsidies en/of uitkeringen.

Gemeentewet

Hfd.4 Awb

Diverse specifieke wet- en regelgeving

B&W

B

---------------------

DB

V

AD

M

T

A

DB

V

Verder aan:

M

T

A

 
 

Hoofdstuk 2 - DO T-diel

DO T-diel

Afdeling Beheer

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

DO WM

Bijzonderheden

Divers

1.

Mandaat

Het verlenen van subsidies inzake de inzameling van oud papier door verenigingen e.d.

art. 2 Deelsubsidieverordening oud papier

B&W

AD

M

T

A

Op basis van de vastgestelde vergoeding per kilo.

2.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning t.b.v. het inzamelen en het verwijderen van onderscheidene afvalstoffen.

art. 2.3 en 2.4 Afvalstoffenverordening T-diel 2014

B&W

B

AD

M

T

A

Bodemonderzoeken en bodemsanering

3.

Mandaat

- Beoordelen uitgevoerde bodemonderzoeken;

- Aanschrijving om obv (verkennend) bodemonderzoek een nader bodemonderzoek, PvA en evaluatie uit te voeren;

- Beoordelen, beschikken en goedkeuren van PvA bodemsanering en evaluatie bodemsanering.

Awb

Art. 6.2c Wabo

Art.10.2 + hfd. 17 Wet milieubeheer

Art. 2.11 Activiteitenbesluit

Activiteitenregeling

Artt.13 en 27 Wet bodembescherming

B&W

AD : DB

M : Ondermandaat

T : M

A : T

: A

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan het opleggen van bestuursrechtelijke dwangmaat-regelen overleg met pfh. Handhaving. In dit overleg kan alsnog worden besloten tot opstellen integraal B&W-advies voor besluitvorming.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

4.

Mandaat

- Uitvoering geven aan taken die voortvloeien uit de wet BRO

- Uitvoering van taken die voortvloeien uit de wet BRO op te dragen aan een ander niet werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid.

Wet Basisregistratie Ondergrond

B&W

AD : DB

M : Ondermandaat

T : M

A : T

: A

‘een ander’ --> een onderaannemer (adviesbureau of aannemer) die werkzaamheden uitvoert ofwel gegevens namens de gemeente verstrekt mbt de BRO.

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

5.

Mandaat

Het verlenen van een ontheffing t.b.v. het storten van afval of vuilnis buiten een daartoe bestemde verzamelplaats.

art. 16

Afvalstoffenverordening T-diel 2014

B&W

AD

M

T

A

6.

Mandaat

Het verlenen van een (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

art. 2.11 , lid 3 onder b. Apv

B&W

AD

M

T

A

N.b.: Hieronder valt b.v. ook het dempen van sloten, leggen van dammen, duikers, ed. in sloten welke in eigendom c.q. beheer zijn bij de gemeente.

In overleg met het Wetterskip

7.

Mandaat

Het verlenen van toestemming voor het plaatsen van vaste of tijdelijke verwijsborden in bermen waarvan de gemeente eigenaar is.

Burgerlijk Wetboek

art. 160 Gemeentewet

B&W

AD

M

T

A

Plaatsing conform vastgesteld beleid – technisch medewerker.

8.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning voor het plaatsen, hebben of aanbrengen van voorwerpen in openbaar water.

art. 5.24 Apv

B&W

AD

M

T

A

Wet milieubeheer c.a.

9.

Mandaat

De acceptatie van meldingen betreffende een voornemen een bouwstof op of in de bodem toe te passen.

Wet Milieubeheer

art. 32 Besluit bodemkwaliteit

B&W

AD

M

T

A

10.

Mandaat

Invullen en ondertekenen van begeleidingsbrieven voor het transport van (schone) grond van werken van de gemeente naar het gemeentelijk gronddepot te Sumar.

Art. 160 Gemeentewet

Art. 10.39 Wet Milieubeheer

Art. 6 Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen.

B&W

AD

M

T

A

Verkeer

11.

Mandaat

Het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen in het kader van de uitvoering van werkzaamheden tot herstel of reconstructie van wegen.

art. 17 Wegenverkeerswet 1994 jo. art. 34 Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer

B&W

AD

M

T

A

Na vooroverleg met politie en brandweer en in overleg tussen de afdelingen Beleid en Beheer

12.

Mandaat

Het verlenen van ontheffingen voor

- exceptioneel transport;

- incidentele transporten.

AMvB Voertuigenreglement o.g.v. WVW 1994

Art. 87 RVV

B&W

AD

M

T

A

13.

Mandaat

Het verlenen van vrijstelling c.q. ontheffing van bepalingen van de Wegenverkeerswet betreffende:

- het aanwijzen van algemene gehandicapten-parkeerplaatsen;

- het plaatsen of gebieden voor het laden en lossen van voertuigen;

- het aanwijzen van plaatsen voor het opladen van elektrische voortuigen;

- het aanwijzen van een taxi-standplaats;

- het aanwijzen van een bus/vrachtwagen-parkeerplaats.

Art. 18 WVW 1994

B&W

AD

M

T

A

Hoofdstuk 3 - DO 8K

DO Achtkarspelen

Afdeling Beheer

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Beheer

1.

Mandaat/volmacht

Aansprakelijkstelling door de gemeente van derden wegens door de gemeente geleden schade aan gemeente-eigendommen

Gemeentewet

Burgerlijk Wetboek

B&W

B

AD

M

T

A

2.

Mandaat

Groenvoorzieningen c.q. -stroken, beoordelen of deze verkocht kunnen worden of in gemeentelijk beheer moeten blijven

Gemeentewet

Burgerlijk Wetboek

B&W

AD

M

T

A

3.

Mandaat

Huishoudelijke afvalstoffen: verlenen inzamelvergunning op grond van de Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening Achtkarspelen, art. 11

B&W

AD

M

T

A

4.

Mandaat

Huishoudelijke afvalstoffen: vaststellen dagen en tijden voor aanbieding op grond van de Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening Achtkarspelen, art. 11

B&W

AD

M

T

A

5.

Mandaat

Verlenen van vergunning voor het leggen van leidingen in gemeentegrond

Algemene Plaatselijke Verordening

Art. 2.11

B&W

AD

M

T

A

6.

Mandaat

Het uitoefenen van bevoegdheden van B&W als genoemd in de telecommunicatieverordening gemeente Achtkarspelen 1999

Telecommunicatieverordening Achtkarspelen 1999

B&W

AD

M

T

A

7.

Mandaat

Verlenen van instemming voor het uitvoeren van werkzaamheden in verband met de aanleg en instandhouding van kabels

Telecommunicatiewet, art. 5.2

B&W

AD

M

T

A

8.

Mandaat

Besluiten tot het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Wegenverkeerswet art. 17, juncto art. 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

B&W

AD

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

9.

Mandaat

Verlenen van vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

Algemene Plaatselijke Verordening

Art. 2.11

B&W

AD

M

T

10.

Mandaat

Uitweg, verlenen vergunning voor het maken en veranderen van een + het aangaan van de daarbij behorende overeenkomsten

Algemene Plaatselijke Verordening

Art. 2.12

B&W

AD

M

T

A

11.

Mandaat

Weg, verlenen ontheffing voor het verontreinigen van de weg en van terreinen

Algemene Plaatselijke Verordening

Art. 16

B&W

AD

M

T

A

12.

Mandaat

Wegen, toezicht op goede staat van (wanneer onderhoudsplicht openbare weg bij particulier berust - Wegenwet)

Wegenwet

Art. 16

B&W

AD

M

T

A

13.

Mandaat

Het verlenen van ontheffingen

-exceptioneel transport;

-incidentele transporten.

AMvB Voertuigenreglement o.g.v. WVW 1994

Art. 87 RVV

B&W

AD

M

T

A

14.

Mandaat

Het verlenen van vrijstelling c.q. ontheffing van bepalingen van de Wegenverkeerswet betreffende:

- het aanwijzen van algemene gehandicapten-parkeerplaatsen;

- het plaatsen of gebieden voor het laden en lossen van voertuigen;

- het aanwijzen van plaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen;

- het aanwijzen van een taxi-standplaats;

- het aanwijzen van een bus/vrachtwagen- parkeerplaats

Art. 18 WVW

B&W

AD

M

T

A

15.

Mandaat/volmacht

Aangifte bij het Openbaar Ministerie van strafbare feiten met betrekking tot de Openbare Ruimte

Gemeentewet

Wetboek van Strafrecht en Strafvordering

B&W

B

AD

M

T

A

Mandaat voor het nemen van het besluit tot; volmacht voor het feitelijk doen van aangifte

16.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning voor het plaatsen, hebben of aanbrengen van voorwerpen in openbaar water.

Art. 5.24 APV

B&W

AD

M

T

A

17.

Mandaat

Het verlenen van toestemming voor het plaatsen van vaste of tijdelijke verwijsborden in bermen waarvan de gemeente eigenaar is.

Burgerlijk Wetboek

Art. 160 Gemeentewet

B&W

AD

M

T

A

Plaatsing conform vastgesteld beleid – technisch medewerker.

18.

Mandaat/volmacht

Afrekening sporthalkantines

Burgerlijk Wetboek;

Beleidsnota ‘s sport

B&W

B

AD

M

T

A

Mandaat voor het nemen van het besluit; volmacht voor ondertekening van de daaruit voortvloeiende overeenkomst/nota

19.

Mandaat/volmacht

Verpachting en ingebruikgeving gemeentelijke, sporthallen, gymlokalen, sportterreinen, oefenhoeken

Burgerlijk Wetboek;

Beleidsnota‘s sport

B&W

B

AD

M

T

A

Mandaat voor het nemen van het besluit; volmacht voor ondertekening van de daaruit voortvloeiende overeenkomst/nota

20.

Mandaat/volmacht

Verhuur sport- en spel uitleen

Burgerlijk Wetboek;

Beleidsnota ‘s sport

B&W

B

AD

M

T

A

Mandaat voor het nemen van het besluit; volmacht voor ondertekening van de daaruit voortvloeiende overeenkomst/nota

Hoofdstuk 4 - Griffie 8K/TD

(Eigen afzonderlijke mandaatbesluiten)

Hoofdstuk 5 – Werkmaatschappij 8KTD

Cluster Ruimtelijk Domein

Team Publieksdiensten

Onderdeel Burgerzaken (Burgerlijke stand aangelegenheden worden niet benoemd)

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Burgerzaken

Burgerlijk Wetboek (BW)

1.

Mandaat

Aangifte geboorte. Wanneer de tot de aangifte bevoegde of verplichte personen ontbreken of nalaten de aangifte te doen, geschiedt deze door of vanwege de burgemeester van de gemeente alwaar de geboorteakte moet worden opgemaakt.

BW 1:19e lid 5

B

M

T

A

2.

Mandaat

Aangifte overlijden. Wanneer tot de aangifte bevoegde personen ontbreken of nalaten binnen de in de Wet op de lijkbezorging gestelde termijn voor de begraving of verbranding de aangifte te doen, geschiedt deze door of vanwege de burgemeester alwaar de akte van overlijden moet worden opgemaakt.

BW 1:19e lid 3

B

M

T

A

Wet op de lijkbezorging (Wlb)

3.

Mandaat

Het nemen van een besluit tot lijkbezorging van gemeentewege.

Art. 21 Wet op de lijkbezorging

Besluit op de lijkbezorging

B

M

T

A

4.

Mandaat

Het besluiten tot verhaal van de kosten van lijkbezorging op de nalatenschap van de overledene en op de aangewezen verwanten, alsook het verrichten van de werkzaamheden ter uitvoering daarvan.

Art. 22 Wet op de lijkbezorging

Art. 160 Gemeentewet

B&W

M

T

A

5.

Mandaat

Besluiten tot afwijking van de termijn voor lijkbezorging.

Art. 17 Wet op de lijkbezorging

B

M

T

A

6.

Mandaat

Het verlenen van verlof tot opgraving.

Art. 29 Wet op de lijkbezorging

B

M

T

A

7.

Mandaat

Afgifte van verloven tot ontleding.

Art. 68 Wet op de lijkbezorging

B

M

T

A

8.

Mandaat

Afgeven van laisser-passer voor lijken.

Int. Ovk. Vervoer lijken 26-10-19973, Trb 1975,95

Art. 11 en 12 Besl. Lijkbezorging

B

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Wet Basis Registratie Personen (BRP)

9.

Mandaat

Bijhouden van de BRP persoonsgegevens

Wet BRP

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

B&W

M

T

A

10.

Mandaat

Afgifte van gewaarmerkte afschriften uit de BRP persoonsgegevens.

Art. 3.4 ev Wet BRP

B&W

M

T

A

11.

Mandaat

Nemen van beslissingen over:

Niet of niet geheel gevolg geven aan een aangifte.;

Afwijken van gegevens betreffende de burgerlijke staat/niet aanmerken van een document als akte;

Niet opnemen gegevens nationaliteit;

Ambtshalve wijziging;

Onjuiste gegevens of strijd met openbare orde;

Niet voldoen aan een verzoek als bedoeld in artikelen 2.55 t/m 2.60 WET BRP

art 2.60 Wet BRP

B&W

M

T

A

12.

Mandaat

Beslissingen omtrent verzoeken tot verwijdering van gegevens, geheimhouding, verbetering, naamgebruik, inzage.

Art. 2.78 e.v. Wet BRP

B&W

M

T

A

13.

Mandaat

Verklaring onder ede of belofte.

art 2.8 lid 2, onder e. Wet BRP

B&W

M

T

A

Paspoortwet

14.

Mandaat

In ontvangst nemen van de aanvragen voor nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen.

Verstrekken van nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen.

Vaststellen identiteit aanvrager reisdocument

Uitreiking van reisdocumenten art. 26 .

Termijnverstrekking reisdocument

Weigering of vervallenverklaring van reisdocumenten

Inhouding van reisdocumenten

Art. 26 Paspoortwet

Art. 40 Paspoortwet

Art. 28 Paspoortwet

Art. 42 Paspoortwet

Art. 41 Paspoortwet

Art. 44 Paspoortwet

Art. 55 Paspoortwet

B

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Nederlanderschap/naturalisatie

15.

Mandaat

Inwinnen van gegevens uit de algemene documentatieregisters i.v.m. een verzoek tot naturalisatie tot Nederlander.

Art. 5, eerste lid, Besluit inlichtingen justitiële documentatie

B

M

T

A

16.

Mandaat

In ontvangst nemen van verklaringen tot verkrijgen en afstand van het Nederlanderschap.

Adviseren betreffende verzoeken om naturalisatie.

Art. 21 Rijkswet op Nederlanderschap

Circulaire Staatssecretaris van Justitie 24-09-1987

B

M

T

A

17.

Mandaat

Het afgeven van bewijzen van Nederlanderschap.

Rijkswet op het Nederlanderschap.

B

M

T

A

Rijbewijzen

18.

Mandaat

Het afgeven en verlengen van (de geldigheidsduur van) rijbewijzen.

Art. 116, art. 117 (internationale rijbewijzen) Wegenverkeerswet 1994

B

M

T

A

19.

Mandaat

Ongeldigheidverklaring van een rijbewijs.

Art. 124 Wegenverkeerswet 1994

B

M

T

A

20.

Mandaat

Weigering tot afgifte van een rijbewijs.

Art. 112 Wegenverkeerswet 1994

B

M

T

A

Dienstplicht

21.

Mandaat

Het invullen van een staat van inlichtingen voor:

Vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid, geestelijk ambt, kostwinnerschap, broederdienst en bijzonder geval;

Vervroegd klein verlof c.q. groot verlof;

Zakenverlof

Buitengewoon verlof;

Overplaatsing;

Uitstel wegens studie;

Uitstel voor zakelijke redenen;

Omtrent proeftijd koopvaardijpersoneel;

Voor mobilisatie vrijstelling;

Voor bestemming tot buitengewoon dienstplichtige

Dienstplichtwet en de Inkwartieringswet en de op deze wetten steunende Koninklijke Besluiten en Ministeriële Beschikkingen

B

M

T

A

Uitvoering Dienstplichtwet en Inkwartieringswet is opgeschort.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

22.

Mandaat

In verband met verzoek om vrijstelling of uitstel:

Verzoek om rapport over vervangingsmogelijkheden aan Gewestelijk Arbeidsbureau;

Opstellen van openbare kennisgeving waarbij uitslag verzoeken of uitstel bekend wordt gemaakt;

Opstellen van kennisgeving uitslag verzoek om vrijstelling of uitstel van het Gemeentelijk Arbeidsbureau:

Idem aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst;

Opstellen van geleidebrief bij beroepschrift;

Geven van inlichtingen omtrent vaartijd van koopvaardijpersoneel gericht aan verwanten van d dienstplichtige.

Dienstplichtwet en de Inkwartieringswet en de op deze wetten steunende Koninklijke Besluiten en Ministeriële Beschikkingen

B

M

T

A

Uitvoering Dienstplichtwet en Inkwartieringswet is opgeschort.

23.

Mandaat

I.v.m. mobiliteitsvoorbereidingen:

Toezending zakblad;

Terugzending zakblad wanneer wijzigingen moeten worden aangebracht.

Dienstplichtwet en de Inkwartieringswet en de op deze wetten steunende Koninklijke Besluiten en Ministeriële Beschikkingen

B

M

T

A

Uitvoering Dienstplichtwet en Inkwartieringswet is opgeschort.

24.

Mandaat

Afgeven van vervoersbewijzen.

Dienstplichtwet en de Inkwartieringswet en de op deze wetten steunende Koninklijke Besluiten en Ministeriële Beschikkingen

B

M

T

A

Uitvoering Dienstplichtwet en Inkwartieringswet is opgeschort.

25.

Mandaat

I.v.m. keuring motorrijtuigen en voorbereiding vordering:

lastgeving P en B vorderingen en geleidebrief;

intrekking lastgeving of wijziging P en B vordering;

opgaaf aan keurings- en vorderingscommissaris motorrijtuigen van wijzigingen in de keurings- en vorderingskaarten;

oproeping ter keuring van motorrijtuigen;

bewijs van ontvangst- en vorderingscommissaris motorrijtuigen.

Dienstplichtwet en de Inkwartieringswet en de op deze wetten steunende Koninklijke Besluiten en Ministeriële Beschikkingen

B

M

T

A

Uitvoering Dienstplichtwet en Inkwartieringswet is opgeschort.

Kieswet

26.

Mandaat

Afgeven volmachten en kiezerspassen.

Art. K4 en L6 Kieswet

B

M

T

A

27.

Mandaat

Afgeven verklaring tot deelname aan verkiezingen in andere lidstaten van de EU.

Art. Y6 Kieswet

B

M

T

A

28.

Mandaat

Doorgeven kennisgeving van min. Van Justitie van uitsluiting van kiesrecht.

Art B5 van de Kieswet

B

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

29.

Mandaat

Registratie van kiesgerechtigden in de gemeentelijke basisadministratie.

Art. D1 en Y 32 Kieswet

B&W

M

T

A

30.

Mandaat

Informatie over kiesgerechtigheid

Art. D4 Kieswet

B&W

M

T

A

31.

Mandaat

Openbare kennisgeving kandidaatstelling.

Art. H1 Kieswet

B

M

T

A

32.

Mandaat

In ontvangst nemen kandidatenlijsten.

Art. H1 Kieswet

B

M

T

A

33.

Mandaat

Controle van kiesgerechtigdheid ondertekenaars van verklaring van ondersteuning.

Art. H4 Kieswet

B

M

T

A

34.

Mandaat

Ter openbare kennis brengen van adressen van de stembureaus.

Art. J4 Kieswet

B

M

T

A

35.

Mandaat

Toezenden stempassen.

Art. J7 Kieswet

B

M

T

A

36.

Mandaat

Verstrekken duplicaat stempas.

Art. J8 Kieswet

B

M

T

A

37.

Mandaat

Openbare kennisgeving kandidatenlijsten.

Art. J9 Kieswet

B

M

T

A

38.

Mandaat

Vervanging stembureauleden bij feitelijke ontstentenis.

Art. J12 Kieswet

B&W

M

T

A

39.

Mandaat

Beschikbaarheid stembiljetten en formulieren voor proces-verbaal.

Art. J21 en J22 Kieswet

B

M

T

A

40.

Mandaat

Afgeven van volmachten en kiezerspassen.

Art. K8, L11, L13 Kieswet

B

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

41.

Mandaat

Openbare kennisgeving volmachtverzoeken.

Artikel L8 Kieswet

B

M

T

A

42.

Mandaat

Register bijhouden van kiezers met machtiging.

Art. L 12 Kieswet

B

M

T

A

43.

Mandaat

Ontvangst proces verbaal.

Art. N11 Kieswet

B

M

T

A

44.

Mandaat/machtiging

PV’s met opgave van door de burgemeester vastgesteld aantallen stemmen overbrengen naar hoofd stembureau

Art. N12-1 Kieswet

B

M

T

A

Burgemeester ondertekent

Ambtenaar brengt over

45.

Mandaat

Ter inzage legging afschrift PV’s van de stembureaus bij verkiezing EP.

Art. N12 Kieswet

B

M

T

A

Divers

46.

Mandaat

Afgeven van verklaringen betreffende legalisatie van handtekeningen.

Art. 160 Gemeentewet

B

M

T

A

47.

Mandaat

Advisering betreffende verzoeken om geslachtsnaamwijzigingen, c.q. geslachtsnaam-vaststelling.

Circulaire Staatssecretaris van Justitie 24-09-1987

B

M

T

A

48.

Mandaat

Het afgeven van bewijzen van in leven zijn.

Wet BRP

B

M

T

A

Onderdeel KCC/Balie

Vergunningen

49.

Mandaat

Besluiten inzake aanvragen om collectevergunningen.

Art. 5.2.1 Apv

B&W

DB

M

T

A

50.

Mandaat

Besluiten inzake aanvragen om ventvergunningen.

Art. 5.2.2. Apv

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

51.

Mandaat

Het verlenen van een kansspelvergunning voor grote kansspelen (verlotingen e.d.).

Art. 1 jo. art. 3 Wet op de Kansspelen

B&W

DB

M

T

A

N.B.: Bevoegdheden nrs. 53 en 54 worden voor de gemeente Tytsjerksteradiel afgehandeld door Team Vergunningverlening (mandaat M/T)

52.

Mandaat

Het verlenen van toestemming voor het organiseren van kleine kansspelen (bingo e.d.)

Art. 7c Wet op de Kansspelen

B&W

DB

M

T

A

N.B.: Bevoegdheden nrs. 53 en 54 worden voor de gemeente Tytsjerksteradiel afgehandeld door Team Vergunningverlening (mandaat M/T)

53.

Mandaat

Besluiten inzake aanvragen om koek- en zopievergunningen.

Art. 5.2.3 Apv

B&W

DB

M

T

A

54.

Mandaat en machtiging

Nemen van besluiten op een aanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart, inclusief het afgeven van een parkeerkaart of een duplicaat daarvan.

Artikel 49 t/m 55 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

B&W

DB

M

T

A

Na inwinnen van medisch advies.

55.

Mandaat

Verlenen van ontheffing artikel 5 Reglement rijbewijzen ontheffingen voor zover het bestuurders betreft van een gehandicaptenvoertuig.

Art. 5 Reglement rijbewijzen

B&W

M

T

A

LEEGSTANDSWET

56.

Mandaat

Nemen van een beslissing op aanvragen om vergunning voor de tijdelijke verhuur van woonruimte in kader van Leegstandwet

Artikel 15 Leegstandswet

B&W

DB

M

T

A

Cluster Ruimtelijk Domein

Team Ontwikkeling en Advies Ruimte

 

Vastgoed

 
 
 
 

1.

Volmacht/Machtiging

Het in gebruik geven en verhuren van stukjes grond, bermen, tuinen e.d.

art. 160 Gemeentewet art. 171 Gemeentewet

B&W B

DB

V

M

T

A

(mandaat voor het nemen van het besluit tot en volmacht voor de ondertekening)

Uitvoering conform vastgesteld beleid en/of afstemming afdeling Beheer

2.

Volmacht/Machtiging

Groenvoorzieningen c.q. -stroken, beoordelen of deze verkocht kunnen worden of in gemeentelijk beheer moeten blijven

Gemeentewet Burgerlijk Wetboek

B&W B

DB

V

M

T

A

(mandaat voor het nemen van het besluit tot en volmacht voor de ondertekening)

In afstemming met afdeling Beheer

3.

Volmacht/Machtiging

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten van eigendomsovername (aankoop en/of verkoop) “om niet” van onroerende zaken en beperkte rechten.

art. 160 Gemeentewet art. 171 Gemeentewet

B&W B

DB

V

M

T

A

(mandaat voor het nemen van het besluit tot en volmacht voor de ondertekening)

4.

Volmacht/Machtiging

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot vestiging van beperkte rechten alsmede het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot beëindiging van genoemde overeenkomsten.

art. 160 Gemeentewet art. 171 Gemeentewet

B&W B

DB

V

M

T

A

(mandaat voor het nemen van het besluit tot en volmacht voor de ondertekening)

5.

Volmacht/Machtiging

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot huur en/of verhuren, pachten en/of verpachten en/of genot van jacht of op enige andere wijze in gebruik geven van bij het cluster ondergebrachte gemeentelijke eigendommen, almede het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot ontbinding van genoemde overeenkomsten.

art. 160 Gemeentewet art. 171 Gemeentewet

art. 3.23 Wet natuurbescherming

B&W B

DB

V

M

T

A

(mandaat voor het nemen van het besluit tot en volmacht voor de ondertekening)

Tot een bedrag van € 25.000,-- per overeenkomst

6.

Volmacht/Machtiging

Het verlenen van opties en aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot koop en/of verkoop van bij het cluster ondergebrachte gemeentelijke eigendommen.

art. 160 Gemeentewet art. 171 Gemeentewet

B&W B

DB

V

M

T

A

(mandaat voor het nemen van het besluit tot en volmacht voor de ondertekening)

Tot een bedrag van € 25.000,-- per overeenkomst, voor opties op bouwkavels geen maximum, maar met in achtneming vastgestelde kostprijsberekening

7.

Volmacht

Het ondertekenen van grondexploitatieovereenkomsten c.q. samenwerkingsovereenkomsten alsmede het ondertekenen van overeenkomsten tot ontbinding van genoemde overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

B

V

M

T

A

 

8.

Volmacht

Het ondertekenen van intentieovereenkomsten c.q. samenwerkingsovereenkomsten c.q. uitvoerings­overeenkomsten alsmede het ondertekenen van overeenkomsten tot ontbinding van genoemde overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

B

V

M

T

A

 

9.

Volmacht

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het passeren van notariële akten alsmede het verlenen van volmacht aan de betreffende notaris tot het passering van een geaccordeerde ontwerp-akte

art. 171 Gemeentewet

B

V

M

A

Medewerkers van de volgende notariskantoren: Mr. T.A. Dantuma te Burgum, De Valk te Hurdegaryp, Brouns te Gytsjerk, Mook te Surhuisterveen en Dirkzwager te Arnhem/Nijmegen*

* Onder voorwaarde dat de gemeente de ontwerp-akte geaccordeerd heeft.

10.

Mandaat

Verlenen van subsidies voor groot onderhoud en exploitatie van dorpshuizen

Notitie Dorpshuizen in de gemeente Tytsjerksteradiel 2010 en regeling investeringen in groot onderhoud voor dorpshuizen Achtkarspelen

B&W

DB

M

A

 

 

Ruimtelijke Ordening

1.

Volmacht / Machtiging

Het verzoeken om offertes aan stedenbouwkundige (of andere) bureaus en het verstrekken van opdrachten, inclusief het tekenen van contracten.

Art. 160 en 171 Gemeentewet

B&W

B

DB

V

M

T

(mandaat voor het nemen van het besluit tot en volmacht voor de ondertekening)

Tot een bedrag van € 25.000,-- per opdracht

2.

Mandaat

Vooroverleg i.v.m. (de voorbereiding van) een bestemmingsplan of structuurvisie

Art. 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

B&W

DB

M

T

A

Bij wijzigings- en uitwerkingsplannen voor zover nodig

3.

Mandaat

Weigeren / verlenen medewerking wijzigen of uitwerken bestemmingsplan

Artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening

B&W

DB

M

T

Nadat college heeft ingestemd met de procedure.

Negatieve beschikking na bepaling van het standpunt in het college (dan alleen ondertekeningsmandaat)

4.

Mandaat

Het verzorgen van inspraakprocedures m.b.t. ruimtelijke beleidsvoornemens

Wet ruimtelijke ordening en Algemene inspraak­verordening

B&W

DB

M

T

A

 

5.

Mandaat

Toepassen van afwijkingen of stellen nadere eisen

Artikel 3.6 lid 1 sub c en d Wet ruimtelijke ordening

B&W

DB

M

T

A

 

6.

Mandaat

Het elektronisch beschikbaar stellen van ruimtelijke plannen / besluiten

Artikel 1.2.1. Besluit ruimtelijke ordening

B&W

DB

M

T

A

 

7.

Volmacht / Machtiging

Aangaan van overeenkomsten verhalen planschadekosten

Wet ruimtelijke ordening

Artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening

Artikel 160 en 171 Gemeentewet

B&W

B

DB

V

M

T

A

(mandaat voor het nemen van het besluit tot en volmacht voor de ondertekening)

8.

Mandaat

Het in behandeling nemen van verzoeken om planschade

Artikel 6.1.3.2 en 6.1.1.1 Besluit ruimtelijke ordening en Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

B&W

DB

M

T

A

Besluitvorming over advies m.b.t. toekennen of afwijzen blijft bevoegdheid college

9.

Mandaat

Aanwijzen adviseur of adviescommissie als bedoeld in artikel 3 en verlenen opdracht als bedoeld in artikel 2 van de verordening

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

B&W

DB

M

T

A

 

10.

Mandaat

Het nemen van beslissingen op een verzoek om wraking van een adviseur of adviescommissie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

B&W

DB

M

T

A

 

11.

Mandaat

Het afhandelen van provinciale verzoeken om advies inzake ontgrondingsaanvragen.

Ontgrondingenverordening Friesland

B&W

DB

M

T

A

 

12.

Mandaat

Besluiten m.b.t. gemeentelijke veerpontverordening

Verordening veerponten Tytsjerksteradiel

B&W

DB

M

T

A

 

Cluster Ruimtelijk Domein

Team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid-

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

DO WM

Bijzonderheden

WABO/Omgevingswet

1.

Mandaat/Machtiging

Voorbereidings- en procedurehandelingen en routinecorrespondentie over de in deze tabel genoemde gemandateerde bevoegdheden en taakvelden die op de afdeling liggen:

- o.a. verstrekken van informatie;

- mededeling of een omgevingsvergunning is vereist;

- beoordelen van vooroverleg;

- ontvangstbevestiging aanvraag;

- bericht van in behandeling nemen aanvraag;

- vragen van verplichte en facultatieve adviezen;

- vragen van een verklaring van geen bedenkingen bij een ander bestuursorgaan

- toezenden van aanvraag met bijbehorende stukken aan bestuursorgaan dat verklaring van geen bedenkingen moet afgeven;

- publicatie van aanvragen, procedures en besluiten

- afhandeling subsidie monumenten

Diverse bepalingen uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

B&W

DB

M

T

A

2.

Mandaat

Opvragen van aanvullende gegevens t.b.v. de ontvankelijkheid van een aanvraag

Het buiten behandeling laten als de benodigde gegevens niet of niet tijdig zijn ingediend

Art. 4:5 Awb en Ministeriële regeling OmgevingsRecht (MOR)

B&W

DB

M

T

A

3.

Mandaat

Het aanhouden van een beslissing op een aanvraag als bedoeld in:

- artikel 3.3 Wabo (i.v.m. nieuwe planologie);

- artikel 3.4 (samenhang sloop);

- artikel 3.5 Wabo (exploitatieplan).

Art. 3.3 Wabo

Art. 3.4 Wabo

Art. 3.5 Wabo

B&W

DB

M

T

A

4.

Mandaat

Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning

Artikel 3.9 lid 2 Wabo

B&W

DB

M

T

A

5.

Mandaat

Verlenen omgevingsvergunning reguliere procedure in overeenstemming met beleid / wet- en regelgeving en zonder zienswijzen.

Wabo hoofdstuk 2 en 3

B&W

DB

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

6.

Mandaat

Verlenen omgevingsvergunning reguliere procedure in overeenstemming met beleid / wet- en regelgeving waarbij zienswijzen zijn ingediend

Wabo hoofdstuk 2 en 3

B&W

DB

M

T

A

In overleg met beleidsadviseur OAR en portefeuillehouder

7.

Mandaat

Besluiten op een aanvraag omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan of beheersverordening:

- met toepassing van de in het bestemmingsplan of verordening opgenomen afwijkingsregels;

Artikel 2.12 lid 1 onder a onder 1 Wabo en 3.6 lid 1 sub c Wro

B&W

DB

M

T

A

Bij weigering en zienswijzen in overleg met beleidsadviseur OAR en portefeuillehouder

8.

Mandaat

Besluiten op een aanvraag omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan of beheersverordening:

- met toepassing van artikel 4 van bijlage 2 van BOR (buitenplanse kruimelgevallen);

Artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2 Wabo

B&W

DB

M

T

A

Voor toepassing eerst overleg met beleidsadviseur OAR

Bij zienswijzen in overleg met beleidsadviseur OAR en portefeuillehouder

9.

Mandaat

Besluiten op een aanvraag omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan of beheersverordening:

- indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat

Artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo (uitgebreide procedure)

B&W

DB

M

T

A

Voor toepassing eerst goedkeuring ruimtelijke onderbouwing OAR en overleg portefeuillehouder.

Bij weigering en zienswijzen in overleg met beleidsadviseur OAR en portefeuillehouder en een voorstel naar raad (indien van toepassing) en B&W.

Gemeenteraad is bevoegd orgaan voor VVGB (verklaring van geen bedenking)

10.

Mandaat

Besluiten op andere dan hiervoor genoemde aanvragen omgevingsvergunning die met een uitgebreide procedure moeten worden voorbereid (bv. omgevingsvergunning brandveilig gebruik, oprichten of veranderen of in werking hebben van inrichting, veranderen van monument)

Artikel 2.1 lid 1d, 1e en 2.2 lid 1b

Wabo

B&W

DB

M

T

A

Bij zienswijzen en weigering in overleg met portefeuillehouder

11.

Mandaat

Ontheffing van de bepalingen van de bouwverordening en het Bouwbesluit

Bouwverordening en Bouwbesluit

B&W

DB

M

T

A

12.

Mandaat

Bekendmaken van een beschikking van rechtswege (bij overschrijden van wettelijke beslistermijn)

Artikel 3.9 lid 4 Wabo en 4:20c Awb

B&W

DB

M

T

A

13.

Mandaat

Besluiten dat een beschikking onverwijld in werking treedt

Artikel 6.2 Awb

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

14.

Mandaat

Intrekken van een gefaseerde omgevingsvergunning:

- in situaties dat de tweede fase niet binnen twee jaar nadat de beschikking onherroepelijk is geworden is ingediend;

- indien op een aanvraag met betrekking tot de andere fase negatief is beslist en niet binnen twee jaar nadat de beschikking onherroepelijk is geworden een nieuwe aanvraag is ingediend;

Artikel 2.5 lid 5 Wabo

B&W

DB

M

T

A

15.

Mandaat

Wijzigen van een gefaseerde omgevingsvergunning

Artikel 2.5 lid 6 Wabo

B&W

DB

M

T

A

16.

Mandaat

Geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning

Artikel 2.33 lid 1 en 2 Wabo en 3.15 Wabo

B&W

DB

M

T

A

Na overleg met portefeuillehouder

17.

Mandaat

Wijzigen van de (voorschriften van een) omgevingsvergunning

Artikel 2.31 Wabo

B&W

DB

M

T

A

18.

Mandaat

Afhandeling van (Wabo) meldingen waaronder:

- gebruiksmelding;

- sloopmelding;

- melding Activiteitenbesluit

- meldingsplicht dunning houtopstand

- ontheffing om zich van afvalstoffen (takhout, snoeiafval, loofresten, rietsluik) te ontdoen door deze buiten inrichting te verbranden

- meldingsplicht uitrit

- 1.20 Bouwbesluit

- 1.26 Bouwbesluit

- 2.1 Bor en bijlage 1 Bor

- 4.11d APV

- Wet milieubeheer en APV

- 2.12 lid 3 APV

B&W

DB

M

T

A

NB.: Mandaat ‘Melding uitrit’ geldt alleen voor gebied van de gemeente Achtkarspelen

19.

Mandaat

Vaststellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder

Wet geluidhinder

B&W

DB

M

T

A

Meestal in combinatie met een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning in combinatie met uitgebreide procedure (in dat geval wordt de beslissing in het B&W voorstel meegenomen)

20.

Mandaat

De acceptatie van meldingen betreffende een voornemen een bouwstof op of in de bodem toe te passen

art. 32 Besluit bodemkwaliteit

B&W

DB

M

T

A

NB.: Dit geldt alleen voor meldingen in de gemeente Achtkarspelen

(taak wordt voor grondgebied van gemeente Tytsjerksteradiel uitgevoerd door afd. Beheer)

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Vergunningen Algemene plaatselijke verordening

1.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing voor het zich begeven of bevinden op wegen, weggedeelten en terreinen die zijn afgezet in het belang van de openbare veiligheid c.q. ter voorkoming van wanordelijkheden.

Art. 2:1 Algemene plaatselijke verordening (Apv)

B

V

M

T

2.

Machtiging

Het behandelen van een kennisgeving t.a.v. het houden van een betoging.

Art. 2:3 Apv

B

V

M

T

3.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning voor het houden van publieke (muziek)vertoningen,(snuffel)markt, wedstrijden, feesten, opstijgingen van luchtvaartuigen e.d.

Art. 2:25 Apv

B

V

M

T

Indien op grond van het vierde lid van art. 2:25. Apv, artikel 10 Wegenverkeerswet van toepassing is, wordt bij intergemeentelijke wedstrijden namens de Burgemeester/de Voorzitter een verklaring van geen bezwaar afgegeven.

4.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod om op te treden als straatartiest, gids, tekenaar e.d. op door B&W daartoe aangewezen weg(gedeelten).

Art. 2:19 Apv

B

V

M

T

5.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning voor het gebruik van de weg anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan.

a) Art. 2:10, sub. a Apv

b) Art. 2:28, lid 9 Apv (terras)

a) B&W

b) B

a) DB

b)V

M

T

6.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning voor het houden van een evenement.

Art. 2:25 Apv

B

V

M

T

Indien op grond van het vierde lid van art. 2:25 Apv, artikel 10 Wegenverkeerswet van toepassing is, wordt bij intergemeentelijke wedstrijden namens de Burgemeester/de Voorzitter een verklaring van geen bezwaar afgegeven.

7.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf.

Art. 2:28 Apv

B

V

M

T

8.

Mandaat

Het verlenen van een ontheffing voor het in afwijking van vastgestelde sluitingstijden open houden van een horeca-inrichting.

Art. 2:29 Apv

B

V

M

T

NB.: De gemeente Achtkarspelen heeft geen artikel 2:29 Apv (er gelden vrije sluitingstijden)

9.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het houden van hinderlijke of schadelijke dieren binnen een door B&W daartoe aangewezen gebied.

Art. 2:60 Apv

B&W

DB

M

T

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

10.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het houden van bijen.

Art. 2:64 Apv

B&W

DB

M

T

11.

Mandaat

Het verlenen van vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf.

Art. 3:4 Apv

B&W

DB

M

T

12.

Mandaat

Het verlenen van toestemming voor het houden van een incidentele festiviteit.

Art. 4:3 Apv

B&W

DB

M

T

Toestemming d.m.v. een brief met vermelding hoeveel dagen nog een incidentele festiviteit mag worden gehouden

in de lopende periode.

13.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het veroorzaken van geluidshinder.

Art. 4:6 Apv

B&W

DB

M

T

14.

Mandaat

Het accepteren van een melding voor het gebruik maken van een geluidsapparaat in de open lucht.

Art. 4:6 b Apv

B&W

DB

M

T

15.

Mandaat

Het verlenen van vergunning voor het maken van handelsreclame die zichtbaar is vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats.

Art. 4:15 a Apv

B&W

DB

M

T

NB.: De gemeente Achtkarspelen heeft geen artikel 4.15 a Apv (geen vergunningsplicht handelsreclame).

16.

Mandaat

Het verlenen van standplaats-of uitstallingsvergunningen.

Art. 5:18 Apv

B&W

DB

M

T

17.

Mandaat

Het verlenen van een ontheffing voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig.

Art. 5.:27 , lid 5 Apv

B&W

DB

M

T

NB.: De gemeente Achtkarspelen kent geen ontheffing ligplaats.

18.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod om in het openbaar vuur te stoken.

Art. 5:34 Apv

B&W

DB

M

T

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

19.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning voor de uitoefening van een horecabedrijf of slijterij.

Art. 3 Drank- en Horecawet

B

V

M

T

20.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod om zeer tijdelijk en bij bijzondere gelegenheden zwak-alcoholhoudende dranken te verstrekken.

Art. 35 lid 1 Drank- en Horecawet

B

V

M

T

21.

Mandaat

Het opvragen van inlichtingen uit de Justitiële Informatiedienst resp. de politieregisters, ter uitvoering van de toetsing van de gestelde moraliteitseis.

Art. 8 Drank- en Horecawet jo. het bepaalde in het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet jo. Art. 9 t/m 13 Wet justitiële - en strafvorderlijke gegevens, resp. Art. 13, lid 1/3 Besluit justitiële – en strafvorderlijke gegevens

B&W

DB

M

T

22.

Mandaat

Het verlenen van een kansspelvergunning voor grote kansspelen (verlotingen e.d.).

Art. 1 jo. art. 3 Wet op de Kansspelen

B&W

DB

M

T

NB.: Bevoegdheden nrs. 22 en 23 worden voor de gemeente Achtkarspelen afgehandeld door Team Publieksdiensten (mandaat M/T)

23.

Mandaat

Het verlenen van toestemming voor het organiseren van kleine kansspelen (bingo e.d.)

Art. 7c Wet op de Kansspelen

B&W

DB

M

T

NB.: Bevoegdheden nrs. 22 en 23 worden voor de gemeente Achtkarspelen afgehandeld door Team Publieksdiensten (mandaat M/T)

24.

Mandaat

Het verlenen van een vergunning tot het aanwezig hebben van speelautomaten.

Art. 30b Wet op de kansspelen

Speelautomatenbesluit

B

V

M

T

Diversen

25.

Mandaat

Het verlenen van een vrijstelling of ontheffing voor het overnachten in tentjes e.d. (bijv. bij een evenement).

Art. 4:18 Apv

Art. 8.2 b en Art. 13 Wet op de openluchtrecreatie

B&W

DB

M

T

26.

Mandaat

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het houden van optochten, betogingen, vertoningen en evenementen op de weg.

Art. 17 Wegenverkeerswet jo. Art. 34 Besluit algemene bepalingen inzake het wegverkeer

B&W

DB

M

T

Na overleg met de afdelingen Beheer en team OAR.

27.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod om op de weg wedstrijden te houden.

Art. 10 jo. Art. 148 Wegenverkeerswet

B&W

DB

M

T

Voorzover het wedstrijden uitsluitend binnen de gemeente betreft (waaronder puzzel- en oriënteringsritten).

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

28.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het parkeren van voertuigen van autobedrijven e.d.

Art. 5:2 Apv

B&W

DB

M

T

Na overleg met politie.

29.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het laten staan van caravans e.d.

Art. 5:6 Apv

B&W

DB

M

T

30.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het parkeren van reclamevoertuigen of vaartuigen, met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken en/of het te koop of te huur aanbieden van een voertuig of vaartuig.

Art. 5:7 Apv

B&W

DB

M

T

31.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het parkeren van grote voertuigen.

Art. 5:8 Apv

B&W

DB

M

T

In overleg met politie.

32.

Machtiging

Het verlenen van bijzondere toestemming voor het laden en lossen van consumentenvuurwerk klasse 1.4S en 1.4G met UN-nummers 0336 en 0337 op voor publiek toegankelijke plaatsen binnen de bebouwde kom.

(art. 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen, ADR (Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).

Art. 160 Gemeentewet

Art. 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

ADR

B&W

DB

M

T

Er is door de gemeenteraad/-raden geen route gevaarlijke stoffen ingesteld. De verwachting is dat dit op korte termijn ook niet zal gebeuren. Er wordt dus geen ontheffing verleend op basis van art. 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, maar er wordt bijzondere toestemming gegeven op grond van het ADR.

33.

Mandaat

Ontheffing verbod openstelling winkel.

Art. 6 en 7 Winkeltijdenverordening Tytsjerksteradiel

B&W

DB

M

T

34.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot:

a) het innemen van een ligplaats

b) het aanleggen

c) het ankeren

d) het varen

Hoofdstuk 5, afdeling 6 Apv

Gem. Tytsjerksteradiel

- Art. 5:27

- Art. 5:24a

- Art. 5:27a

- Art. 5:27b

B&W

DB

M

T

NB.: Geldt niet voor grondgebied gemeente Achtkarspelen

(bepalingen niet opgenomen in Apv 8K)

35.

Machtiging

Het verlenen van verklaringen van geen bezwaar of het geven van bijzondere toestemmingen.

art. 160 Gemeentewet

B&W

DB

M

T

36.

Mandaat

Aanstellen van verkeersregelaars t.b.v. evenementen

Art. 56, lid 1 sub b Besluit algemene bepalingen inzake het wegverkeer

B

V

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

37.

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het schieten met carbid in Tytsjerksteradiel;

Het accepteren van de melding voor het schieten met carbid in Achtkarspelen

Art. 2:73a Apv

B

V

M

T

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Toezicht & Handhaving, algemeen

1.

Mandaat

Afhandelen van handhavingsverzoeken

Algemene wet bestuursrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet milieubeheer

Wegenverkeerswet

Drank- en Horecawet

Algemene Plaatselijke verordening & op de omgeving betrekking hebbende verordeningen

B&W

DB

M

T

A

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan besluit overleg met de betrokken portefeuillehouder(s).

(*) Bij afwezigheid van T en M

2.

Mandaat/machtiging

Aangifte bij het Openbaar Ministerie van strafbare feiten met betrekking tot de Openbare Ruimte

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafvordering

B&W

B

DB / V

M

T

A

Mandaat m.b.t. het nemen van het besluit tot aangifte; machtiging m.b.t. het vertegenwoordigen van het betreffende bestuursorgaan bij het doen van aangifte

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan besluit overleg met de betrokken portefeuillehouder(s).

Ruimtelijke ordening en bouwen

3.

Mandaat

Het uitzetten van rooilijnen in plangebieden.

Bouwbesluit, art. 1.24

B&W

DB

M

T

A

4.

Mandaat

Bestuursrechtelijke handhaving (toepassen bestuursdwang/opleggen last onder dwangsom en daarmee verband houdende besluiten; opschorten, intrekken, verhogen, invorderen, etc.).

Gemeentewet, art. 125

Algemene wet bestuursrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Woningwet

Bouwverordening

B&W

DB

M

T

A

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan besluit overleg met de betrokken portefeuillehouder(s).

Kinderopvang en peuterspeelzalen

5.

Mandaat

Opdrachtverstrekking tot inspectie van kindercentra of gastouderbureaus.

Wet Kinderopvang, art. 1.61

B&W

DB

M

T

A

Betreft incidentele inspecties.

Als permanent toezichthouder Wet Kinderopvang is aangewezen de directeur publieke gezondheid van GGD-Fryslân, onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân.

NB: de bevoegdheid om GGD-inspecteurs als toezichthouder aan te wijzen blijft bij B&W

6.

Mandaat

Het besluiten tot een herstellend traject bij het niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen Wet kinderopvang, Besluit kwaliteit kinderopvang; Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; Regeling Wet kinderopvang; Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang.

Wet kinderopvang, Besluit kwaliteit kinderopvang; Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; Regeling Wet kinderopvang; Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang.

B&W

DB

M

T

A

7.

Mandaat

Uitoefening bevoegdheden m.b.t. register kinderopvang.

Wet kinderopvang, art. 1.46 resp. 1.47

B&W

DB

M

T

A

8.

Mandaat

Opleggen sanctie als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wet kinderopvang

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 5

B&W

DB

M

T

A

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan besluit overleg met de portefeuillehouder handhaving. Deze kan besluiten dat er over de kwestie advisering aan het college dient plaats te vinden.

9.

Mandaat

Geven aanwijzing als bedoeld in artikel 1.65 van de Wet kinderopvang.

Wet kinderopvang, art. 1.65

B&W

DB

M

T

A

10.

Mandaat

Opleggen verbod tot exploitatie als bedoeld in artikel 1.66 van de Wet kinderopvang.

Wet kinderopvang, art. 1.66

B&W

DB

M

T

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan besluit overleg met de portefeuillehouder handhaving. Deze kan besluiten dat er over de kwestie advisering aan het college dient plaats te vinden.

11.

Mandaat

Oplegging bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1.72 van de Wet kinderopvang.

Wet kinderopvang, art. 1.72

B&W

DB

M

T

A

12.

Mandaat

Het opnemen van een vermelding in het landelijk register kinderopvang, zodra een besluit als vermeld in artikel 1.81 lid 1 Wet kinderopvang onherroepelijk is.

Wet kinderopvang, artikel 1.81

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Algemene Plaatselijke Verordening

Afvalstoffenverordening

Bomenverordening (8K)

Winkeltijdenverordening

13.

Mandaat

Bestuursrechtelijke handhaving (toepassen bestuursdwang/opleggen last onder dwangsom en daarmee verband houdende besluiten; opschorten, intrekken, verhogen, invorderen, etc.).

Gemeentewet, art. 125

Algemene wet bestuursrecht

Algemene Plaatselijke Verordening

Afvalstoffenverordening

Bomenverordening (8K)

Winkeltijdenverordening

B&W

B

DB / V

M

T

A

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan besluit overleg met de portefeuillehouder handhaving. Deze kan besluiten dat er over de kwestie advisering aan het college dient plaats te vinden.

14.

Mandaat

Opleggen bestuurlijke strafbeschikking inzake overtredingen APV en Afvalstoffenverordening

Wetboek van Sv, art. 257ba

Algemene Plaatselijke Verordening

Afvalstoffenverordening

B&W

B

DB / V

M

T

A

15.

Mandaat

Het nemen van een besluit tot het opleggen van een herplant- en/of een instandhoudingsplicht, waaronder ook het voornemen daartoe en het toekennen van een schadevergoeding in verband met het opleggen van een herplant- en/of een instandhoudingsplicht.

APV (T-diel), art. 4:11 e en art. 4:11 f

Bomenverordening (8K), art. 13 en art. 14

B&W

DB

M

T

A

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan voornemen overleg met portefeuillehouder Handhaving. Bij relevante zienswijzen opnieuw overleg.

16.

Mandaat

Het nemen van besluiten op grond van de APV in het kader van de handhaving, zoals verwoord in de hiernaast vermelde artikelen van de APV (aanwijzingen, beoordelingen en handelingen als bedoeld in de hiernaast genoemde artikelen van de APV

APV, artt. 2:57, 2:58, 2:59, 2:59a, 2:60, 2:62, 2:63, 2:64, 2:76, 2:77, 4:13, 5:6, 5:8, 5:12

APV (T-diel), art. 5:27c, 5:27d

B&W

B

DB / V

M

T

A

Besluiten op grond van art. 2:76 en 2:77 APV alleen in overleg met burgemeester (mandaat ziet alleen op ondertekening).

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan voornemen overleg met portefeuillehouder Handhaving. Bij relevante zienswijzen opnieuw overleg.

17.

Mandaat

Het nemen van besluiten in het kader van de bestrijding van de iepziekte.

APV (T-diel), art. 4:11 g

Bomenverordening (8K), art. 15

B&W

DB

M

T

A

18.

Mandaat

Stoppen laden en lossen schip in verband met veroorzaken gevaar of verontreiniging voor de omgeving.

APV (T-diel), art. 5:27 g

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Drank en horecawet

19.

Mandaat

Bestuursrechtelijke handhaving (toepassen bestuursdwang/opleggen last onder dwangsom en daarmee verband houdende besluiten; opschorten, intrekken, verhogen, invorderen, etc.).

Gemeentewet, art. 125

Algemene wet bestuursrecht

Drank- en horecawet

B

V

M

T

A

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan voornemen overleg met portefeuillehouder Handhaving. Bij relevante zienswijzen opnieuw overleg.

20.

Mandaat

Het intrekken van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet.

Drank- en Horecawet, art. 31

B

V

M

T

21.

Mandaat

Het schorsen van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet.

Drank- en Horecawet, art. 32

B

V

M

T

22.

Mandaat

Bevoegdheid om aan andere personen dan hen, die wonen in de ruimte, waarin in strijd met deze wet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, de toegang tot die ruimte te ontzeggen.

Drank- en Horecawet, art. 36

B

V

M

T

23.

Mandaat

Toepassing van bestuursdwang ter handhaving van de bij artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht gestelde verplichting

Drank- en Horecawet, art. 44

B

V

M

T

A

24.

Mandaat

Opleggen bestuurlijke boete DHW

Drank- en Horecawet, art. 44a

B

V

M

T

A

Kansspelen

25.

Mandaat

Bestuursrechtelijke handhaving (toepassen bestuursdwang/opleggen last onder dwangsom en daarmee verband houdende besluiten; opschorten, intrekken, verhogen, invorderen, etc.).

Gemeentewet, art. 125

Algemene wet bestuursrecht

Wet op de kansspelen

Algemene Plaatselijke Verordening

B

V

T

A

26.

Mandaat

Het intrekken van een vergunning op grond van de Wet op de kansspelen en de APV voor speelautomaten.

Algemene wet bestuursrecht

Wet op de kansspelen

Algemene Plaatselijke Verordening

B

V

M

T

Milieu

27.

Mandaat

Aanschrijvingen om aan verplichtingen op grond van de hiernaast genoemde (milieu)wetgeving te voldoen (bv. indienen melding Activiteitenbesluit, indienen keuringsbewijzen, uitvoeren bodemonderzoek, etc.)

Algemene wet bestuursrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet milieubeheer en andere milieuwetgeving, waaronder Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling, Wet bodembescherming, etc.

B&W

DB

AD

M

T

A (*)

28.

Mandaat

Bestuursrechtelijke handhaving (toepassen bestuursdwang/opleggen last onder dwangsom en daarmee verband houdende besluiten; opschorten, intrekken, verhogen, invorderen, etc.).

Gemeentewet, art. 125

Algemene wet bestuursrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet milieubeheer en andere milieuwetgeving, waaronder Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling, Wet bodembescherming, etc.

B&W

DB

M

T

A

Bij (politiek) gevoelige kwesties voorafgaand aan opleggen bestuursrechtelijke dwangmaatregelen overleg met de portefeuillehouder handhaving. Deze kan besluiten dat er over de kwestie advisering aan het college dient plaats te vinden.

Veiligheid

29.

Mandaat

Het opleggen van een verblijfsontzegging aan een bepaalde persoon.

Algemene wet bestuursrecht

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:1a

B

V

M

T

30.

Mandaat

Het opleggen van een gebiedsverbod aan een bepaalde persoon.

Algemene wet bestuursrecht

Gemeentewet, art. 172a

B

V

M

T

31.

Mandaat

Het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod.

Wet tijdelijk huisverbod, art. 3 lid 1

B

De hulpofficier van justitie

De hulpofficier neemt de beslissing en informeert de burgemeester onverwijld na het opleggen van een huisverbod.

32.

Machtiging

Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Veilig Thuis.

Wet tijdelijk huisverbod, art. 3 lid 1, juncto art. 2 lid 3

B

De hulpofficier van justitie

33.

Machtiging

In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift kan worden gesteld, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon.

Wet tijdelijk huisverbod, art. 3 lid 1, juncto art. 2 lid 7

B

De hulpofficier van justitie

34.

Machtiging

Het meedelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Veilig Thuis (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan).

Wet tijdelijk huisverbod , art. 3 lid 1, juncto art. 2 lid 8

B

De hulpofficier van justitie

35.

Machtiging

Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de Rechtbank.

Wet tijdelijk huisverbod, art. 3 lid 1, juncto art. 5 lid 1

B

De hulpofficier van justitie

36.

Mandaat

Aanwijzen van alle voor piketdienst crisisbeheersing in aanmerking komende functionarissen.

Regeling ‘Officier van Dienst Bevolkingszorg 2016’

B&W

DB

M

De regeling geeft de mogelijkheid tot jaarlijks aanwijzen. Aanwijzing vindt echter eenmalig plaats en wordt stilzwijgend verlengd.

37.

Machtiging

Opstellen dienstrooster voor piketdienst crisisbeheersing

Regeling Officier van Dienst Bevolkingszorg 2016’

B&W

DB

M

A (= beleidsmedewerker integrale veiligheid)

Dienstrooster wordt in overleg met de voor piketdienst aangewezen ambtenaren opgesteld.

38.

Machtiging

Het wijzigen c.q. aanpassen van het crisisplan en deelplannen op details in het kader van het operationeel houden van de crisisorganisatie.

Wet veiligheidsregio ’s

Besluit veiligheidsregio ’s

B&W

DB

M

A

Aanpassingen en wijzigingen zoals na gehouden oefeningen, conform/rekening houdend met inhoud rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsplan. Wijzigingen vinden plaats na overleg met portef.houder en beleidsmedewerker integrale veiligheid

A = beleidsmedewerker integrale veiligheid, procesverantwoordelijke medewerkers (“trekkers”) draaiboeken

39.

Mandaat

Het aanwijzen van personen die een rol hebben in de crisisorganisatie

15:1:11 CAR-UWO

Wet veiligheidsregio’s

B&W

DB

M

A

Zie 38

A = beleidsmedewerker integrale veiligheid

40.

Mandaat

Het aangaan van een overeenkomst met de Veiligheidsregio Fryslân, voortvloeiend uit het Aanwijsbesluit Deelnemers Expertteam Bevolkingszorg.

Gemeentewet, art. 160

Besluit Veiligheidsregio’s,

art. 2.1.3

B&W

B

DB / V

M

T

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

41.

Mandaat

Informatieverstrekking en privacytoetsing in verband met deelname van de gemeentelijke diensten in het lokale team.

Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen

B

V

A

Dit betreft een RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum)-onderzoek

A = beleidsmedewerker integrale veiligheid

(zonodig in afstemming met juridisch adviseur team Advies&Control)

42.

Mandaat

Informatieverstrekking en privacytoetsing in verband met deelname aan het scenarioteam

Protocol (dreiging) maatschappelijke onrust

B

V

A

A = beleidsmedewerker integrale veiligheid

(zonodig in afstemming met juridisch adviseur team Advies&Control)

43.

Mandaat/Machtiging

Gegevens/ informatie ontvangen m.b.t. Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ)

Artikel 11a Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

B

V

A

Functionarissen (A) worden aangewezen middels een aanwijzingsbesluit

44.

Mandaat

Verlenen van subsidies

- Art. 6, 8, 10, 13 en 14 Algemene Subsidie Verordening 2016

B&W

DB

M

T

A

Met betrekking tot het takenpakket van de beleidsmedewerker integrale veiligheid

(o.a. Tûmba; Slachtofferhulp; Halt)

45.

Mandaat

Het aangaan van verplichtingen of het doen van uitgaven tot een bedrag van € 10.000,- voor de uitoefening van taken door de gemeentelijke kolom bevolkingszorg in het kader van incidenten GRIP 0 of hoger

Wet veiligheidsregio ‘s

B&W

DB

M

TL*

A*

Zie hieronder

*TL = teamleider deelproces Coördinator opvang

*A = Officier van Dienst Bevolkingszorg

46.

Mandaat

Het aangaan van verplichtingen of het doen van uitgaven vanaf € 10.000,- voor de uitoefening van taken door de gemeentelijke kolom bevolkingszorg in het kader van incidenten GRIP 0 of hoger

Wet veiligheidsregio ‘s

B&W

DB

M

T

Cluster Bedrijfsvoering

Team Informatisering en Automatisering

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Basisregistraties

1.

Mandaat

Het beheren van de basisregistratie adressen en gebouwen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

B&W

DB

M

T

A

2.

Mandaat

Het opstellen van ambtelijke verklaringen in daartoe krachtens de Wet BAG aangewezen gevallen, behalve het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de basisregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen

Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

3.

Mandaat

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet BAG

Art. 11 Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

4.

Mandaat

Het opnemen van identificerende objectnummers, beschrijvende gegevens, temporele gegevens en meta-gegevens van in de basisregistratie voorkomende objecten.

Art. 19 Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

5.

Mandaat

Het ingevolge artikel 14 van de Wet BAG zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie

Art. 14 Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

6.

Mandaat

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG

Art. 37 e.v. Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

7.

Mandaat

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG

Art. 31 Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

8.

Mandaat

Het op verzoekaan een ieder verlenen van inzage in de basisregistratie, alsmede het aan een ieder verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a, van de Wet BAG

Art. 32 Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

9.

Mandaat

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

10.

Mandaat

Het vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten als bedoeld in artikel 8 van de Wet BAG

Art. 8 Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

11.

Mandaat

Het opmaken van een proces-verbaal van constatering van een situatie zoals bedoeld in artikel 10 onder b, van de Wet BAG

Art. 10 Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

12.

Mandaat

Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de basisregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen

Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

13.

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het toekennen van nummeraanduidingen aan adresseerbare objecten

Art. 6 Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

De Raad heeft de bevoegdheid aan B&W gedelegeerd bij `Verordening naamgeving en nummering’ vwb de gemeente Achtkarspelen en bij ‘Verordening naamgeving en adressering gemeente Tytsjerksteradiel’

14.

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het wijzigen of intrekken van nummeraanduidingen van objecten

Art. 6 Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

De Raad heeft de bevoegdheid aan B&W gedelegeerd bij `Verordening naamgeving en nummering’ vwb de gemeente Achtkarspelen en bij ‘Verordening naamgeving en adressering gemeente Tytsjerksteradiel’

15.

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van (namen van) openbare ruimtes

Art. 6 Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

De Raad heeft de bevoegdheid aan B&W gedelegeerd bij `Verordening naamgeving en nummering’ vwb de gemeente Achtkarspelen en bij ‘Verordening naamgeving en adressering gemeente Tytsjerksteradiel’

Alleen voor 8K: Alvorens het college geheel nieuwe woonplaatsen en straten vaststelt wordt de raad van de voorgenomen naamgeving in kennis gesteld.

16.

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een standplaats

Art. 6 Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

De Raad heeft de bevoegdheid aan B&W gedelegeerd bij `Verordening naamgeving en nummering’ vwb de gemeente Achtkarspelen en bij ‘Verordening naamgeving en adressering gemeente Tytsjerksteradiel’

17.

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een ligplaats

Art. 6 Wet BAG

B&W

DB

M

T

A

De Raad heeft de bevoegdheid aan B&W gedelegeerd bij `Verordening naamgeving en nummering’ vwb de gemeente Achtkarspelen en bij ‘Verordening naamgeving en adressering gemeente Tytsjerksteradiel’

18.

Mandaat

Toekennen, intrekken en wijzigen van huisnummers

Artikel 160 Gemeentewet

B&W

DB

M

T

A

 19.

Mandaat

het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, enkel 20 Wet BGT.

Art. 11 Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

B&W

 

DB

M

T

A

 

 20.

Mandaat

het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

Art. 12 Wet BGT

B&W

 

DB

M

T

A

 

 21.

Mandaat

het voldoenaan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT.

Art. 13 Wet BGT

B&W

 

DB

M

T

A

 

 22.

Mandaat

het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld.

Art. 14 Wet BGT

B&W

 

DB

M

T

A

 

 23

Mandaat

het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht  dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster.

Art. 27 en 28 Wet BGT

B&W

 

DB

M

T

A

 

 24.

Mandaat

het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK.

Art. 30 Wet BGT

B&W

 

DB

M

T

A

Archief

1.

Mandaat

Uitoefenen bevoegdheden op grond van de Archiefwet 1995 en Archiefverordening,

Beheer gemeentelijke archiefbewaarplaats.

Art. 30-32 Archiefwet 1995 jo.

- Archiefverordening Achtkarspelen 2020

- Archiefverordening Tytsjerksteradiel 2020

B&W

AD

M

T

A

N.B.: Beheerstaken worden uitgevoerd door de Werkmij. onder verantwoordelijkheid van het betreffende college, resp. de gemeentesecretaris

2.

Mandaat

Toezicht op het beheer van archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats .

Archiefverordening Achtkarspelen 2020; Archiefverordening Tytsjerksteradiel 2020

AD

M

T

A

* Zie nr. 1

3.

Mandaat

Uitoefenen bevoegdheden op grond van de Archiefwet 1995 en Archiefverordening WM8KTD 2016 (zorg voor bewaring en beheer archiefbescheiden van het openbaar lichaam)

Archiefwet 1995;

Art. 32 GR WM8KTD;

Archiefverordening WM8KTD 2016

DB

Leidinggevenden als genoemd in artikel 32 van de GR WM8KTD

T

A

N.B.: Als plaats voor de permanente bewaring van de archiefbescheiden van de WM8KTD is aangewezen: de archiefbewaarplaats van de gemeente T-diel

Cluster Bedrijfsvoering

Team Administratie en belastingen

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

BELASTINGEN

1.

Mandaat

Het afhandelen van brieven betrekking hebbend op gemeentebelastingen in het algemeen, voorzover deze brieven een informatief karakter hebben en niet worden aangemerkt als besluit en/of reactie op bezwaarschrift.

art. 160 Gemeentewet

B&W

DB

M

T

A

2.

Attributie

Heffing en invordering Onroerende Zaak Belasting

art. 220 e.v. Gemeentewet

art. 230 t/m 257 Gemeentewet

Verordening Onroerende Zaak Belasting

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

De heffingsambtenaar (HA) en invorderingsambtenaar (IA) worden door het college aangewezen (artikel 231 lid 2 Gemeentewet).

De teamopbouwer Administratie en Belastingen van de Werkmaatschappij 8KTD is aangewezen (T A&B).

De HA/IA kan mandateren aan ambtenaar

3.

Attributie

Heffing en invordering Toeristenbelasting

art. 224 Gemeentewet

art. 230 t/m 257 Gemeentewet

Verordening toeristenbelasting

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

Zie 2.

4.

Attributie

Heffing en invordering riool(rechten), eenmalig aansluitrecht, afvalstoffen en reinigingsrechten

art. 229 Gemeentewet

art. 230 t/m 257 Gemeentewet

Diverse verordeningen

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

Zie 2.

5.

Attributie

Heffing en invordering Begraafrechten

art. 229 Gemeentewet

art. 230 t/m 257 Gemeentewet

Verordening Begrafenisrechten

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

Zie 2.

6.

Attributie

Heffing en invordering Schutgelden

art. 229 Gemeentewet

art. 230 t/m 257 Gemeentewet

Verordening Schutgelden

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

Zie 2.

7.

Attributie

Heffing en invordering Haven-, kade- en opslaggelden

art. 229 Gemeentewet

art. 230 t/m 257 Gemeentewet

Verordening haven-, kade- en opslaggeld

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

Havenmeester

Zie 2.

Havenmeester: heffing & inning via cashbetaling

Overige door A

8.

Attributie

Heffing en invordering Marktgelden

art. 229 Gemeentewet

art. 230 t/m 257 Gemeentewet

Verordening marktgelden

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

Marktmeester

Zie 2.

Marktmeester: heffing & invordering

Dwanginvordering en overige door A

9.

Mandaat

Verrichten van betalingen op grond van Budgetbeheer

Budgetbeheer

B&W

DB

A

De opdracht wordt klaargezet door de ambtenaar van Schuldhulpverlening

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

10.

Mandaat

Toepassen hardheidsclausule.

Verlenen (gedeeltelijke) kwijtschelding bij beschikking opgelegde bestuurlijke boete.

Artikel 63 en 66, AWR

Artikel 231 Gemeentewet

B&W

M

T

11.

Mandaat

De belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren.

Art. 255, lid 5 Gemeentewet

Invorderingswet

B&W (artikel 255 lid 5 GemW)

M

Voor precariobelasting tot € 50.000,- gemandateerd.

12.

Attributie

Het (op verzoek) verlenen van kwijtschelding.

Artikel 26 Invorderingswet

Artikel 255 GemW

Artikel 231 GemW

Invorderingsambtenaar

= T A&B

A

Zie 2.

De IA kan mandateren aan ambtenaar.

13.

Attributie

Het beslissen op bezwaar

Art. 230, 231 Gemeentewet

Hoofdstuk 5, AWR (25f)

Verordeningen genoemd onder punten 2 t/m 9

Heffingsambtenaar

= T A&B

M

A

Zie 2.

14.

Attributie

Het beslissen op verzoeken om vrijstelling, vermindering, ontheffing en teruggaaf

Art. 242 t/m 244 Gemeentewet

Verordeningen genoemd onder punten 2 t/m 9

Heffingsambtenaar

= T A&B

A

Zie 2.

De HA kan mandateren aan ambtenaar

Wet Waardering Onroerende Zaken

15.a

Attributie

Bepaling waarde

Art. 1 lid 1 wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Heffingsambtenaar = T A&B en T I&A

A

Waardebepaling vindt plaats in de basisregistratie WOZ bij Team I&A basisregistraties.

De waardevaststelling, de verstrekking en de uitspraken op bezwaar vinden plaats in Team A&B

15.b

Attributie

Vaststelling waarde

Art. 1 lid 1 wet WOZ

Heffingsambtenaar = T A&B

A

Vaststellen gebeurt door het nemen van een voor bezwaar vatbare WOZ-beschikking

15.c

Attributie

Verstrekking waarde

Art. 1 lid 1 wet WOZ

Heffingsambtenaar = T A&B

A

Verstrekking is het bekendmaken door toezending aan belanghebbenden in één geschrift met het aanslagbiljet

16.

Mandaat

Verstrekken van gegevens aan de Waarderingskamer.

art. 4, tweede lid, wet WOZ

B&W

A = WOZ coördinator

Team I&A basisregistratries

17.

Mandaat

Voorleggen van geschil met afnemers aan de Waarderingskamer.

art. 11, eerste lid, wet WOZ

B&W

M

18.

Mandaat

Inlichtingen vragen bij afnemers voor juiste uitvoering Wet WOZ.

art. 32 wet WOZ

B&W

A = WOZ coördinator

Team I&A basisregistraties

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

19.

Mandaat

Zorg voor gegevensbeheer (verzamelen, opslaan, verstrekken van gegevens, betreffende binnen de gemeente gelegen onroerende zaken en de waarde daarvan), voor zover noodzakelijk voor uitvoering Wet WOZ.

art. 38 wet WOZ

B&W

A

Team I&A basisregistraties

20.

Mandaat

Gegevens opvragen bij informatieplichtigen tbv waardebepaling en waardevaststelling

Art. 31 wet WOZ

B&W

heffingsambtenaar = T I&A

A

Team I&A basisregistraties

21.

mandaat

npandige opname/opname ter plaatse tbv waardebepaling en waardevaststelling

Art. 30, lid 1 en lid 5 wet WOZ

B&W

heffingsambtenaar = T I&A

A

Team I&A basisregistraties

22.

Attributie

Verstrekken waarde van een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient in geval van gerechtvaardigd belang

Art. 40 wet WOZ

Heffingsambtenaar = T I&A en A&B

A

Team I&A en Team A&B belastingen

23.

Attributie

Verminderen WOZ beschikking als deze onherroepelijk is komen vast te staan

Art. 44 wet WOZ Uitvoeringsbesluit WOZ

Heffingsambtenaar = T A&B

A

24.

Mandaat

Meeleveren plaatsing of verwijdering aantekening <in onderzoek> met het waardegegeven en meeleveren authentiek gegeven uit een andere basisregistratie stemt overeen met dat gegeven als opgenomen in die andere basisregistratie

Art. 37b lid 3 en lid 6 wet WOZ

B&W

A

Team I&A basisregistraties

25.

Mandaat

Een waardegegeven in onderzoek plaatsen (aantekening << in onderzoek>> plaatsen) en te verwijderen als er een terugmelding is gedaan.

Art. 37g lid 1, onderdeel a en lid 2 onderdeel a wet WOZ

B&W

A

Team I&A basisregistraties

26.

Mandaat

Een waardegegeven in onderzoek plaatsen (aantekening << in onderzoek>> plaatsen) en te verwijderen als er gerede twijfel is ontstaan omtrent de juistheid van dat gegeven.

De informele behandeling van een WOZ-bezwaar

Art. 37g lid 1 onderdeel d en lid 2 onderdeel d wet WOZ

B&W

A

Team I&A basisregistraties

27.

Mandaat

Een waardegegeven in onderzoek plaatsen en te verwijderen als er een bezwaar- beroepschrift is ingediend of als een verzoek om ambtshalve vermindering is gedaan.

Art. 37g lid 1 onderdeel b en c, lid 2 onderdeel b en c wet WOZ

B&W

A

28.

Mandaat

Het inschrijven van beperkingsbesluiten van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en overige documenten zoals benoemd in Artikel 3 Wet Wkpb in de openbare registers op de wijze zoals benoemd in Artikel 15 Wet Wkpb.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

B&W

M

T

A

29.

Mandaat

Het voorzien van de actuele kadastrale aanduidingen van het object waarop het besluit, dan wel een overig document zoals benoemd in Artikel 3 Wet Wkpb, betrekking heeft of de actuele identificatie van dat object uit een basisregistratie dan wel de handmatig ingetekende geometrie.

Art. 15 lid 1 Wet Wkpb

B&W

M

T

A

30.

Mandaat

Het binnen 4 dagen aanbieden van een verklaring van het vervallen van een beperking ter inschrijving in de openbare registers wanneer hier sprake van is.

Art. 15 lid 3 Wet Wkpb

B&W

M

T

A

31

Mandaat

Het doorgeven van eventuele wijzigingen van de identificatie van het object of de geometrie of van het besluit zelf, indien van toepassing

Wet Wkpb

B&W

M

T

A

FINANCIËN

32.

Volmacht

Het afsluiten van moedercontracten en het afspreken van condities en tarieven met banken in het kader van de uitvoering van de bedrijfsvoering.

Art.160 Gemeentewet

Wet Fido

B&W

DB

AD : DB

M : M

T : T

33.

Volmacht

Het aangaan van geldleningovereenkomsten op grond van een besluit tot het aangaan van een langlopende lening (langer dan 1 jaar)

Art. 160 Gemeentewet

Art. 171 Gemeentewet

B&W

DB

AD : DB

M : M

T : T

A : A

Na overleg met de portefeuillehouder

Zie treasurystatuut.

34.

Volmacht

Opnemen en uitzetten van kasmiddelen in de vorm van rekening-courant of kasgeldleningen (korter dan 1 jaar)

Art. 160 Gemeentewet

Art. 171 Gemeentewet

B&W

DB

AD : DB

M : M

T : T

A : A

Zie treasurystatuut.

35.

Volmacht

Afsluiten van deposito’s in het kader van schatkistbankieren

Art. 160 Gemeentewet

Art. 171 Gemeentewet

B&W

DB

AD : DB

M : M

T : T

A : A

36.

Machtiging

Verstrekken van leningen/garanties aan derden uit hoofde van de publieke taak

Art. 160 Gemeentewet

B&W

DB

AD : DB

M : M

T : T

A : A

37.

Volmacht

Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen.

Art. 160 Gemeentewet

Wet Fido

B&W

DB

AD : DB

M : M

A : A

Zie treasurystatuut.

38.

Machtiging

Het voorbereiden en uitvoeren van betalingsopdrachten.

Art. 212 Gemeentewet

B&W

DB

AD : DB

M : M

T : T

A : T

39.

Machtiging

Het stellen en innen van vorderingen, niet zijnde belastingen.

Art. 212 Gemeentewet

B&W

DB

AD : DB

M : M

T : T

A : A

Zie aanwijzingsbesluit.

40.

Machtiging

Het afhandelen van verzoeken om uitstel van betaling op vorderingen, niet zijnde belastingen.

Art. 212 Gemeentewet

B&W

DB

AD : DB

M : M

T : T

A : A

Zie aanwijzingsbesluit.

PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

41.

Machtiging/mandaat

Het doorvoeren van mutaties en het opnemen in een brief van individuele aangepaste salaris- en verlofberekeningen (o.a. bij ouderschapsverlof, korting bij ziekte).

CAO Gemeenten

CAO SGO (Samenwerkende gemeentelijke organisaties)

B&W

DB

AD : DB

M : M

T : T

A : A

Deze werkzaamheden worden eveneens uitgevoerd mbt de Griffie.

42.

Mandaat

Het uitvoeren van de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders.

Uitkerings- en pensioenverordening wethouders

B&W

DB

M

T

A

43.

Mandaat/volmacht

De uitvoering van bepalingen in de gemeentelijke hypotheekregelingen ten behoeve van ambtenaren.

Gemeentelijke hypotheekregeling

B&W

DB

M

T

A

Het betreft alleen nog lopende gevallen (uitsterfsysteem)

44.

Mandaat/volmacht

Afgeven en ondertekenen van werkgeversverklaring.

B&W

DB

M

T

A

Cluster Bedrijfsvoering

Team Interne Diensten

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

1.

Machtiging

Het verzenden van ontvangstbevestigingen in antwoord op bij de gemeentebesturen, burgemeesters, AB, DB en Voorzitter ingekomen aanvragen en correspondentie.

B&W

B

AB

DB

V

DB

M

T

A

Uitgezonderd het nemen van besluiten.

Cluster Bedrijfsvoering

Team Financiën

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Financiën

1.

Machtiging/volmacht

Het invullen en indienen van een beeld van de uitvoering (BvdU) Bbz 2004, IOAW, IOAZ, Pw

Art.72, lid 2 Pw

Art.54, lid 2 IOAW

Art.54, lid 2 IOAZ

B&W

DB

M

T

Cluster Bedrijfsvoering

Team Advies

(Juridische Zaken / HRM / Communicatie)

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

DO : WM

Bijzonderheden

Juridisch Domein

1.

Mandaat

De verplichting tot het schriftelijk bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift.

Art. 6:14 Awb

B&W

DB

B

V

AD : DB / V

M : M

T : T

A : A

2.

Mandaat

De bevoegdheid tot het opschorten van de termijn voor de beslissing op een bezwaarschrift.

Art. 4:15 jo. 7:14 Awb

B&W

DB

B

V

AD : DB / V

M : M

T : T

M : A

3.

Mandaat

De bevoegdheid tot het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift.

art. 7:10 lid 3 Awb

B&W

DB

B

V

AD : DB / V

M : M

T : T

A : A

4.

Mandaat

Stellen termijn voor herstellen verzuim in bezwaar

Art. 6:6 Awb

B&W

DB

B

V

AD : DB / V

M : M

T : T

A : A

5.

Machtiging

Bezwaarschrift doorzenden

Art. 6:15 Awb

B&W

DB

B

V

AD : DB / V

M : M

T : T

A : A

6.

Mandaat

Nemen van een beslissing op een bezwaarschrift:

- dat ‘kennelijk niet-ontvankelijk’ of ‘kennelijk ongegrond is’;

- waarover de Commissie Bezwaarschriften een advies heeft uitgebracht om het ‘ongegrond’ of ‘niet-ontvankelijk’ te verklaren.

Awb

B&W

B

DB

V

AD : DB / V

M : M

T : T

Met uitzondering van bezwaarschriften die betrekking hebben op raadsbesluiten en besluiten van team Advies & Control.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

7.

Mandaat

Nemen van een beslissing op een bezwaarschrift dat volgens de commissie bezwaarschriften en de betreffende vakafdeling gegrond is en de beslissing op bezwaar in het voordeel van belanghebbende is.

Awb

B&W

B

DB

V

AD : DB / V

M : M

T : T

Met uitzondering van bezwaarschriften die betrekking hebben op raadsbesluiten en besluiten van team Advies & Control.

Geldt met name voor besluiten in het sociaal domein. Te denken valt aan een boetebedrag dat lager uitvalt bij een herberekening of afzien van terugvorderen.

Er wordt door A&C altijd een afweging gemaakt of het besluit in mandaat kan worden genomen.

8.

Mandaat/machtiging

Voorbereiden, behandelen en afdoen van klachten.

Hfd. 9 Awb

B&W

DB

B

V

AD : DB / V

M : M

T : T

A : A

Klachten worden in eerste instantie op de informele wijze, conform de Klachtenregeling, opgepakt.

Klachten tegen raadsleden en collegeleden worden voorgelegd aan de Algemene Kamer van de Commissie Bezwaarschriften

Secretariaat

(Koninklijke Onderscheidingen)

9.

Machtiging

Behandelen van een aanvraag om een Koninklijke onderscheiding, en het daarvoor opvragen van informatie.

Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau

B

A

10.

Machtiging

Opvragen van justitiële gegevens voor de behandeling aanvraag KO.

Art. 30 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

B

T

A

11.

Machtiging

Opvragen van politiële gegevens voor de behandeling aanvraag KO.

Art. 4:3 Besluit politiegegevens

B

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Personeel/arbeidsvoorwaarden

* De uitvoering van besluiten op het terrein van personeel/arbeids-voorwaarden in de vorm van schriftelijke beslissingen/brieven vindt in alle gevallen plaats door medewerkers van Team A&B (personeels – en salarisadministratie) en in het geval van maatwerkbrieven ook door HR adviseurs.

* Mandaat aan de AD is aan de orde als het gaat om mandatering van een bevoegdheid van de DO

1,

Mandaat/Machtiging

De taken mbt Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

Hoofdstuk 7 Burgerlijk wetboek en CAO Gemeenten en Wet Arbeid en Zorg

B&W

DB

AD : DB

M : M

T : T

2.

Mandaat/machtiging

De uitvoerende taken m.b.t. formele procedures gerelateerd aan de rechtpositie van medewerkers van de DO’s en/of WM8KTD.

Hoofdstuk 7, Burgerlijk Wetboek

CAO Gemeenten

B&W

DB

AD : DB

M : M

T : T

A : A

A: middels volmacht

3.

Mandaat

Het betalen van uitkeringslasten aan het UWV

Hoofdstuk 10, CAO Gemeenten + bijlage 6B en 6C van de CAO Gemeenten

B&W

DB

AD : DB

T : M

A : T

: A

A: ambtenaar HR en PSA

Toelichting: Een ontslagen medewerker kan WW aanvragen bij UWV. Deze instantie bepaalt of betrokkene wel/geen recht heeft en keert evt. de uitkering uit.

Daarna brengt het UWV de uitkeringslasten bij de gemeente/de Werkmij. in rekening omdat de overheid Eigen Risicodrager is.

4.

Mandaat

Het vaststellen van de functiewaardering van medewerkers van de DO’s en/of WM8KTD.

a. voorlopig vaststellen van de geselecteerde normbeschrijving en/of lokale functiebeschrijving

b. de functiebeschrijvingen aan het college B&W / DB WM8KTD voorleggen als algemeen verbindend voorschrift

c. het opstellen en ondertekenen van de voorgenomen indelingsbesluiten

d. het opstellen en ondertekenen van de definitieve indelingsbesluiten

e. het selecteren, wijzigen of opstellen van (nieuwe) functiebeschrijvingen.

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering HR21

B&W

DB

AD : DB

M : M

AD: indien het gaat om de DO

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

Overeenkomstig de systematiek in de functiewaarderingsregeling.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

5.

Volmacht

Aangaan en ondertekenen stage-overeenkomst voor stagiaires t.b.v de DO ’s en/of WM8KTD.

art. 160 Gemeentewet

art. 171 Gemeentewet

B&W

DB

B

V

AD : DB / V

M : M

T : T

De vertegenwoordigingsbevoegdheid buiten rechte (van de burgemeester of voorzitter van het DB 8KTD) wordt eveneens opgedragen aan gemandateerde (= het ondertekenen van de overeenkomst).

6.

Mandaat/machtiging

Nemen besluit op bezwaarschrift waarvan het commissie advies (van de Ambtenarenkamer van de commissie bezwaarschriften en klachten 8KTD) luidt: (kennelijk) ongegrond of (kennelijk) niet-ontvankelijk. Dit betreft (oud)medewerkers van de DO ’s en/of WM8KTD.

Awb

B&W

DB

AD : DB

M : M

Manager betreffende afdeling DO, dan wel manager betreffende teams Werkmij

Beslissing op bezwaar kan niet door de M in mandaat worden afgedaan als deze ook het primaire besluit in mandaat heeft genomen.

Cluster Sociaal Domein

Teams:

Ontwikkeling en Advies Sociaal

Verstrekkingen en Voorzieningen

Gebiedsteams

Bedrijfsvoering Sociaal

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

Participatiewet (PW)

1.

Mandaat

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen, in een individueel geval, die voortvloeien uit de Participatiewet, inclusief de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Art. 160 Gemeentewet

Verordeningen o.g.v. art 8, 8a en 8b Participatiewet (Pw) en de artikelen

6b, 7, 9, 9a, 10a, 10b, 10c, 10d,

10 da,10f,10g, 16, 18, 18a, 18b, 27, 28, 41, 43, 44a, 52, 54, 55, 57, 58, 60 Pw

B&W

DB

M

T

A

Bij ingrijpende beslissingen dienen de portefeuillehouders van de gemeenten Achtkarspelen en/of Tytsjerksteradiel zo mogelijk vooraf te worden geïnformeerd.

2.

Mandaat/machtiging

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van bijstand en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden en de gegevens uitwisseling met derden.

Artikelen 45, 63, 64, 66, 67 en 68 Pw

B&W

DB

M

T

A

3.

Mandaat

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen, die voortvloeien uit de onderhoudsplicht zoals omschreven in het burgerlijk wetboek in samenhang met de verhaalsartikelen in de PW en de bepalingen over terugvordering in de PW.,

Dit betekent ook het besluiten om over te gaan tot verhaal in rechte, het indienen van een verzoekschrift en het vertegenwoordigen in rechte.

Het geven van opdracht tot het opleggen van conservatoire maatregelen.

Art. 160 Gemeentewet, Verordeningen ogv 8b Pw en de paragrafen 6.4 en 6.5 Pw;

B&W

DB

M

T

A

4.

Mandaat

Het nemen van het besluit inzake deelname aan landelijke projecten onder de coördinatie van VNG. Naleving van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF)

Gemeentewet, Pw, IOAW

B&W

DB

M

Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)

5.

Mandaat

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken, (betalings)verplichtingen en boetes, in een individueel geval, die voortvloeien uit de Bbz 2004, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Art. 35 e.v.; 44 e.v. Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004,

Art. 18a Pw

B&W

Gemeente Leeuwarden

resp. de door deze gemeente gemandateerde medewerkers

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

6.

Mandaat/Machtiging

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van de bijstand en de uitvoering van de inlichtingenplicht.

Art. 18 t/m 34 Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004

B&W

Gemeente Leeuwarden

resp. de door deze gemeente gemandateerde medewerkers

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

7.

Mandaat

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen, in een individueel geval, die voortvloeien uit de IOAZ, inclusief de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Verordeningen o.g.v. art 35 IOAZ en de artikelen

15, 17, 17a, 20, 20a, 25, 28, 29, 37a, 38, 38a IOAZ.

B&W

Gemeente Leeuwarden

resp. de door deze gemeente gemandateerde medewerkers

8.

Mandaat/Machtiging

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van de uitkering en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden en de gegevens uitwisseling met derden.

Art. 12, 13, 21, 44, 45, 47, 48 IOAZ

B&W

Gemeente Leeuwarden

resp. de door deze gemeente gemandateerde medewerkers

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

9.

Mandaat

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en ter uitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen in een individueel geval, die voortvloeien uit de IOAW inclusief de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag; met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Verordeningen o.g.v. art 35 IOAW en de artikelen

15, 17, 17a, 20, 20a, 25, 28, 29, 34, 36, 37, 37a, 38, 38a IOAW.

B&W

DB

M

T

A

Bij ingrijpende beslissingen dient de portefeuillehouder van de gemeenten Achtkarspelen en/of Tytsjerksteradiel vooraf te worden geïnformeerd.

10.

Mandaat/machtiging

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van de inkomensvoorziening en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden aan de gemeente en de gegevensuitwisseling met derden.

Art. 12, 13, 21, 44, 45, 47, 48 IOAW

B&W

DB

M

T

A

Minimabeleid

11.

Mandaat/machtiging

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraak op collectieve ziektekostenverzekering in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Collectieve ziektekostenverzekering (AV Frieso)

Art. 35 lid 3 Participatiewet (Pw)

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

12.

Mandaat/machtiging

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraak op maatschappelijke participatie in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, inclusief de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraak op verstrekkingen in het kader van het Kindpakket.

Art. 108 Gemeentewet;

Verordening maatschappelijke participatie Tytsjerksteradiel;

Verordening Topregeling Achtkarspelen.

Samenwerkingsovereenkomst met Fondsen Kindpakket

B&W

DB

M

T

A

Op basis van samenwerkingsovereenkomst voert Kindpakket uit

13.

Mandaat/machtiging

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraak op bijzondere bijstand in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, inclusief de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag , met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Art. 35, lid 1 Pw

B&W

DB

M

T

A

14.

Mandaat/machtiging

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraak op de individuele inkomenstoeslag in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, inclusief de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Art. 36 Pw

Verordening Individuele Inkomenstoeslag Tytsjerksteradiel;

Verordening Kansregeling Achtkarspelen

B&W

DB

M

T

A

15.

Mandaat/machtiging

Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraak op de individuele studietoeslag in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, inclusief de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Art. 36b Pw

Verordening Individuele Studietoeslag

B&W

DB

M

T

A

Leerlingenvervoer

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

17.

Mandaat

Het verstrekken van voorschotten vanaf € 50.000.

Titel 4.2 Subsidies Awb

Algemene Subsidie Verordening

Overige (deel)subsidieverordeningen en regelingen op het gebied van sport, muziekbeoefening, kunst en cultuur.

B&W

DB

M

T

Geldt alleen na subsidieverlening door B&W

18.

Mandaat

Het nemen van besluiten m.b.t. het weigeren van de onder 17 en 18 genoemde subsidies bij overschrijding van het subsidieplafond, en/of o.b.v. aanvullende weigeringsgronden en/of te laat ingediende en/of niet binnen toepassingsbereik vallende subsidieaanvragen.

Titel 4.2 Subsidies Awb

Art. 7 Algemene Subsidie Verordening

Overige (deel)subsidieverordeningen en regelingen op het gebied van sport, muziekbeoefening, kunst en cultuur.

B&W

DB

M

T

Voor zo ver betrekking hebbend op taken, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de Werkmaatschappij.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

19..

Machtiging

Schriftelijk bevestigen van de ontvangst van de melding en zo spoedig mogelijk een afspraak maken.

Artikel 2.3.2 Wmo 2015

Artikel 2 Wmo-verordening 2020

B&W

DB

M

T

A

20.

Machtiging

Cliënt op de hoogte brengen van de mogelijkheid van het indienen van een persoonlijk plan.

Artikel 2.3.2 lid 2 Wmo 2015

Artikel 4 Wmo-verordening 2020

B&W

DB

M

T

A

21.

Machtiging

Cliënt en zijn mantelzorger voor het onderzoek wijzen op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliënt- ondersteuning.

Artikel 2.3.2 lid 3 Wmo 2015

Artikel 3 lid 2 Wmo-verordening 2020

B&W

DB

M

T

A

22.

Machtiging

Onderzoek uitvoeren n.a.v. een melding. Inclusief oproepen en bevragen van (betrokken) personen en deskundigen. Inclusief adviesinstantie om advies vragen.

Artikel 2.3.2 Wmo 2015

Artikel 6 en 7 Wmo-verordening 2020

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

23.

Machtiging

Verstrekken aan de cliënt dan wel diens vertegenwoordiger van een schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek, waaronder een verslag van het gesprek.

Artikel 2.3.2 lid 8 Wmo 2015

Artikel 6 lid 5 Wmo-verordening 2020

B&W

DB

DB

M

T

A

24.

Machtiging

Het toezichthoudend optreden in geval van meldingen en calamiteiten inzake de uitvoering van Wmo maatwerkvoorzieningen

Artikel 6 Wmo: Toezicht en Handhaving

B&W

Extern aangewezen deskundige

25.

Mandaat

In spoedeisende gevallen na een melding als bedoeld in artikel 2.3.2 Wmo, eerste lid onverwijld beslissen tot verstrekking van een tijdelijke maatwerkvoorziening, in afwachting van het onderzoek.

Artikel 2.3.3 Wmo 2015

B&W

DB

M

T

A

26.

Machtiging

Bij het onderzoek de identiteit van de cliënt vaststellen aan de hand van een document

Artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht

Artikel 2.3.4 Wmo 2015

Artikel 5 Wmo-verordening 2020

B&W

DB

M

T

A

27.

Mandaat

Beslissen op een aanvraag voor een maatwerkvoorziening.

Artikel 2.3.5 Wmo 2015

Artikel 2.3.6 Wmo 2015 (PGB)

B&W

DB

M

T

A

28.

Mandaat/Machtiging

Uitoefenen collegebevoegdheden in het kader van artikel 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 indien er sprake is van een behoefte aan opvang of beschermd wonen of opvang (o.a. het ontvangen van meldingen en het doen van onderzoek).

Artikel 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4

Wmo 2015

B&W

Directeur Sociaal Domein gemeente Leeuwarden

Op basis van afspraken tussen Rijk en VNG.

Directeur Sociaal Domein gemeente Leeuwarden is bevoegd ondermandaat en ondertekeningsmandaat te verlenen.

29.

Mandaat

Uitoefenen collegebevoegdheid tot het bepalen van de toegang tot een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen, waaronder begrepen het nemen van beslissingen tot (her)indicatie.

Artikel 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 en 2.3.9 Wmo 2015

B&W

Directeur Sociaal Domein gemeente Leeuwarden

Zie nummer 28.

30.

Mandaat

Uitoefenen collegebevoegdheden in hetkader van artikel 2.3.5 ten aanzien van het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen.

Artikel 2.3.5 Wmo 2015

B&W

Directeur Sociaal Domein gemeente Leeuwarden

Zie nummer 28.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

31.

Mandaat

Uitoefenen collegebevoegdheden in het kader van 2.3.6 ten aanzien van het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen.

Artikel 2.3.6 Wmo 2015

B&W

Directeur Sociaal Domein gemeente Leeuwarden

Zie nummer 28.

32.

Mandaat

Uitoefenencollegebevoegdheden in het kader van 2.3.8 tot en met 2.4.4 voor zover er sprake is van een beslissing inzake een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen.

Artikel 2.3.8 tot en met 2.4.4 Wmo 2015

B&W

Directeur Sociaal Domein gemeente Leeuwarden

Zie nummer 28.

33.

Mandaat

Uitoefenen collegebevoegdheden in het kader van de verordening maatschappelijke ondersteuning voor zover het een maatwerkvoorziening beschermd wonen of opvang betreft

Artikel 2 t/m 7 Wmo-verordening 2020

B&W

Directeur Sociaal Domein gemeente Leeuwarden

Zie nummer 28.

34.

Mandaat/machtiging

Uitsluitend voor zo ver betrekking hebbende op. maatwerkvoorzieningen ten behoeve van opvang en beschermd wonen: Voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, voor zover het niet betreft het besluiten op bezwaarschriften en het besluiten tot het voeren van rechtsgedingen. Rechtsgedingen omvat ook het instellen van een kort geding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Artikel 160 en 171 Gemeentewet

B&W

B

Directeur Sociaal Domein gemeente Leeuwarden

Zie nummer 28.

35.

Machtiging

Periodiek onderzoeken of er aanleiding is een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 te heroverwegen.

Artikel 2.3.9 Wmo 2015

B&W

DB

M

T

A

36.

Mandaat

Een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 Wmo herzien of intrekken.

Artikel 2.3.10 Wmo 2015

B&W

DB

M

T

A

37.

Mandaat

Terugvorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten persoonsgebonden budget.

Artikel 2.4.1 Wmo 2015

B&W

DB

M

T

A

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

38.

Machtiging

Uitoefenen collegebevoegdheden ten aanzien van het noodzakelijkerwijs verwerken van persoonsgegevens van de cliënt, diens echtgenoot, ouders, inwonende kinderen en andere huisgenoten.

Artikel 5.1.1 lid 1 t/m 5, 5.2.1 lid 1, 5.2.5 lid 2 en 5.3.6 lid 1 Wmo 2015

B&W

DB

M

T

A

Met inachtneming van de bepalingen van het Privacybeleid.

Jeugdhulp

39.

Machtiging

Registratie van de ontvangst van de hulpvraag of verwijzing, het verzamelen van gegevens en het maken van een afspraak voor een gesprek.

Artikel 3.1, 3.2. en 3.3 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2019.

B&W

DB

M

T

A

Op basis van een vastgestelde opdracht een taak van het gebiedsteam, conform artikel 2.11 lid 1 Jeugdwet (het college kan de uitvoering van deze wet, behoudens de vaststelling van de rechten en plichten van de cliënt, door derden laten verrichten).

40.

Machtiging

Het verrichten van onderzoek op basis van een gezinsplan naar de hulpvraag, het gewenste resultaat en mogelijke oplossingsrichtingen.

Artikel 3.1 t/m 3.8 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 en Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2019

B&W

DB

M

T

A

Zie nummer 39.

41.

Machtiging

Het in overleg met de jeugdige/ouders afzien van een gesprek.

Artikel 3.3.4 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2019.

B&W

DB

M

T

A

Zie nummer 39.

42.

Machtiging

Het opstellen van het gespreksverslag en (indien noodzakelijk) het gezinsplan en het verstrekken hiervan aan de jeugdige/ouders.

Artikel 3.4.1 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2019.

B&W

DB

M

T

A

Zie nummer 39.

43.

Machtiging

Inwinnen van advies bij specialisten t.b.v. de beoordeling aanvraag individuele jeugdhulpvoorziening of de voortgang hiervan.

Artikel 3.8 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2019.

B&W

DB

M

T

A

Zie nummer 39.

44.

Mandaat

Het in een beschikking toekennen van een jeugdhulpvoorziening in de vorm van een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget.

Artikel 2.3 e.v. en 8.1.1 Jeugdwet jo. artikel 4 lid 2, 5 lid 2 en 8 Verordening Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 en

Verordening Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2019.

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

45.

Mandaat

Het in een beschikking toekennen van verblijf bij rekest Ondertoezichtstelling in combinatie met Machtiging Uithuisplaatsing van de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie en het in een beschikking toekennen van verblijf bij rekest Machtiging Uithuisplaatsing van de gecertificeerde instelling, de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie.

Artikel 1:265b lid 2 Burgerlijk Wetboek jo. artikel 2.3 lid 1 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

Zo mogelijk overleg tussen Raad voor de Kinderbescherming en Sociaal werker gebiedsteam conform afspraken in Samenwerkingsprotocol

Gemeenten in Friesland -

Raad voor de Kinderbescherming,

regio Noord Nederland.

46.

Mandaat

Het in een beschikking weigeren van een jeugdhulpvoorziening in natura of een persoonsgebonden budget.

Artikel 1.2 Jeugdwet

Artikel 3.7 en artikel 4.1 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2019.

B&W

DB

M

T

A

47.

Machtiging

Het vooraf volledig, objectief, inlichten van de ouder over de gevolgen van de keuze voor een budget in plaats van een individuele voorziening in natura.

Artikel 8.1.6. Jeugdwet

B&W

DB

M

A

Zie nummer 39.

48.

Machtiging

Het informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 7.4 Jeugdwet

.

B&W

DB

M

T

A

Zie nummer 39.

49.

Mandaat

Herziening en intrekking van de jeugdhulpvoorziening en terugvordering van ten onrechte betaalde pgb en/of de geldwaarde van de ten onrechte genoten individuele jeugdhulpvoorziening in natura.

Artikel 8.1.4 Jeugdwet jo. artikel 10 Verordening Jeugdhulp 2019 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2019.

B&W

DB

M

T

A

50.

Mandaat/machtiging

Het periodiek onderzoeken of er aanleiding is een beslissing aangaande een persoonsgebonden budget (ambtshalve) te heroverwegen.

Artikel 8.1.3 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

51.

Machtiging

Het doen van steekproefsgewijs onderzoek naar de bestedingen van pgb’s.

Artikel 10 lid 5 Verordening Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 en

Verordening Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2019

B&W

DB

M

T

A

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

52.

Machtiging

Het verwijzen van de ouder en/of jeugdige naar een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Artikel 2.5 Jeugdwet jo. artikel 13 Verordening Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 en

Verordening Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2019

B&W

DB

M

T

A

Zie nummer 39

53.

Machtiging

Overleg (zo nodig) met bevoegd gezag van de school ingeval er een individuele jeugdhulpvoorziening wordt getroffen.

Artikel 2.7 lid 1 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

Zie nummer 39.

54.

Machtiging

Het indienen van een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming zodra het college tot het oordeel komt dat een maatregel met betrekking tot het gezag over een minderjarige die zijn woonplaats heeft binnen zijn gemeente overwogen moet worden.

Artikel 2.4 lid 1 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

Zie nummer 39.

55.

Machtiging

Het indienen van een verzoek om advies of een verzoek tot raadsonderzoek voor het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel bij de Raad voor de Kinderbescherming, vooreerst ter bespreking op de Jeugdbeschermingstafel.

Artikel 3.1 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

Zie nummer 39.

56.

Machtiging

Het via de Collectieve opdracht routeervoorziening berichten versturen en notificaties ontvangen, ook in het kader van Kinderbeschermingsmaatregelen.

Artikel 2.4 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

Zie nummer 39.

57.

Machtiging

Zorgmeldingen van de politie afhandelen via de Collectieve opdracht routeervoorziening.

Artikel 2.4 Jeugdwet

B&W

Directeur Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Directeur Veilig Thuis kan machtiging verlenen aan de onder hem ressor- terende functionarissen.

Op basis van afspraken tussen de gemeenten in Friesland en Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

58.

Machtiging

Zorgmeldingen over vermoedens van kindermishandeling afhandelen via de Collectieve opdracht routeervoorziening.

Artikel 2.4 Jeugdwet

B&W

Directeur Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Directeur Veilig Thuis kan machtiging verlenen aan de onder hem ressor-terende functionarissen.

Alleen meldingen die vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling betreffen, vallen onder de wettelijke opdracht van Veilig Thuis.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

59.

Mandaat/machtiging

Opstellen en ondertekenen van een verleningsbeslissing voor een (voorlopige) machtiging en een spoedmachtiging.

Artikel 6.1.2 e.v. Jeugdwet jo. artikel 3.1.2 beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 en

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2019.

B&W

DB

M

T

A

60.

Mandaat/machtiging

(spoedaanvraag buiten kantoortijden)

Opstellen en indienen verzoek tot het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging en een voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader

Artikel 6.1.2 e.v. Jeugdwet jo. artikel 3.1.2.e.v. beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 en Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2019

B&W

Aangewezen medewerker (gezins)-voogd / jeugdreclassering

van het Regiecentrum Bescherming en Veilig- heid (toegang via Spoed4Jeugd)

n.b.:

inclusief het mandaat om het bestuursorgaan te vertegenwoordigen bij de Rechtbank Noord-Nederland;

61.

Machtiging (voor gemeente Tytsjerksteradiel)

(spoedaanvraag en aanvraag binnen kantoortijden)

Opstellen verzoek tot het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging en een voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader

Artikel 6.1.2 e.v. Jeugdwet jo. artikel 3.1.2.e.v. en Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2019

B&W

DB

T

A

62.

Machtiging (voor gemeente Achtkarspelen)

(spoedaanvraag en aanvraag binnen kantoortijden)

Opstellen verzoek tot het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging en een voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader

Artikel 6.1.2 e.v. Jeugdwet jo. artikel 3.1.2.e.v. en beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019

B&W

DB

T

A

63.

Mandaat

Ondertekenen en indienen verzoek tot het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging en een voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader

Artikel 6.1.2 e.v. Jeugdwet jo. artikel 3.1.2.e.v. beleidsregels Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 en Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2019

B&W

DB

T

A

64.

Machtiging

Gehoord worden door de kinderrechter ingeval van verlenen machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging of ingeval van een vervallenverklaring o.g.v. artikel 6.1.7 Jeugdwet.

Artikel 6.1.10 Jeugdwet

B&W

DB

T

A

De sociaal werker beoordeelt of de aanwezigheid van de gezinswerker noodzakelijk is.

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

65.

Mandaat

Het verlenen van instemming aan de

jeugdhulpaanbieder tot schorsing of intrekking van de schorsing van de machtiging (ivm gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen).

Artikel 6.1.12 lid 5 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

66.

Mandaat/Machtiging

Het doen van mededeling (aan de Raad voor de Kinderbescherming) van het vervallen van de machtiging en van het besluit dat geen nieuwe machtiging wordt aangevraagd na afloop van de geldigheidsduur van het besluit.

Artikel 6.1.12 lid 6 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

67.

Machtiging

Voeren van overleg met de gecertificeerde instelling over welke jeugdhulp aangewezen is in het kader van jeugdreclassering of een kinderbeschermingsmaatregel.

Artikel 3.5 lid 1 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

68.

Machtiging

Het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de gecertificeerde instelling.

Artikel 3.5 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

69.

Machtiging

Het verstrekken van gegevens aan Onze Ministers ten behoeve van de verwerking, bedoeld in artikel 7.4.1, eerste lid Jeugdwet.

Art. 7.4.1 en 7.4.2 Jeugdwet

B&W

DB

M

T

A

Leerplichtwet

70.

Mandaat

Uitoefening bevoegdheden op grond van de Leerplichtwet

Leerplichtwet 1969

B&W

DB

M

T

A

Geldt voor de situaties, waarin de leerplichtambtenaar niet een zelfstandige bevoegdheid heeft.

Administratie

71.

Machtiging

Het uitvoeren van betalingsopdrachten

Alle hierboven t.a.v. Teams Sociaal Domein genoemde wetten en verordeningen

B&W

DB

M

T

A

Alleen met betrekking tot uitvoering van taken/producten van teams Sociaal Domein

72.

Mandaat/machtiging

Het innen van vorderingen

idem

B&W

DB

M

T

A

Alleen met betrekking tot uitvoering van taken/producten van teams Sociaal Domein

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Bijzonderheden

73

Mandaat

Het afhandelen van verzoeken om uitstel van betaling op vorderingen

Alle hierboven t.a.v. Teams Sociaal Domein genoemde wetten en verordeningen

B&W

DB

M

T

A

Alleen met betrekking tot uitvoering van taken/producten van teams Sociaal Domein

74

Mandaat/machtiging

Het treffen van betalingsregelingen met debiteuren

idem

B&W

DB

M

T

A

Alleen met betrekking tot uitvoering van taken/producten van teams Sociaal Domein

75

Mandaat/machtiging

Staken van vruchteloos gebleken pogingen tot innen van vorderingen en voorstellen deze vorderingen als oninbaar op te nemen in de gemeenterekening

idem

B&W

DB

M

Alleen met betrekking tot uitvoering van taken/producten van teams Sociaal Domein

76

Machtiging

Het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot de uitvoering van taken/producten van de Teams Sociaal Domein als hierboven genoemd

idem

B&W

DB

M

T

A

Schuldhulpverlening

77

Mandaat

Het nemen van besluiten en het afgeven van beschikkingen in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening met uitzondering van besluiten op bezwaar

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B&W

DB

M

T

A

78

Mandaat/machtiging

Het uitvoeren van de technische schuldsanering/schuldregeling bij problematische schulden

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B&W

DB

M

T

A

Uitvoering op basis van enkelvoudige onderhandse aanbesteding door KBNL

79

Mandaat/machtiging

Het indienen van een verzoek bij de rechtbank tot het toepassen van een schuldsaneringsregeling (WSNP)

Art. 284 lid 4 Faillissementswet

B&W

DB

M

T

A

Uitvoering op basis van enkelvoudige onderhandse aanbesteding door KBNL

80

Machtiging

Het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 284

Art. 284 / 285 lid 1 sub f Faillissementswet

B&W

DB

M

T

A

Uitvoering op basis van enkelvoudige onderhandse aanbesteding door KBNL

Onderwijs

1.

Mandaat

Een gedeelte van een gebouw of terrein, dat tijdelijk niet nodig zal zijn voor de daar gevestigde school, te bestemmen voor huisvesting van een andere school, voor ander onderwijs (niet zijnde basis-, speciaal of voortgezet speciaal onderwijs), voor educatie dan wel voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden.

Art. 107 lid 1 Wet op het primair onderwijs

Art. 105 lid 1 wet op de expertisecentra

B&W

DB

M

A

.

2.

Mandaat

Ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening, expressie-activiteiten, watergewenning en bewegingstherapie een (gedeelte van een) gebouw of terrein, dat niet nodig zal zijn voor de daar gevestigde school, te bestemmen als huisvesting voor een andere school of ander onderwijs (niet zijnde speciaal en voortgezet speciaal onderwijs), voor educatie dan wel voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden.

Art. 107 lid 1 Wet op het primair onderwijs

Art. 105 lid 1 Wet op de expertisecentra

B&W

DB

M

A

3.

Mandaat

Toestemming verlenen voor verhuur aan een derde door een schoolbestuur van een gedeelte van een gebouw of terrein dat tijdelijk niet nodig is voor de daarin gevestigde, niet door de gemeente in stand gehouden school, voor andere doeleinden, zijnde geen woon- of bedrijfsdoeleinden zoals bedoeld in art. 1623, 2e lid en art 1624, 2e lid BW.

Art. 108 lid 1 Wet op het primair onderwijs

Art. 106 lid 1 Wet op de expertisecentra

B&W

DB

M

A

4.

Mandaat

Toekennen en weigeren van voorzieningen m.b.t. herstel en/of vervanging van schade aan een schoolgebouw, onderwijsleerpakket of leer- en hulpmiddelen en meubilair in bijzondere omstandigheden.

Art. 2 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs

B&W

DB

M

A

5.

Mandaat

Na ontvangst van de offertes beslissen over het bedrag dat definitief beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de voorzieningen en over het tijdstip waarop de bekostiging een aanvang kan nemen.

Art. 15, lid 2 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs

B&W

DB

M

A

6.

Mandaat

Besluiten inzake voorzieningen in huisvesting voor het onderwijs

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

B&W

DB

M

A

7.

Mandaat

Verdeling van de rijksmiddelen op grond van onderwijsachterstanden beleid (OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

B&W

DB

M

A

Betreft Beleidsnota Koers op Kansen II en Samen sterk in de basis (TD).