Reglement voor de werkwijze van de referendumcommissie gemeente Houten

Geldend van 04-12-2020 t/m heden

Intitulé

Reglement voor de werkwijze van de referendumcommissie gemeente Houten

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  de verordening: de Referendumverordening Houten, zoals vastgesteld op 14 maart 2006;

 • b.

  referendum: referendum als bedoeld in artikel 1, onder a, van de verordening;

 • c.

  de commissie: de permanente referendumcommissie ingesteld op grond van artikel 10 lid 1 van de verordening;

 • d.

  de secretaris: de ambtelijk secretaris als bedoeld in artikel 10 lid 7 van de verordening.

Artikel 2 Taken commissie

 • 1.

  De commissie voert de taken uit die beschreven zijn in artikel 10 lid 2 van de verordening in samenhang met het bepaalde in artikel 6 lid 2 en artikel 11 van de verordening.

 • 2.

  Daarnaast kan de commissie ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 De voorzitter

 • 1.

  De voorzitter van de commissie heeft tot taak:

 • a.

  het tijdig bijeenroepen van de vergaderingen van de referendumcommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen van de commissie;

 • c.

  het doen naleven van dit reglement;

 • d.

  het naar buiten toe vertegenwoordigen van de commissie.

 • 2.

  Bij verhindering van de voorzitter neemt een ander lid de taken van de voorzitter over.

 • 3.

  De voorzitter is de contactpersoon met de gemeente.

Artikel 4 De secretaris

De secretaris van de commissie is belast met het bijstaan en ondersteunen van de commissie en heeft in elk geval tot taak:

 • a.

  het voorbereiden van de vergaderingen van de commissie, in overleg met de voorzitter;

 • b.

  het maken van een verslag met actiepunten van de vergaderingen;

 • c.

  het bewaken van de voortgang van actiepunten;

 • d.

  het formuleren van de adviezen van de commissie;

 • e.

  het adviseren van de commissie bij de uitvoering van haar taken.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris ondertekenen de adviezen, brieven en andere uitgaande stukken van de commissie.

 • 2.

  De voorzitter kan de secretaris machtigen om de in lid 1 genoemde stukken te ondertekenen.

Artikel 6 Inroepen ambtelijk advies of informatie

De commissie kan via de secretaris advies of informatie inwinnen bij de ambtelijke organisatie van de gemeente.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie komt zo vaak in vergadering bijeen als zij of haar voorzitter dit nodig acht.

 • 2.

  De secretaris nodigt de leden van de commissie namens de voorzitter uit voor de vergadering. De agenda en vergaderstukken worden zo mogelijk ten minste drie dagen voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3.

  De commissie vergadert slecht als ten minste de helft van de leden en de voorzitter aanwezig is. Als het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering.

 • 4.

  De commissie kan besluiten derden aan een vergadering van de commissie te laten deelnemen. Derden hebben geen stemrecht.

 • 5.

  In spoedeisende gevallen kan de commissie ook buiten een vergadering tot een advies komen of een besluit nemen, mits alle leden en de voorzitter in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te geven.

 • 6.

  De commissie geeft adviezen en neemt besluiten bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 7.

  De commissie vergadert in beslotenheid, tenzij zij besluit in openbaarheid te vergaderen.

 • 8.

  De adviezen van de commissie zijn openbaar.

Artikel 8 Klachten over campagnevoering

 • 1.

  Een ieder kan bij de commissie een klacht indienen over de wijze waarop in het kader van het referendum campagne wordt gevoerd.

 • 2.

  De commissie bepaalt per klacht hoe zij deze behandelt, waarbij een informele aanpak, gericht op een oplossing, de voorkeur heeft.

 • 3.

  De commissie stelt de klager en degene op wiens gedragingen de klacht betrekking heeft in de gelegenheid over de klacht te worden gehoord. Het horen vindt plaats door de voorzitter of een lid van de commissie in aanwezigheid van de secretaris.

 • 4.

  De commissie handelt een klacht zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie weken, af.

 • 5.

  De commissie informeert de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders over de wijze waarop zij de klacht heeft afgehandeld.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing, beslist de commissie.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement referendumcommissie.

 • 3.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het elektronische Gemeenteblad.

Ondertekening

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de commissie van 23 november 2020.

De voorzitter

C.C.L. Wagenaar

De secretaris

I.H. Derks