Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent subsidie voor oudejaarsactiviteiten (Subsidieverordening oudejaarsactiviteiten Opsterland 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent subsidie voor oudejaarsactiviteiten (Subsidieverordening oudejaarsactiviteiten Opsterland 2021)

De raad van de Gemeente Opsterland,

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Subsidieverordening oudejaarsactiviteiten Opsterland 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Algemene wet bestuursrecht en in de Algemene subsidieverordening Opsterland 2017.

Artikel 2 De subsidie

Het college kan subsidie verstrekken voor activiteiten die in het kader van de oud- en nieuwviering worden georganiseerd.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moeten:

  • a.

   plaatsvinden tussen oudejaarsdag 31 december 10:00 en nieuwjaarsdag 1 januari 05:00;

  • b.

   openbaar toegankelijk zijn; en

  • c.

   in overwegende mate gericht zijn op het tegengaan van overlast op oudejaarsdag en -nacht, het voorkomen van openbare ordeproblemen en het bevorderen van de samenhang in de dorpen en kernen.

 • 2. De te subsidiëren activiteiten dienen zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van verschillende leeftijds- en doelgroepen in het dorp, bijvoorbeeld door het organiseren van een vuurwerkshow en een oud- en nieuwfeest tijdens de jaarwisseling.

Artikel 4 Verdeelsystematiek

 • 1. Er wordt per dorp slechts subsidie verstrekt aan één aanvrager. Per aanvraag kunnen meerdere activiteiten als bedoeld in artikel 2 worden gesubsidieerd.

 • 2. Indien het bij het college bekend is dat er meerdere aanvragers subsidie willen aanvragen of reeds hebben aangevraagd voor activiteiten die plaatsvinden in één dorp, bevordert het college zoveel mogelijk dat de aanvragers hun activiteiten bundelen.

 • 3. Indien er meerdere aanvragers per dorp blijven, wordt de subsidie verstrekt op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

Artikel 5 Subsidieplafonds

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor deze regeling.

Artikel 6 Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt een minimum van € 500 per activiteit, tot een maximum van € 3.000 per aanvraag.

 • 2. De hoogte van de subsidie bedraagt een maximum van 70% van de van de subsidiabele kosten.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

 • 1. De subsidiabele kosten worden berekend aan de hand van de bij de aanvraag gevoegde begroting, voorzien van een toelichting per kostenpost.

 • 2. Alleen redelijkerwijs noodzakelijke kosten die rechtstreeks verband houden met de activiteit als bedoeld in artikel 2, zijn subsidiabel. Bij de beoordeling van wat redelijkerwijs noodzakelijke kosten zijn, houdt het college rekening met het inwoneraantal van het dorp waarin de activiteiten plaats zullen vinden.

Artikel 8 De aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een subsidie dient uiterlijk op 1 november voorafgaand aan de betreffende oud- en nieuwviering te zijn ontvangen.

 • 2. Bij de aanvraag worden in ieder geval een activiteitenplan en een begroting gevoegd.

Artikel 9 Beslistermijn

Het college beslist uiterlijk op 20 december voorafgaand aan de te subsidiëren activiteiten op de tijdig en volledig ingediende aanvragen.

Artikel 10 Verplichtingen

De aanvrager is verplicht:

 • a.

  de activiteiten conform het ingediende projectplan uit te voeren;

 • b.

  binnen twee weken na de betreffende oud- en nieuwviering door middel van foto’s en een kort verslag of toelichting aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden conform het ingediende projectplan.

Artikel 11 Bijzondere gevallen

In gevallen waarin deze subsidieverordening niet voorziet en voor zover de Algemene subsidieverordening Opsterland 2017 daarin ruimte laat, beslist het college.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021

 • 2. De Beleidsregels oudejaarsactiviteiten Opsterland 2012 van 1 juli 2012 worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening oudejaarsactiviteiten Opsterland 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Opsterland van 7 december 2020.

De griffier,

Ieke Zwart

De voorzitter,

Ellen van Selm

Bijlage 1 Voorgestelde wijzigingen Subsidieverordening Oudejaarsactiviteiten Opsterland 2021

Artikel verordening

Artikel nieuwe verordening

Korte omschrijving wijziging

Naam verordening

Naam verordening

Naam van de verordening is

gewijzigd in Subsidieverordening oudejaarsactiviteiten 2021

Aanhef verordening

Aanhef verordening

Aanhef is gewijzigd, de nieuwe verordening vindt juridische

basis in genoemde

wetsartikelen en de Algemene

Subsidieverordening

Opsterland uit 2017.

Artikel 1 Toepassing andere verordeningen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In plaats van begrippen te definiëren, wordt in de nieuwe verordening verwezen naar de Algemene wet bestuursrecht en in de Algemene subsidieverordening Opsterland 2017.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Artikel 2 De subsidie

Artikel 3 Doelstelling van de verordening / bevoegdheid

Artikel 3 Voorwaarden

In de nieuwe verordening worden voorwaarden gesteld aan de subsidiëren activiteit en gaat daarmee verder dan het benoemen van de doelstelling van de activiteit.

Artikel 4 Aanvraag evenementenvergunning

Vervallen in de nieuwe verordening

Dit artikel is komen te vervallen. Uit de APV volgt dat voor een evenement een evenementaanvraag moet worden gedaan. Hierover hoeft geen artikel te staan in de subsidieverordening.

Nieuw in de verordening

Artikel 5 Subsidieplafonds

Nieuw in de verordening is het artikel waarin staat dat het college jaarlijks het subsidieplafond vaststelt voor de regeling.

Artikel 5 Maximale bedragen

Artikel 6 Hoogte subsidie

In de nieuwe verordening hangt de hoogte van het subsidiebedrag af van de subsidiabele kosten. De bedragen staan niet meer per dorp vast.

Artikel 6 Verdeling per dorp

Artikel 4 Verdeelsystematiek

In de nieuwe verordening staat vast dat er maar één aanvrager per dorp kan zijn. Het is wel mogelijk om meerdere activiteiten per dorp te subsidiëren.

Artikel 7 Meerdere aanvragers per dorp

Artikel 4 Verdeelsystematiek

In de nieuwe verordening zal net zoals in de oude verordening zal het college, in het geval van meerdere aanvragers van hetzelfde dorp, bevorderen om één aanvraag in te dienen.

Nieuw in de verordening

Artikel 7 Subsidiabele kosten

In de nieuwe verordening wordt aangegeven wat de subsidiabele kosten zijn. Men dient een begroting in te leveren en alleen de kosten die rechtstreeks verband houden met de activiteit zijn subsidiabel.

Artikel 8 Periodieke beoordeling

Is komen te vervallen

Is komen te vervallen in de nieuwe verordening.

Artikel 9 Indienen aanvraag

Artikel 8 De aanvraag

In de nieuwe verordening staat de indieningstermijn en welke stukken aangeleverd moeten worden. Artikel 9 en 10 uit de oude verordening zijn daarmee samengevoegd.

Artikel 10 Indieningtermijn

Artikel 8 De aanvraag

In de nieuwe verordening staat de indieningstermijn en welke stukken aangeleverd moeten worden. Artikel 9 en 10 uit de oude verordening zijn daarmee samengevoegd.

Artikel 11 Beslistermijn

Artikel 9 Beslistermijn

Is gelijk gebleven.

Artikel 12 Verantwoording

Artikel 10 Verplichtingen

Is gelijk gebleven.

Artikel 13 Vaststelling

Is komen te vervallen.

Conform de Asv vindt vaststelling en uitbetaling direct plaats.

Artikel 14 Betaling

Is komen te vervallen.

Conform de Asv vindt vaststelling en uitbetaling direct plaats. In plaats van na de oud en nieuwviering uit te betalen, wordt in de nieuwe verordening volgens gebruikelijke wijze direct vastgesteld en uitbetaald.

Artikel 15 Bijzondere gevallen

Artikel 11 Bijzondere gevallen

Is gelijk gebleven.

Artikel 16 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

Technische wijzigingen, in verband met inwerkingtreding en overgangsrecht.