Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 gemeente Aalsmeer

Geldend van 31-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 gemeente Aalsmeer

Zaaknummer: Z20-086717

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 gemeente Aalsmeer

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats aan de Ophelialaan;

  • particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen

 • crematorium en de daarbij behorende terreinen behorende bij de begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam

 • algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken of het doen bijzetten van asbussen;

 • particulier urnengraf: een graf waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen

 • particuliere urnennis: een nis waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van urnen;

 • asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid;

 • gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

 • gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • rechthebbende: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een particulier graf of een particulier urnengraf of particuliere urnennis;

 • belanghebbende: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die geregistreerd is als gebruiker van een algemeen graf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven of cremeren van levenloos geboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven of gecremeerd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2.

  Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang van de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de rechten als bedoeld in B.6 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontstaan van belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten als die bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag voor het jaarlijks te betalen onderhoud genoemde rechten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000,- en het om jaarlijks terugkerende onderhoudskosten gaat zoals voor het onderhoud van de begraafplaats en het onderhoud van de grafdekking en/of monumenten op eigen graven waarvoor vergunning is verleend en zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later;

 • 3.

  De overige rechten moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de grafrechten.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten Aalsmeer 2020" van 12 december 2019 en eerdere verordeningen worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 03 december 2020.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021

2021

B.1

Begraafrecht

Tarief in €

B.1.01

In een algemeen zandgraf

955,00

B.1.04

In een particulier graf

955,00

B.1.11

In een particulier graf voor kindje jonger dan één jaar

420,00

B.1.14

In een particulier graf, na lichting vanuit een ander graf op de begraafplaats

480,00

B.1.15

Graf groen maken

40,00

B.2

Grafkosten particuliere graven per 10 jaar

Tarief in €

B.2.02

Categorie A: (2.00x1.00 meter)

1.275,00

B.2.03

Categorie B: (2.00x0.90 meter)

1.150,00

B.2.04

Categorie E: (1.00x0.80 meter)

280,00

B.3

Verlenging graftermijn per jaar

Tarief in €

Ter aanvulling van lopend termijn tot 10 jaar grafrust

B.3.01

Categorie A

127,50

B.3.02

Categorie B

115,00

B.3.03

Categorie E

28,00

B.4

Monument / grafbedekking

Tarief in €

B.4.01

Afnemen, stellen en/o herplaatsen van bedekkingen voor een urnbijzetting of begrafenis, groter dan 1m2

290,00

B.4.02

Verwijderingsbijdrage grafmonument groter dan 1m2

286,00

B.4.03

Afnemen, stellen en/o herplaatsen van bedekkingen voor een urnbijzetting of begrafenis, kleiner dan 1m2

97,00

B.4.04

Verwijderingsbijdrage grafmonument kleiner dan 1m2

140,00

B.4.05

Afnemen monument na afstandsverklaring graf met maximaal 2 weken opslag op Begraafplaats Aalsmeer

115,00

B.4.08

Voor het afnemen, stellen en (her)plaatsen van grafbedekkingen in opdracht van de Rechthebbende

578,00

B.4.09

Inscriptie aanbrengen op dekplaat (Cat. GUM) tegel (Cat. FUG) of kei, inclusief plaatsen en inclusief leges

355,00

B.5

Opgraven/Herbegraven/ruimen/schudden/samenvoegen

Tarief in €

B.5.01

Opgraven van een overledene binnen de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

1.320,00

B.5.02

Opgraven van een overledene na de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

1.075,00

B.5.05

Ruimen of samenvoegen van particuliere graven, per graflaag

535,00

B.5.06

Beenderkist

350,00

B.5.08

Opgraven of verwijderen van asbus(sen) uit een graf/nis

98,00

B.6

Onderhoud

Tarief in €

B.6.02

Onderhoud begraafplaats voor resterende maanden, per maand

9,00

B.6.03

Onderhoud begraafplaats per jaar

100,00

B.6.04

Afkoop onderhoud begraafplaats per 10 jaar

1.000,00

B.6.05

Afkoop onderhoud Algemeen graf per 10 jaar per graflaag

340,00

B.6.06

Onderhoud begraafplaats algemeen graf per jaar (begraven voor 2018) per graflaag

34,00

B.6.07

Onderhoud grafmonument per jaar (verplicht voor nieuw uitgegeven graven vanaf 2020 Algemene bepalingen)

50,00

B.6.08

Afkoop onderhoud grafmonument per 10 jaar

505,00

B.6.12

Vastrecht particulier urnengraf per jaar

75,00

B.6.13

Vastrecht particulier urnennis per jaar

30,00

B.6.17

Aanvullen grind of grond

90,00

B.6.18

Lakken van de zilveren/zwarte letters, niet behorend bij 5 jaarlijks onderhoud

105,00

B.6.19

Reinigen monument, niet behorend bij jaarlijks onderhoudsschema

155,00

Algemene bepalingen

Voor nieuwe particuliere graven uitgegeven vanaf 1 januari 2020 is naast het onderhoud begraafplaats ook het onderhoud monument (mits aanwezig) verplicht verschuldigd.

Daarnaast zal bij overschrijving -op een nieuwe Rechthebbende- van de grafruimte naast het onderhoud begraafplaats ook het onderhoud monument (mits aanwezig) verplicht verschuldigd zijn.

Indien een rechthebbende van een grafruimte voor een periode van minimaal 3 jaar de grafrechten en/of onderhoudskosten niet heeft betaald en/of als de rechthebbende niet meer traceerbaar is, dan behoudt de Gemeente zich het recht voor om de grafruimte weer in bezit van de Gemeente te laten komen en bestaat de mogelijkheid dat de grafruimte geruimd zal worden.

B.7

Graf funderen (verplicht)

Tarief in €

B.7.01

Categorie A en B, zonder inlegplaten

308,00

B.7.05

Categorie E: (1.00x0.80 meter) kindergraf, zonder inlegplaten

115,00

B.7.07

Inlegplaten beton

35,00

B.7.09

Urnenkelder 0.45x0.45 meter

230,00

C.4

Verstrooiingen

Tarief in €

C.4.01

Verstrooiing in/op particulier (urnen) graf, inclusief begeleiding

200,00

C.4.03

Verstrooiing van as in asmonument met familie

140,00

C.5

Urn bijzetten

Tarief in €

C.5.01

Bijzetten van een asbus/asurn in een urnengraf/kelder

275,00

C.5.02

30 minuten begeleiding bij bijzetten asbus/asurn

140,00

C.5.03

Voor het plaatsen van bovengrondse urn door steenhouwer, exclusief leges

145,00

C.6

Termijnen urnengraf/nis/plek per 10 jaar

Tarief in €

C.6.01

Categorie GUM: nis in columbarium, inclusief tekstplaat

880,00

C.6.02

Categorie GUM: nis in columbarium, exclusief tekstplaat

735,00

C.6.02

Categorie S: oppervlakte 1.00x0.80 meter, voor het bovengronds plaatsen van een urn

325,00

C.6.03

Categorie FUG: oppervlakte 1.00x0.80 meter, inclusief urnenkelder

475,00

C.7

Verlenging termijn urnengraf/nis/plek per jaar

Tarief in €

C.7.01

Verlenging termijn categorie GUM per jaar

88,00

C.7.02

Verlenging termijn categorie S per jaar

32,50

C.7.03

Verlenging termijn categorie FUG per jaar

47,50

F.5

Dragers

Tarief in €

F.5.01

4 drager per 90 minuten

350,00

F.5.02

Drager per kwartier (uitloop)

35,00

L.1

Leges

Tarief in €

L.1.01

Voor het mogen plaatsen van een gedenkteken, bedekking of markering op een eigen graf of urnengraf of het bijplaatsen van een additionele inscriptie of het wijzigen van de oorspronkelijke bedekking of het toevoegen/bijplaatsen van een extra element

45,00

L.1.02

Inschrijving van een begraving of urnbijzetting in het register

20,00

L.1.05

Extra grafakte

20,00

L.1.06

Overschrijving graf inclusief 1 grafakte

35,00

L.1.07

Voor het mogen bouwen van een grafkelder met inachtneming desbetreffende bepalingen van de beheersverordening

400,00

Behoort bij raadsbesluit van 03 december 2020

De griffier van de gemeente Aalsmeer,

Drs. O. van Kolck.