Besluit mandaat, volmacht en machtiging Wetterskip Fryslân d.d. 15 december 2020

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Wetterskip Fryslân d.d. 15 december 2020

Overwegende dat mandatering aan ambtenaren in dienst van Wetterskip Fryslân een belangrijke bijdrage kan leveren tot:

 • verbetering van de dienstverlening;

 • verduidelijking van verantwoordelijkheden;

 • verkorting van procedures;

 • verhoging van de doelmatigheid van de ambtelijke organisatie van Wetterskip Fryslân;

 • vergroting van de slagvaardigheid van het management.

Gelet op het organisatiemodel zoals dat geldt per 1 januari 2021, afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, titel 3 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, de cao Waterschappen en het Delegatiebesluit van Wetterskip Fryslân.

Mandaat houdt in het namens het dagelijks bestuur mogen nemen van besluiten. Volmacht betekent het namens het dagelijks bestuur mogen verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging betekent het namens het dagelijks bestuur mogen verrichten van feitelijke handelingen.

B e s l u i t:

 • I.

  Het besluit mandaat, volmacht en machtiging vastgesteld door het dagelijks bestuur d.d. 15 december 2020 te wijzigen.

 • II.

  Vast te stellen het hierna volgende Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het verrichten van bestuurs- en beheerbevoegdheden namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân inhoudende:

 • 1.

  Voor mandaat, volmacht en machtiging komen in aanmerking de voorbereiding, besluitvorming en afdoening van zaken die zich daarvoor lenen naar hun aard, aantal of inhoud.

 • 2.

  Aan de secretaris-directeur wordt ter zake van het voorbereiden, ondertekenen en afdoen van de zaken, vermeld op de bij dit besluit behorende lijst onder de daarbij vermelde voorwaarden, een mandaat, een volmacht dan wel een machtiging verstrekt.

 • 3.

  Bij twijfel over de vraag of dit besluit van toepassing is pleegt de secretaris-directeur overleg met de dijkgraaf van Wetterskip Fryslân.

 • 4.

  Bij ontstentenis van de mandataris, gevolmachtigde of gemachtigde worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.

 • 5.

  Besluiten tot het aangaan en afwikkelen van verplichtingen geschiedt overeenkomstig het bepaalde krachtens het Financieel Volmachtbesluit Wetterskip Fryslân.

 • 6.

  Het besluit mandaat, volmacht en machtiging geldt niet voor:

  • gevallen waarin het waterschap aan een van de vennootschappen waarin hij participeert vergunning verleent;

  • zaken die een bestuurlijke afweging vereisen.

 • 7.

  De secretaris-directeur is met inachtneming van het hiervoor onder 1 t/m 6 gestelde onder eventueel nader door hem te stellen voorwaarden bevoegd om ten aanzien van het hiervoor genoemde onder 2 van dit besluit submandaat, subvolmacht of submachtiging te verlenen of te doen verlenen. Submandaat, subvolmacht of submachtiging is alleen mogelijk als het aangelegenheden betreft die behoren tot het werkterrein van betrokkenen en die naar aard en inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door de mandans, of degene die de volmacht of de machtiging heeft verstrekt zelf behoren te worden afgedaan.

 • 8.

  De secretaris-directeur rapporteert aan het dagelijks bestuur omtrent de binnen het verleende mandaat verrichte handelingen en genomen besluiten. De rapportage betreft met name beleidsgevoelige onderwerpen waaronder in ieder geval dient te worden verstaan de uitkomsten van bezwaar- en beroepsprocedures, strafrechtelijke procedures en arbitragezaken waarbij het waterschap betrokken is.

 • III.

  • 1.

   Het gewijzigde besluit treedt in werking na publicatie.

  • 2.

   Dit besluit kan worden aangehaald als het “Besluit mandaat, volmacht en machtiging Wetterskip Fryslân”

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 25 april 2023

L.M.B.C. Kroon,

O. Bijlsma,

dijkgraaf.

secretaris-directeur.

Overzicht van over te dragen bevoegdheden van het dagelijks bestuur aan de secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân

Overdracht door DB

No.

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Aanwijs/clausulering DB aan SD

1.

Toezending ter goedkeuring, ter uitvoering of ter informatie van genomen besluiten of standpunten van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur en de correspondentie hieromtrent

DB

Secretaris-directeur

Correspondentie tussen het dagelijks bestuur met besturen van andere overheden dient te geschieden via een door de dijkgraaf en secretaris-directeur te ondertekenen brief.

2.

Correspondentie ter voorbereiding of afdoening van bestuurlijk overleg tussen(leden van) het dagelijks bestuur en derden.

DB

Secretaris-directeur

3.

Niet beleidsgevoelige correspondentie waarbij inlichtingen van feitelijke aard worden gevraagd of gegeven.

DB

Secretaris-directeur

Er dient bij het verstrekken van gegevens rekening te worden gehouden met privacygegevens van personen of rechtspersonen.

4.

Aanbesteding van werken/leveringen en diensten en de daarop volgende gunning.

DB

Secretaris-directeur

Overeenkomstig de voorwaarden in het Financieel Volmachtbesluit en het aanbestedingsbeleid van het waterschap.

5.

Het functioneren als opdrachtgever in het kader van de realisering van een project.

DB

Secretaris-directeur

Met inachtneming van de eventueel daartoe door de bevoegde bestuursorganen van het waterschap gestelde randvoorwaarden.

6.

De aanwijzing van projectmanagers/directie van een werk en het schriftelijk stellen van nadere voorwaarden ten aanzien van de bevoegdheid van de projectmanager/directie van het werk.

DB

Secretaris-directeur

Met inachtneming van de eventueel daartoe door de bevoegde bestuursorganen van het waterschap gestelde randvoorwaarden.

7.

Het verrichten van al die rechtmatige feitelijke handelingen die voortvloeien uit de reglementaire en wettelijke taken van het waterschap en voor zover die in de bij dit besluit behorende lijst al niet nader zijn omschreven.

DB

Secretaris-directeur

8.

Factureren van uitgevoerd werk voor derden

DB

Secretaris-directeur

9.

Om tot de aanschaf en gebruik van een eHerkenningsmiddel op alle betrouwbaarheidsniveaus over te gaan ten behoeve van dienstverlening door andere organisaties aan het waterschap, zulks met de bevoegdheid om de aanschaf en gebruik van een eHerkenningsmiddel onder het stellen van nadere voorwaarden te submandateren aan de adjunct-directeur en de opgavemanagers.

DB

Secretaris-directeur

10.

Correspondentie in verband met de aan- en verkoop, alsmede ruiling van gronden/water, zakelijke rechten en andere gebruiksrechten.

DB

Secretaris-directeur

Binnen de grenzen van het door het dagelijks bestuur vastgestelde Financieel Volmachtbesluit.

11.

Het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot aan- en verkoop, ruiling van grond/water, de vestiging van zakelijke rechten en overeenkomsten met betrekking tot jacht en visserij.

DB

Secretaris-directeur

Idem als onder 10

12.

Tussentijdse herziening van pachtprijzen, huurprijzen en erfpacht- en opstalcanons

DB

Secretaris-directeur

Idem als onder 10.

13.

Verlenging/overschrijving huur, pacht, opstal en erfpachtovereenkomst met wijziging van de tegenprestatie.

DB

Secretaris-directeur

Idem als onder 10.

14.

Indienen van verzoeken op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht.

DB

Secretaris- directeur

15.

Het aansprakelijk stellen van derden voor schade aan eigendommen, rechten of belangen van het waterschap.

DB

Secretaris-directeur

De volmacht betreft tevens de bevoegdheid schade aan te melden bij de verzekering of bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

16.

Beslissen op aansprakelijkstellingen en verzoeken om vergoeding van aan derden toegebrachte schade.

DB

Secretaris-directeur

De volmacht omvat tevens de bevoegdheid schade aan te melden bij de verzekering. De volmacht omvat ook het afdoen van verzoeken om nadeelcompensatie op (inclusief eventueel inschakelen onafhankelijke deskundige) grond van de daar toe vastgestelde regelingen zulks met inachtneming van het gestelde in het Financieel Volmachtbesluit.

17.

Het nemen van besluiten over kennelijke niet ontvankelijkheid, niet- ontvankelijkheid en kennelijke ongegrondverklaring van bezwaarschriften op basis van een daarover door de bezwarencommissie uitgebracht advies.

DB

Secretaris-directeur

De secretaris-directeur mag deze bevoegdheid niet uitoefenen indien het primaire besluiten van de secretaris-directeur zelf betreft. De secretaris-directeur mag deze b bevoegdheid submandateren aan de managers Water en Bedrijfsvoering.

18.

Het nemen van besluiten over niet ontvankelijkheid en buiten beoordeling laten van klachten zulks op basis van het daarover gestelde in de Klachtenverordening en gelezen het advies van de klachtencoördinator.

DB

Secretaris-directeur.

Van deze bevoegdheid mag alleen gebruik worden gemaakt indien het niet een klacht betreft die de secretaris-directeur zelf betreft dan wel de dijkgraaf en de andere bestuursorganen van het waterschap

19.

Het instellen van (dwang) invorderingsmaatregelen ter zake aan het waterschap verschuldigde bedragen niet zijnde belasting.

DB

Secretaris-directeur

De volmacht betreft onder meer de bevoegdheid tot inschakeling van deurwaarders, beslaglegging, uitwinning e.d., de bevoegdheid tot het treffen van betalingsregelingen, schikkingen e.d., alsmede de uitoefening van de bevoegdheden op grond van de Faillissementswet.

20.

Het aangaan en wijzigen van verzekeringsovereenkomsten.

DB

Secretaris-directeur

21.

Het in rekening brengen van recognities/retributies wegens gebruik van waterschapseigendommen.

DB

Secretaris-directeur

22.

Het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

DB

Secretaris-directeur

23.

Correspondentie van niet beleidsgevoelige aard met betrekking tot de waterschapsverkiezingen.

DB

Secretaris-directeur

24.

Het aangaan, wijzigen, verlengen, (tussentijds) beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Dijkgraaf

Secretaris-directeur

25.

Het vertegenwoordigen van het waterschap bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen en verlengen of (tussentijds) beëindigen van een arbeidsovereenkomst (ondertekenen).

Dijkgraaf

Secretaris-directeur

26.

Het toepassen van disciplinaire maatregelen.

DB

Secretaris-directeur

27.

De uitvoering van de cao waterschappen en de uitvoering van het Personeelshandboek van het waterschap.

DB

Secretaris-directeur

28.

Het aanbrengen van wijzigingen in de organisatiestructuur.

DB

Secretaris-directeur

De volmacht geldt voor de wijzigingen van beperkte aard binnen de hoofdstructuur van de organisatie, zoals beperkte formatiewijzigingen, herverdeling van taken tussen organisatieonderdelen, en met inachtneming van de begrotingsruimte en de bevoegdheden van de ondernemingsraad.

29.

Het aanbrengen van wijzigingen in de formatie- en functiestructuur van de vakgroepen.

DB

Secretaris-directeur

De volmacht geldt voor wijzigingen van beperkte aard in de formatie- en functiestructuur binnen de vakgroepen zoals beperkte wijzigingen in de formatie, herverdeling van taken tussen opgavemanagers, vakgroepen, functiewijzigingen van medewerkers e.d. voor zover niet onderworpen aan het adviesrecht van de ondernemingsraad en budgettair neutraal.

30.

Het actueel houden en vaststellen van het FunctieformatieBoek.

DB

Secretaris-directeur

Met inachtneming van de bevoegdheden van de ondernemingsraad.

31.

De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en de installaties van het waterschap en het zo nodig stellen van regels daarover.

DB

Secretaris-directeur

Passend binnen de daarvoor bestaande begrotingsruimte.

32.

Het treffen van een beëindigingregeling met een werknemer waarin via een vaststellingsovereenkomst afspraken worden gemaakt over compensatie van de mogelijk negatieve gevolgen van het beëindigen van het dienstverband met de ambtenaar.

Dijkgraaf DB

Secretaris-directeur

a. Behoudens beschikbare begrotingsruimte;

b. in het geval dat in het kader van het treffen van een beëindigingregeling het tot compenserende opdrachtverlening komt aan de voormalige ambtenaar mag worden afgeweken van het aanbestedingsbeleid voor zover daarmee niet de drempelbedragen voor het houden van een Europese aanbesteding worden overschreden;

c. alvorens de secretaris-directeur tot het treffen van een beëindigingregeling overgaat wordt de portefeuillehouder HRM geïnformeerd.

33.

Om advies of instemming te vragen aan de ondernemingsraad over de voorgenomen besluiten van het dagelijks bestuur, of de door de secretaris-directeur namens het dagelijks bestuur te nemen besluiten betreffende de aangelegenheden, zoals omschreven in de artikelen 25 en 27 van de Wet op de ondernemingsraden.

DB

Secretaris-directeur

34.

Om te besluiten over de in artikel 25, lid 1 sub e, g, l, en n, en de in artikel 27, lid 1 sub b, d, e, f, g, h, i, k en l van de in de Wet op de ondernemingsraden genoemde aangelegenheden

DB

Secretaris-directeur

De besluitvorming door de secretaris-directeur dient te geschieden met inachtneming van de daarvoor beschikbare begrotingsruimte en met inachtneming van de wettelijke bevoegdheden van de ondernemingsraad.

35.

Aangiften/afdrachten loonbelasting, pensioenpremie en GAK-premie.

DB

Secretaris-directeur

36.

Het maken van bindende afspraken ter voorbereiding van het aangaan van geldleningen met een looptijd van ten hoogste één jaar ter voorziening in de behoefte aan kasgeld.

DB

Secretaris-directeur

De bestuurder tot wiens aandachtsveld Financiën behoort wordt over de gebruikmaking van deze bevoegdheid geïnformeerd.

37.

Het maken van bindende afspraken ter voorbereiding van het aangaan van vaste geldleningen tot een totaalbedrag als in de begroting c.q. in een begrotingswijziging voor het desbetreffende jaar voor geldleningen is geraamd.

DB

Secretaris-directeur

Idem aan het onder 36 gestelde.

38.

Het maken van bindende afspraken ter voorbereiding van het herbeleggen van tijdelijk beschikbaar kasgeld.

DB

Secretaris-directeur

Idem aan het onder 36 gestelde.

39.

Het doen van betalingen.

DB

Secretaris-directeur

40.

Correspondentie van feitelijke aard inzake betalingen.

DB

Secretaris-directeur

41.

Aangiften Omzetbelasting.

DB

Secretaris-directeur

42.

Saldobevestigingen van geldgevers en leveranciers/aannemers

DB

Secretaris-directeur

43

Het regelen van het medegebruik door het waterschap van provinciale objecten voor het waterkwantiteitsbeheer.

DB

Secretaris-directeur

44.

Correspondentie met de inliggende gemeenten inzake het overleg in het kader van artikel 3.1.1. Besluit op de ruimtelijke ordening (Watertoets).

DB

Secretaris-directeur

45.

Behandeling verzoeken tot het indienen van een vergunningaanvraag.

DB

Secretaris-directeur

46.

Correspondentie naar aanleiding van (voor) overleg directe of indirecte lozingen.

DB

Secretaris-directeur

47.

Correspondentie met betrekking tot gemeentelijke rioleringaangelegenheden.

DB

Secretaris-directeur

48.

Toestemmingsbrieven voor lozingen per as.

DB

Secretaris-directeur

49.

Correspondentie naar aanleiding van controles en administratieve verplichtingen genoemd in de vergunningvoorschriften.

DB

Secretaris-directeur

50.

Correspondentie inzake meting, bemonstering en analyses.

DB

Secretaris-directeur

51.

Correspondentie inzake de behandeling van klachten over verontreiniging van het oppervlaktewater en (illegale) lozingen

DB

Secretaris-directeur

52.

Het doen uitgaan van een ambtelijke voorwaarschuwing inzake het mogelijk toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom.

DB

Secretaris-directeur

Passend binnen de kaders van het handhavingsbeleid en alleen uitdrukkelijk voor die zaken die geen bestuurlijke afweging vereisen.

53.

Het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking tot een bedrag van € 10.000, -

DB

Secretaris-directeur

Bestuurlijke strafbeschikkingen boven het bedrag van € 5000, - worden opgelegd met tussenkomst van de portefeuillehouder Handhaving.

54.

Het opleggen van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom tot een bedrag van € 10.000, -

DB

Secretaris-directeur

Bestuursdwang en dwangsommen waarmee een bedrag gemoeid is van meer van € 5000, - worden opgelegd via tussenkomst van de portefeuillehouder.

55.

Het nemen van een invorderingsbeschikking als bedoeld in artikel 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht.

DB

Secretaris-directeur

56.

Correspondentie over zaken binnen het vakgebied van het laboratorium van Wetterskip Fryslân.

DB

Secretaris-directeur

57.

Het aangaan van verplichtingen tegen betaling tot het verrichten van milieuonderzoek voor derden.

DB

Secretaris-directeur

58.

Correspondentie met gemeenten inzake rioleringsaangelegenheden.

DB

Secretaris-directeur

59.

Het verlenen/weigeren van Watervergunningen op grond van de Keur en hoofdstuk 6 van de Waterwet.

DB

Secretaris-directeur

Alleen met betrekking tot vergunningen passend binnen beleid/gedragsregels ten aanzien van vergunningverlening en voor zover uitdrukkelijk geen bestuurlijke afweging is vereist.

60.

Het afhandelen van meldingen en het ter zake stellen van maatwerkvoorschriften.

DB

Secretaris-directeur

Idem aan het onder 59 gestelde.

61

Het nemen van gedoogbeschikkingen op grond van de Waterwet.

DB

Secretaris-directeur

Bij het nemen van deze beschikkingen dienen nadrukkelijk de bestuurlijke gevoeligheden in het oog te worden gehouden.

62

Het adviseren aan het bevoegd gezag omtrent een vergunning voor indirecte lozingen op oppervlaktewater.

DB

Secretaris-directeur

Idem aan het onder 59 gestelde.

63.

De bevoegdheid tot het toe- of afwijzen van dienstauto’s en het plegen van alle daaruit voortvloeiende noodzakelijke feitelijke- en rechtshandelingen.

Secretaris-directeur

Op basis van de daartoe gestelde criteria in de Regeling Dienstauto’s.

64.

De bevoegdheid tot het nemen van uitvoerende besluiten in het kader van de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht.

DB

Secretaris-directeur

Het gaat hier louter om uitvoerende besluiten. Te denken valt daarbij aan het zenden van een ontvangstbevestiging, het om advies vragen bij de bezwarencommissie, het verdagen van besluiten etc.

65.

Het aangaan van verplichtingen tot het verrichten van werken voor derden.

DB

Secretaris-directeur

66.

Het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

DB

Secretaris-directeur

Met onderhoudswerkzaamheden wordt niet alleen bedoeld onderhoudswerkzaamheden aan waterstaatswerken, maar ook aan waterschapsgebouwen.

67

Het beslissen op aanvragen in het kader van de Wet open overheid.

DB

Secretaris-directeur

68.

Het beslissen op aanvragen in het kader van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

DB

Secretaris-directeur

69.

De afhandeling van bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkstellingen (verzoeken om schadevergoeding).

DB

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

70.

Het doen van aangifte bij de politie of het Openbaar Ministerie van door derden jegens het waterschap gepleegde (veronderstelde) strafbare feiten.

DB

Secretaris-directeur

71.

Het ondertekenen van verklaringen van vernietiging van archiefstukken en lijsten van te vernietigen documenten.

DB

Secretaris-directeur

72.

Reacties op plannen, nota’s waarbij geen bestuurlijke afweging is vereist.

DB

Secretaris-directeur

73.

Het naar voren brengen van zienswijzen over aanvragen dan wel het inbrengen van bedenkingen tegen ontwerpbesluiten, het instellen van bezwaar of beroep, het indienen van verzoeken om schorsing of voorlopige voorziening, het voeren van civiele procedures.

DB

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

Het mandaat aan de secretaris-directeur betreft het voeren van de procedures (opstellen pleitnotities, verweerschriften, aanwijzing van vertegenwoordiging van het waterschap).

Vooraf aan het instellen van een gerechtelijke procedure wordt overleg gepleegd met de dijkgraaf en achteraf binnen vier maanden na het starten van de procedure wordt het voeren van de procedure ter bekrachtiging aan het dagelijks bestuur voorgelegd.

74.

Het nemen van conservatoire maatregelen en het doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

DB

Secretaris-directeur

Idem aan het onder 73 gestelde.

75.

Het voegen in strafzaken als bedoeld in artikel 332 van het Wetboek van strafvordering.

DB

Secretaris-directeur

Idem aan het onder 73 gestelde.

76.

Het vertegenwoordigen van het waterschap of een bestuursorgaan van het waterschap in woord en geschrift in alle soorten rechtsgedingen (waaronder bezwaar- en procedures bij de bestuursrechter en de civiele rechter en bij alternatieve vormen van geschillenbeslechting zoals (pre) mediation en arbitrage.

Dijkgraaf

Secretaris-directeur

77.

Het afdoen van kwesties die gerelateerd zijn aan de aanslagoplegging door Noordelijk Belastingkantoor.

DB

Secretaris-directeur.

78.

Het aanvragen van subsidies en het toekennen van subsidies op basis van de algemene en bijzondere subsidieverordeningen.

DB

Secretaris-directeur

79.

Het vaststellen van projectplannen waarvan niet in betekenende mate een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte van de te heffen omslagen is te verwachten

DB

Secretaris-directeur

Het dagelijks bestuur ontving van het algemeen bestuur de bevoegdheid gemandateerd tot het vaststellen van projectplannen waarvan het krediet via een verzamelbesluit wordt verstrekt; dit mandaat heeft betrekking op projectplannen die ‘niet in belangrijke mate de waterhuishouding of de lastenheffing beïnvloeden (“criterium uit inspraakverordening”).

80.

Het vaststellen van leggerbesluiten als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet zulks op basis van de uitgangspunten zoals door het algemeen bestuur vastgesteld

DB

Secretaris-directeur

Het betreft hier de vaststelling van de legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm en constructie moeten voldoen en de legger waarin de onderhoudsverplichtingen en de onderhoudsplichtigen worden aangewezen zulks op basis van de uitgangspunten zoals door het algemeen bestuur vastgesteld.

81.

Het bepalen of er wel dan niet inspraak zal worden verleend voorafgaand aan de vaststelling van projectplannen waarvan niet in betekenende mate een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte van de te heffen omslagen is te verwachten en leggerbesluiten.

DB

Secretaris-directeur

Het betreft hier de inspraak over de projectplannen en de leggerbesluiten zoals omschreven onder 79 en 80 van deze lijst. Het besluit over wel dan niet verlenen van inspraak dient te geschieden binnen de kaders van de inspraakverordening. Het dagelijks bestuur neemt naar gelang de gevolgde procedure een besluit op bezwaar dan wel een besluit met in achtneming van de ingediende zienswijzen.

82.

Het afhandelen/ondertekenen van stukken die op geothermie betrekking hebben

Dijkgraaf

Secretaris-directeur

Over de gebruikmaking van deze bevoegdheid wordt gerapporteerd aan het dagelijks bestuur.

83.

Het vaststellen van zwemwaterprofielen;

DB

Secretaris-directeur

Over de gebruikmaking van deze bevoegdheid wordt jaarlijks gerapporteerd aan het dagelijks bestuur.

84.

Het bepalen of en hoe er participatie wordt toegepast

DB

Secretaris- directeur

Dit is de bevoegdheid als genoemd in artikel 5, lid 3 van de Inspraak- en participatie-verordening Wetterskip Fryslân. Indien het niet past binnen de geformuleerde beleidskaders of voor zaken die een bestuurlijke afweging vereisen wordt de portefeuillehouder geïnformeerd.

85.

Vaststelling bestrijdingsplannen

DB

Secretaris- directeur

Het vaststellen van calamiteitenplannen is een bevoegdheid die het DB heeft als waterbeheerder. De onderliggende bestrijdingsplannen zijn een concrete uitwerking van die calamiteitenplannen (waar liggen de zandzakken? Wie regelt wat). Voor de duidelijkheid wordt opgenomen dat die bevoegdheid wordt gemandateerd aan de secretaris-directeur.

Ondertekening