Verordening op de heffing en invordering van Leges Drimmelen 2021

Geldend van 25-12-2020 t/m 15-07-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Leges Drimmelen 2021

De raad van de gemeente Drimmelen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2020:

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de: Verordening op de heffing en invordering van Leges Drimmelen 2021.

(Legesverordening Drimmelen 2021)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

“dag”

de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b.

“week”

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c.

“maand”

het tijdvak dat loopt van nᵉ dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)ᵉ dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de nᵉ dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)ᵉ dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d.

“jaar”

het tijdvak dat loopt van de nᵉ dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)ᵉ dag in het volgende kalenderjaar;

e.

“kalenderjaar"

de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.2.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.6.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 9 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De legesverordening 2020, vastgesteld op 12 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

ARTIKEL 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

ARTIKEL 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening Drimmelen 2021".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drimmelen van 17 december 2020.

Griffier,

F.C.M. Ronde

voorzitter

drs. G.L.C.M. de Kok

Tarieventabel 2021, behorende bij de Legesverordening Drimmelen 2021

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief voor ADMINISTRATIE EN AKTE ten behoeve van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt op:

 

1.1.1.1

maandag om 9.00 uur en 9.15 uur

Kosteloos

1.1.1.2

alle overige dagen en tijdstippen

€ 212,85

 

1.1.2

Het tarief voor de TROUWAMBTENAAR van de gemeente voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt:

 

1.1.2.1

op maandag om 9.00 uur en 9.15 uur

Kosteloos

1.1.2.2

binnen reguliere werktijden m.u.v. maandag 9.00 uur en 9.15 uur

€ 159,60

1.1.2.3

buiten reguliere werktijden

€ 191,45

1.1.2.4

indien dit plaatsvindt in de Biesbosch

€ 239,45

1.1.2.5

op zon- en feestdagen

€ 319,30

 

1.1.3

Het tarief voor benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand bedraagt:

 

1.1.3.1

- voor één dag

€ 159,60

1.1.3.2

- voor één dag, inclusief beëdiging ambtenaar

€ 319,30

 

1.1.4

Het tarief voor de TROUWLOCATIE voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt op:

 

1.1.4.1

maandag 09.00 en 09.15 uur

Kosteloos

1.1.4.2

Trouwzaal in het gemeentehuis tijdens kantoortijden

€ 79,80

1.1.4.3

Vaste trouwlocaties (Kerkje Drimmelen, Witte Kerkje Terheijden, Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw en Onze Kerk Hooge Zwaluwe).

Kosten in overleg met de locatiebeheerder.

 
 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor de aanwijzing van een eenmalige trouwlocatie

€ 106,40

 

1.1.6

Bij cumulatie van een benoeming als vermeld onder 1.1.3 en een trouwlocatie als bedoeld onder 1.1.5 worden de leges verhoogd met

€ 53,15

 

1.1.7

Het tarief bedraagt bij verplaatsing van een datum en/of –tijdstip van een huwelijk/ geregistreerd partnerschap alsmede bij annulering van een huwelijk/ geregistreerd partnerschap

€ 79,80

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.8.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje (luxe uitvoering)

€ 40,35

1.1.8.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje (eenvoudige uitvoering)

€ 29,20

1.1.8.3

het op verzoek van partijen optreden als getuige door een

gemeenteambtenaar bij een huwelijk of partnerschapsregistratie

€ 21,20

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 32,90

 

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 50,90

 

1.2.7

Indien voor het aanvragen van een reisdocument een huisbezoek moet

worden afgelegd, worden er extra leges geheven. Per bezoek zijn deze als volgt:

- Indien de aanvrager woont in de gemeente Drimmelen

- Indien de aanvrager woont in een aangrenzende gemeente van Drimmelen

€ 16,05

€ 26,75

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,00

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van het onderdeel 1.4.3 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,45

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement tot het gedurende de periode van één jaar, eenmaal per maand, verstrekken van een opgave van mutaties in persoonsgegevens

€ 290,15

 

1.4.2.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 24,45

1.4.2.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 2,55

 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,20

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een uittreksel uit de Basisregistratie personen

€ 12,00

 

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van:

 

1.5.1.1

een afschrift van de gemeentelijke programmabegroting

€ 50,00

1.5.1.2

een afschrift van de gemeentelijke programmarekening

€ 50,00

1.5.2.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,50

1.5.2.2

onderdeel 1.5.2.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per kaart, tekening of lichtdruk

€ 5,00

1.5.3.1

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 5,00

 

Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.1.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.6.1.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 5,00

1.6.1.3

tot het waarmerken van een document

€ 5,00

 

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie:

 

1.6.2.1

Naturalisatie enkelvoudig standaard

€ 925,00

1.6.2.2

Naturalisatie enkelvoudig verlaagd

€ 688,00

1.6.2.3

Naturalisatie gemeenschappelijk standaard

€ 1.181,00

1.6.2.4

Naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd

€ 945,00

1.5.2.5

Mee naturalisatie minderjarig kind

€ 137,00

 

1.6.3

Afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap

 

1.6.3.1

Enkelvoudige optie

€ 196,00

1.6.3.2

Gemeenschappelijke optie

€ 335,00

1.6.3.3

Mede-opterende minderjarig kind

€ 22,00

 

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief, archiefbewaarplaats

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,55

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, m.u.v. archiefbescheiden van de Burgerlijke Stand

€ 9,85

1.7.3.

archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten zijn openbaar, behoudens enkele uitzonderingsgevallen (zie de artikelen 15, 16 en 17 van de Archiefwet). Iedereen is, behoudens die uitzonderingsgevallen, bevoegd die archiefbescheiden kosteloos te raadplegen en daarvan of daaruit afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of op zijn kosten te doen maken. De tarieven die hiervoor in rekening worden gebracht zijn opgenomen in de leges-verordening van de gemeente Tilburg

 
 

Hoofdstuk 8 Leegstandwet

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 70,25

1.8.1.2

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 35,10

 

1.8.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.8.1.1 en 1.8.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 
 

Hoofdstuk 9 Kansspelen

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning die geldt voor een tijdvak van 12 maanden, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.9.1.1

voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.9.1.2

voor twee of meer kansspelautomaten,

voor de eerste kansspelautomaat

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 56,50

€ 34,00

 

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 6,80

 

Hoofdstuk 10 Kabels en leidingen

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het nemen van een instemmingsbesluit ingevolge artikel 5 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

€ 486,75

 

1.10.2

Het in 1.10.1 genoemde bedrag wordt, indien het verzoek betrekking heeft op een traject met een lengte van >100 m¹, verhoogd met coördinatiekosten per m¹

€ 0,62

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding huisaansluiting als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

€ 41,70

 

Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.11.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 79,70

 

1.11.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 45,65

 

1.11.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 60,25

 
 

De kosten genoemd onder 1.11.3 worden verhoogd met de kosten voor het aanbrengen van de benodigde borden

 
 

1.11.4

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 29,30

 
 

De kosten genoemd onder 1.11.4 worden verhoogd met de kosten van

een verplicht voorgeschreven medisch advies door een arts van de GGD.

 
 

Hoofdstuk 12 Diversen

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag:

 

1.12.1

tot exploitatie van een kindcentrum, gastouderbureau of organisatie van buitenschoolse opvang

€ 706,68

 

1.12.2

tot exploitatie van een gastoudervoorziening

€ 211,40

 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 
 

2.1.1.1

aanlegkosten:

[de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 
 

2.1.1.2

bouwkosten:

[de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 
 

2.1.1.3

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 
 

2.1.1.4

Zonnevelden:

Grootschalige zonnevelden zoals bedoeld in het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader grootschalige zonnevelden.

 
 
 

2.1.1.5

Windturbines:

Moderne hoge windmolens voor het opwekken van elektriciteit.

 
 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 3 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

2.2.1

Bouwactiviteiten, exclusief zonnevelden en windturbines

 
 

2.2.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, exclusief zonnevelden en windturbines, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

Indien de bouwkosten:

minder bedragen dan € 1.500,--

€ 181,00

 

2.2.1.2

€ 1.500,-- of meer bedragen

te vermeerderen met:

25,2 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 1.500,--, doch niet hoger dan € 100.000,--

24,1 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 100.000,--, doch niet hoger dan € 250.000,--

23,1 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 250.000,-- doch niet hoger dan € 1.000.000,--

22,1 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 1.000.000,--

€ 181,00

 
 

2.2.1.3

Bouwactiviteiten voor zonnevelden en windturbines

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo voor zonnevelden en windturbines, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.2.1.3.1

5,25 ‰ van het bedrag aan bouwkosten voor zover deze betrekking hebben op windturbines.

 

2.2.1.3.2

2,6 ‰ van het bedrag aan bouwkosten voor zover deze betrekking hebben op zonnevelden

 

2.2.1.4

Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie agrarische bouwaanvragen nodig is en wordt beoordeeld:

€ 920,00

2.2.1.5

Aanpassing vergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning betrekking hebbende op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo waarvoor al eerder een vergunning is verleend, welke vergunning nog van kracht is en van welke vergunning nog geen gebruik is gemaakt en het nieuwe plan slechts op ondergeschikte onderdelen afwijkt van het plan waarvoor al vergunning was verleend, worden de leges bepaald over de méérkosten van het gewijzigde plan ten opzichte van het plan waarvoor al vergunning was verleend, met een minimum van

€ 362,00

 

2.2.1.6

Niet verder in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning

Indien een besluit is genomen om een aanvraag tot het verlenen van een vergunning betrekking hebbende op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, niet verder in behandeling te nemen wegens het ontbreken van voldoende gegevens en de aanvrager hieromtrent is bericht wordt op aanvraag teruggaaf van 60% van de geheven leges verleend.

 
 

2.2.1.7

Als een aanvraag betrekking heeft op een activiteit, waarvoor een toetsing zorgvuldige veehouderij is vereist op basis van de provinciale verordening ruimte:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.2.1.8

Indien een aanvrager deelneemt aan het proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging, en voldoet aan de gestelde eisen, wordt het bedrag dat verschuldigd is aan leges, die voortvloeien uit artikel 2.2.1.2, met 30% verlaagd

 
 

2.2.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.2.2.1

wanneer de aanlegkosten excl. BTW minder bedragen dan € 1.500,--

€ 75,00

2.2.2.2

wanneer de aanlegkosten excl. BTW € 1.500,-- of meer bedragen, vermeerderd met 2 ‰ van het bedrag boven € 1.500,--

€ 75,00

2.3.1

Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1. en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 165,00

2.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 165,00

2.3.3.2.1

Als de projectkosten minder dan €5.000,-- bedragen

€ 330,00

2.3.3.2.2

Als de projectkosten € 5.000,-- of meer bedragen

 

2.3.3.2.3

Als de projectkosten betrekking hebben op een afwijking als bedoeld in artikel 4, negende lid, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

€ 1.100,00

2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 8.530,00

2.3.3.4

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 656,00

2.3.3.5

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 588,00

2.3.3.6

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 588,00

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 588,00

2.3.4

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: Indien de bouwkosten:

 

2.2.4.1

minder bedragen dan € 10.000,00

€ 181,00

2.2.4.2

€ 10.000,00 of meer bedragen te vermeerderen met: 5 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 10.000,00, doch niet hoger dan € 100.000,00 te vermeerderen met 1‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 100.000,00

€ 181,00

 

2.2.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, of op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 117,50

2.2.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 181,00

 

2.2.7

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.2.7.1

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag

€ 55,50

2.2.7.2

Het bedrag voor afhandelings- en aanlegkosten. Betreffende de voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van de aanleg aan de aanvrager meegedeelde kosten, kosten blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.2.8

Kappen

 

2.2.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€46,00

2.2.8.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 t/m 5 bomen met een stamomtrek van meer dan 70 centimeter

€ 46,00

2.2.8.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunningen voor het vellen van 6 of meer bomen met een stamomtrek van meer dan 70 centimeter, het basistarief ad. € 46,00 en daarnaast per boom (tot een maximum van 20 bomen):

€ 6,85

 

2.2.9

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 410,00

 

2.2.10

Flora- en fauna- activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 410,00

 

2.2.11

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.2.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.2.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

2.2.12

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.2.12.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 165,00

 

2.2.13

Advies

 

2.2.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.2.13.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.2.13.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.2.14

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.2.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.2.14.1.1

Indien een ander bestuursorgaan dan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.2.14.1.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.2.14.1.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.2.15

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.2.15.1

Indien het betrekking heeft op een bouwwerk met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 2.000 m²

€ 465,00

2.2.15.2

Indien het betrekking heeft op een bouwwerk met een bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m²

€ 1.410,00

 

2.2.16

Activiteiten met betrekking tot handelsreclame

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid onder H van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 181,00

 
 

Andere activiteiten

 

2.2.17

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.2.17.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 715,00

2.2.17.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€715,00

 

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

2.3.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 en 2.2.6, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat een beslissing op de aanvraag is genomen, 60% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 

2.3.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 en 2.2.6 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

2.3.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.3.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 en 2.2.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.3.3.2

Onder een weigering als bedoeld in onderdeel 2.3.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

2.3.4

Minimumbedrag voor teruggaaf een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 
 

Hoofdstuk 4 Herziening/wijziging bestemmingsplan

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

2.4.1

Tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.530

2.4.2

Tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3.590,00

 

2.4.3

Verplicht advies agrarische commissie

Het tarief bedraagt, indien krachtens wettelijk voorschrift een advies van de Adviescommissie agrarische bouwaanvragen nodig is en wordt beoordeeld

€ 920,00

 

2.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principe- verzoek om planologische medewerking.

€515,00

 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 204,70

3.1.2

een aanvraag tot het wijzigen van de leidinggevende of de inrichting ingevolge de Drank- en Horecawet

€ 33,80

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 33,80

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening (APV gemeente Drimmelen 2018)

€ 199,65

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen, markten en diversen

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning:

 
 

3.2.1.1

voor het organiseren van een meerdaags evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV gemeente Drimmelen

€ 204,70

3.2.1.2

voor het organiseren van een ééndaags evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV gemeente Drimmelen, niet zijnde een klein evenement als bedoeld in artikel 2:25 lid 2 van de APV gemeente Drimmelen

€ 33,00

3.2.2.1

voor het plaatsen van een terras als bedoeld in artikel 2:10 b van de APV gemeente Drimmelen Als het terras onderdeel uitmaakt van een af te geven evenementenvergunning is het bovenstaande niet van toepassing

€ 135,90

3.2.2.2

voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg in strijd met de publieke functie daarvan als bedoeld in artikel 2:10 van de APV gemeente Drimmelen

€ 33,70

3.2.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing

€ 11,50

3.2.2.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een niet tijdig ingediende melding en/of aanvraag van een vergunning ingevolge artikel 2.25 van de APV gemeente Drimmelen waarvoor een spoedprocedure moet worden gevolgd bedraagt, onverminderd de overige bepalingen in deze tarieventabel:

 

3.2.2.4.1

voor een ééndaags evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de APV gemeente Drimmelen

€ 33,00

3.2.2.4.2

voor een meerdaags evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de APV gemeente Drimmelen

€ 204,70

 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

3.2.3.1

een vergunning voor het aanbrengen van een automaat, etalagekast e.d. aan, op of boven de openbare weg

€ 9,25

 

3.2.3.2

een standplaats- of ventvergunning:

 

3.2.3.2.1

voor een dag

€ 6,80

3.2.3.2.2

voor een week

€ 10,50

3.2.3.2.3

voor een maand

€ 27,10

3.2.3.2.4

voor een kwartaal

€ 44,25

3.2.3.2.5

voor een jaar

€ 67,55

 

3.2.3.3

een vergunning voor het verkopen van etenswaren door middel van een rijdende verkoopwagen, voor een jaar of gedeelte daarvan

€ 405,50

 

3.2.3.4

een collectevergunning als bedoeld in artikel 5:13

€ 6,80

 

3.2.3.5

een vergunning tot het maken van muziek door middel van muziekinstrumenten, alsmede langs mechanische en/of elektronische weg:

 

3.2.3.5.1

op of aan de openbare weg, in voor publiek toegankelijke inrichtingen, lokaliteiten en samenkomsten:

 

3.2.3.5.1.1

per dag of gedeelte daarvan

€ 8,00

3.2.3.5.1.2

per week

€ 14,00

3.2.3.5.1.3

per kwartaal

€ 56,25

3.2.3.5.1.4

per jaar

€ 140,70

 

3.2.3.6

een vergunning tot het ná de algemene sluitingstijd geopend houden van cafés en andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen voor elk uur of gedeelte daarvan

€ 14,80

3.2.3.7.1

een vergunning, ontheffing of toestemming tot het gelegenheid geven van kamperen of bivakkeren

€ 8,45

3.2.3.7.2

een nachtverblijfregister (set van 250 exemplaren)

€ 33,00

 

3.2.3.8

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het vrijstellingenbesluit winkeltijdenwet

€ 17,60

 

3.2.3.9

De in deze verordening genoemde legesbedragen worden op basis van officiële PostNL tarieven verhoogd met de verschuldigde portokosten, indien het aangevraagde stuk op verzoek van betrokkene aan hem wordt toegezonden

 
 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.3.1

tot het verlenen van een vergunning of verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening (A.P.V. 2018)

€ 1.196,00

3.3.2

tot het wijzigen van een vergunning, als bedoeld in artikel 3:10 van de Algemene plaatselijke verordening (A.P.V. 2018)

€ 160,65