Premiebesluit Participatiewet gemeente Stein 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Premiebesluit Participatiewet gemeente Stein 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;

Gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde lid, van de Participatiewet;

Gelet op de artikelen 7 en 13 van de Verordening Re-integratie Participatiewet gemeente Stein;

Overwegende dat het wenselijk is om regels vast te stellen over de doelgroepen en de hoogte van de premie;

Besluit vast te stellen het premiebesluit Participatiewet gemeente Stein 2021:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken

  • b.

   IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

  • c.

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige

  • d.

   wet: de Participatiewet, IOAW of de IOAZ

  • e.

   uitkering: een periodieke uitkering voor levensonderhoud op grond van de wet

  • f.

   uitkeringsgerechtigde: degene of diens partner die een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangt op grond van de wet;

  • g.

   participatieplaats: onbeloonde additionele werkzaamheden als bedoeld in en onder voorwaarden van artikel 10a Participatiewet.

 • 2. Voor zover niet anders is bepaald, worden begrippen in dit besluit gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2. Premie deelname participatieplaats

 • 1. Aan de uitkeringsgerechtigde die deelneemt aan een participatieplaats wordt een premie toegekend.

 • 2. De participatieplaats bedoeld in lid 1 dient te zijn vastgelegd in een beschikking/plan van aanpak waarin tevens is vastgesteld dat er een premie wordt verstrekt.

 • 3. De premie participatieplaats bedoeld in lid 1 bedraagt € 80,- per maand.

Artikel 3. Beoordeling participatieplaats en premie

 • 1. De beoordeling of een participatieplaats als bedoeld in artikel 2 lid 1 volgens de voorwaarden van de Participatiewet en de Verordening Re-integratie Participatiewet gemeente Stein 2015 voldoet, geschiedt namens ons college door de medewerker van de gemeente die de uitkeringsgerechtigde begeleidt op het gebied van re-integratie.

 • 2. De premie als bedoeld in artikel 2 wordt alleen toegekend als de uitkeringsgerechtigde tijdens de deelname aan de participatieplaats voldoende heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn kans op inschakeling in het arbeidsproces. Deze beoordeling geschiedt eveneens namens ons college door de medewerker van de gemeente die de uitkeringsgerechtigde begeleidt op het gebied van re-integratie.

Artikel 4. Inlichtingenplicht

 • 1. De uitkeringsgerechtigde of aanvrager is verplicht onder overlegging van bewijsstukken aan ons college onmiddellijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hij redelijkerwijs moet kunnen beseffen dat ze van belang zijn voor de uitvoering van dit besluit.

 • 2. Er bestaat geen recht op een premie als bedoeld in artikel 2 indien niet is voldaan aan de inlichtingenverplichtingen als bedoeld in artikel 17 van de Participatiewet of als bedoeld in artikel 13 van de IOAW of IOAZ.

Artikel 5. Toekenning

 • 1. De premie genoemd in artikel 2 wordt ambtshalve namens ons toegekend door de medewerker van de gemeente die de uitkeringsgerechtigde begeleidt op het gebied van re-integratie.

 • 2. De premie wordt telkens nadat de uitkeringsgerechtigde gedurende zes maanden deel heeft genomen aan een participatieplaats toegekend.

 • 3. Wanneer de uitkeringsgerechtigde korter dan zes maanden deel heeft genomen aan een participatieplaats wordt de premie naar rato toegekend.

Artikel 6. Maximale premie per kalenderjaar

 • 1. Het totaal dat in een kalenderjaar op grond van dit besluit aan premies wordt verstrekt, bedraagt maximaal € 960,-.

 • 2. Indien er naast de premies als bedoeld in dit besluit, andere premies worden verstrekt als bedoeld in artikel 31, tweede lid onder j van de Participatiewet, bedragen de verstrekte premies per kalenderjaar tezamen niet meer dan het in artikel 31, tweede lid onder j van de Participatiewet genoemde bedrag.

Artikel 7. Geen recht op premie

Indien belanghebbende een onkostenvergoeding heeft ontvangen als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel k van de Participatiewet, bestaat er geen recht op de premie(s).

Artikel 8. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen, de uitvoering van dit besluit betreffende, waarin deze niet voorziet, beslist ons college.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Ons college kan ingeval van onbillijkheid of klaarblijkelijke hardheid, afwijken van de in dit uitvoeringsbesluit opgenomen bepalingen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en het eerdere door het college vastgestelde “Premiebesluit Participatiewet gemeente Stein” wordt gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 11. Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit kan worden gehaald als het “Premiebesluit Participatiewet gemeente Stein 2021”.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein in zijn vergadering van 15 december 2020

De secretaris, De burgemeester

Toelichting Premiebesluit Participatiewet gemeenten Stein 2021

Algemeen

In de Verordening Re-integratie Participatiewet gemeente Stein is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders in een uitvoeringsbesluit nadere regels kan stellen omtrent het verlenen van premies en de doelgroepen waaraan een premie wordt verstrekt. Met het onderhavige uitvoeringsbesluit wordt de verstrekking van een premie in het kader van de participatieplaats mogelijk gemaakt, zoals ook bepaald is in de wet.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsomschrijving Uitkeringsgerechtigde:

In geval er sprake is van gehuwden/samenwonenden worden beide partners samen beschouwd als ‘de uitkeringsgerechtigde’. Door echter de toevoeging ‘en diens partner’ wordt geregeld dat beide partners, indien zij aan de voorwaarden voldoen recht hebben op de premies. Participatieplaats:

In artikel 10a Participatiewet staat beschreven dat een participatieplaats onbeloonde additionele werkzaamheden zijn. In dit artikel staat verder beschreven waar een dergelijke plaats aan moet voldoen. De maximale duur voor een participatieplaats is twee jaar. In artikel 10a sub 9 staat vermeld wanneer deze periode met een jaar verlengd mag worden mits de belanghebbende in een andere omgeving andere additionele werkzaamheden verricht.

Artikel 2. Premie deelname participatieplaats

In de participatiewet bestaat de mogelijkheid tot het verstrekken van een premie aan personen die deelnemen aan de participatieplaatsen. Voorwaarde is dat de voorziening is opgenomen in een beschikking/plan van aanpak. De hoogte van de premie is vastgesteld op € 80,- per maand.

Artikel 3. Beoordeling participatieplaats en premie

De consulent van de gemeente legt de participatieplaats vast middels een beschikking/plan van aanpak en beoordeeld achteraf of aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Artikel 4. Inlichtingenplicht

Om te vermijden dat in geval van geconstateerde fraude alsnog premie kan worden verstrekt over de gebleken inkomsten, wordt in dit artikel aan premieverstrekking de voorwaarde verbonden dat tijdig en volledige informatie is verstrekt over de inkomsten. Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, bestaat er geen recht op de premie.

Artikel 5. De aanvraag

De premie bedoeld in artikel 2 wordt ambtshalve toegekend maar alvorens tot verstrekking wordt overgegaan beoordeelt de consulent achteraf of aan de voorwaarden is voldaan. Een half jaar nadat de belanghebbende gestart is met de participatieplaats dient de premie voor het eerst beoordeeld te worden. Wanneer belanghebbende korter dan zes maanden actief is in de voorziening, wordt de premie over die kortere periode naar rato toegekend.

Artikel 6. Maximale premie per kalenderjaar

Artikel 31, lid 2 onder j van de wet regelt dat een premie in het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling tot ten hoogste € 2.592,00 per kalenderjaar (prijspeil 2020) in het kader van de middelentoets niet tot de middelen van de uitkeringsgerechtigde wordt gerekend. Qua maximering dient in dit besluit daarbij te worden aangesloten. Voor samenwonenden/gehuwden geldt het maximum voor de gezamenlijke premies.

De premie wordt twee maal per jaar uitbetaald met een maximum van € 960,- per jaar. Hierbij is aansluiting gezocht bij de regeling voor de participatieplaatsen op grond van artikel 10a Participatiewet.

Artikel 7. Geen recht op premie

Wanneer een persoon een onkostenvergoeding ontvangt voor het verrichten van vrijwilligerswerk van ten hoogste een bij ministeriele regeling vast te stellen bedrag, bestaat er geen recht op premie(s) genoemd in dit uitvoeringsbesluit.

Artikel 8. Onvoorziene omstandigheden

Indien zich in de praktijk situaties voordoen welke niet gelijk zijn doch naar aard en strekking vergelijkbaar zijn aan de beschreven situaties in dit besluit, dan kan B&W hierover een besluit nemen.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Dit artikel voorziet in de mogelijkheid om af te wijken van hetgeen in het besluit is vastgelegd indien er sprake is van klaarblijkelijke hardheid of onbillijkheid. B&W nemen hier op individuele basis een afzonderlijk gemotiveerd besluit.