Winkeltijdenverordening Molenlanden 2020

Geldend van 24-12-2020 t/m heden

Intitulé

Winkeltijdenverordening Molenlanden 2020

De raad van de gemeente Molenlanden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders over bovenstaand onderwerp;

gelet op artikel 108 Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen;

de navolgende Winkeltijdenverordening gemeente Molenlanden 2020

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • 2.

  de wet: de Winkeltijdenwet

 • 3.

  het college: het college van burgemeester en wethouders

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 6 weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Zon- en feestdagen regeling

 • 1.

  Voor de feestdagen Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag niet zijnde op een zondag, geldt een algemene vrijstelling van het verbod in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet, van 12.00 uur tot 22.00 uur.

 • 2.

  De verboden, bedoeld in artikel 2 eerste lid van de wet, gelden, om reden van op de gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, niet voor Kinderdijk.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan per aanvrager voor ten hoogste vier zondagen of feestdagen per kalenderjaar ontheffing verlenen van de verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet.

  • a.

   In de beoordeling van een aanvraag wordt afgewogen dat er sprake dient te zijn van bijzondere omstandigheden van tijdelijke aard en wordt de lokale situatie meegewogen.

  • b.

   Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden verbonden onder meer over de tijden of de zaken die mogen worden verkocht.

  • c.

   Als gevolg van de ontheffing mag geen verstoring of hinder van godsdienstuitoefeningen in kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst plaatsvinden.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van verleende ontheffing op grond van artikel 3

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing op grond van artikel 3 van deze verordening intrekken of wijzigen, als:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing of vrijstelling is vereist;

  • c.

   de exploitatie van een winkel of de verkoop of het te koop aanbieden van goederen aan particulieren, anders dan in een winkel, gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen voorts een ontheffing intrekken of wijzigen, als:

  • a.

   aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • b.

   de houder dit verzoekt.

Artikel 5. Inwerkingtreding, intrekking oude regeling en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze verordening worden de Winkeltijdenverordening Giessenlanden 2011 en de Winkeltijdenverordening Molenwaard 2013 ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Winkeltijdenverordening Molenlanden 2020’.

Ondertekening

Vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering gemeente Molenlanden, gehouden op 15 december 2020.

de griffier,

drs. M.A.J. Teunissen

de voorzitter,

drs. T.C. Segers MB