Volmacht, machtiging en mandaat ter uitvoering van het Convenant contractmanagement JeugdzorgPlus Zuidoost-Nederland

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Volmacht, machtiging en mandaat ter uitvoering van het Convenant contractmanagement JeugdzorgPlus Zuidoost-Nederland

BUGEMEESTER EN WETHOUDERS EN DE BURGEMEESTER VAN PEEL EN MAAS

Gelet op

 • Gemeentewet, artikel 160, lid 1, onder e, ‘Aangaan privaatrechtelijke rechtshandeling van de gemeente’;

 • Gemeentewet, artikel 171, lid 1 en 2, ‘Vertegenwoordiging van de gemeente’;

 • Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 10.1.1 ‘Mandaat’;

 • Burgerlijk wetboek, artikel 3:60 ‘Volmacht’ (zie bijlage 1 wettelijke bepalingen) en· gemeentelijke bevoegdheidsregeling voor mandaat en volmacht;

 • Convenant contractmanagement JeugdzorgPlus Zuidoost-Nederland d.d. 7 dec 2020;

Overwegende dat

 • de gemeente Roermond namens landsdeel Zuidoost-Nederland de inkoop en het contractmanagement jeugdzorgplus coördineert

 • afspraken voor een goede uitvoering van het contractmanagement zijn vastgelegd in het Convenant contractmanagement JeugdzorgPlus Zuidoost-Nederland d.d. 7 dec 2020

 • de gemeente Roermond het juiste mandaat nodig heeft voor het uitvoeren van het contractmanagement

BESLUIT

 • 1.

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond en de burgemeester van de gemeente Roermond, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, ondervolmacht en submachtiging, voor onderstaande taken in relatie tot de Overeenkomsten JeugdzorgPlus Landsdeel Zuidoost Nederland met de gecontracteerde aanbieders bestaande uit Overeenkomst Jeugdzorgplus 2021-2024 OGH, Overeenkomst Jeugdzorgplus 2021-2024 Via Icarus, Overeenkomst Jeugdzorgplus 2021-2024 Bijzonder Jeugdwerk (hierna: de Overeenkomsten) ter uitvoering van het Convenant contractmanagement JeugdzorgPlus Zuidoost-Nederland:

  • a.

   het verrichten van alle benodigde financiële handelingen voortkomend uit de Overeenkomsten, waaronder het verrichten van betalingen aan de gecontracteerde aanbieders;

  • b.

   het contractmanagement dat voortvloeit uit de Overeenkomsten, waaronder in ieder geval de volgende activiteiten begrepen worden:

   • i.

    het verstrekken van informatie en reageren op vragen van gecontracteerde aanbieders over zaken met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomsten;

   • ii.

    het periodieke afstemmen met de gecontracteerde aanbieders over de uitvoering van de Overeenkomsten.

 • 2.

  dit besluit treedt per 1-1-2021 in werking en geldt voor bepaalde tijd tot en met uiterlijk 31-12-2030

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 december 2020

De burgemeester van Peel en Maas,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Burgemeester en wethouders van gemeente Peel en Maas,

Gemeentesecretaris/directeur Burgemeester

L.P.H. Breukers W.J.G. Delissen-van Tongerlo