Nadere regel Straat -en Buurtactiviteiten 2020

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regel Straat -en Buurtactiviteiten 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem;

- gelet op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2020;

- gelet op het Beleidskader voor subsidie Gemeente Gorinchem 2020;

besluit:

- vast te stellen de nadere regel Straat -en Buurtactiviteiten 2021,

- in te trekken de beleidsregel Straat- en Buurtactiviteiten van 2011.

Artikel 1 Algemene bepalingen

Algemene subsidieverordening gemeente Gorinchem 2020 en de algemene wet Bestuursrecht.

Artikel 2 Begripsbepalingen

 • a.

  Straat- en Buurtactiviteiten: betrokkenheid van inwoners van Gorinchem bij de eigen straat of buurt stimuleren en de contacten tussen bewoners onderling verbeteren;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  cofinanciering: De gemeente steunt deze initiatieven en neemt een deel van de kosten voor haar rekening;

 • d.

  initiatiefnemer(s): minimaal 3 natuurlijke personen die op verschillende adressen in de straat of buurt wonen nemen de verantwoordelijkheid van de organisatie op zich;

 • e.

  natuurlijk persoon: inwoner van de gemeente Gorinchem;

 • f.

  rechtspersoon: een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Artikel 3 Doelstellingen

Het doel van het subsidiëren van straat- en buurtactiviteiten is het stimuleren van kleine evenementen in hun straat of buurt door inwoners van Gorinchem. Deze evenementen leveren een bijdrage aan de sociale cohesie en leefbaarheid in de straat of buurt.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

Een aanvraag om subsidie wordt ingediend bij het college met een daarvoor bedoeld digitaal aanvraagformulier. In de aanvraag beschrijft de aanvrager de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en geeft een schatting van de kosten.

Artikel 5 Subsidievoorwaarden

Inwoners van Gorinchem die in aanmerking willen komen voor de subsidie straat- en buurtactiviteiten moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  De activiteit is niet bedoeld voor individuele personen, maar voor alle bewoners van een straat of buurt waarvoor het budget wordt aangevraagd.

 • b.

  Minimaal 3 personen die op verschillende adressen in de straat of buurt wonen nemen de verantwoordelijkheid van de organisatie op zich.

 • c.

  Zoveel mogelijk bewoners worden betrokken bij het uitvoeren van de activiteit.

 • d.

  De activiteit vindt plaats in de straat of buurt waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd.

 • e.

  De activiteit stimuleert de betrokkenheid van bewoners bij de eigen straat of buurt of verbetert de contacten tussen bewoners onderling.

 • f.

  De activiteit moet praktisch uitvoerbaar zijn.

 • g.

  De activiteit vindt plaats in het jaar waarin een bijdrage wordt aangevraagd.

 • h.

  De bijdrage geldt alleen voor niet commerciële feesten, georganiseerd door bewoners.

 • i.

  De vergoeding bedraagt de helft van de kosten met een maximum van € 500 per jaar. Voor catering, maaltijden en consumpties vergoedt de gemeente maximaal € 250. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld na het indienen van een kostenoverzicht vergezeld van rekeningen.

 • j.

  Reiskosten, vrijwilligersvergoedingen, presentjes, prijzen voor verlotingen worden niet vergoed.

 • k.

  De activiteit wordt gemeld bij de gemeente. In bepaalde gevallen is een vergunning nodig, bijvoorbeeld als de openbare weg wordt gebruikt. Een vergunning moet 8 weken van tevoren worden aangevraagd.

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

Sociale cohesie heeft vooral te maken met “kleefkracht”, samenhang. Samen dingen doen, samen verantwoordelijk zijn, zorgen voor elkaar.

Deze beleidsregel is bedoeld voor alle initiatieven die de leefbaarheid in de straat of buurt vergroten.

Artikel 7 Bijzondere bepalingen en verplichtingen

 • a.

  De initiatiefnemer zorgt ervoor dat de subsidie wordt besteed aan de uitvoering van de activiteit en administreert de uitgaven zorgvuldig.

 • b.

  De initiatiefnemer doet zo spoedig mogelijk mededeling aan het college van veranderde omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de activiteit.

 • c.

  De initiatiefnemer dient binnen 13 weken na afloop van de activiteit een inhoudelijke verantwoording in. De inhoudelijke verantwoording bestaat uit één of meer foto’s van de activiteit.

 • d.

  De initiatiefnemer dient binnen 13 weken na afloop van de activiteit een financiële verantwoording in. De financiële verantwoording bestaat ten minste uit een kostenoverzicht met bijbehorende bonnen, facturen en betalingsbewijzen.

Artikel 8 Weigeringsgronden

De subsidie kan worden geweigerd als gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

 • a.

  de aanvraag niet haalbaar of uitvoerbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning.

 • b.

  de initiatiefnemer doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet.

 • c.

  de activiteit voornamelijk betrekking heeft op privébelangen.

 • d.

  met de activiteit ook een commercieel doel wordt nagestreefd.

 • e.

  de activiteit al door anderen wordt uitgevoerd of op een andere wijze door de gemeente is of wordt gesubsidieerd.

 • f.

  de activiteit niet past binnen het beleid van de gemeente Gorinchem of in strijd is met andere belangen.

 • g.

  de activiteit is aangevraagd door een commerciële partij, professionele instelling of bedrijf.

 • h.

  er een bijdrage wordt gevraagd voor onvoorziene kosten, kinderopvang, reiskosten, salaris, vrijwilligersvergoedingen, presentjes, prijzen voor verlotingen en uitgaven waar directe inkomsten aan verbonden zijn (zoals programmaboekjes die worden verkocht).

 • i.

  het jaarbudget op is. De activiteit kan dan in overleg eventueel doorgeschoven worden naar het volgende kalenderjaar.

Artikel 9 Subsidieplafond en verdelingsregels

Het college stelt op grond van artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Gorinchem 2020 jaarlijks een subsidieplafond vast. Hiermee wordt voorkomen dat bij het indienen van meerdere initiatieven het maximale budget wordt overschreden.

Aanvragen worden toegewezen volgens de systematiek van “wie het eerst komt, die het eerst

maalt”. De verdeling van de middelen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 10 Overgangs- en slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

Ondertekening