Nadere regel Deskundigheidbevordering voor vrijwilligers

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regel Deskundigheidbevordering voor vrijwilligers

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem;

- gelet op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2020;

- gelet op Het Beleidskader voor subsidie Gemeente Gorinchem 2020;

Besluit:

- vast te stellen de nadere regel Deskundigheidbevordering voor vrijwilligers

- in te trekken de nadere regel Deskundigheidbevordering voor vrijwilligers april 2011

Artikel 1 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is stimuleren van deskundigheidbevordering binnen het vrijwilligerswerk.

Artikel 2 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvraag om een subsidie wordt uiterlijk zes weken voor de start van de cursus, opleiding of training ingediend. De cursus, opleiding over training kan gedurende het gehele kalenderjaar starten.

 • 2.

  De aanvrager maakt bij indiening van de aanvraag gebruik van het bij deze subsidieregeling behorende aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de gemeente Gorinchem.

 • 3.

  Voor een ontvankelijke aanvraag is in ieder geval nodig:

 • a.

  Een volledig ingevuld en ondertekend bij deze subsidieregeling behorend subsidieformulier;

 • b.

  Een duidelijke omschrijving van de cursus, opleiding over training, het doel, voor wie de cursus of training is bedoeld en het verwachte aantal deelnemers.

 • c.

  Offerte van de kosten van de training of cursus.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Gorinchem kunnen een beroep doen op deze subsidieregeling.

 • 2.

  De cursus, opleiding over training moet een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor het verrichte vrijwilligerswerk en heeft direct betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

De subsidie wordt verleend voor de kosten die direct verband houden met de cursus, opleiding of training. Accommodatiekosten, maaltijden, consumpties en reiskosten vallen hier niet onder.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van een begroting van de cursus, opleiding of training. Op grond van deze subsidieregeling ontvangt de aanvrager maximaal 80% van de totale kosten van de cursus met een maximumbedrag van € 1.000,-. Indien er gerede grond bestaat, zoals een groot aantal vrijwilligers/wettelijke verplichting, kan het college afwijken van dit gestelde maximum.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Voor subsidie die worden verstrekt op basis van deze subsidieregeling geldt, onverminderd de Algemene subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2020 en de daarin opgenomen weigeringsgronden.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Subsidies worden alleen toegekend voor zover het door de gemeenteraad daartoe beschikbare budget voor deze subsidieregeling toereikend is.

 • 2.

  Er geldt een verdeelregel “Wie het eerst komt, het eerst maalt” en “op = op”. Echter, de organisatie die door deze regel achter het net vist, komt het volgende jaar als eerste in aanmerking.

Artikel 8 Verantwoording van de subsidie

De aanvrager dient binnen 3 maanden na afronding van de cursus, opleiding of training deelnamebewijzen van de deelnemers (certificaat of ander deelnamenwijs) en de factuur in.

Artikel 9 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt op 1 januari 2021 in werking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Deskundigheidbevordering voor vrijwilligers”.

Ondertekening