Nadere regel culturele initiatieven vanuit stichtingen of verenigingen uit de gemeente Gorinchem 2020

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regel culturele initiatieven vanuit stichtingen of verenigingen uit de gemeente Gorinchem 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem;

- gelet op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2020;

- gelet op Het Beleidskader voor subsidie Gemeente Gorinchem 2020;

Besluit:

- vast te stellen de Nadere regel culturele initiatieven vanuit stichtingen of verenigingen uit de gemeente Gorinchem 2020;

- in te trekken de beleidsregel initiatieven vanuit culturele stichtingen/verenigingen uit de gemeente Gorinchem van 1 april 2011.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  instelling of vereniging: heeft een vestigingsadres in de gemeente Gorinchem. De stichting of vereniging heeft geen winstoogmerk.

 • b.

  initiatieven: grote en kleinere (sociaal) culturele voorstellingen of evenementen.

Artikel 1 Doelstelling

Het stimuleren van een divers aanbod van grote en kleinere (sociaal) culturele voorstellingen en

evenementen.

Artikel 2 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend tenminste 13 weken voorafgaand aan de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  De aanvrager maakt bij indiening van de aanvraag gebruik van een digitaal aanvraagformulier. Dit formulier staat op de website van de gemeente Gorinchem.

 • 3.

  Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien het subsidieformulier volledig is ingevuld en ondertekend.

Artikel 3 Beoordelingscriteria

Subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • a.

  de mate waarin de initiatieven bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen voor cultuur, zoals vastgesteld in de cultuurvisie Ambities Cultuur 2019-2023;

 • b.

  de doelmatigheid of efficiëntie; met minimale middelen een optimaal resultaat;

 • c.

  de doeltreffendheid of effectiviteit; de mate waarin de doelen van de aanvrager daadwerkelijk kunnen worden bereikt;

Artikel 4 Voorwaarden

 • a.

  de initiatieven hebben een directe relatie met de gemeentelijke beleidsdoelen voor cultuur, zoals vastgesteld in de cultuurvisie Ambities Cultuur 2019-2023;

 • b.

  de initiatieven vinden plaats op een locatie in Gorinchem;

 • c.

  de initiatieven hebben een openbaar karakter, zijn voor iedereen toegankelijk en worden als zodanig aangekondigd.

Artikel 5 Weigeringsgronden

De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van de “Algemene Subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2020” genoemde weigeringsgronden in ieder geval worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet aan het bepaalde in deze regeling voldoet;

 • b.

  subsidie wordt of werd verstrekt op grond van een andere gemeentelijke subsidieregeling;

 • c.

  het initiatief het karakter heeft van een feest of receptie;

 • d.

  er gegronde reden bestaat aan te nemen dat het initiatief een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben;

 • e.

  het initiatief tot de (subsidie)verantwoordelijkheid van andere overheden behoort;

 • f.

  het initiatief een commercieel doel of belang dient;

 • g.

  het initiatief ook zonder gemeentelijke subsidie doorgang kan vinden.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  De gemeentelijke subsidie is bedoeld als ondersteuning voor de faciliteiten die er voor het initiatief nodig zijn. De precieze posten worden per aanvraag beoordeeld. Gedacht kan worden aan kosten voor o.a. licht, geluid, tent, podium, huur aggregaat en/of beveiliging.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het gedeelte van de begrote uitgaven dat niet door sponsors/natura wordt gedekt en tot een maximum van 50% van de totale begrote uitgaven. Uitzonderingen zijn mogelijk als aannemelijk gemaakt wordt dat de aangevraagde activiteit niet mede gefinancierd kan worden door andere overheden, instellingen, fondsen of sponsors. Het college neemt het besluit hiertoe.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor deze regeling een subsidieplafond vast voor de op grond van deze regeling te verlenen subsidies, onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de raad.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor deze regeling wordt jaarlijks voor 1 januari van het betreffende subsidiejaar bekendgemaakt via publicatie op www.officielebekendmakingen.nl, in het huis-aan-huisblad ‘De Stad Gorinchem’ en op de gemeentelijke website.

 • 3.

  De verdeling van de middelen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Een aanvraag wordt in die volgorde opgenomen zodra zij volledig is.

 • 4.

  Subsidie kan pas worden aangevraagd nadat het subsidieplafond is vastgesteld.

Artikel 8 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Nadere regel culturele initiatieven vanuit stichtingen of verenigingen uit de gemeente Gorinchem 2020”

Ondertekening