Toekomstbestendig wonen lening Arnhem 2020

Geldend van 04-07-2023 t/m heden

Intitulé

Toekomstbestendig wonen lening Arnhem 2020

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2020, nummer: 482635;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

1. vast te stellen de Verordening 'Toekomstbestendig wonen lening Arnhem 2020' (TWL Arnhem),

Artikel 1 Definities

Deze Verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2, lid 1, 2, 3 en 4, die een aanvraag doet voor een ‘Toekomstbestendig Wonen lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’;

 • b.

  Aanvraag: het door aanvrager ingediende verzoek om een ‘Toekomstbestendig Wonen lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • d.

  ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’: een Stimuleringslening die consumptief of hypothecair wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de verbeteringsmaatregelen';

 • e.

  'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’: een Verzilverlening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • f.

  ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’: deze Maatwerklening is beschikbaar voor noodzakelijke investeringen ten behoeve van de energietransitie, asbestsanering en/of funderingsherstel of verduurzaming in een collectieve aanpak. De Maatwerklening is een hypothecaire lening, bedoeld voor aanvragers die op grond van hun inkomen niet in aanmerking komen voor een lening zoals beschreven in lid d en lid e. Deze lening is uitsluitend mogelijk indien uit de toewijzing de noodzakelijkheid blijkt;

 • g.

  Maatregelen: maatregelen die het college toestaat en kunnen worden gefinancierd met de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’. De ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ is alleen beschikbaar voor noodzakelijke investeringen, zoals asbestsanering, funderings­herstel en de energietransitie in geval van complex gewijze aanpak, een proeftuin aanpak;

 • h.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering, voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen. Alsmede voor de kosten die gepaard gaan met het aanvragen en aangaan van de Toekomstbestendig Wonen Lening, Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening of Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening;

 • i.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • j.

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen (consumptief/hypothecair), Toekomst­bestendig Wonen Verzilverlening of Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening bij SVn;

 • k.

  Kleine verhuurder: particuliere verhuurder met maximaal drie woningen in Arnhem.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen, waarvan:

 • 1.

  de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ consumptief eigenaar-bewoner of kleine verhuurder is van een woning in de gemeente Arnhem. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Eén van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar. De peildatum hiervoor is de datum waarop de aanvraag bij SVn binnenkomt.

 • 2.

  de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ hypothecair een eigenaar-bewoner of kleine verhuurder is van een woning in de gemeente Arnhem. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 3.

  de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ een eigenaar-bewoner is van een woning in de gemeente Arnhem. De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+) en kent geen maximum leeftijd. Indien er twee aanvragers zijn geldt dit voor beiden.

 • 4.

  de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ een eigenaar-bewoner of kleine verhuurder is van een woning in de gemeente Arnhem die niet in aanmerking komt voor een van de andere lening vormen uit deze regeling. Dit blijkt uit afwijzingen hiertoe bij SVn. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 5.

  Voor het treffen van maatregelen in bestaande bouw en bijgebouwen (zoals schuren).

Artikel 3 Kenmerken

 • 1.

  De ‘Toekomstbestendig Wonen lening’ die consumptief wordt verstrekt:

  • bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,-;

  • heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000,- en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001,-;

  • heeft een rentepercentage van 1,6%;

  • wordt verstrekt vanuit een bouwdepot;

  • is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoerings-regels van de Stimuleringslening van SVn.

 • 2.

  De ‘Toekomstbestendig Wonen lening’ die consumptief wordt verstrekt voor maatregelen t.b.v. NOM, aardgasvrij en asbest:

  • bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-;

  • heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000,- en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001,-;

  • heeft een rentepercentage van 1,6%;

  • wordt verstrekt vanuit een bouwdepot;

  • is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoerings-regels van de Stimuleringslening van SVn.

 • 3.

  De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die hypothecair wordt verstrekt:

  • bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-;

  • heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 25.000,- en maximaal 20 jaar voor bedragen vanaf € 25.001,-;

  • Heeft een rentepercentage van 1,6% bij een looptijd van 10 jaar en 1,8% bij een looptijd van 20 jaar;

  • wordt verstrekt vanuit een bouwdepot;

  • is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoerings-regels van de Stimuleringslening van SVn.

 • 4.

  De ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’:

  • wordt hypothecair verstrekt;

  • bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-;

  • Heeft een rentepercentage van 1,7%;

  • wordt verstrekt van uit een bouwdepot;

  • kent geen rente en aflossingsverplichting gedurende de looptijd. De hoofdsom met samengestelde rente is opeisbaar bij verkoop;

  • is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Verzilverlening van SVn.

 • 5.

  De ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’:

  • wordt hypothecair verstrekt;

  • bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-;

  • heeft een looptijd van maximaal 30 jaar;

  • heeft een rentepercentage van 0,0 %;

  • wordt verstrekt vanuit een bouwdepot;

  • is een annuïtaire lening met een combinatielening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Maatwerklening van SVn;

  • de Maatwerklening wordt verstrekt met een restschuldgarantie door gemeente en provincie;

  • De Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening is altijd maatwerk voor noodzakelijke investeringen ten behoeve van asbestsanering en/of funderingsherstel of verduurzaming in een collectieve aanpak en is niet generiek inzetbaar.

 • 6.

  Indien de renteontwikkeling op de geldmarkt en/of de door de provincie vastgestelde rentetarieven daartoe aanleiding geven, is het college bevoegd de rentetarieven als bedoeld in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel te wijzigen.

Artikel 4 Maatregelen

 • 1.

  Te realiseren maatregelen die bijdragen aan het meer toekomstbestendig maken van de bestaande woning (met bijgebouwen) en betrekking hebben op het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van de bestaande woning met bijgebouwen, asbestsanering, en/of sloop van opstallen in combinatie met energiemaatregelen. De investeringen dienen te allen tijde gecombineerd te worden met minimaal één energiemaatregel. De maatregelen die in aanmerking komen kunnen worden opgenomen in nadere regels en worden vastgesteld door het College.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde beleidsdoelen nader specificeren en wijzigen door gebruik making van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10.

Artikel 5 Budget

 • 1.

  De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ en de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 2.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, een ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of een ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ en/of ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. Het college beoordeelt aanvragen in volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die door middel van een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 4.

  Uit overschrijding van de in het derde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 5.

  De in lid 3 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ en/of ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • e.

  de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, en/of de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • f.

  de werkzaamheden die gepaard gaan met de investering waarvoor de lening wordt aangevraagd al zijn begonnen of al zijn gerealiseerd;

 • g.

  de lening niet tot stand komt.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer ‘Toekomstbestendig Wonen’ door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Toekomstbestendig Wonen Lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ uit het provinciale en/of het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een ‘Toekomstbestendig Wonen lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ en de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn, en vervolgens eventueel bij het KifiD, of zich wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter.

 • 4.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn, productspecificaties Verzilverlening van SVn of de productspecificaties van de Maat­werk­lening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente en SVn.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 13 Overgangsrecht

Deze verordening geldt ten aanzien van aanvragen en verstrekte leningen op grond van de "Regeling Duurzaamheidslening 2018", alsmede voor de op basis van die regeling afgewezen leningen waarvoor als gevolg van een bezwaar- en/of beroepsprocedure een nieuwe beslissing moet worden genomen.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als verordening ‘Toekomstbestendig wonen lening Arnhem 2020'.

Ondertekening

De griffier, De voorzitter,