Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

Geldend van 02-08-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

De raad van de gemeente Hilvarenbeek;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a. 'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b. 'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c. 'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d. 'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Paspoortwet; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van heffing van leges of kosteloos moeten worden verleend;

 • c. Een aanvraag omgevingsvergunning betrekking hebbende op het plaatsen/aanleg van een warmtepomp, met dien verstande dat enkel de bouwkosten voor het plaatsen/aanleg van een warmtepomp buiten beschouwing worden gelaten ter zake van het vast te stellen legesbedrag;

 • d. Een eerste aanvraag omgevingsvergunning betrekking hebben op het plaatsen van zonnepanelen op hetzelfde perceel, met dien verstande dat enkel de bouwkosten voor het plaatsen van de eerste 30 zonnepanelen met een maximaal totaaloppervlakte van 60 m2 buiten beschouwing worden gelaten ter zake van het vast te stellen legesbedrag.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging. van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 1. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a. van zuiver redactionele aard zijn;

 • b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.3 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. onderdeel 1.4.5 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

5. onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);

6. hoofdstuk 11 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De 'Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020', vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 3. De in artikel 2.1.1.1 en 2.1.1.2 genoemde bijlage (UAV 2012) wordt bekendgemaakt door terinzagelegging bij de publieksbalie in het gemeentehuis van de gemeente Hilvarenbeek.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2021”.

Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2021

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

Hoofdstuk 11 Kansspelen

Hoofdstuk 12 Kinderopvang

Hoofdstuk 13 Kabels en Leidingen / Ondergrondse infrastructuren

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 15 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag/principeverzoek/vooroverleg

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Overige APV (algemene plaatselijke verordening) activiteiten

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarief 2021

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op tijden zoals genoemd in het Reglement Burgerlijke stand:

1.1.1.1.1

op maandag tot en met vrijdag in het gemeentehuis of een bijzonder huis tijdens kantoortijden

€ 351,60

1.1.1.1.2

op maandag tot en met vrijdag in het gemeentehuis of een bijzonder huis na kantoortijden

€ 404,70

1.1.1.2.1

op zaterdag in het gemeentehuis of een bijzonder huis tijdens kantoortijden

€ 404,70

1.1.1.2.2

op zaterdag in het gemeentehuis of een bijzonder huis na kantoortijden

€ 457,70

1.1.1.3.1

op zondag of algemene erkende feestdagen in het gemeentehuis of een bijzonder huis tijdens kantoortijden

€ 510,70

1.1.1.3.2

op zondag of algemene erkende feestdagen in het gemeentehuis of een bijzonder huis na kantoortijden

€ 563,80

1.1.1.4.1

op een externe locatie op maandag tot en met vrijdag tijdens kantoortijden

€ 404,70

1.1.1.4.2

op een externe locatie op maandag tot en met vrijdag na kantoortijden

€ 457,70

1.1.1.5.1

op een externe locatie op zaterdag tijdens kantoortijden

€ 510,70

1.1.1.5.2

op een externe locatie op zaterdag na kantoortijden

€ 563,80

1.1.1.6.1

op een externe locatie op zondag of algemene erkende feestdagen tijdens kantoortijden

€ 616,80

1.1.1.6.2

op een externe locatie op zondag of algemene erkende feestdagen na kantoortijden

€ 669,80

1.1.1.7.1

op een eenmalige nog aan te wijzen externe locatie op maandag tot en met vrijdag tijdens kantoortijden

€ 510,70

1.1.1.7.2

op een eenmalige nog aan te wijzen externe locatie op maandag tot en met vrijdag na kantoortijden

€ 563,80

1.1.1.8.1

op een eenmalige nog aan te wijzen externe locatie op zaterdag tijdens kantoortijden

€ 616,80

1.1.1.8.2

op een eenmalige nog aan te wijzen externe locatie op zaterdag na kantoortijden

€ 669,80

1.1.1.9.1

op een eenmalige nog aan te wijzen externe locatie op zondag of algemeen erkende feestdagen tijdens kantoortijden

€ 722,90

1.1.1.9.2

op een eenmalige nog aan te wijzen externe locatie op zondag of algemeen erkende feestdagen na kantoortijden

€ 775,90

1.1.1.10

op maandag in het gemeentehuis om 09.00 uur en 09.30 uur

1.1.1.11

op maandag tot en met donderdag in het gemeentehuis, tussen 09.00 uur en 12.00 uur (beperkte ceremonie)

€ 194,65

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 32,90

1.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij een huwelijk een partnerschapsregistratie of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, per getuige

€ 37,10

1.1.5

Het tarief bedraagt voor:

1.1.5.1

De benoeming tot trouwambtenaar (Babs) voor de voltrekking van één huwelijk, de registratie van één partnerschap of één omzetting van een geregistreerd partnerschap zonder beëdiging door de rechtbank

€ 81,05

1.1.5.2

De benoeming tot trouwambtenaar (Babs) voor de voltrekking van één huwelijk, de registratie van één partnerschap of één omzetting van een geregistreerd partnerschap met beëdiging door de rechtbank

€ 162,20

1.1.6

Het tarief bedraagt bij annulering van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (waarvoor een melding is ingediend):

1.1.6.1

Voor 3 maanden voor de voltrekkingsdatum wordt een teruggaaf van 90% van de onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.11 (ex. 1.1.1.10) benoemde leges verleend

1.1.6.2

binnen 3 maanden voor de voltrekkingsdatum wordt een teruggaaf van 75% van de onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.11 (ex. 1.1.1.10) benoemde leges verleend

1.1.6.3

In afwijking van de subonderdelen 1.1.6.1 en 1.16.2 bedraagt het tarief, indien het gaat om het belastbaar feit 1.1.1.10

€ 42,35

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Tarief 2021

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,55

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,45

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 50,90

1.2.7

Het tarief bedraagt voor een hoesje van het reisdocument (paspoort)

€ 2,65

1.2.8

Het tarief bedraagt voor een hoesje van het reisdocument (identiteitskaart)

€ 2,35

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Tarief 2021

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Voor het verstrekken van een formulier voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid als bedoeld in artikel 98 van het Reglement Rijbewijzen (gezondheidsverklaring) is van toepassing het ten tijde van de aanvraag geldende tarief zoals dat door het CBR is vastgesteld onder goedkeuring van de minister van Infrastructuur en Milieu

1.3.4

Het tarief bedraagt voor een hoesje van een rijbewijs

€ 2,35

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Tarief 2021

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 10,25

1.4.2.2

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€10,25

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 10,25

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 28,30

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

1.4.7.1

Gereserveerd

1.4.7.2

voor het afgeven van een persoonslijst

€ 10,25

 

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Tarief 2021

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.6.1.1

een afschrift of exemplaar van de gemeentebegroting, met de daarbij behorende memorie van toelichting indien aangevraagd voor 1 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarop de begroting en toelichting betrekking heeft

€ 82,70

1.6.1.2

Indien aangevraagd na het tijdstip zoals bepaald in 1.6.1.1

€ 82,70

1.6.1.3

een afschrift of exemplaar van de gemeenterekening of jaarverslag indien aangevraagd voor 1 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarop de rekening of jaarverslag betrekking heeft

€ 82,70

1.6.1.4

Indien aangevraagd na het tijdstip zoals bepaald in 1.6.1.3

€ 137,55

1.6.1.5

een afschrift van het burgerjaarverslag wordt kosteloos verstrekt

€ -

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.6.2.1

tot het verstrekken van:

1.6.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina conform bepaling 1.15.1 en verder

1.6.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina conform bepaling 1.15.1 en verder

1.6.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.6.2.2.1

op de agenda, voorstellen en raadsverslagen

€ 57,80

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.6.3.1

tot het verstrekken van:

1.6.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina conform bepaling 1.15.1 en verder

1.6.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina conform bepaling 1.15.1 en verder

1.6.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.6.3.2.1

op de agenda, voorstellen en raadscommissieverslagen

€ 57,80

1.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.6.4.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 34,60

1.6.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.6.5.1

Een exemplaar van de bouwverordening met toelichting

€ 76,85

1.6.5.2

Een exemplaar van het bestemmingsplan Buitengebied (toelichting, voorschriften en plankaarten)

€ 269,55

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Tarief 2021

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.7.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.7.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde conform bepaling 1.15.1 en verder

1.7.1.1.2

in formaat A3 conform bepaling 1.15.1 en verder

1.7.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.7.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, dan zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.7.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen en gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 12,90

1.7.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 12,90

1.7.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 12,90

1.7.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultuur erfgoed

€ 12,90

1.7.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 12,70

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Tarief 2021

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1

van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.8.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 10,25

1.8.3

van een bewijs van in leven zijn

€ 10,25

1.8.4

van een bewijs van Nederlanderschap

€ 10,25

1.8.5

voor een optie voor de Nederlandse nationaliteit of een aanvraag tot naturalisatie, zoals deze opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, dan wel recentelijk is gewijzigd.

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Tarief 2021

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 28,30

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document van een in het gemeentearchief berustende stuk:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.9.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.9.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.9.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitlenen van archiefbescheiden

€ 14,30

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

Tarief 2021

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.10.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 162,20

1.10.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 86,95

1.10.3

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.10.1 en 1.10.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

Hoofdstuk 11 Kansspelen

Tarief 2021

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen;

1.11.1.1

voor een periode van één kalenderjaar voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.11.1.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.11.2

voor een periode van vier jaar of langer;

1.11.2.1

voor één kansspelautomaat

€ 226,50

1.11.2.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.11.3

De subonderdelen 1.11.1 tot en met 1.11.2.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden

1.11.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 94,75

Hoofdstuk 12 Kinderopvang

Tarief 2021

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.12.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang, waarvoor een onderzoek door de GGD benodigd is

€ 1.590,55

1.12.1.2

het in exploitatie nemen van een gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang, waarvoor een onderzoek door de GGD benodigd is

€ 1.590,55

1.12.1.3

het bieden van een voorziening voor gastouderopvang (door gastouders) als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang, waarvoor een onderzoek door de GGD benodigd is

€ 635,50

1.12.1.4

het bieden van een voorziening voor gastouderopvang indien een reeds geregistreerde voorziening voor gastouderopvang op een ander adres op gaat vangen en sprake is van een verkort inspectiebezoek

€ 539,90

1.12.2.1

Indien de in 1.12.1.1 tot en met 1.12.1.4 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

75%

1.12.2.2

Indien de in 1.12.1.1 tot en met 1.12.1.4 bedoelde aanvraag op grond van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten verdere behandeling wordt gesteld bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

75%

Hoofdstuk 13 Kabels en Leidingen / Ondergrondse infrastructuren

Tarief 2021

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag c.q. melding in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

1.13.1.1

indien het betreft tracés vanaf        0 m1 tot 25 m¹  

€ 120,00

1.13.1.2

indien het betreft tracés vanaf       25 m1 tot 100 m¹  

€ 450,00

1.13.1.3

indien het betreft tracés vanaf      100 m1 tot 250 m¹

€ 503,55

1.13.1.4

indien het betreft tracés vanaf      250 m1 tot 500 m¹

€ 549,55

1.13.1.5

indien het betreft tracés vanaf      500 m1 tot en met 1500 m¹

€ 628,80

1.13.1.6

Mocht de lengte van het tracé meer dan 1500 meter bedragen dan bedraagt het bedrag, de aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

1.13.2

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.13.1 genoemde bedrag per overleg per uur verhoogd met

€ 74,35

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

Tarief 2021

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.14.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 77,50

1.14.2

gereserveerd

1.14.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 81,25

1.14.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 77,50

1.14.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van elke andere vergunning of ontheffing, verleend op grond van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement of een daarop steunende regeling.

€ 38,35

Hoofdstuk 15 Diversen

Tarief 2021

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.15.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 10,25

1.15.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen;

 

vanaf 6 kopieën (A-4 zwart wit) of meer, per pagina

€ 0,60

1.15.1.2.1

per pagina op papier van een ander formaat;

 

A-3, formaat, per kopie

€ 0,80

 

A-2, formaat per kopie

€ 1,75

 

A-4 kleurenkopie

€ 1,05

 

A-3 kleurenkopie

€ 1,80

1.15.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.15.2.1 en 1.15.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk;

 

per formaat A4 of A5

€ 2,00

per formaat A3

€ 2,75

per formaat A2

€ 3,35

per formaat A1

€ 4,40

per formaat A0

€ 6,00

per formaat A00

€ 10,20

1.15.1.4

Digitaal dossier door middel van scannen indien het dossier of onderdelen daarvan alleen analoog aanwezig is, per scan

€ 3,60

1.15.1.5

Eén digitaal dossier, per e-mail of andere digitale wijze

€ 14,45

1.15.2

Plattegrond van de gemeente

€ 3,75

1.15.3

Voor het op aanvraag toezenden van de gemeentegids, waarbij de aanvrager de gids heeft aangevraagd, per toegestuurde gemeentegids

€ 3,95

1.15.4

Het tarief bedraagt ter zake het op aanvraag verstrekken van de basiskaart van de gemeente Hilvarenbeek;

1.15.4.1

digitaal per opdracht

€ 65,25

1.15.4.2

vermeerderd per éénheid

€ 48,85

1.15.4.3

analoog op papier A4

€ 6,30

1.15.4.4

analoog op papier A3

€ 12,90

1.15.4.5

analoog op papier A2

€ 19,60

1.15.4.6

analoog op papier A1

€ 26,05

1.15.4.7

analoog op papier A0

€ 32,70

1.15.4.8

vermeerderd per éénheid

€ 9,55

 

als éénheid wordt uitgegaan van de wortel van het aantal geleverde hectares grondgebied. Het bedrag wordt afgerond op hele euro's.

1.15.5

Ter tarief bedraagt ter zake het op aanvraag verstrekken van een matenplan;

1.15.5.1

digitaal per opdracht

€ 65,25

1.15.5.2

vermeerderd per éénheid

€ 48,85

1.15.5.3

analoog op papier per opdracht

€ 48,85

1.15.5.4

vermeerderd per éénheid

€ 48,85

 

als éénheid wordt uitgegaan van de wortel van het aantal geleverde kavels. Het bedrag wordt afgerond op hele euro's.

1.15.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning o.g.v. artikel 2:10 APV voor plaatsing van een wegafzetting bedraagt

€ 64,05

1.15.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een verklaring opgemaakt in het persoonlijk belang van de aanvrager, voor zover in deze tabel voor het in behandeling nemen van een aanvraag daartoe dan wel voor de aangifte daarvan geen ander tarief is vastgesteld

€ 38,35

1.15.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing van de verboden als bedoeld in Afdeling 2 Afvalstoffen van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 17,15

1.15.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijgen van een beschikking voor zover daarvoor niet elders in Titel 1 een tarief is vermeld

€ 64,05

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, exclusief omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief de omzetbelasting;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

De kosten worden berekend aan de hand van de ‘ROEB-lijst’ (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht), zoals opgenomen in de bijlage bij deze tarieventabel.

Voor zover deze ‘ROEB-lijst’ niet voorziet in een passende hoofcategorie (vetgedrukt in de lijst) wordt onder bouwkosten verstaan: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012;Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk. In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens getoetst worden aan hun wettelijke kaders.

Wanneer deze raming ontbreekt gaat om de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief de omzetbelasting.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag/principeverzoek

Tarief 2021

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1.1

om beoordeling van een conceptaanvraag/schetsplan om een omgevingsvergunning

€ 379,85

2.2.1.2

Indien zich tijdens de beoordeling van de conceptaanvraag/schetsplan wijzigingen voordoen en daarvoor een nieuwe (extra) welstandstoets noodzakelijk is zal voor iedere (extra) welstandstoets het tarief in rekening worden gebracht zoals opgenomen in onderdeel 2.3.1.5.

2.2.2

voor een principeverzoek - niet zijnde een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht – Awb - dat in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Hieronder wordt begrepen de activiteit strijdig planologisch gebruik (buitenplans)

€ 1.000,00

2.2.3

op expliciet verzoek van de aanvrager tot het expliciet in behandeling nemen van een ‘melding voornemen vergunningsvrij bouwen’, voor de beoordeling of voor een bouwplan of gebruiksvorm een Wabovergunningsplicht geldt

€ 192,90

2.2.4

om vooroverleg op expliciet verzoek van een derde in verband met het vaststellen of het initiatief onder milieucategorie 1 of 2 valt

€ 192,90

2.2.5

Indien binnen één jaar na de uitkomst van het principeverzoek (artikel 2.2.2) een omgevingsvergunning voor de activiteit strijdig planologisch gebruik (buitenplans) wordt ingediend en geen sprake is van gewijzigde gemeentelijke- en of provinciale wetgeving wordt het volgende bedrag in mindering gebracht op de genoemde procedure

€ 387,55

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Tarief 2021

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief met inbegrip van de (eerste) welstandstoets:

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 40.000,- bedragen:

5,90%

2.3.1.1.2

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 480,00

Indien de bouwkosten € 40.000,-tot € 200.000,- bedragen:

€ 2.360,00

vermeerderd met:

4,5%

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 40.000,- te boven gaan.

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten € 200.000,-tot € 500.000,- bedragen:

€ 9.540,00

vermeerderd met:

3,00%

2.3.1.1.4

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 200.000,- te boven gaan.

Indien de bouwkosten € 500.000,-of meer bedragen:,

€ 18.540,00

vermeerderd met:

1,80%

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 500.000,- te boven gaan, met een maximum, van totaal (leges)bedrag van € 200.000,-

2.3.1.2

Indien de aanvraag leidt tot ‘geen omgevingsvergunning benodigd c.q. vergunningsvrij’, bedraagt het tarief

€ 294,45

 

Advies agrarische commissie

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift dan wel voor de beoordeling voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 766,85

 

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met:

10%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximumbedrag van

€ 1025,50

 

Extra Welstandstoets

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zicht tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 232,40

Aanvraag omgevingsvergunning als gevolg van eerdere ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

2.3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning 50% van de leges als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7. indien de aanvraag betrekking heeft op een eerder ingediende aanvraag waarbij deze eerder ingediende aanvraag recentelijk (< 3 maanden) is ingetrokken en waarbij sprake is van een geringe wijziging ten opzichte van de ingetrokken aanvraag

50%

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 270,40

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 674,85

2.3.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast in de situatie zoals opgenomen in artikel 4.1 tot en met 4.8 of 4.10 Bijlage II Bor, zonder dat een college advies benodigd is:

€ 674,85

2.3.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast in de situatie zoals opgenomen in artikel 4.1 tot en met 4.8 of 4.10 Bijlage II Bor, waarvoor een college advies benodigd is:

€ 843,60

2.3.3.2.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast in de situatie zoals opgenomen in artikel 4.9 of 4.11 Bijlage II Bor:

€ 1.977,75

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), tenzij voor het kostenverhaal in samenspraak met de aanvrager in een andere regeling is voorzien:

€ 15.159,65

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.146,05

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.146,05

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.146,05

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 1.146,05

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 674,85

2.3.4.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast in de situatie zoals opgenomen in artikel 4.1 tot en met 4.8 of 4.10 Bijlage Bor, zonder dat een college advies benodigd is:

€ 674,85

2.3.4.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast in de situatie zoals opgenomen in artikel 4.1 tot en met 4.8 of 4.10 Bijlage Bor, waarvoor dat een college advies benodigd is:

€ 843,60

2.3.4.2.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, , onder 2º, van de Wabo wordt toegepast in de situatie zoals opgenomen in artikel 4.9 of 4.11 Bijlage II Bor

€ 1.977,75

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), tenzij voor het kostenverhaal in samenspraak met de aanvrager in een andere regeling is voorzien:

€ 15.159,65

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.146,05

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.146,05

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.146,05

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 1.146,05

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.5.1.1

tot en met 500 m²

€ 511,55

2.3.5.1.2

van 501 tot 1000 m²

€ 999,85

2.3.5.1.3

van 1000 tot en met 5000 m²

€ 1.247,50

2.3.5.1.4

groter dan 5000 m²

€ 1.688,15

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot de erfgoedverordening gemeente Hilvarenbeek aangewezen monument, waarvoor op grond van die erfgoedverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 247,95

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht;

€ 100,60

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk zoals benoemd in de erfgoedverordening gemeente Hilvarenbeek aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van de erfgoedverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,60

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 247,95

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening of de provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 139,45

2.3.9

Uitweg/inrit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hilvarenbeek of de provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 139,45

2.3.10

Kappen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond artikel 4:11a van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hilvarenbeek of de provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 139,45

2.3.10.1

Per boom € 95,20 met een maximum van € 190,40

2.3.10.2

Per ander houtopstand

€ 278,90

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 139,45

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 139,45

2.3.11A

Persoonsgebonden omgevingsvergunning

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een persoonsgebonden beschikking op basis van artikel, 4 onderdeel 10 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bedraagt:

€ 775,10

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 148,10

2.3.13

Flora- en Faunawet (bescherming van soorten)

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 148,10

2.3.14

Andere activiteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,60

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 445,65

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 445,65

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag die betrekking heeft op een beschikking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag die betrekking heeft op een beschikking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 151,10

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 151,10

2.3.17

Advies

2.3.17.1.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk (3) en hoofdstuk 2 bedraagt het tarief, indien een externe toetsing dient plaats te vinden op het deelaspect ten behoeve van de ingediende aanvraag omgevingsvergunning, tenzij voor het kostenverhaal in samenspraak met de aanvrager in een andere regeling is voorzien:

Voor een gezondheidstoets die door de GGD wordt uitgevoerd in het kader van de volksgezondheid

€ 2.127,50

voor het deelaspect bodem

€ 659,25

voor het deelaspect geluid

€ 659,25

voor het deelaspect geur

€ 659,25

voor het deelaspect fijnstof

€ 659,25

voor het deelaspect Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV)

€ 1.684,75

voor het deelaspect Flora en Fauna

€ 659,25

voor het deelaspect cultuurhistorie

€ 659,25

voor het deelaspect archeologie

€ 659,25

voor het deelaspect ecologie landschaps-, abiotische- en natuurwaarden

€ 659,25

voor het deelaspect water

€ 659,25

voor het deelaspect verkeer

€ 659,25

voor het deelaspect bedrijven- en milieuzonering

€ 659,25

voor het deelaspect luchtkwaliteit

€ 659,25

voor het deelaspect externe veiligheid

€ 659,25

voor het deelaspect landschap

€ 659,25

voor het deelaspect distributie planologisch onderzoek

€ 659,25

voor het deelaspect ladder duurzame verstedelijking

€ 659,25

voor het deelaspect vorm vrije MER dan wel beoordeling MER

€ 659,25

2.3.17.1.2

Mocht sprake zijn van een (2e, 3e etc.) beoordeling van een hiervoor aangehaald deelaspect in onderdeel 2.3.17.1.1 dan wordt telkens (voor iedere beoordeling) 50% van het hierboven genoemd tarief in rekening gebracht

2.3.17.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen dan wel indien het gaat om de MER plicht of over een ander deelaspect dan hiervoor aangehaald, over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouder is opgesteld.

2.3.17.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 465,05

2.3.18.1.2

indien Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voor:

2.3.18.1.2.1

Een aanvraag gebiedsbescherming

€ 4.802,00

2.3.18.1.2.1a

Een aanvraag wijzigen gebiedsbescherming

€ 3.954,00

2.3.18.1.2.1b

Intrekken aanvraag gebiedsbescherming

€ 2.626,00

2.3.18.1.2.2

Een aanvraag soortenbescherming door burgers

€ 2.116,00

2.3.18.1.2.3

Een aanvraag soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht

€ 6.534,00

2.3.18.1.2.4

Een aanvraag soortenbescherming overige

€ 4.780,00

2.3.18.1.3

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Het verstrekken van inlichtingen op het gebied van milieu

2.3.19

Het tarief bedraagt op verzoek van de aanvrager voor:

2.3.19.1

Het verstrekken van informatie uit de archieven (met inbegrip van het onderzoek), per verstrekking

€ 92,95

2.3.19.2

Het verstrekken van informatie uit het Milieu informatie systeem of het bodeminformatie systeem, per verstrekking

€ 61,95

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Tarief 2021

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

 

indien de aanvraag (reguliere procedure of uitgebreide procedure) wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

 

indien de aanvraag (uitgebreide procedure) wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 12 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.2

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van het buiten verdere behandeling stellen van de aanvraag omgevingsvergunning

2.5.6.1

Indien de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten verdere behandeling wordt gesteld

50%

 

van de op grond voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Tarief 2021

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.1 van toepassing is:

€ 193,70

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Tarief 2021

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project.

€ 275,90

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Tarief 2021

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij voor het kostenverhaal in samenspraak met de aanvrager in een andere regeling is voorzien

€ 15.159,65

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij voor het kostenverhaal in samenspraak met de aanvrager in een andere regeling is voorzien:

€ 8.421,95

2.8.3

Onverminderd het voorgaande zijn de in het hoofdstuk 2.3.17 (advies) en daarin opgenomen onderdelen (2.3.17.1.1 tot en met 2.3.17.3) onverminderd van toepassing, waardoor het mogelijk is om de (extra) advieskosten in rekening te brengen bij de aanvrager, tenzij voor het kostenverhaal in samenspraak met de aanvrager in een andere regeling is voorzien

Hoofdstuk 9 Hogere grenswaarde geluidsbelasting

Tarief 2021

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder

€ 830,25

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Tarief 2021

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 96,20

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Tarief 2021

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 680,00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 164,65

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 79,00

3.1.4

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 105,00

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 79,00

3.1.6

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening tot het openhouden van cafés en andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen na de algemene sluitingstijd, voor een uur of gedeelte daarvan

€ 79,00

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening exclusief terras

€ 216,35

3.1.8

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening inclusief terras

€ 316,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Tarief 2021

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een regulier evenement (A-evenement)

€ 125,00

3.2.1.2

een evenement met een verhoogd risico (B-evenement)

€ 700,00

3.2.1.3

een risico evenement (C-evenement)

€ 19.000,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 96,40

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Tarief 2021

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, van de Algemene plaatselijke verordening,

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 314,55

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 314,55

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 314,55

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 314,55

Hoofdstuk 4 Overige APV (algemene plaatselijke verordening) activiteiten

Tarief 2021

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 2:39 APV voor het exploiteren van een speelautomatenhal:

€ 351,60

3.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning op grond van artikel 2:9 APV om fotografische opnamen te maken op de openbare weg

3.4.2.1

voor één dag

€ 64,05

3.4.2.2

voor één week

€ 192,20

3.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning op grond van artikel 5:18 APV voor een standplaats van 4 strekkende meter of een gedeelte daarvan

3.4.3.1

voor een periode van één dag

€ 49,30

3.4.3.2

voor een periode van één jaar

€ 216,35

3.4.4

Het verlenen van een ontheffing voor het recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen zoals bedoeld in artikel 4:18 lid 3 APV

€ 49,30

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

Tarief 2021

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.5.1

voor een ontheffing of het wijzigen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 68,50

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Tarief 2021

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 49,30

De tarieventabel 2021 behoort bij raadsbesluit van 10 december 2020.

de griffier, de voorzitter,

de heer M. Janus de heer E.M.L. Weys

TABEL BEREKENING BOUWKOSTEN (ROEB-lijst 2021)

gemeente Hilvarenbeek

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

(euro)

eenheid

1. WONINGEN

1.1 Rijtjeswoningen

225,00

per m3

1.2 Halfvrijstaande woningen

272,00

per m3

1.3 Vrijstaande woningen / appartementen

304,00

per m3

1.4 Bungalows

324,00

per m3

1.5 Woonwagens (nieuw en verplaatst)

204,00

per m3

1.6 (Tijdelijke) woonunit

204,00

per m3

1.7 Recreatiewoning

204,00

Per m3

2. WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1 Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

309,00

Per m3

2.2 Uitbreiding bergruimte / garage

136,00

Per m3

2.3 Kelder

283,00

Per m3

2.4 Serre

612,00

Per m3

2.5 Verandering woonruimte (inpandig)

142,00

Per m3

2.6 Dakkapel

1.171,00

Per m1

2.7 Gevelwijziging

633,00

Per m2

2.8 Nieuw dak

126,00

Per m2

3. BIJGEBOUWEN

3.1 Berging/garage met plat dak

142,00

Per m3

3.2 Berging/garage met kapconstructie

131,00

Per m3

3.3 Carport / Overkapping

168,00

Per m2

3.4 Tuinhuisje (prefab)

157,00

Per m2

3.5 Zwembad

209,00

Per m3

4. TUIN en STRAATMEUBILAIR

4.1 Houten schutting/pergola

74,00

Per m1

4.2 Gemetselde tuinmuur

131,00

Per m1

4.3 Schotelantenne

1.056,00

Per st.

4.4 Hout + metselwerk tuinmuur

100,00

Per m1

4.5 Gaashekwerk

53,00

Per m1

5. BEDRIJFSHALLEN

- Gemetselde wandconstructie:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.1 Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

105,00

Per m3

5.2 Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

63,00

Per m3

5.3 Tussenvloer in de hal extra

142,00

Per m2

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

215,00

Per m3

- Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.5 Hal hoogte tot en met 6m

63,00

Per m3

5.6 Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

53,00

Per m3

5.7 Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

48,00

Per m3

5.8 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

48,00

Per m3

5.9 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

42,00

Per m3

5.10 Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

42,00

Per m3

5.11 Tussenvloer in de hal extra

89,00

Per m2

5.12 Kantoorvloer in de hal extra

136,00

Per m2

5.13 Open loods

136,00

Per m2

5.14 Semi-permanente unit

215,00

Per m3

5.15 Romneyloods

30,00

Per m3

6. OVERIGE GEBOUWEN

6.1 Kantoor

304,00

Per m3

6.2 Showroom

178,00

Per m3

6.3 Winkel

304,00

Per m3

6.4 Bouwmarkt

136,00

Per m3

6.5 Horeca

277,00

Per m3

6.6 Sporthal

272,00

Per m3

6.7 Kleedgebouwen

251,00

Per m3

6.8 Scholen / kinderdagverblijven

241,00

Per m3

6.9 Noodscholen

199,00

Per m3

6.10 Zorgfunctie (kleinschalig)

361,00

Per m3

6.11 Interne wijzigingen overige gebouwen

105,00

Per m3

6.12 Gevelwijzigingen overige gebouwen

638,00

Per m2

6.13 Zonnepanelen en/of windmolens

0,625

Per Wattpiek

7. TUINBOUWKAS

7.1 Verwarmde kas

48,00

Per m2

7.2 Onverwarmde kas

32,00

Per m2

8. VARKENSSTAL

8.1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

418,00

Per m2

8.2 Stal voor vleesvarkens (traditioneel metselwerk)

387,00

Per m2

8.3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

272,00

Per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

Per m2

9. KOEIENSTAL

9.1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

377,00

Per m2

9.2 Grupstal (traditioneel metselwerk)

304,00

Per m2

9.3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

324,00

Per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

Per m2

9.4 Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank

643,00

Per m2

10. KIPPENSTAL

10.1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

314,00

Per m2

10.2 Legkippen (traditioneel metselwerk)

335,00

Per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

Per m2

10.3 Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

100,00

Per m2

11. PAARDENSTAL

11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk)

633,00

Per m2

11.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

309,00

Per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

Per m2

12. OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

225,00

Per m2

12.2 Opslagloods (houten gevels)

121,00

Per m2

12.3 Opslagloods (beton gevels)

121,00

Per m2

12.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

100,00

Per m2

12.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels)

58,00

Per m2

12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

345,00

Per m2

12.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

622,00

Per m2

12.8 Nertsen

152,00

Per m1

13. MEST SILO / KELDER

13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

41,00

Per m3

13.2 Mest kelder (losse kelder)

142,00

Per m2

13.3 Sleufsilo

257,00

Per m1

14. (PARKEER)KELDER

14.1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds

183,00

Per m3

14.2 Geheel ondergronds

246,00

Per m3

14.3 Geheel bovengronds

115,00

Per m3

14.4 (Parkeer)kelder onder gebouw

121,00

Per m3

Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van 10 december 2020.

De griffier, de voorzitter,

de heer M. Janus de heer E.M.L. Weys

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hilvarenbeek op 10 december 2020.

de griffier, de voorzitter,

de heer M. Janus de heer E.M.L. Weys