Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2021)

Geldend van 24-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2021)

De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020 ,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, 2e lid, en 7 van de Paspoortwet,

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

(Legesverordening 2021)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ’leges‘ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de ienst van het Kadaster en Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent het inkomen en vermogen;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht , voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

 • f.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoem¬de eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke/ digitale kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke/digitale kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a. van zuiver redactionele aard zijn;

 • b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • o

   1. onderdeel 3 (akten burgerlijke stand);

  • o

   2. hoofdstuk 9 (reisdocumenten);

  • o

   3. hoofdstuk 10 (rijbewijzen);

  • o

   4. hoofdstuk 4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • o

   5. hoofdstuk 18 (verklaring omtrent het gedrag);

  • o

   6. hoofdstuk 11 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De ‘ legesverordening Wormerland 2020’ van 17 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, vierde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekend¬making.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2021".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 15 december 2020

de griffier a.i.,

S. Heerdink

de voorzitter,

A.J. Michel-de Jong

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij legesverordening 2021

Inhoudsopgave

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

Hoofdstuk 7 VERVALLEN

Hoofdstuk 8 Kadaster

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

Hoofdstuk 12 Gereserveerd

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 14 Huisvestingswet

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16 Naturalisatie

Hoofdstuk 17 Gereserveerd

Hoofdstuk 18 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg en intaketafel

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8 Overschrijving vergunning op naam

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 10 Buiten behandeling omgevingsvergunning/ vooroverleg

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Artikel

Omschrijving

Tarief

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1.1

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina.

€ 5,85

1.1.1.2

Afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.1.1.2.1

Per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,50

1.1.1.2.2

Per pagina op papier van A3-formaat

€ 1,10

1.1.1.2.3

Per pagina op papier van een ander formaat

€ 3,75

1.1.1.3

Kaarten, tekeningen, lichtdrukken, al dan niet behorende bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 15,00

1.1.1.4

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

€ 15,25

1.1.1.5

Stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 15,25

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting:

 

1.2.1.1.1

afgehaald op het gemeentekantoor

€ 65,55

1.2.1.1.2

per post verzonden

€ 72,60

1.2.1.2

een afschrift van de gemeenterekening:

 

1.2.1.2.1

afgehaald op het gemeentekantoor

€ 63,50

1.2.1.2.2

per post verzonden

€ 69,65

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.2.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.2.2.1.1

op een complete set raadsstukken, inclusief agenda’s, verslagen (notulen) en raadsvoorstellen per jaar:

 

1.2.2.1.1.1

per post verzonden

€ 161,95

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

1.3.1

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.3.1.1

in het gemeentehuis op andere tijd of op andere wijze dan ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879 (Stb. 72) voor kosteloze huwelijksvoltrekking is bepaald

 

1.3.1.2

op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur

€ 377,20

1.3.1.3.1

het tarief voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op werkdagen op een locatie anders dan het gemeentehuis tussen 17.00 uur en 24.00 uur

€ 426,20

1.3.1.3.2

het tarief voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op werkdagen in het gemeentehuis tussen 17.00 uur en 24.00 uur

€ 492,60

1.3.1.4.1

het tarief voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op zaterdag op een locatie anders dan het gemeentehuis tussen 9.00 uur en 24.00

€ 450,70

1.3.1.4.2

het tarief voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op zaterdag in het gemeentehuis tussen 9.00 uur en 24.00

€ 526,40

1.3.1.5.1

het tarief voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op zondag op een locatie anders dan het gemeentehuis en erkende christelijken feestdagen tussen 9.00 uur en 24.00

€ 474,15

1.3.1.5.2

het tarief voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op zondag in het gemeentehuis en erkende christelijke feestdagen tussen 9.00 uur en 24.00

€ 550,90

1.3.1.6

het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijke Wetboek

€ 474,15

1.3.1.7

voor het, van gemeentewege, leveren van een getuige, per getuige.

€ 35,25

1.3.1.8

het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte

€ 377,20

1.3.1.8.2

het tarief voor een budget huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op dinsdag t/m donderdag in het gemeenthuis om 10:00 uur

€ 134,10

1.3.1.9

administratiekosten bij annulering of wijziging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 61,95

1.3.1.9.1

het tarief voor het aanstellen van een BABS, die niet zijn benoemd door de gemeente Wormerland bedraagt

€ 58,80

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.3.2.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 21,55

1.3.2.1.1

een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 21,55

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het kalligraferen van:

 

1.3.3.1

een trouwboekje of een partnersschapsboekje

€ 10,85

1.3.3.2

een kind bijschrijven in een trouwboekje of een partnerschapsboekje

€ 3,85

 
 
 

1.3.4

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor een abonnement met een geldigheidsduur van een jaar tot het verstrekken van inlichtingen uit de BRP ten behoeve van een uitdraai of selectie per uitdraai of selectie

€ 177,95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.5.5

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 36,20

1.3.6

De in artikel 1, eerste lid, van het Legesbesluit akten burgerlijke stand genoemde tarieven bedragen:

 

1.3.6.1

voor de in artikel 2, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand, onder a, b en d genoemde stukken tarief

kostprijs ministerie

1.3.6.2

voor de onder c genoemde stukken (Verklaringen huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek)

kostprijs ministerie

1.3.6.3

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier van een van de in artikel 2, eerste lid, onder a,b,,d en e van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken betreft als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012

kostprijs ministerie

1.3.6.4

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier van een van de in artikel 2, eerste lid, onder c van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken betreft als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012

kostprijs ministerie

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 10,05

1.4.2.1.2

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 10,05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 36,20

1.4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (gegevenslevering op alternatief medium):

kostprijs ministerie

1.4.5

Het tarief bedraagt tot het verstrekken van gegevens aan buitengemeentelijke afnemers en bijzondere derden, per verstrekking

€ 2,80

1.4.5.1

het tarief bedraagt tot het verstrekken van gegevens aan de gerechtsdeurwaarder (schriftelijk, inclusief no-hit verklaring) per verstrekking

€ 2,80

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

1.5.1

vervallen

 

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken,

 

1.6.1.1

voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,60

1.6.1.2

indien de verzoeker de informatie binnen 24 uur wenst te hebben en aan deze wens tegemoet gekomen kan worden, wordt het legesbedrag van artikel 6.1.1 verhoogd met

€ 18,85

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.6.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,

 

1.6.2.1.1

Per pagina op papier van A4 formaat

€ 0,50

1.6.2.1.2

Per pagina op papier van A3 formaat

€ 1,10

1.6.2.1.3

Per pagina op papier van een nader formaat

€ 3,75

1.6.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 3,70

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

1.7.1

vervallen

 

Hoofdstuk 8 Kadaster

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente is verkregen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,65

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.2.1

tot het verstrekken van 1 fotokopie

€ 0,50

1.8.2.2

tot het verstrekken van 1 lichtdruk

€ 15,10

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een kadastraal of hypothecair uittreksel of een uittreksel uit de kadastrale kaart

€ 10,00

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten

1.9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verstrekken van een Nationaal Paspoort, zakenpaspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.9.1.2

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort), voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.9.1.3

tot het verstrekken van een Nationaal Paspoort, zakenpaspoort,2e paspoort of faciliteitenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.9.1.4

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 56,55

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet (NIK):

€ 0,00

1.9.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

€ 32,90

1.9.2.2

in andere gevallen, voor personen die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar of ouder zijn dan bedoeld in onderdeel 9.2.1.

€ 64,00

1.9.2.3

Voor een persoon jonger of ouder dan 18 jaar, een vervangende Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Paspoortwet.

€ 32,90

1.9.3

de tarieven als genoemd in de onderdelen 9.1.1 tot en met1.9.2.3 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag conform tarief Ministerie

Tarief Ministerie

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen

1.10.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,00

1.10.2

Het tarief als genoemd in 10.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag dat het RDW in rekening hiervoor brengt.

Tarief RDW

1.10.3

Het tarief voor het verstrekken van een gezondheidsverklaring ten behoeve van het aanvragen van een verklaring van geschiktheid

Tarief CBR

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning).

€ 25,95

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Kansspelen (prijsvraagvergunning).

€ 25,95

1.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een bedoeld in artikel 30 b van de Wet op de Kansspelen:

€ 25,95

1.11.4

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 64,65

1.11.5

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, met dien verstande dat voor de eerste speelautomaat 61,35 is verschuldigd en voor iedere speelautomaat vervolgens

€ 38,95

Hoofdstuk 12 Gereserveerd

1.12.1

vervallen

 

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of de Winkeltijdenverordening, dan wel wijziging of intrekking

€ 87,85

1.13.2

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 31,95

Hoofdstuk 14 Huisvestingswet

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1.1

voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet (stb. 1992, 548)

€ 22,45

1.14.1.2

voor het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

€ 90,75

1.14.1.3

voor het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 90,75

1.14.1.4

voor het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van een zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€ 90,75

1.14.1.5

Voorhet in behandeling nemen van een aanvraag voor urgentieverklaring huisvesting

€ 60,00

1.14.1.6

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tijdelijke verhuur woonruimte ex artikel 15 Leegstandwet

€ 15,25

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459)

€ 37,90

1.15.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 37,90

1.15.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer (stb. 1987, 175)

€ 9,95

1.15.1.4

tot het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in artikel 15.1.1 wordt 50 % van de legeskosten zoals bedoeld in artikel 15.1.1 in rekening gebracht.

 

1.15.2

Veerpont

 

1.15.2.1

Het tarief voor het verkrijgen van een pontjaarkaart bedraagt

€ 17,50

1.15.2.2

Het tarief voor het veer per voetvanger bedraagt

€ 1,00

1.15.2.3

Het tarief voor het veer per fietser bedraagt

€ 1,50

1.15.2.4

Het tarief voor het veer per bromfiets bedraagt

€ 1,50

1.15.2.5

Het tarief voor het veer per een motor bedraagt

€ 1,50

1.15.3

Gehandicaptenparkeerkaart

 

1.15.3.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen en/of omzetten van een gehandicaptenparkeerkaart met een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar

€ 155,55

1.15.3.2

(vervolg aanvraag gehandicaptenparkeerkaart): Alleen houders van een bestuurderskaart komen in aanmerking. Heeft u enkel een passagierskaart neem dan vooraf contact op met het WMO loket.

 

1.15.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om verlening van een gehandicapten-parkeerkaart met een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar.

€ 15,30

1.15.3.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart wegens verlies of diefstal

€ 15,30

1.15.3.5

Wijzigen kenteken is kosteloos

gratis

1.15.4

aanleggen van het parkeervak

€ 340,90

1.15.4.1

wijziging parkeerplaats i.v.m. verhuizing

€ 255,75

1.15.4.2

veranderen/vervangen van het onderbord

€ 63,90

Hoofdstuk 16 Naturalisatie

 
 
 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie van één persoon vol tarief IND

Tarief IND

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie van een echtpaar vol tarief IND

Tarief IND

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie van één persoon laag tarief IND

Tarief IND

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie van een echtpaar laag tarief IND

Tarief IND

1.16.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie van een meenaturaliserende minderjarige

Tarief IND

1.16.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot optie van één persoon

Tarief IND

1.16.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot optie van een echtpaar

Tarief IND

1.16.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot optie van een medeopterende minderjarige

Tarief IND

1.16.9

De tarieven van hoofdstuk 16 worden door de Inlichtingen en Naturalisatie Dienst (IND) vastgesteld. Dit geldt voor mee naturaliserende minderjarigen, voor de optie enkelvoudig en de optie gemeenschappelijk. Tariefswijzigingen van het IND worden automatisch en volledig door de gemeente overgenomen en doorberekend.

Tarief IND

Hoofdstuk 17 Gereserveerd

1.17.1

vervallen

 

Hoofdstuk 18 Diversen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag:

kostprijs ministerie

1.18.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 10,05

1.18.1.3

tot het verkrijgen van een meertalige attestatie de vita

kostprijs ministerie

1.18.1.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 10,05

1.18.1.5

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 10,05

1.18.2

Kosten voor het registreren van een vaartuig

€ 6,10

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.3.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 60,40

1.18.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een visserijconsent als bedoeld in artikel 6 van de Visserijwet 1963 (Stb. 312)

€ 87,80

1.18.4.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een visvergunning

€ 15,30

1.18.5

Het tarief bedraagt voor een oningevuld bewijs als bedoeld in art.16 van het Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden

€ 9,05

1.18.7

Standplaatsvergoedingen: Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het innemen van een standplaats c.q. het hebben van een uitstalling als bedoeld in artikel 5.18. van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

€ 25,95

1.18.7.5

Het tarief bedraagt voor een standplaatsvergunning:

 

1.18.7.5.1

indien het een standplaats op gemeentegrond betreft een vast bedrag per dag van

€ 8,50

1.18.7.5.2

vermeerderd met:

 

1.18.7.5.3

per dag

€ 8,50

1.18.7.5.4

per week

€ 12,75

1.18.7.5.5

per maand

€ 52,10

1.18.7.5.6

per kwartaal

€ 72,75

1.18.7.5.7

per jaar

€ 132,15

1.18.7.6

De leges voor standplaatsen worden niet geheven voor vergunningen die op basis van het gestelde in de marktverordening worden verleend aan de kooplieden die op de weekmarkt standplaats innemen.

 

1.18.8

Vervallen

 

1.18.9.1

Het tarief voor het plaatsen van ten een sandwichbord voor een periode van 14 dagen per bord.

€ 5,55

1.18.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling neem van een aanvraag tot ontheffing plaatsen sandwichborden

€ 25,95

1.18.10.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet

€ 99,85

1.18.10.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, wordt het tarief genoemd in artikel 18.10.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,25

1.18.10.2

het in 18.10.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.18.10.2.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, worden de in artikel 18.10.1 leges verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

€ 241,85

1.18.10.3

indien een begroting als bedoeld in 18.10.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

€ 98,85

1.18.10.4

het tarief bedoeld in onderdeel 18.10.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

1.18.11

Dienstverlening bestemmingsplannen, bodemgesteldheid: Voor het beantwoorden van vragen over bestemmingsplannen, bodemgesteldheid e.d. ten behoeve van activiteiten voor zover deze niet rechtstreeks verband houden met een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt een standaard tarief per adres in rekening gebracht

€ 75,60

1.18.12

Gebruiksvergunning: Het tarief voor het in ontvangst nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.5 lid 2 van de brandbeveiligingsverordening bedraagt

€ 76,25

1.18.13

Het tarief voor het overschrijven van een vergunning als bedoeld in artikel 18.13 bedraagt

€ 152,35

1.18.14

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor overige, niet elders in de verordening of de tarieventabel met name genoemde vergunningen c.q. ontheffingen als bedoeld in de APV

€ 25,95

TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/OMGEVINGSVERGUNNING

Artikel

Omschrijving

Tarief

Variabel tarief

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Aanlegkosten, de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft Voor de berekening van de leges wordt uitgegaan van de aanlegkosten exclusief omzetbelasting..

 
 

2.1.2

Bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen

 
 

2.1.3

Sloopkosten: de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, , of voor zover deze ontbreekt een raming van de sloopkosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke sloop van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

2.1.4

Vooroverlegplan: Onder een vooroverlegplan wordt in deze titel verstaan: een tekening waarop de ruimtelijke contouren, situering en afmetingen van het op te richten bouwwerk zijn aangegeven en op basis waarvan een advies kan worden verkregen met betrekking tot de vraag of het op te richten bouwwerk niet in strijd is met de redelijke eisen van welstand. Bij strijdigheid van het bouwplan met het bestemmingsplan wordt tevens onderzocht of medewerking aan het bouwplan in rede ligt. Het vooroverlegplan blijft bestaan voor eenvoudigere initiatieven. De complexe initiatieven worden bij indiening gesignaleerd en komen op de intaketafel.

 
 

2.1.4.1

Intaketafel: Het doel van de Omgevingswet is de dienstverlening transparanter, eenvoudiger en sneller te maken. Onderdeel daarvan is het instrument van de intaketafel. Deze zorgt ervoor dat een initiatiefnemer vroegtijdig een eerste idee krijgt van de wenselijkheid, de haalbaarheid en de aandachtspunten van zijn plan. Een uitwerking op hoofdlijnen is daarvoor voldoende (massa, situering, aantal woningen, aanduiding andere functies). Tijdens de intaketafel ontvangt de initiatiefnemer een eerste reactie van diverse vakspecialisten. Achteraf ontvangt hij een korte puntsgewijze terugkoppeling. De intaketafel is bedoeld voor grotere plannen (bijvoorbeeld voor meerdere woningen).

 
 

2.1.5

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.6

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.7

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg en intaketafel

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in indienen van een aanvraag

 
 

2.2.1.1

Om beoordeling van een vooroverlegplan als bedoeld in artikel 2.1.4 voor wat betreft de toets aan het bestemmingsplan.

€ 219,25

 

2.2.1.1.1

Om beoordeling van een casus aan de intaketafel als bedoeld in artikel 1.4.1 voor wat betreft de haalbaarheidstoets op basis van het bestemmingsplan (Wet ruimtelijke ordening)

€ 667,10

 

2.2.1.2

om beoordeling van een vooroverlegplan als bedoeld in artikel 1.4. voor wat betreft de toets aan de redelijke eisen van welstand.

€ 219,25

 

2.2.1.2.1

Om beoordeling van een intakecasus als bedoeld in 1.4.1 voor wat betreft de toets aan redelijke eisen van welstand.

€ 219,25

 

2.2.1.3

indien de intakecasus aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd, worden de leges vermeerderd met

€ 564,20

 

2.2.1.2

om beoordeling van een vooroverlegplan als bedoeld in artikel 1.4. voor wat betreft de toets aan de redelijke eisen van welstand.

€ 219,25

 

2.2.1.3

indien het vooroverlegplan aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd, worden de leges vermeerderd met

€ 564,20

 

2.2.2

Indien binnen 26 weken na het verzenden van de schriftelijke reactie op het vooroverlegplan een definitieve bouwaanvraag wordt ingediend, die in overeenstemming is met het eindresultaat van het vooroverleg, worden de reeds in rekening gebrachte leges voor het vooroverlegplan verrekend met de leges van de definitieve omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Restitutie van leges vindt niet plaats.

 
 

2.2.2.1

Artikel 2.2 geldt niet voor een casus die naar de intaketafel gaat. Deze casus vraagt door zijn complexiteit meer inzet van de vakspecialisten. In veel gevallen zal bij het voortzetten van het initiatief de gemeentelijke kosten worden verhaalt in een anterieure overeenkomst.

 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1

Bouwactiviteiten: De omgevingsvergunning: Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel in afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 3,13% van de vastgestelde bouwkosten, voor het bouwen of verbouwen waartoe de vergunning wordt verleend, gehele afwerking inbegrepen met een minimum van 219,25

€ 219,25

3,13%

2.3.1.2

Toetsing aan de welstand: Indien voor de aanvraag van een omgevingsvergunning overeenkomstig artikel 3.1.1 advies van de Welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen dan wel het vooroverlegplan bij beoordeling duidelijk voldoet aan de vastgestelde sneltoetscriteria, of het een herhalingsplan betreft waarvoor eerder welstandelijk positief is geadviseerd, het overeenkomstig 2.1.2 en 3.1.1 berekende bedrag verhoogd met plus 0,25% van de vastgestelde bouwkosten met een maximum legesbedrag van € 2.250,--

€ 41,20

 

2.3.1.3

Extra toetsing aan de welstand: Voor elke extra beoordeling wordt een toeslag berekend van 40% van de in artikel 3.1.2 berekende kosten

 
 

2.3.1.4

Verplicht advies agrarische commissie: Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 is het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is

€ 79,80

 

2.3.1.5

Vergunningvrij bouwwerk: Als blijkt dat een ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning/ vooroverleg vergunningvrij is of als de indiener verzoekt tot toetsing aan de regelgeving voor vergunningsvrij bouwen, dan bedraagt het tarief:

€ 83,05

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief 3,13% van de vastgestelde aanlegkosten voor het aanleggen waartoe vergunning wordt verleend, gehele afwerking inbegrepen met een minimum van 215,80

€ 219,25

3,13%

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1:

 
 

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 104,75

 

2.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 104,75

 

2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 1.855,05

 

2.3.3.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 104,75

 

2.3.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking exploitatieplan)

€ 104,75

 

2.3.3.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 1.639,80

 

2.3.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 703,20

 

2.3.3.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 492,30

 

2.3.3.9

Indien voor een Wro procedure een publicatie nodig is worden de bedragen zoals genoemd in onderdeel 3.3 verhoogd met

€ 29,40

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 365,15

 

2.3.4.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 365,15

 

2.3.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.843,65

 

2.3.4.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 365,15

 

2.3.4.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 365,15

 

2.3.4.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.644,60

 

2.3.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.096,40

 

2.3.4.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 731,25

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d , van de Wabo, bedraagt het tarief voor een bouwwerk met een oppervlakte:

 
 

2.3.5.1.1

a. tot 100 m2 een vast bedrag van

€ 559,90

 

2.3.5.1.2

b. van 100 tot 500 m2 een vast bedrag van

€ 209,70

 

2.3.5.1.3

en per m2 vermeerderd met

€ 4,15

 

2.3.5.1.4

c. van 500 tot 2.000 m2 een vast bedrag van

€ 1.377,45

 

2.3.5.1.5

en per m2 vermeerderd met

€ 1,10

 

2.3.5.1.6

d. van 2.000 tot 5.000 m2 een vast bedrag van

€ 3.110,35

 

2.3.5.1.7

en per m2 vermeerderd met

€ 0,25

 

2.3.5.1.8

e. van 5.000 tot 50.000 m2 een vast bedrag van

€ 4.138,65

 

2.3.5.1.9

en per m2 vermeerderd met

€ 0,10

 

2.3.5.1.10

f. groter dan 50.000 m2

€ 8.963,80

 

2.3.5.2

vervallen

 
 

2.3.5.3

Indien de aanvrager van vergunning, als bedoeld in artikel 3.5.1 voordat daarover definitief is beschikt de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt op het in artikel 3.5.1 genoemde tarief een restitutie van 50% verleend.

 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 11 van de Erfgoedverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 214,35

 

2.3.6.1.1

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 214,35

 

2.3.6.1.2

Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht.

€ 214,35

 

2.3.7

vervallen

 
 

2.3.8

Aanleggen of veranderen van een weg: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 223,70

 

2.3.9

Maken of veranderen van een uitweg:

 
 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 58,05

 

2.3.9.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het veranderen of veranderen van het gebruik van een bestaande uitweg naar de openbare weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 28,50

 

2.3.10

Kappen van houtopstand: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 83,05

 

2.3.10.1

Handelsreclame: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of de APV een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

€ 83,05

 

2.3.10.2

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

€ 223,70

 

2.3.10.3

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder i, van de Wabo:

€ 223,70

 

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 
 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 223,70

 

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 223,70

 

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief, het tarief dat bij de gemeente in rekening wordt gebracht door een externe partij.

 
 

2.3.13

Andere activiteiten: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

€ 223,70

 

2.3.13.1

Behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 223,70

 

2.3.13.2

Behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 223,70

 

2.3.13.2.1

a. als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 223,70

 

2.3.13.2.2

b. als het provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 223,70

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 
 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

2.3.15

Bodemonderzoeken: Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

 
 

2.3.15.1.1

a. bij een perceeloppervlakte kleiner dan 500 m2

€ 285,55

 

2.3.15.1.2

b. bij een perceeloppervlakte gelijk of groter dan 500 m2

€ 434,75

 

2.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

 
 

2.3.15.2.1

a. bij een perceeloppervlakte kleiner dan 500 m2

€ 285,55

 

2.3.15.2.2

b. bij een perceeloppervlakte gelijk of groter dan 500 m2

€ 434,75

 

2.3.16

Advies

 
 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 223,70

 

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 3.17 en 3.18. de vermindering bedraagt

 
 

2.4.1.1

Bij 5 tot 10 activiteiten van de voor die activiteit verschuldigde leges

 

2,00%

2.4.1.2

Bij 10 tot 14 activiteiten van de voor die activiteit verschuldigde leges

 

3,00%

2.4.1.3

Bij 14 of meer activiteiten van de voor die activiteit verschuldigde leges

 

5,00%

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteit: Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

50,00%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

30,00%

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

20,00%

2.5.2

Minimumbedrag voor teruggaaf: Een bedrag minder dan wordt niet teruggegeven.

€ 221,35

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6.1

vervallen

 
 

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingenzonder activiteiten

2.7.1

de kosten van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening, worden in rekening gebracht bij de aanvrager door het afsluiten van een anterieure overeenkomst

 
 

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in respectievelijk artikel 3.6, eerste lid, onder a. en b. van de Wet ruimtelijke ordening.

€ 1.843,65

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Overschrijvingvergunning op naam

2.8.1

Het tarief voor de overdacht van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning met uitzondering van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3.5.1 of een vergunning als bedoeld in artikel 17.13 bedraagt

€ 85,80

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 223,70

 

Hoofdstuk 10 Buiten behandeling omgevingsvergunning/ vooroverleg

2.10.1

Het tarief voor de aanvraag van een omgevingsvergunning/vooroverleg die buiten behandeling wordt gelaten bedraagt

€ 221,35

 

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

Artikel

Omschrijving

Tarief

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386)

€ 180,05

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank en Horecawet.

€ 114,05

3.1.3

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een verzoek voor de verruiming van de schenktijden als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b van de Drank- en horecaverordening.

€ 25,95

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning als gevolg van een kleine wijziging (bijv. bijschrijven van leidinggevende of naam lokaliteit)

€ 53,05

3.1.5

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen voor een vergunning ingevolge de APV met betrekking tot sluitingsduur inrichtingen:

 

3.1.5.1

indien de ontheffing voor één keer geldt

€ 19,50

3.1.5.2

indien de ontheffing voor twee of meer keren geldt binnen één jaar

€ 51,95

3.1.6

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag exploitatie openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 van de APV

 

3.1.6.1

openbare inrichting zonder terras

€ 453,45

3.1.6.2

openbare inrichting met terras

€ 503,55

3.1.6.3

alleen terrasaanvraag

€ 50,45

3.1.7

het tarief ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe exploitatievergunning als gevolg van een kleine wijziging bedraagt

€ 53,35

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een melding voor een commercieel, niet commercieel of een jaarlijks terugkerend evenement zoals genoemd in artikel 2:25 van de APV

Gratis

3.2.2

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een evenement e.d. overeenkomstig de APV

 

3.2.2.1

Het tarief voor categorie A evenementen: kleine evenementen met een laag risico bedraagt:

 

3.2.2.1.1

voor een commercieel evenement

€ 143,85

3.2.2.1.2

voor een jaarlijks terugkerend commercieel evenement

€ 25,95

3.2.2.1.3

voor een niet commercieel evenement

€ 25,95

3.2.2.1.4

voor een jaarlijks terugkerend niet commercieel evenement

€ 25,95

3.2.2.1.5

Voor het wijzingen van een evenement genoemd in artikel 1.1/1.2/1.3/1.4

€ 25,95

3.2.2.2

Het tarief voor een categorie B evenement: middelgrote evenementen met enig risico bedraagt:

 

3.2.2.2.1

voor een commercieel evenement

€ 281,30

3.2.2.2.2

voor een jaarlijks terugkerend commercieel evenement

€ 101,60

3.2.2.2.3

voor een niet commercieel evenement

€ 50,80

3.2.2.2.4

voor een jaarlijks terugkerend niet commercieel evenement

€ 25,95

3.2.2.2.5

Voor het wijzingen van een evenement genoemd in artikel 2.1/2.2/2.3/2.4

€ 25,95

3.2.2.3

Het tarief voor een categorie C evenement: grote evenementen met een hoog risico bedraagt:

 

3.2.2.3.1

voor een commercieel evenement

€ 680,85

3.2.2.3.2

voor een jaarlijks terugkerend commercieel evenement

€ 680,85

3.2.2.3.3

voor een niet commercieel evenement

€ 680,85

3.2.2.3.4

voor een jaarlijks terugkerend niet commercieel evenement

€ 355,60

3.2.2.3.5

Voor het wijzingen van een evenement genoemd in artikel 3.1/3.2/3.3/3.4

€ 25,95

3.2.3

voor de evenementen genoemd in 3.2.2.1 tot en met 3.2.2.3.5 worden de verbruikskosten van water in rekening gebracht. Het tarief per m3 water bedraagt

€ 1,45

3.2.4

voor de evenementen genoemd in 3.2.2.1 tot en met 3.2.2.3.5 worden de verbruikskosten van elektriciteit in rekening gebracht. Het tarief per kwh elektriciteit bedraagt

€ 0,20

3.2.5

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen een vergunning voor de verkoop van vuurwerk als bedoeld in artikel 2.72 van de APV

€ 32,30

3.2.6

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen voor een ontheffing als bedoeld in de APV 2.9 ten behoeve van straatartiesten, straatfotografie etc.

€ 12,85

3.2.7

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een optocht als bedoeld in artikel 2.25 van de APV

€ 12,85

3.2.8.1

De gebruikerskosten voor het in gebruik nemen van evenemententerrein De Groene Wig, gelegen aan de Koetserstraat in Wormer, bedraagt per speeldag exclusief het gebruik van de gemeentelijke stroom- en watervoorzieningen.

€ 94,20

3.2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het houden van een braderie e.d. als bedoeld in artikel 2.25 van de APV

 

3.2.8.2.1

minder dan 20 uitstallingen en/of kramen

€ 25,95

3.2.8.2.2

20 tot en met 100 uitstallingen en/of kramen

€ 90,90

3.2.8.2.3

101 en meer uitstallingen en/of kramen

€ 129,85

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APV voor een seksinrichting.

€ 1.363,80

3.3.2

Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APV voor een escortbedrijf.

€ 852,65

3.3.3

Voor het overschrijven van een vergunning van een bestaande seksinrichting of een bestaand escortbedrijf

€ 408,20

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 15 december 2020

de griffier a.i.,

S. Heerdink

de voorzitter,

A.J. Michel-de Jong