Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent de heffing en de invordering van marktgelden (Verordening marktgelden 2021)

Geldend van 24-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent de heffing en de invordering van marktgelden (Verordening marktgelden 2021)

De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020 ,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021

(Verordening marktgelden 2021)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Standplaats: de op een openbare markt, door het bevoegd gezag, voor een bepaalde duur aangewezen oppervlakte voor het uitoefenen van de markthandel.

 • 2.

  Openbare markt: de warenmarkt, welke krachtens besluit van de raad op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden.

 • 3.

  Marktdag: een krachtens besluit van de raad aangewezen dag voor het houden van een openbare markt.

 • 4.

  Marktstal: een standplaats ter grootte van 4 strekkende meters.

 • 5.

  Een dubbele marktstal: een standplaats ter grootte van 8 strekkende meters.

 • 6.

  Standwerkersplaats: een standplaats ter grootte van een variabel aantal strekkende meters.

 • 7.

  Tijdvak: een aaneengesloten periode van dertien weken

 • 8.

  Dagplaats: een standplaats, die per marktdag beschikbaar wordt gesteld.

 • 9.

  Vaste plaats: een standplaats, die voor de duur van een tijdvak, tot wederopzegging wordt beschikbaar gesteld.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1. Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de openbare markt.

 • 2. Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats op de openbare markt inneemt, dan wel van degene aan wie een standplaats op de openbare markt is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1. 1. Maatstaf voor de berekening van het marktgeld is het aantal strekkende meters van de marktstal of standplaats.

 • 2. 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt een gedeelte van een strekkende meter of een gedeelte van de marktdag voor een gehele strekkende meter of een gehele marktdag gerekend.

Artikel 4 Tarief

 • 1. Het marktgeld bedraagt per stal (per marktdag) € 10,65

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid bedraagt het marktgeld per kraam per marktdag, indien het recht bij vooruitbetaling over een periode van een kalenderkwartaal wordt voldaan. € 9,05

 • 3. Het marktgeld bedraagt per strekkende meter € 2,70

  • met een minimum van 3 meter € 8,10

 • 4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid bedraagt het recht per strekkende meter, indien het recht bij vooruitbetaling over een periode van een kalenderkwartaal wordt voldaan. € 2,35

  • met een minimum van 3 meter € 6,95

 • 5. De tarieven voor het direct of indirect gebruik maken van een door gemeente beschikbaar gestelde stroomkast bedragen per standplaats:

Categorie van stroomverbruik

Kwartaaltarief (€)

Dagtarief (€)

1

€ 11,50

€ 0,85

2

€ 22,95

€ 1,70

3

€ 69,00

€ 5,20

Categorie 1: minimale stroomverbruikers zoals verlichting en/of een kleine radio.

Categorie 2: lichte stroomverbruikers zoals weegschalen, koffiezetapparaten, veelal in combinatie met categorie 1.

Categorie 3 : zware stroomverbruikers zoals bijvoorbeeld koeling en bakken, braden

of frituren, veelal in combinatie met categorie 1 en 2.

Artikel 5 Wijze van heffen

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt verstaan een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1. Het marktgeld voor een vaste plaats dient te worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening van de in het voorgaande artikel genoemde schriftelijke kennisgeving.

 • 2. Het marktgeld voor een dagplaats dient te worden betaald dadelijk na uitreiking van de in het voorgaande artikel genoemde schriftelijke kennisgeving.

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 7 Teruggaaf

Aanspraak op teruggaaf van marktgeld kan ontstaan wegens niet gehouden openbare markten ingevolge een daartoe bij of krachtens de bepaling van de verordening op de openbare markten genomen besluit.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Marktgeldverordening 2020 van 17 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2021”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 15 december 2020,

de griffier a.i.,

S. Heerdink

de voorzitter,

A.J. Michel-de Jong