Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

2. jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

3. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

4. maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in de kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

5. week: een aangesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

1. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

2. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

1. beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften met betrekking tot plaatselijke belastingen;

2. de openbare besturen voor zover het nasporingen, stukken, inlichtingen of andere diensten, niet zijnde vergunningen, betreft, die door hen in het openbaar belang zijn gedaan/gevraagd;

3. de besturen van de stichtingen of instellingen, welke het gemeentebestuur van advies dienen, voor zover het nasporingen, stukken, inlichtingen of andere diensten betreft, die in verband met hun adviserende taak worden gevraagd.

4. het in behandeling nemen van een aanvraag tot dienstverlening voor zover deze aanvraag is gedaan door of vanwege de gemeente Kerkrade.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Voorlopig gevorderde bedrag

Indien de bouwkosten genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel onder titel 2 op het moment van in behandeling nemen van de aanvraag niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een kennisgeving van het voorlopig gevorderde bedrag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van Leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

1. van zuiver redactionele aard zijn;

2. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

a. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

b. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

c. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Legesverordening 2020”, vastgesteld 18 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2021".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in haar vergadering van 16 december 2020.

De voorzitter van de raad, de griffier

dr. T.P. Dassen-Housen mr. drs. D.G.M.G. Franssen

Bijlage 1 Tarieventabel Legesverordening 2021

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 
 
 

Hst 1

Burgerlijke stand

 
 
 
 

Huwelijksvoltrekking

 
 

1.1

Het tarief bedraagt voor

 
 

1.1.1

het voltrekken van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in het Raadhuis:

 
 

1.1.1.1

van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 14.30 uur

(uitgezonderd de tijdstippen waarop huwelijken of registraties van een partnerschap legesvrij worden voltrokken). Om in aanmerking te kunnen komen voor legesvrije huwelijksvoltrekking dient tenminste één van de echtgenoten in de gemeente Kerkrade woonachtig te zijn;

€ 211,00

 

1.1.1.2

op vrijdag tussen 9.00 uur en 14.30 uur;

€ 273,00

 

1.1.1.3

op zaterdag tussen 11.00 uur en 15.30 uur.

€ 618,00

 

1.1.2

Het voltrekken van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in de door het college daartoe aangewezen trouwlocaties:

 
 

1.1.2.1

van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 14.30 uur;

€ 409,00

 

1.1.2.2

Op vrijdag tussen 9.00 uur en 14.30 uur;

€ 473,00

 

1.1.2.3

op zaterdag tussen 11.00 uur en 15.30 uur .

€ 618,00

 

1.1.3

Het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap buiten het huis der gemeente ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek.

€ 201,00

 

1.1.4

Voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als lokethandeling en zonder enig decorum, uitgezonderd de tijdstippen waarop huwelijken of registraties van een partnerschap legesvrij worden voltrokken

€ 48,00

 

1.1.5

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap, als lokethandeling en zonder enig decorum, uitgezonderd de tijdstippen waarop huwelijken of registratie van partnerschappen legesvrij worden voltrokken.

€ 69,00

 

1.1.6

Het tarief voor de inzet van de getuige van gemeentewege bij de voltrekking van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap bedraagt per getuige

€ 36,00

 

1.1.7

Voor de herbevestiging van de trouwbelofte gelden dezelfde tarieven als voor het sluiten van een huwelijk of de registratie van een partnerschap.

 
 
 

1.1.7.1

Bij annulering van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een partnerschap in een huwelijk, binnen 10 werkdagen voor de dag van de huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een partnerschap in een huwelijk, worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van

€ 63,00

 
 
 

Trouwboekjes

 
 
 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 
 

1.1.8.1

een trouwboekje of partnerschapboekje of een duplicaat daarvan in standaard uitvoering;

€ 37,00

 
 

1.1.8.2

een trouwboekje of partnerschapboekje of een duplicaat daarvan in luxe uitvoering

€ 53,00

 
 
 
 
 
 
 
 

Inlichtingen e.d.

 
 
 

1.1.9

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 
 

1.1.9.1

inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand, per inlichting, per persoon

€ 11,00

 
 

1.1.10

Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 
 
 
 
 

Hst 2

Reisdocumenten

 
 

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.2.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort;

 
 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;

€ 32,87 + rijksleges (1.2.6)

 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

€ 32,87 + rijksleges (1.2.6)

 

1.2.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort dat een groter aantal bladzijden bevat dan een nationaal paspoort als bedoeld onder 1.2.1 (zakenpaspoort);

 
 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;

€ 32,87 + rijksleges (1.2.6)

 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

€ 32,87 + rijksleges (1.2.6)

 

1.2.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon, die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort);

 
 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;

€ 32,87 + rijksleges (1.2.6)

 

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

€ 32,87 + rijksleges (1.2.6)

 

1.2.4

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen;

€ 32,87 + rijksleges (1.2.6)

 

1.2.5

tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

 
 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;

€ 25,39 + rijksleges (1.2.6)

 

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 25,39 + rijksleges (1.2.6)

 

1.2.6

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 zijn de gemeentelijke basistarieven. Deze worden regulier vermeerderd met de rijksleges met inachtneming van de door het rijk bepaalde invoeringsdatum en het wettelijk maximum tarief(na vaststelling door het rijk volgt publicatie op de website en aanpassing in het kassasysteem).

Rijksleges

 

1.2.6.1

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 zijn de gemeentelijke basistarieven. Deze worden bij een spoedlevering vermeerderd met de rijksleges met inachtneming van de door het rijk bepaalde invoeringsdatum en het wettelijk maximum tarief(na vaststelling door het rijk volgt publicatie op de website en aanpassing in het kassasysteem).

Rijksleges

 
 
 
 

Hst 3

Rijbewijzen

 
 

1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

1.3.1

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs gemeentelijk tarief

€ 31,30+ rijksleges (1.3.2/1.3.2.1/1.3.3)

 

1.3.2

Het tarief als genoemd in de onderdeel 1.3.1 is het gemeentelijk basistarief. Deze wordt regulier vermeerderd met de rijksleges met inachtneming van de door het rijk bepaalde invoeringsdatum en het wettelijk maximum tarief(na vaststelling door het rijk volgt publicatie op de website en aanpassing in het kassasysteem).

€ 9,70

 

1.3.2.1

De rijksleges als genoemd in onderdeel 1.3.2 worden vermeerderd met € 3,50 terstond na het moment dat de relevante onderdelen van de wet Digitale Overheid (wDO) zijn ingevoerd, voorzien in 2021.

 
 

1.3.3

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.3.1 , 1.3.2 en 1.3.2.1 zijn de gemeentelijke basistarieven. Deze worden bij een spoedlevering vermeerderd met de rijksleges met inachtneming van de door het rijk bepaalde invoeringsdatum en het wettelijk maximum tarief(na vaststelling door het rijk volgt publicatie op de website en aanpassing in het kassasysteem).

€ 34,10

 

1.3.4

Administratiekosten bij vermissing van het rijbewijs, m.u.v. vermissing wegens inbraak in de woning en bij beroving

€ 29,00

 
 
 
 
 

Hst 4

Verklaringen en dergelijke

 
 

1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.4.1

een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

€ 11,00

 

1.4.2

een bewijs van Nederlanderschap;

€ 11,00

 

1.4.3

een verklaring omtrent het gedrag;

Max. tarief minus rijksleges (1.4.8)

 

1.4.4

een bewijs van in leven zijn;

€ 11,00

 

1.4.5

een bewijs van inwoning;

€ 11,00

 

1.4.6

een persoonslijst.

€ 11,00

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het legaliseren van handtekeningen en/of stukken, per geval.

€ 11,00

 

1.4.8

Het tarief als genoemd in de onderdeel 1.4.3. is het gemeentelijk basistarief. Deze wordt regulier vermeerderd met de rijksleges met inachtneming van de door het rijk bepaalde invoeringsdatum en het wettelijk maximum tarief(na vaststelling door het rijk volgt publicatie op de website en aanpassing in het kassasysteem).

Rijksleges

 
 
 
 

 

Hst 5

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 
 

1.5

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdeel 1.5.2, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon, waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van personen die opgenomen zijn in de basisregistratie personen.

€ 11,00

 

1.5.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van personen die niet opgenomen zijn in de basisregistratie personen.

€ 11,00

 

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporing, ter verkrijging van bijzondere inlichtingen, waarvoor de basisregistratie personen dient te worden geraadpleegd voor ieder daarvoor te besteden kwartier.

€ 19,00

 

1.5.4

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen, bedraagt:

€ 3,00

 

1.5.5

Het tarief voor het maken van selecties bedraagt voor ieder daarvoor te besteden kwartier.

€ 23,00

 
 
 
 
 

Hst 6

Vastgoedinformatie

 
 

1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 
 

1.6.1

een afdruk van:

 
 

1.6.1.1

een overzichtskaart bestemmingsplan op schaal 1 : 10.000;

€ 5,20

 

1.6.1.2

een plankaart op schaal 1 : 1.000, per blad;

€ 10,40

 

1.6.2

de toelichting behorende bij een bestemmingsplan per blz. A4 of gedeelte daarvan;

€ 1,20

 
 

met een maximum van:

€ 68,40

 

1.6.3

gebruiksvoorschriften behorende bij een bestemmingsplan, per blz. A4 of een gedeelte daarvan;

€ 1,20

 
 

met een maximum van:

€ 68,40

 

1.6.4

een afdruk van een gedeelte van een bestemmingsplan:

 
 

1.6.4.1

ter grootte van een A4-formaat;

€ 2,10

 

1.6.4.2

ter grootte van een A3-formaat.

€ 3,80

 

1.6.5

Legeskosten voor het verstrekken van bestemmingsplan informatie.

€ 8,50

 
 

Inzage in de kadastrale en topografische registratie

 
 

1.6.6

Het tarief bedraagt voor

 
 

1.6.6.1

het verlenen van inzage van de kadastrale registratie (inclusief afdruk op A4), indien sprake is van:

 
 
 

a) objectgegevens, per perceel of appartementsrecht (conform de Regeling tarieven Kadaster);

€ 13,90

 
 

b) subjectgegevens, per rechthebbende (conform de Regeling tarieven Kadaster).

€ 13,90

 
 

Kopie van een kadastraal stuk of plan op papier

 
 

1.6.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van

 
 

1.6.7.1

 • .

  een kopie van een kadastraal stuk of plan:

 
 
 

a) afdruk op A3 of A4-formaat (conform de Regeling tarieven Kadaster);

€ 13,90

 
 

b) afdruk op A2, A1 of A0-formaat (conform de Regeling tarieven Kadaster).

€ 37,90

 
 

Kopie van een topografische kaart op papier

 
 

1.6.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van:

 
 

1.6.8.1

een kopie van een grootschalige topografische kaart (schalen 1:500 of 1:1000):

 
 
 

a) afdruk op A3 of A4-formaat;

€ 19,40

 
 

b) afdruk op A2, A1 of A0-formaat (conform de Regeling tarieven Kadaster)

€ 54,80

 
 

met dien verstande dat, indien van een kaart een kopie in twee- of meervoud wordt gevraagd, voor de afgifte van de tweede en elk volgende kopie is verschuldigd.

€ 13,80

 
 

Kopie van de gemeenteplattegrond op papier

 
 

1.6.8.2

Een kopie (zwart-wit) van de gemeenteplattegrond.

€ 7,00

 
 

Levering van digitale bestanden

 
 

1.6.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van:

 
 

1.6.9.1

een digitaal geografisch bestand (op CD/via e-mail):

 
 
 

de aanmaakkosten per aanvraag bedraagt.

€ 104,70

 
 

a) indien het een digitale kadastrale kaart betreft vermeerderd per ha (met een maximum van 50 ha);

€ 42,40

 
 

b) indien het een grootschalige topografische kaart (GBKN) betreft vermeerderd per ha (met een maximum van 50 ha);

€ 49,30

 
 

c) indien het een luchtfoto betreft vermeerderd per blad van 500*250m.

€ 82,20

 
 

Diversen

 
 

1.6.10.1

Het verstrekken van een afschrift uit de gemeentelijke basisregistratie adressen:

 
 
 

a) afdruk op A3 of A4-formaat (conform de Regeling tarieven Kadaster);

€ 14,20

 
 

b) afdruk op A2, A1 of A0-formaat (conform de Regeling tarieven Kadaster).

€ 38,80

 

1.6.10.2

Het verstrekken van een afschrift uit de gemeentelijke registratie publiekrechtelijke beperkingen:

 
 
 

a) afdruk op A3 of A4-formaat (conform de Regeling tarieven Kadaster);

€ 14,20

 
 

b) afdruk op A2, A1 of A0-formaat (conform de Regeling tarieven Kadaster).

€ 38,80

 

1.6.10.3

Voor het afgeven van een verklaring voor het niet aanwezig zijn van gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen op een perceel.

€ 13,40

 

1.6.10.4

Voor het via kadaster online opvragen van informatie over een kadastraal perceel.

€ 13,40

 
 
 
 
 

Hst 7

Gemeentearchief

 
 

1.7

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.7.1

het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, door een ambtenaar van het gemeentearchief, per kwartier of een gedeelte daarvan;

€ 17,20

 

1.7.2

het plaatsen van een handtekening en/of stempel van het gemeentearchief op afschriften en uittreksels waarop de handtekening en/of het stempel als waarmerk wordt verlangd, per handtekening en/of stempel;

€ 2,80

 

1.7.3

Het copyright voor het eenmalig gebruik van een foto of dia, voor een commercieel doel, per foto of dia.

€ 91,30

 

1.7.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 
 

1.7.4.1

een kopie, vervaardigd met behulp van de readerprinter;

€ 0,30

 

1.7.4.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van archiefstukken, per stuk;

€ 0,30

 

1.7.4.3

een fax of e-mail van een daartoe gescand archiefstuk, per archiefstuk (A4);

€ 2,30

 

1.7.4.4

een digitale foto verstuurd via e-mail per bestand,

€ 6,60

 

1.7.4.5

Foto’s besteld via beeldbank Kerkrade, per bestand

€ 6,50

 

1.7.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 
 

1.7.5.1

kopieën of lichtdrukken van kaarten of bouwtekeningen ouder dan 20 jaar per m²

€ 6,60

 
 
 
 
 

Hst 8

Wet op de Kansspelen

 
 

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 
 

1.8.1

een vergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning);

€ 44,10

 

1.8.2

een formulier voor het doen van een mededeling, als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen .

€ 7,05

 

1.8.3

Een vergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.8.3.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op het aanwezig hebben van kansspelautomaten in een speelautomatenhal voor een periode van één jaar:

 
 
 

a) indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt;

€ 56,50

 
 

b. indien de vergunning voor 2 of meer automaten geldt een basistarief van:

€ 22,50

 
 

te vermeerderen met het product van het aantal kansspelautomaten met een bedrag van :

€ 34,00

 

1.8.3.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op het aanwezig hebben van kansspelautomaten in een andere inrichting dan een speelautomatenhal voor onbepaalde tijd:

 
 
 

a) indien de vergunning voor één speelautomaat geldt;

€ 226,50

 
 

b) indien de vergunning voor twee kansspelautomaten geldt.

€ 362,50

 

1.8.3.3

Een aanwezigheidsvergunning voor een andere speelautomaat dan die bedoeld in de Wet op de kansspelen, per jaar.

€ 36,75

 
 
 
 
 

Hst 9

Telecommunicatiewet

 
 

1.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een Instemmingbesluit ingevolge de Telecommunicatieverordening bedraagt.

€ 275,00

 
 
 
 

Hst 10

Verkeer en vervoer

 

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 
 

1.10.1

een vergunning of ontheffing, verleend op grond van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens of een daarop steunende regeling met een geldigheidsduur:

 
 

1.10.1.1

van een maand of minder;

€ 20,00

1.10.1.2

meer dan één maand en ten hoogste zes maanden;

€ 34,60

1.10.1.3

meer dan zes maanden en ten hoogste één jaar.

€ 49,10

1.10.2

een aanvraag om parkeerverbod-ontheffing ten behoeve van een gehandicapte bestuurder/passagier van een motorvoertuig:

 

1.10.3.1

een eerste aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (GPK) bestuurder en/of passagier (dus enkelvoudig en/of meervoudig)

€ 96,50

1.10.4.1

een verlenging gehandicaptenparkeerkaart (GPK) bestuurder en/of passagier (dus enkelvoudig en/of meervoudig)

€ 36,50

1.10.4.2

een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (GPK) passagier als aanvulling of in plaats van de reeds verkregen GPK bestuurder

€ 36,50

 

1.10.5

1.10.6

1.10.7

een verzoek tot de aanleg invalidenparkeerplaats c.q. artsenparkeerplaatsen.

Gereserveerd

Gereserveerd

€ 66,50

 
 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 
 

1.10.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een ontheffing, als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

 
 

1.10.8.1

indien het een verlenging van een bestaande ontheffing ingevolge de Wet vervoer gevaarlijke stoffen betreft;

€ 71,50

 

1.10.8.2

indien het een nieuwe ontheffing met een geldigheidsduur van één jaar betreft;

€ 140,30

 

1.10.8.3

indien het een ontheffing met een geldigheidsduur van maximaal drie jaar betreft.

€ 170,70

 
 
 
 
 

Hst 11

Overige vergunningen, ontheffingen en dergelijke

 
 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning of ontheffing of een andere beschikking voor zover daarvan in het vervolg van deze tabel niet van afgeweken wordt.

€ 25,70

 

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing voor het stoken van vuur in de openbare lucht.

€ 23,20

 

1.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning ex artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening tot:

 
 

1.11.3.1

het op, aan of boven de openbare weg uitstallen van goederen, mits niet reeds volgens een andere bepaling van deze tarieventabel leges verschuldigd is (verkoopautomaten, uithangborden, alsmede uitstallingen, blikvangers en reclameborden behorende bij winkels);

€ 96,20

 

1.11.3.2

het op, aan of boven de openbare weg plaatsen van verwijzingsborden door makelaars ten behoeve van de verkoop van een pand of perceel, mits niet reeds volgens een andere bepaling van deze tarieventabel leges verschuldigd is;

€ 337,30

 

1.11.3.3

het plaatsen van een container op de openbare weg op jaarbasis;

€ 58,20

 

1.11.4

een vergunning ex artikel 2:119 van de Algemene plaatselijke verordening voor de bedrijfsmatige aflevering of het bedrijfsmatig voorhanden hebben van vuurwerk.

€ 122,10

 

1.11.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning ex artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening tot het innemen van standplaats op of aan de openbare weg of een publieke plaats ten einde goederen en/of diensten ten verkoop aan het publiek aan te bieden (standplaatsvergunning):

 
 

1.11.5.1

geldig voor een tijdvak van maximaal een maand;

€ 44,90

 

1.11.5.2

geldig voor een tijdvak langer dan een maand tot maximaal een kwartaal;

€ 108,90

 

1.11.5.3

geldig voor een tijdvak langer dan een kwartaal tot maximaal een jaar.

€ 217,80

 

1.11.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

1.11.6.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2:58 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een smart- of headshop

€ 448,60

 

1.11.6.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2:58 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een smart- of headshop waarbij slechts sprake is van een wijziging in de persoon van de leidinggevende, zonder dat de inrichting en/of ondernemer wijzigt.

€ 108,80

 

1.11.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag zoals bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf.

€ 393,00

 

1.11.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek van de ondernemer tot intrekking van de vergunning als bedoeld in 1.11.6.

€ 38,40

1.11.8

Een vergunning als bedoeld in artikel 2:56 van de Algemene plaatselijke verordening voor het uitoefenen van een bedrijf in een door de burgemeester aangewezen gebouw of gebied, of een door de burgemeester aangewezen bedrijfsmatige activiteit, voor zover dit niet valt binnen het bereik van de Europese Dienstenrichtlijn.

€ 393,00

1.11.9

Gereserveerd

 

1.11.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing als bedoeld in artikel 2:45 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een zogeheten nachtzaak:

 
 

1.11.10.1

indien de aanvraag leidt tot een weigering;

€ 224,90

 

1.11.10.2

indien de aanvraag leidt tot een verlening van een ontheffing voor een periode van twaalf maanden;

€ 1.599,90

 

1.11.10.3

indien de aanvraag leidt tot een verlening van een ontheffing voor een proefperiode van zes maanden.

€ 800,00

1.11.11

Gereserveerd

 

1.11.12

Het tarief bedraagt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.11.12.1

een beschikking op een verzoek, dan wel een stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, per beschikking of stuk.

€ 9,30

 

1.11.12.2

Gedrukte stukken, afschriften van stukken of fotokopieën van stukken, per pagina:

 
 

1.11.12.2.1

voor de eerste pagina;

€ 0,80

 

1.11.12.2.2

voor elke volgende pagina;

€ 0,40

 

1.11.12.3

kopieën of lichtdrukken van kaarten of tekeningen, per m²;

€ 5,00

 

1.11.13

Het tarief bedraagt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor het verlenen van diensten, per kwartier.

€ 7,50

Gereserveerd

 

1.11.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van aanstellingspassen voor verkeersregelaars door de evenementenorganisatie, per pas;

met een maximum van € 50,00 per jaar per organisatie

€ 11,10

1.11.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:84 tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid, anders dan als bedoeld in de wet op de Kansspelen

€ 393,00

1.11.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag voor een collecte.

nihil

 
 
 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hst 1

Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

Voor de berekening van de bouwkosten dienen als leidraad te worden gehanteerd de meest recente uitgaven van “Cobouw Bouwkosten Taxatieboekje (Her)bouwkosten bedrijfspanden” en “Cobouw Bouwkosten Taxatieboekje (Her)bouwkosten) woningen”. Indien blijkt dat de door aanvrager van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen opgegeven bouwkosten niet overeenkomen met de uit de genoemde taxatieboekjes voortvloeiende bouwkosten, worden de opgegeven bouwkosten dienovereenkomstig ambtshalve aangepast;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 

Hst 2

Omgevingsvergunning

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 3 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.2.1

Bouwactiviteiten

 

2.2.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

indien de bouwkosten bedragen:

 
 

t/m € 2.500,--

€ 173,00

 

Vanaf € 2.501,--

€ 173,00 + 3% van (bouwsom -/- € 2.500,00)

2.2.1.2

Indien het bouwen betreft een airco-installatie/airco-unit bij of aan een woning.

€ 75,20

2.2.1.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en het bouwplan uit oogpunt van welstand dient te worden voorgelegd aan de Welstandscommissie bedraagt het tarief voor de behandeling in de Welstandscommissie:

 
 

indien de bouwkosten bedragen:

 
 

t/m € 10.000,--

€ 168,00

 

€ 10.001 t/m € 25.000,--

€ 255,00

 

€ 25.001 t/m € 50.000,--

€ 360,00

 

€ 50.001 t/m € 100.000,--

€ 486,00

 

meer dan € 100.000,--

€ 611,00

2.2.1.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en het bouwplan uit oogpunt van welstand wordt beoordeeld door de secretaris van de Welstandscommissie.

€ 75,00

2.2.2

Aanlegactiviteiten

 

2.2.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 56,00

2.2.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

2.2.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief,

 
 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º(binnenplanse afwijking) of artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking) of artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) of artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) of indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) of indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) of indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 
 

indien de bouwkosten bedragen:

 
 

t/m € 2.500,--

€ 224,00

 

Vanaf € 2.501,--

€ 224,00 + 4% van (bouwsom -/- € 2.500,00)

2.2.3.2

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.2.3.2.1

het verschil tussen de op basis van 2.2.3.1 berekende leges en de op basis van 2.2.1.1 berekende leges behorende bij de opgegeven projectkosten

 

2.2.4

Gereserveerd

2.2.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.2.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.2.5.1.1

indien artikel 2.b van het Bor van toepassing is:

 
 

10 personen t/m 20 personen

€ 410,00

 

21 personen t/m 50 personen

€ 597,00

 

51 personen t/m 100 personen

€ 979,00

 

meer dan 100 personen

€ 1.072,00

 

vermeerderd met € 3,50 per persoon boven 100 personen

 

2.2.5.1.2

wijziging tenaamstelling bij overschrijving

€ 65,00

2.2.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist en in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,bedraagt het tarief:

 
 

indien de bouwmassa minder dan 500 m³ bedraagt

€ 297,00

 

indien de bouwmassa 500 m³ of meer doch minder dan 750 m³ bedraagt

€ 423,00

 

indien de bouwmassa 750 m³ of meer bedraagt

€ 615,00

 

indien de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op asbestverwijdering

€ 297,00

2.2.8

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg op grond van artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief tot en met 3 m:

€ 468,00

 

vermeerderd met € 70,00 per m of gedeelte daarvan boven 3 m.

 

2.2.9

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Bomenverordening Kerkrade 2012 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 72,00

2.2.10

Gereserveerd

2.2.11

Gereserveerd

2.2.12

Gereserveerd

2.2.13

Beoordeling bodemrapport

 

2.2.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld voor een locatie met een oppervlakte van:

 
 

1.000 m² of minder

€ 334,00

 

1.001 m² t/m 5.000 m²

€ 464,00

 

5.001 m² t/m 10.000 m²

€ 599,00

 

meer dan 10.000 m²

€ 599,00

 

vermeerderd met € 599,00 voor elke 10.000 m² of gedeelte daarvan boven 10.000 m²

 
 
 
 

Hst 3

Gereserveerd

 
 
 
 

Hst 4

Teruggaaf

 

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.6, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 

De teruggaaf bedraagt:

 

2.4.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan 70% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan doch voor het verlenen van de omgevingsvergunning 60% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 
 

De teruggaaf bedraagt:

 
 

50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 

De teruggaaf bedraagt:

 
 

50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.2 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.4.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 5,00 wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 

Hst 5

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 79,80

2.5.1

Indien het bouwplan opnieuw dient te worden beoordeeld 50% van de op basis van 2.2.1.1 dan wel 2.2.3.1 berekende leges

 
 
 
 

Hfst 6

Natuurbeschermingswet/Wet natuurbescherming

 

2.6

Handelingen in of nabij Natura 2000-gebieden/gevolgen voor habitats en soorten

 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo voor het realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht, indien de aanvraag betrekking heeft op:

 

2.6.1.1

a. Landbouw en overige

€ 2.648,25

2.6.1.2

b. Industrie

€ 13.154,80

2.6.1.3

c. Infrastructuur

€ 19.724,20

 

Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.

 

2.6.2

Voor restitutie in geval van weigering van een vergunning, ontheffing enz., als bedoeld in de 2.6.1 t/m 2.6.1.3, wordt verwezen naar de vigerende verordening van de Provincie Limburg. 

 

2.6.3

Voor restitutie in geval van het intrekken van een aanvraag voor een vergunning, ontheffing enz., als bedoeld in de 2.6.1 t/m 2.6.1.3, wordt verwezen naar de vigerende verordening van de Provincie Limburg.

 

2.6.4

Leges worden niet geheven voor aanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura 2000-gebied.

 
 
 
 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hst 1

Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning of ontheffing of een andere beschikking voor zover daarvan in het vervolg van deze tabel niet van afgeweken wordt.

€ 25,70

3.1.2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

3.1.2.2

een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 3 Drank- en Horecawet;

€ 393,00

3.1.2.3

een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 3 Drank- en Horecawet, waarbij slechts sprake is van een wijziging in de persoon van de leidinggevende, zonder dat de inrichting en/of de persoon van de ondernemer wijzigt;

€ 108,80

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet;

€ 108,80

3.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet;

€ 44,90

3.1.5

een verzoek van de ondernemer tot intrekking van de vergunning;

€ 38,30

3.1.6

een vergunning ex artikel 2:44 van de Algemene plaatselijke verordening voor het plaatsen/exploiteren van een terras op de openbare weg of vandaar waarneembaar (terrasvergunning) voor onbepaalde tijd;

€ 305,30

3.1.7

een vergunning als bedoeld in artikel 2:36 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een alcoholvrij horecabedrijf;

€ 393,00

3.1.7.1

een vergunning ingevolge artikel 2:36 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een alcoholvrij horecabedrijf, waarbij slechts sprake is van een wijziging in de persoon van de leidinggevende, zonder dat de inrichting en/of de ondernemer wijzigt;

€ 108,80

3.1.7.2

een verzoek van de ondernemer tot intrekking van de vergunning.

€ 38,30

3.1.7.3.

een vrijstelling van het verbod ex artikel 2:36

€ 38,30

Hst 2

Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning of ontheffing of een andere beschikking voor zover daarvan in het vervolg van deze tabel niet van afgeweken wordt.

€ 25,70

3.2.2

Indien het evenement geschikt is voor maximaal 250 bezoekers gelijktijdig en/of er geen straten en/of pleinen worden afgezet, wordt volstaan met een melding.

 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.2.3.1

Klein evenement, waarbij het evenement geschikt is voor maximaal 750 bezoekers gelijktijdig en/of waarbij maximaal één straat en/of plein wordt afgezet en/of geen extra verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn, en/of er geen sprake is van bus- of doorgaande route;

€ 37,70

3.2.3.2

Regulier evenement, waarbij het evenement geschikt is voor maximaal 2.500 bezoekers gelijktijdig en/of waarbij meer dan één straat en/of plein wordt afgezet en/of extra verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn en/of sprake is van een bus- of doorgaande route;

€ 116,20

3.2.3.3

Middelgroot evenement, waarbij het evenement geschikt is voor maximaal 5.000 bezoekers gelijktijdig en aanvullende maatregelen gelden;

€ 232,20

3.2.3.4

Groot evenement, waarbij het evenement geschikt is voor meer dan 5.000 bezoekers gelijktijdig en aanvullende maatregelen gelden;

€ 464,60

3.2.3.5

Een evenement / activiteit in een horecabedrijf:

a) geldig per dag:

b) geldig voor een kalenderjaar:

€ 25,60

€ 102,90

3.2.4

een ontheffing zoals benoemd in artikel 2:9 van de Algemene plaatselijke verordening voor het optreden als straatartiest, geldig voor een periode:

 
 

a) korter dan een maand;

€ 44,90

 

b) langer dan een maand.

€ 113,90

 
 
 

Hst 3

Prostitutiebedrijven

 

3.3

Een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een seksinrichting/escortbedrijf:

 
 

a) indien het een seksinrichting betreft;

€ 706,20

 

b) indien het een escortbedrijf betreft;

€ 393,00

 

c) indien het enige andere vormen betreft van het verrichten van enige seksuele handelingen tegen vergoeding.

€ 393,00

3.3.1

Een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een seksinrichting/escortbedrijf waarbij slechts sprake is van een wijziging in de persoon van de leidinggevende, zonder dat de inrichting en/of ondernemer wijzigt.

€ 108,80

3.3.2

Een verzoek van de ondernemer tot intrekking of wijziging van de vergunning.

€ 38,30

 
 
 

Hst 4

Marktstandplaatsen

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning of ontheffing of een andere beschikking voor zover daarvan in het vervolg van deze tabel niet van afgeweken wordt.

€ 26,10

3.4.2

Een aanvraag om een vergunning ingevolge de Marktverordening voor het innemen van een vaste standplaats op een weekmarkt.

€ 44,80

Hst 5

Winkeltijdenwet

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vrijstelling of ontheffing ingevolge of krachtens de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet.

€ 44,90

Hst. 6

Bedrijfsmatige activiteiten

3.6.1

Een vergunning als bedoeld in artikel 2:56 van de Algemene plaatselijke verordening voor het uitoefenen van een bedrijf in een door de burgemeester aangewezen gebouw of gebied, of een door de burgemeester aangewezen bedrijfsmatige activiteit, voor zover dit valt binnen het bereik van de Europese Dienstenrichtlijn.

€ 393,00