Nadere regels afvalinzameling Peel en Maas

Geldend van 24-12-2020 t/m heden

Intitulé

Nadere regels afvalinzameling Peel en Maas

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Gelet op het bepaalde in art. 4 en 10 van de Afvalstoffenverordening Peel en Maas

Overwegende dat:

het nodig is de 2 beleidsregels uit 2014 te actualiseren;

deze beleidsregels worden geactualiseerd én samengevoegd tot deze nadere regels afvalinzameling Peel en Maas;

het college bevoegd is om andere inzamelaars aan te wijzen, om naast de bestaande inzamelstructuur bepaalde categorieën afvalstoffen in te zamelen, en hieraan bepaalde regels stelt (artikel 1 t/m 4);

het college bevoegd is om nadere regels te stellen aan de dienstverlening die betrekking heeft op de afvalinzameling (artikel 5 t/m 8);

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende nadere regels:

Nadere regels afvalinzameling Peel en Maas

Artikel 1 Inzameling textiel

 • 1.

  Plaatselijke verenigingen, instellingen en scholen (verder te noemen: verenigingen) krijgen toestemming voor het inzamelen van textiel.

 • 2.

  Verenigingen hebben een binding met een bepaalde kern.

 • 3.

  Het textiel kan maximaal 3 keer per jaar aan huis worden opgehaald of er kan een textielcontainer worden geplaatst.

 • 4.

  De totale textielinzameling binnen de gemeente wordt door één bedrijf uitgevoerd.

 • 5.

  De verenigingen krijgen een vergoeding voor de ingezamelde textiel.

 • 10 cent per kilo via een gemeentelijk bovengrondse container

 • 20 cent per kilo als textiel huis aan huis wordt ingezameld

 • 6.

  Het bedrijf betaalt de vergoedingen rechtstreeks aan de verenigingen.

 • 7.

  De verenigingen worden aangewezen voor onbepaalde tijd, zolang deze beleidsregel geldt en bij de aanwijzing worden voorwaarden gesteld.

Artikel 2 Inzameling oud papier en karton

 • 1.

  In alle kernen wordt oud papier opgehaald door één bedrijf is samenwerking met verenigingen.

 • 2.

  Pas als een vereniging besluit te stoppen met de inzameling kunnen andere verenigingen in aanmerking komen voor een aanwijzing voor de inzameling van oud papier.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing moet er sprake zijn van een vereniging met een gemeenschapsbelang. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  Een vereniging moet in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie (volgens de uitvoeringsregels voor het subsidiëren van verenigingen en vrijwilligersorganisaties); andere verenigingen worden uitgesloten.

 • b.

  Daarbij moet een vereniging een binding hebben met de kern waar oud papier wordt ingezameld.

 • c.

  In principe kunnen verschillende verenigingen zich aanmelden om de inzameling over te nemen.

 • d.

  Zijn er meerdere verenigingen dan worden de verenigingen in de gelegenheid gesteld om samen in een kern het oud papier te gaan inzamelen (vergoedingen worden dan gedeeld).

 • e.

  De vereniging die gaat stoppen met het ophalen van oud papier draagt alle kennis en ervaring van de inzameling zorgvuldig over aan de overnemende vereniging(en).

 • 4.

  De vergoeding voor het inzamelen van oud papier door vrijwilligers van de verenigingen bedraagt € 42 per ton. Deze vergoeding wordt maandelijks door de gemeente aan de verenigingen uitbetaald.

Artikel 3 Inzameling oud ijzer en metalen

 • 1.

  Per kern wordt één inzamelaar aangewezen.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing moet er sprake zijn van een vereniging met een gemeenschapsbelang. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   Een vereniging moet in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie (volgens de uitvoeringsregels voor het subsidiëren van verenigingen en vrijwilligersorganisaties); andere verenigingen worden uitgesloten.

  • b.

   Daarbij moet een vereniging een binding hebben met de kern waar oud ijzer wordt ingezameld.

  • c.

   Een vereniging kan huis aan huis inzamelen (maximaal 4 keer per jaar) of

  • d.

   Een brengvoorziening waar maandelijks oud ijzer en metalen ingezameld worden.

 • 3.

  Deze verenigingen worden aangewezen voor onbepaalde tijd, zolang deze beleidsregel geldt en bij de aanwijzing worden voorwaarden gesteld.

 • 4.

  Er zijn geen vastgestelde vergoedingen. De verenigingen brengen het ijzer zelf weg voor een vergoeding.

Artikel 4 Commerciële inzamelaars.

 • 1.

  Commerciële inzamelaars worden niet toegestaan voor de afvalstromen genoemd in artikel 1 tot en met 3, en dus uitgesloten voor inzameling.

Artikel 5 Gratis ophalen herbruikbare huisraad aan huis

 • 1.

  Overal in Peel en Maas wordt alleen herbruikbare huisraad gratis aan huis opgehaald.

 • 2.

  Een kringloopbedrijf, dat aangewezen is volgens de Afvalstoffenverordening Peel en Maas, bepaalt of de goederen herbruikbaar zijn of niet en haalt deze op.

 • 3.

  In de gemeente Peel en Maas zijn maximaal 2 kringloopwinkels aangewezen volgens de Afvalstoffenverordening. Deze kringloopwinkels moeten gevestigd zijn in verschillende kernen.

Artikel 6 Afval afkomstig van vlooienmarkten/rommelmarkten

 • 1.

  De gemeente faciliteert bij de afvoer van spullen die overblijven na een rommelmarkt of vlooienmarkt.

 • 2.

  De volgende voorwaarden gelden voor de organisaties van een rommelmarkt/vlooienmakt:

  • a.

   Een kringloopbedrijf wordt in de gelegenheid gesteld om bruikbare spullen uit de overgebleven spullen te halen.

  • b.

   Overgebleven spullen worden door organisaties van een rommelmarkt/vlooienmakrt gesorteerd in soort afval (grondstof) en kunnen gratis worden weggebracht, na aanmelding, naar het milieupark Peel en Maas.

  • c.

   Indien een vereniging kiest voor het afvoeren van spullen/afval via containers, is het transport van de containers voor eigen rekening, de verwerkingskosten zijn voor rekening van de gemeente. Hierbij gelden dan voorwaarden a. en b. In de container mag alleen (grof) restafval aanwezig zijn.

Artikel 7 Inzamelmiddelen

 • 1.

  Ieder adres krijgt een grijze container voor PMD (verpakkingen van Plastic Metaal en Drankkartons) een 140 liter GFT-container en een milieubox.

 • 2.

  Hoogbouw krijgt een 140 liter GFT-container of een emmer voor GFT.

 • 3.

  Op aanvraag wordt een gratis extra container beschikbaar gesteld voor medisch afval Voorwaarde is dat bewoners moeten aantonen dat zij medisch afval hebben en dat zij incontinentiemateriaal niet kunnen wegbrengen voor ondergrondse containers.

 • 4.

  Restafval wordt in Peel en Maas restafvalzakken ingezameld.

 • 5.

  Bij kapotte of vermiste afvalcontainers gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het aanvragen of wisselen van containers is gratis.

  • b.

   Een afvalcontainer die kapot is wordt gratis gewisseld óf het moet zijn dat aantoonbaar moedwillig de container is vernield, dan wordt een bedrag van € 40,- in rekening gebracht.

  • c.

   Het vervangen van een gestolen afvalcontainer is gratis, als er

  • d.

   een kopie van een proces-verbaal van aangifte wordt overlegd, anders wordt een bedrag van € 40,- in rekening gebracht.

Artikel 8 regels ondergrondse containers/pasjes voor restafval

 • 1.

  Bij appartementencomplexen (of vergelijkbare woongebouwen) met vanaf (circa) 25

  • a.

   aansluitingen kan het restafval ingezameld worden met ondergrondse restafvalcontainer met toegangscontrole (afvalpas). De volgende voorwaarde geldt:

  • b.

   De projectontwikkelaar of eigenaar van het gebouw betaalt de kosten voor een ondergrondse restafvalcontainer.

  • c.

   Voor artikel 8.1.a. geldt een overgangsregeling. Complexen waar al afspraken zijn gemaakt voor het plaatsen van ondergrondse containers betalen € 7.500.

  • d.

   Ieder adres krijgt een gratis toegangspas voor de ondergrondse container.

  • e.

   Als een pasje niet meer werkt, wordt gratis een nieuw pasje gestuurd..

  • f.

   Als het pasje kwijt is, dan moet voor een nieuw pas 10 euro worden betaald.

Artikel 9 intrekking van beleidsregels

De Beleidsregels inzake regels en vergoedingen die gehanteerd worden bij de dienstverlening afvalinzameling van 7 juli 2014 en de Beleidsregels inzake het aanwijzen van inzamelaars voor de inzameling van textiel, oud papier en oud ijzer van 7 juli 2014 worden ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regel treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regels afvalinzameling Peel en Maas.

Ondertekening

Panningen, 30 november 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

L.P.H. Breukers W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Toelichting op de beleidsregel Afvalinzameling.

Artikel 1

We willen zoveel mogelijk alle (schone) textiel (kleding, schoenen, lakens, dekens, grote lappen stof, gordijnen, knuffels enz) gescheiden inzamelen. Het textiel wordt hergebruikt als tweedehands kleding (producthergebruik) of gebruikt als grondstof in de textielindustrie (materiaalhergebruik). Uit de praktijk blijkt dat een gecombineerd systeem van halen en brengen de beste inzamelresultaten oplevert.

We halen een paar keer per jaar textiel huis aan huis op. Er staan brengvoorzieningen voor textiel in onze gemeente. Containers van de gemeente, of containers bij scholen, verenigingen of instellingen. Soms halen verenigingen ook huis aan huis op. Textiel wordt ook weggebracht naar de Kringloop en het milieupark.

Een mix van voorzieningen die verzorgd wordt de gemeente of in opdracht van de gemeente, in combinatie met diverse plaatselijk verenigingen, scholen en instellingen. Alles samen is er sprake van een doelmatige inzameling, en is de continuïteit van de inzameling gewaarborgd. Andere inzamelaars krijgen geen toestemming.

De textielinzameling staat in 2020 onder druk: er is een moeilijk afzetmarkt, de kwaliteit van textiel is minder en daarom zijn de vergoedingen voor textiel flink gedaald. Als gemeente spannen we ons maximaal in voor een goede contractpartner bij de inzameling van textiel. Met als doel kwalitatieve inzameling, meer kilo's, een zo goed mogelijke vergoeding en goede samenwerking met de verenigingen.

Artikel 2

De inzameling van oud papier kent een hele lange voorgeschiedenis. Al tientallen jaren zamelen verenigingen samen met de gemeente het oud papier en karton in. De gemeente huurt een inzamelbedrijf in, en de verenigingen helpen met vrijwilligers met de inzameling.

Pas als een vereniging stopt met de inzameling kunnen andere verenigingen in aanmerking komen.

Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing moet er sprak zijn van vereniging met een wezenlijk gemeenschapsbelang. Zo wordt de verbinding gelegd met de gemeenschap.

Deze verengingen zijn goed bekend in een kern en hebben een grote gunfactor; burgers gunnen de vereniging de inkomsten, en zo hebben de burgers grotere betrokkenheid bij de inzameling van oud papier. Daarbij kan oud papier en karton naar het milieupark worden gebracht.

De gemeente krijgt de opbrengsten voor oud papier. Deze opbrengsten schommelen nogal.

De verenigingen ontvangen voor het ophalen van oud papier een vaste vergoeding. De vergoeding van 42 euro per ton is door het college in 2014 vastgesteld voor 3 jaar. Nu is deze vergoeding opgenomen in de beleidsregel.

Artikel 3

Oud ijzer en metalen worden in bepaalde kernen apart ingezameld en is een kostbare grondstof.

Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing moet er sprak zijn van vereniging met een wezenlijk gemeenschapsbelang. Zo wordt de verbinding gelegd met de gemeenschap.

Deze verengingen zijn goed bekend in een kern en hebben een grote gunfactor; burgers gunnen de vereniging de inkomsten, en zo hebben de burgers grotere betrokkenheid bij de inzameling van oud ijzer en metalen. Verenigingen zamelen in en brengen het ijzer zelf weg tegen een marktconforme vergoeding.

Daarbij kan het oud ijzer naar het milieupark worden gebracht, waar het een positieve opbrengst heeft.

Artikel 4

Bepaalde afvalstromen hebben waarde omdat het een grondstof is. Daardoor willen allerlei inzamelaars afval/grondstoffen inzamelen/ophalen.

De gemeente houdt toezicht houden op een juiste manier van inzamelen van deze afvalstromen. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld vervuild oud ijzer (met bijvoorbeeld olie of koelmiddel) wordt ingezameld, en om te voorkomen dat bijvoorbeeld elektronische apparaten (bijvoorbeeld wasmachine of koelkast) uit het gewenste recyclingcircuit worden gehaald. Ook blijkt dat in de praktijk vaak kleine inzamelaars inzamelen die hiervoor niet de juiste voorzieningen en vergunningen hebben.

Voor het in stand houden van een doelmatige inzamelstructuur is het van belang dat de continuïteit van de inzameling gewaarborgd blijft. We zamelen samen in op effectieve en efficiënte wijze en goed toezicht is mogelijk.

Daarbij houden we de waarde van de grondstoffen zoveel mogelijk in onze gemeente (via de verenigingen/gemeenschappen of het wordt verrekend via de afvalstoffenheffing).

Artikel 5

Alleen herbruikbare huisraad wordt gratis aan huis opgehaald, een kringloop winkel weet zelf het beste wat verkoopbaar en bepaalt daarom zelf wat herbruikbaar is. Vanuit doelmatige inzameling heeft de gemeente een contract met maximaal 2 kringloopwinkels uit verschillende kernen die ook een ophaalvergoeding krijgen. De gemeente vindt kringkoopwinkels in Peel en Maas belangrijk.

Dit betekent niet dat andere kringloopbedrijven niet mogen inzamelen.

Niet herbruikbaar huisraad kan tegen betaling aan huis worden opgehaald, of worden weggebracht naar het milieupark Peel en Maas.

Artikel 6

Verenigingen of stichtingen die een vlooienmarkt of rommelmarkt organiseren hebben na het evenement nog spullen over. Omdat we hergebruik heel belangrijk vinden faciliteren wij in de afvoer van de spullen.

Artikel 7

Extra container voor medisch afval: als het nodig is en aantoonbaar is krijgen mensen een gratis container. Hier leveren we maatwerk.

In principe is het aanvragen, wisselen van een (kapotte) container gratis. Het komt ook voor dat een container vernield wordt door er bijvoorbeeld hete houtskool in te gooien, dan moet wel betaald worden voor een nieuwe container

Artikel 8

Appartementencomplexen en andere woongebouwen worden gefaciliteerd bij de afvalinzameling met een ondergrondse container voor restafval. Hierdoor hoeven de bewoners van niet allemaal apart containers aan te vragen en wordt ruimte bespaard in het gebouw. Dit is reden om een éénmalige bijdrage te vragen voor een ondergrondse container. De bijdrage zijn de werkelijke kosten voor ondergrondse restafvalcontainer.

De gemeente is eigenaar van de container, zorgt voor de plaatsing van de container en is verder verantwoordelijk voor de goede werking en voor het leegmaken en de uitgifte van de toegangspasjes.

Artikel 9 inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: nadere regels afvalinzameling.Peel en Maas