Besluit van de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent cameratoezicht ter hoogte van de supermarkt Biedronka

Geldend van 22-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent cameratoezicht ter hoogte van de supermarkt Biedronka

De burgemeester van Weert;

Gelet op het bepaalde artikel 151c Gemeentewet;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Weert op 2 november 2011 waarbij hem de bevoegdheid is verleend om cameratoezicht in het belang van de openbare orde in te stellen op openbare plaatsen in Weert. Dit voor zover dit naar oordeel van burgemeester, politie en justitie gerechtvaardigd is;

Gelet op het besluit van de lokale driehoek van 16 december 2020 om in te stemmen met inzet van cameratoezicht ter hoogte van supermarkt Biedronka gelegen aan Beekstraat 62-64, 6001 GJ in Weert.

Besluit:

 • I.

  In het belang van de openbare orde, waaronder mede wordt begrepen de algemene, bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving alsook het informeren en aansturen van de hulpdiensten in geval van calamiteiten, over te gaan tot inzet van cameratoezicht bij gelegenheid Biedronka winkel.

 • II.

  Aan te wijzen als het gebied waarbinnen het op basis van I. bedoelde cameratoezicht wordt toegepast, de Beekstraat in Weert als aangegeven op bijgaand overzichtskaartje (bijlage 1).

 • III.

  Dat er onder I. en II. bedoelde cameratoezicht plaatsvindt:

  Vanaf vrijdag 18 december 2020, 24 uur per en 7 dagen per week. Indien noodzakelijk, wordt het cameratoezicht voortgezet tot afschalen vanuit openbare orde en veiligheid mogelijk is.

 • IV.

  Dat tijdens het onder III. bedoelde tijdsvenster, de beelden worden opgenomen en beoordeeld. Noodzakelijke opvolgacties worden aangestuurd.

 • V.

  Dat de vastgestelde beelden worden verwerkt zoals bepaald in artikel 151c van de gemeentewet en na ten hoogste vier werken worden vernietigd tenzij er concrete aanleiding bestaat dat die gegevens noodzakelijk zijn voor de opsporing van een strafbaar feit.

 • VI.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad. Ook zal het besluit worden geplaatst op de gemeentelijke website. Inwoners binnen het cameragebied worden ook per brief geïnformeerd.

Ondertekening

Weert, 18 december 2020

C.C. Leppink – Schuitema

Burgemeester

Bijlagen: 1. Overzichtskaartje gebiedsaanwijzing cameratoezicht

afbeelding binnen de regeling

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan de burgemeester. Adresgegevens:

Postbus 950

6000 AZ Weert

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes werken na de datum van bekendmaking van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • »

  Uw naam, adres, datum en handtekening ;

 • »

  Een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);

 • »

  De reden waarom u bezwaar maakt.

Spoed

Is uw bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond een voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te kunnen stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of digitaal aanvragen:

 • -

  Met een brief:

  • Stuur uw verzoekschrift naar:

   De voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond

   Sector bestuursrecht

   Postbus 950

   6040 AZ Roermond

 • -

  Digitaal: