Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 november, nr. 821A7D61, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Instandhouding Molens provincie Utrecht)

Geldend van 20-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 november, nr. 821A7D61, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Instandhouding Molens provincie Utrecht)

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

Gelet op artikelen 1.3 en 1.4, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022;

Overwegende dat Provinciale Staten op 3 juni 2020 het cultuur- en erfgoedprogramma provincie Utrecht 2020-2023 ‘Voor Jong en Altijd’ hebben vastgesteld;

Overwegende dat de provincie Utrecht zich wil inzetten voor het behouden, benutten en beleven van cultureel erfgoed;

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen;

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022;

 • b.

  Cultuur- en erfgoedprogramma: Cultuur- en erfgoedprogramma provincie Utrecht 2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’ (besluit van Provinciale Staten van 3 juni 2020);

 • c.

  Inspectierapport: rapport dat de technische of fysieke staat van een rijksmonument of zelfstandig onderdeel daarvan beschrijft, en dat is opgesteld door een ter zake deskundige persoon of instantie inclusief overzicht- en detailfoto’s waaruit de technische staat van de molen blijkt en waar mee de noodzaak van de ingrepen voldoende wordt onderbouwd;

 • d.

  Instandhouding: noodzakelijke reguliere werkzaamheden die gericht zijn op het behoud van monumentale waarde;

 • e.

  Instandhoudingsplan: een overzicht en planning van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en een omschrijving van de daarmee beoogde resultaten en een meerjarenbegroting volgens een door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld model. In de meerjarenbegroting wordt aangegeven in welk jaar de onderscheiden werkzaamheden worden verricht;

 • f.

  Molen: op grond van de erfgoedwet als rijksmonument aangewezen molen, hieronder worden niet gerekend molenrompen en molenrestanten;

 • g.

  Sim: Subsidieregeling instandhouding monumenten;

 • h.

  Subsidiabele kosten: kosten die op grond van deze regeling of andere van toepassing zijnde regelgeving in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 2 Criteria

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die voortvloeien uit het Cultuur- en erfgoedprogramma en die gericht zijn op de instandhouding van molens.

 • 2. Subsidie wordt slechts verstrekt indien:

  • a.

   voor de molen subsidie is verleend op grond van Sim, waarvan de subsidieperiode nog loopt;

  • b.

   een inspectierapport aanwezig is;

  • c.

   er een instandhoudingsplan aanwezig is;

  • d.

   er een notitie kan worden overlegd waarin het publieksbereik is uitgewerkt.

Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen

Subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar van de molen.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. De subsidie kan jaarlijks voor een periode van zes jaar worden verstrekt.

 • 2. Aanvragen voor subsidie over de periode met ingang van 2022 kunnen jaarlijks worden ingediend uiterlijk vóór 31 december voorafgaand aan de zes kalenderjaren waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 3. Aanvragen voor subsidie over de periode met ingang van 2021 kunnen worden ingediend uiterlijk vóór 28 februari 2021.

Artikel 5 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 4.6 van de Asv wordt de subsidie geweigerd indien de activiteit naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdraagt aan de doelen zoals geformuleerd in het cultuur- en erfgoedprogramma.

Artikel 6 Subsidiabele kosten en hoogte van de subsidie

 • 1. Het maximale subsidiebedrag wordt berekend op basis van de subsidiabele kosten en bedraagt gemiddeld maximaal € 11.500 per molen per jaar met een maximum van zes jaar per aanvraag.

 • 2. Tot de subsidiabele kosten behoren kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen die als zodanig zijn aangemerkt in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten, in de bijlage als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).

 • 3. Indien voor de instandhouding van het rijksmonument een subsidie in het kader van de Sim is verstrekt, komen de al gesubsidieerde kosten door de Sim, niet in aanmerking voor subsidie op basis van deze regeling.

Artikel 7 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger:

 • a.

  voert het onderhoud uit overeenkomstig het instandhoudingsplan;

 • b.

  zorgt dat de molen Casco All-Risks is verzekerd;

 • c.

  verzekert en houdt de molen verzekerd tegen schade door brand, storm en bliksem;

 • d.

  voert werkzaamheden uit volgens in de beroepsgroep geldende normen;

 • e.

  laat toe dat de werkzaamheden waarvoor subsidie is verstrekt, op verzoek van de provincie worden gecontroleerd;

 • f.

  spant zich in om ten minste één leerlingplaats te realiseren bij de onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 8 Europese regelgeving

Deze subsidie wordt verleend op basis van het Nationaal Monumentenkader (SA.40475) onder toepassing van artikel 4, lid 1, sub z van Verordening (EU) nr. 651/2014. Een onderneming en het eventuele moederconcern mag niet meer dan 100 miljoen euro investeringssteun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed ontvangen per jaar per project. Voor exploitatiesteun geldt een maximum van 50 miljoen euro per onderneming per jaar. Begunstigden van staatssteun hebben een eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of aan de staatssteunregels wordt voldaan. Overschrijding van de maximumbedragen leidt tot onrechtmatige staatssteun, die teruggevorderd kan worden.

Paragraaf 2 Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening subsidie instandhouding molens provincie Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 november 2020.

Voorzitter,

mr. J.H. Oosters

Secretaris,

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

Toelichting

Artikel 2 Criteria

Lid 2 onder c: Indien de subsidiabele kosten niet volledig in dit instandhoudingsplan zijn opgenomen, dient de aanvrager een aanvulling op dit plan aan te leveren op basis waarvan de subsidiabele kosten kunnen worden vastgesteld.

Artikel 4 Aanvraag

Indien de beschikking van de Sim al eerder is verleend en de looptijd bij het aanvragen van deze subsidie korter is dan 6 jaar, zal de subsidie in het kader van deze regeling net zoveel jaar betreffen als dat de toekenning van de Sim nog loopt. Daarna kan een nieuwe aanvraag worden ingediend voor een nieuwe periode.

Artikel 6

Lid 1: Het is toegestaan om tussen de jaren te schuiven met de subsidie zodat dit goed in de pas kan lopen met de uitvoering van de inhoudelijke activiteiten met dien verstande dat alle middelen uiterlijk aan het einde van de periode dienen te zijn besteed. Eigenaren met meerdere molens kunnen bij de aanvraag ook het aangevraagde subsidiebedrag per molen laten variëren. Het gemiddelde subsidiebedrag per molen per jaar over de gehele aanvraagperiode bedraagt echter maximaal € 11.500.

Lid 3: De kosten die betrekking hebben op commerciële of operationele activiteiten en kosten ter verbetering van comfort of uitbreiding van de gebouwen behoren niet tot de subsidiabele kosten.

Artikel 7

Geldende richtlijnen zijn in elk geval: