Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent schuldhulpverlening (Beleidsregel Schuldhulpverlening 2021 gemeente Delft)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent schuldhulpverlening (Beleidsregel Schuldhulpverlening 2021 gemeente Delft)

Inleiding

In de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) staat dat gemeenten een beleidsplan (nota) moeten opstellen. In dit plan beschrijven gemeenten op welke manier zij schuldhulpverlening bieden aan inwoners en hoe zij inwoners helpen om problematische schulden te voorkomen. Binnen de gemeente stelt de gemeenteraad het plan vast voor een periode van maximaal vier jaar. Het college is verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit plan. De Financiële Winkel van Delft (hierna: ‘de Financiële Winkel’) is de afdeling binnen de gemeente Delft die namens het college de taak van vroegsignalering en schuldhulpverlening uitvoert.

In 2019 heeft het college van de gemeente Delft de Nota schuldhulpverlening 2019-2022 vastgesteld. Bij een nota zijn beleidsregels nodig. Deze regels vertellen Delftse inwoners wat hun rechten en plichten zijn tijdens de schuldhulpverlening door de Financiële Winkel. Ook beschrijven de regels welke bevoegdheden de Financiële Winkel heeft.

Besluit

Vast te stellen de “Beleidsregel schuldhulpverlening 2021 gemeente Delft”.

Artikel 1. Uitleg van begrippen

Awb

Algemene wet bestuursrecht.

Beschikking

Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan.

Burgerservicenummer

Een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP).

Budgetbeheer

Beheer van het inkomen, tegen betaling, door een onafhankelijke derde.

College

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft.

Consulent

Medewerker van de Financiële Winkel die gespecialiseerd is in schuldhulpverlening.

Crisisteam

Consulenten van de Financiële Winkel die een inwoner in een crisissituatie helpen.

Financiële Winkel

De Financiële Winkel is de afdeling van de gemeente Delft die de taak van vroegsignalering en schuldhulpverlening, namens het college uitvoert.

Intitulé

Opschrift van een wet of van een document.

Inwoner 

Persoon die ingeschreven staat bij de gemeente Delft op grond van de Wet Basisregistratie Personen (BRP).

Klant 

Persoon die hulp bij schulden krijgt op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Maatwerk

Een werkwijze die past bij de inhoud van de hulpvraag, de schulden, de onderliggende problemen en de gezinssamenstelling. Deze werkwijze kan per situatie verschillen.

Melding

Inwoner of diens begeleider, budgetbeheerder of bewindvoerder die een aanvraag indient voor schuldhulpverlening bij de Financiële Winkel.

Ministeriële regeling

Een regeling waarin de minister bepaalde onderdelen van de wet verder uitwerkt.

NAW-gegevens

Gegevens over de naam, adres en woonplaats van een inwoner of klant.

Nieuwe schuld

Een betalingsverplichting of betalingsachterstand die is ontstaan na het sluiten van de schuldregelingsovereenkomst.

Nota

Een (officieel) geschrift waarin een mededeling wordt gedaan of een standpunt wordt beschreven.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak staat welke stappen de Financiële Winkel en de schuldenaar zetten om te komen tot een schuldbemiddeling.

Schuldhulpverlening

Het uitvoeren van diensten gericht op het voorkomen, oplossen of beheersen van schulden.

Schuldregelingsovereenkomst

De overeenkomst waar de rechten, verplichtingen en voorwaarden van de klant en de Financiële Winkel zijn opgenomen.

Vroegsignalering

Het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van inwoners met financiële problemen om vroegtijdige schuldhulpverlening mogelijk te maken.

Wgs

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Alle inwoners van de gemeente Delft die 18 jaar of ouder zijn. Zijn er bijzondere omstandigheden, dan kan de Financiële Winkel besluiten ook schuldhulp te geven aan personen die (tijdelijk) geen inwoner zijn van Delft. Voor de toepassing van deze Beleidsregel wordt deze persoon dan gelijkgesteld met een inwoner.

Artikel 3. Aanbod gemeentelijke schuldhulpverlening

 • 1. De Financiële Winkel biedt schuldhulpverlening aan die is gebaseerd op de uitgangspunten zoals beschreven in de Nota schuldhulpverlening 2019-2022.

 • 2. De Financiële Winkel kan onder andere de volgende middelen inzetten:

  • a.

   Intakegesprek

  • b.

   Crisisinterventie

  • c.

   Consultatie en advies aan ketenpartners

  • d.

   Huisbezoek bij fysieke beperkingen

  • e.

   Voorlichting

  • f.

   Trainingen

  • g.

   Stabilisatiefase

  • h.

   Duurzame financiële dienstverlening

  • i.

   Schuldhulpfonds

  • j.

   Basisbankrekening

  • k.

   Saneringskrediet

  • l.

   Minnelijke regeling

  • m.

   Nazorg

 • 3. Het is maatwerk welk middel de Financiële Winkel inzet voor de hulp bij schulden.

Artikel 4. Op welke manieren kan een inwoner met schulden in contact komen met de Financiële Winkel?

 • 1. Een inwoner met een schuldhulpvraag kan zelf een melding doen bij de Financiële Winkel. Als de inwoner een begeleider, bewindvoerder of budgetbeheerder heeft, kunnen zij de melding ook voor hem/haar doen. Dit kan digitaal of mondeling.

 • 2. Om vroegsignalering mogelijk te maken, heeft de Financiële Winkel afspraken gemaakt met externe partijen bij wie een inwoner schulden heeft (zie ook artikel 5). Deze schuldeisers geven een signaal als sprake is van achterstanden in betaling. Als het signaal een aanwijzing is voor meer schulden, biedt de Financiële Winkel de inwoner een intakegesprek aan. De inwoner kan het aanbod accepteren of weigeren.

Artikel 5. Welke schuldeisers geven signalen bij betalingsachterstanden voor vroegsignalering?

 • 1. Tot de schuldeisers (zoals bedoeld in artikel 4.2) behoren verhuurders van onroerende zaken die zijn bestemd voor bewoning (zoals wooncorporaties), zorgverzekeraars, en water- en energiebedrijven.

 • 2. In een ministeriële regeling is het mogelijk andere schuldeisers aan te wijzen die tijdelijk (maximaal vijf jaar) ook signalen over betalingsachterstanden geven aan de Financiële Winkel .

Artikel 6. Wat zijn de wachttijden?

 • 1. Het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld, vindt plaats binnen vier weken plaats nadat:

  • a.

   de inwoner een melding heeft gedaan bij de Financiële Winkel;

  • b.

   de inwoner het aanbod voor een intakegesprek (zoals bedoeld in artikel 4.2), heeft geaccepteerd.

 • 2. Is er sprake van een dreigende (crisis)situatie, dan wordt de inwoner meteen doorgestuurd naar het crisisteam. Binnen drie werkdagen na de melding vindt het eerste gesprek plaats om de hulpvraag vast te stellen.

Artikel 7. Hoe kan de inwoner een melding voor schuldhulpverlening intrekken?

 • 1. De inwoner kan een melding voor schuldhulpverlening schriftelijk en/of mondeling intrekken.

 • 2. De Financiële Winkel handelt het intrekken van een melding schriftelijk af met een brief. In de brief wordt bevestigd dat de melding voor hulp bij schulden is ingetrokken en dat de Financiële Winkel de melding afsluit. Als de inwoner het hier niet mee eens is, kan hij/zij hier binnen zeven kalenderdagen op reageren.

Artikel 8. Wat krijgt de inwoner als de schuldhulpverlening wordt toegekend?

De inwoner krijgt een beschikking met een plan van aanpak, tenzij de inwoner zijn/haar melding voor schuldhulpverlening in de tussentijd heeft ingetrokken.

Artikel 9. Wat zijn de verplichtingen van de klant?

 • 1. Bij de aanvraag heeft een inwoner een inlichtingenplicht op grond van de Awb (artikel 4:2). Dit betekent dat de inwoner bij de aanvraag informatie en bewijsstukken moet aanleveren die de Financiële Winkel niet zelf kan verkrijgen maar die wel noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de aanvraag.

 • 2. De Financiële Winkel probeert altijd maatwerk te leveren. Daar staat tegenover dat van de klant wordt verwacht dat hij/zij volledig meewerkt. Vanaf het moment dat de schuldhulpverlening is toegekend, heeft de klant een inlichting- en medewerkingsplicht op grond van de Wgs. Dit betekent onder andere:

  • a.

   het tijdig inleveren van noodzakelijke informatie en bewijsstukken voor de schuldhulpverlening die de Financiële Winkel niet zelf kan verkrijgen, dit tot het moment dat de Financiële Winkel geen nieuwe informatie meer nodig heeft/opvraagt;

  • b.

   afspraken nakomen, zoals onder andere vastgelegd in de schuldregelingsovereenkomst;

  • c.

   geen nieuwe schulden aangaan (onder andere door de inzet van budgetbeheer);

  • d.

   zich houden aan de bepalingen van het plan van aanpak en de schuldregelingsovereenkomst.

Artikel 10. Wanneer stopt de schuldhulpverlening?

 • 1. Komt de klant de verplichtingen (zoals genoemd in artikel 9.2) niet of onvoldoende na? Dan kan de Financiële Winkel besluiten om de schuldhulpverlening te stoppen. De klant krijgt dan een beschikking.

 • 2. Daarnaast kan de Financiële Winkel besluiten de schuldhulpverlening te stoppen als:

  • a.

   het traject van schuldhulpverlening succesvol is afgerond;

  • b.

   de klant de beschikbare aflossingscapaciteit niet wil gebruiken om de schulden af te lossen;

  • c.

   blijkt dat de klant schuldhulpverlening krijgt op grond van onjuiste gegevens;

  • d.

   de klant zich misdraagt tegen de medewerkers die de schuldhulpverlening uitvoeren;

  • e.

   de klant in staat is om zelf zijn schulden te regelen, dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren of met hulp van een bewindvoerder;

  • f.

   de geboden schuldhulpverlening niet (langer) passend is, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de klant;

  • g.

   de schuldhulpverlening volgens de Financiële Winkel niet langer noodzakelijk is;

  • h.

   de klant verzoekt om stoppen dan wel intrekken van de schuldhulpverlening;

  • i.

   de inkomens-, woon- of leefsituatie van de klant zo onzeker is dat schuldhulpverlening niet of nog niet mogelijk is;

  • j.

   de vrijwillige schuldregeling niet geslaagd is en de klant geen gebruik wil maken van het wettelijk schuldregelingstraject (WSNP);

  • k.

   de klant verhuist naar een andere gemeente vóór het aangaan van de schuldregelingsovereenkomst.

 • 3. Voordat de Financiële Winkel besluit de geboden schuldhulpverlening te beëindigen, krijgt de klant een redelijke termijn om alsnog de ontbrekende informatie te of medewerking te verlenen. Dit geldt alleen voor de in het eerste lid beschreven beëindigingsgrond.

 • 4. Een traject van schuldhulpverlening stopt van rechtswege bij het overlijden van de klant.

Artikel 11. Wanneer kan de Financiële Winkel de schuldhulpverlening weigeren?

De Financiële Winkel kan de schuldhulpverlening weigeren als de inwoner:

 • a.

  eerder schuldhulp heeft gehad in het afgelopen jaar;

 • b.

  geen verblijfsstatus heeft.

Artikel 12. Wanneer kan de inwoner opnieuw een traject aanvragen (recidive)?

 • 1. De situatie van de inwoner is leidend. De consulent onderzoekt waarom een eerder traject is afgebroken.

 • 2. Is er een niet verwijtbare oorzaak en/of geen kwade opzet, dan start de hulpverlening opnieuw.

 • 3. Is duidelijk sprake van opzet of wil een inwoner niet meewerken? Dan kan een maatregel vanwege recidive van toepassing zijn. Een inwoner wordt in dit geval maximaal één jaar uitgesloten van schuldhulpverlening. De inwoner komt nog wel in aanmerking voor informatie en advies (voorlichting). Laat een inwoner een positieve gedragsverandering zien, dan kan de consulent besluiten de inwoner tussentijds toe te laten tot het hulpverleningstraject.

Artikel 13. Welke gegevens worden er voor de vroegsignalering en schuldhulpverlening verwerkt?

 • 1. Voor vroegsignalering verwerkt de Financiële Winkel NAW- gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om een intakegesprek aan te bieden.

 • 2. Voor de toegang tot schuldhulpverlening en het vaststellen van een plan van aanpak is de Financiële Winkel bevoegd om noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken van andere afdelingen binnen de gemeente en andere (uitvoering-) organisaties die over deze gegevens beschikken:

  • Om vast te stellen of een inwoner toegang heeft tot schuldhulpverlening, gaat dit onder andere om NAW-gegevens, gegevens over de verblijfsstatus en over eerdere of lopende schuldhulpverleningstrajecten.

  • Voor het opstellen van het plan van aanpak zijn dit gegevens over werk, inkomsten, vermogen en betalingsachterstanden. De Financiële Winkel is ook bevoegd om persoonsgegevens te verwerken van hulpverleners die de Jeugdwet, Participatiewet of de Wmo 2015 uitvoeren. Het gaat hierbij alleen om informatie die noodzakelijk is om de hulpverlening op elkaar af te stemmen.

 • 3. Voor zowel de vroegsignalerings- als de schuldhulpverleningstaak gebruikt de Financiële Winkel het Burgerservicenummer om te waarborgen dat de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben op de persoon van wie het Burgerservicenummer is.

Artikel 14. Bezwaarmogelijkheden

De gemeentelijke schuldhulpverlening valt door de komst van de Wgs onder het regime van de Awb. Dat betekent dat inwoners, klanten bezwaar kunnen aantekenen tegen de beschikkingen die op basis van deze Beleidsregel zijn opgenomen.

Artikel 15. Hardheidsclausule

 • 1.

  De Financiële Winkel kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze Beleidsregel. Dit doet de Financiële Winkel als de toepassing van deze bepalingen leidt tot een onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg voor een inwoner/klant.

 • 2.

  Als sprake is van een situatie waarop deze regeling niet kan worden toegepast, beslist de Financiële Winkel.

Artikel 16. Inwerkingtreding

De Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Delft treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 17. Intrekking oude Beleidsregel en overgangsrecht

 • 1. De Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Delft uit 2019 wordt ingetrokken.

 • 2. Bij de beslissing op bezwaarschriften rondom een besluit volgens de Beleidsregel 2019, wordt rekening gehouden met de bepalingen van die Beleidsregel.

 • 3. Van lid 2 kan worden afgeweken als dit in het voordeel is van de inwoner/klant.

Artikel 18. Citeertitel

Het college haalt deze regeling aan als ‘Beleidsregel Schuldhulpverlening 2021 gemeente Delft’.

Deze Beleidsregel is gepubliceerd op www.overheid.nl en www.delft.nl.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft in de vergadering van d.d. 15-12-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Secretaris,

De burgemeester,

Toelichting Beleidsregel schuldhulpverlening 2021 gemeente Delft

Inleiding

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft de gemeente taken bij het geven van hulp bij schulden. Elke gemeente moet hiervoor een beleidsplan (nota) maken. In dit beleidsplan staat wat de gemeente doet om te voorkomen dat inwoners schulden opbouwen en hoe de gemeente helpt bij het oplossen van schulden. De gemeenteraad stelt het plan vast voor maximaal vier jaar. In Delft geldt nu de Nota Schuldhulpverlening 2019-2022, die in januari 2019 is vastgesteld. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. De Financiële Winkel van Delft voert de taak uit in naam van het college.

De Wgs is een kaderwet. Elke gemeenten kan daarin eigen regels maken over het beginnen, weigeren of stoppen van hulp bij schulden. Dit zijn de beleidsregels. Deze regels vertellen Delftse klanten wat hun rechten en plichten zijn tijdens de hulp bij schulden door de gemeente. Ook beschrijven de regels welke bevoegdheden de Financiële Winkel heeft.

De gemeente Delft wil schulden voorkomen en oplossen. De gemeente helpt klanten zodat ze zoveel mogelijk zelf kunnen omgaan met hun geld. De gemeente verwacht dat een klant zelf meewerkt, zodat de hulp kan slagen. De klant moet dit bijvoorbeeld doen door zoveel mogelijk eigen inkomsten te verdienen. De gemeente pakt met de hulp niet alleen de schulden aan, maar ook de problemen die daarmee te maken hebben.

De Financiële Winkel werkt volgens de gedragscode van de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). In de gedragscode staan spelregels waar aangesloten organisaties zich aan moeten houden. Het zorgt voor kwaliteit en gelijke behandeling. Op www.nvvk.eu staat meer informatie over de gedragscode.

Artikel 1. Uitleg van begrippen

In dit artikel staat een uitleg van de begrippen in de beleidsregel.

Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Alle inwoners van de gemeente Delft die 18 jaar of ouder zijn. Onder de doelgroep vallen ook zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers), ondernemers met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (VOF) met schulden. Zijn er bijzondere omstandigheden, dan kan de Financiële Winkel ook schuldhulp geven aan mensen die (tijdelijk) niet in Delft wonen. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen uit Delft zijn die in de gevangenis zitten of mensen die verhuizen uit Delft maar al hulp krijgen van de Financiële Winkel (zie ook artikel 10 van deze toelichting).Ook dan geldt deze beleidsregel zoals voor inwoners. 

Artikel 3. Aanbod gemeentelijke schuldhulpverlening

De Financiële Winkel kan verschillende producten inzetten voor hulp bij schulden:

a. Intakegesprek

De inwoner komt via één van de volgende manieren in contact met de Financiële Winkel voor een hulpvraag bij schulden:

 • a.

  door zich te melden bij de balie van het stadskantoor;

 • b.

  door een afspraak via het callcenter;

 • c.

  door een afspraak te maken via de website;

 • d.

  door een vraag te stellen via het online contactformulier;

 • e.

  een inwoner die zich in een crisissituatie via deze kanalen meldt, krijgt direct een verwijzing naar een consulent van de Financiële Winkel;

 • f.

  een inwoner kan ook worden aangemeld door een bewindvoerder, budgetbeheerder of vrijwilliger die hulp biedt bij financiële problemen.

Een inwoner kan zijn partner of professionele/vrijwillige begeleider meenemen naar het intakegesprek. Dit is vooral aan te raden als:

 • a.

  een professionele/vrijwillige begeleider de hulpvrager heeft aangemeld of doorverwezen;

 • b.

  als u samenwoont/getrouwd bent of meerderjarige thuiswonende kinderen hebt, dan kijken wij ook naar de inkomsten en uitgaven van deze mensen.

Het intakegesprek is bedoeld op hulpvraag duidelijk te krijgen. De Financiële Winkel kijkt daarom naar:

 • -

  het schuldenpakket;

 • -

  het inkomen;

 • -

  de psychosociale situatie;

 • -

  motivatie van de hulpvrager;

 • -

  eerdere hulp bij schulden;

 • -

  of er sprake is van een crisis.

De onderwerpen die tijdens het intakegesprek zijn besproken (conclusie, afspraken en adviezen) zet de Financiële Winkel in de beschikking en het plan van aanpak. De intake voor de schuldbemiddeling kan uit verschillende gesprekken bestaan.

b. Crisisinterventie

Als een inwoner in een crisissituatie zit, komt de gemeente zo snel mogelijk in actie. Dit noemen we een crisisinterventie. In de wet staat dat er crisis is als de inwoner:

 • a.

  een bericht heeft gekregen dat zijn woning wordt ontruimd;

 • b.

  een bericht heeft gekregen dat gas, water of energie worden afgesloten.

Bij een crisisinterventie neemt de consulent van de Financiële Winkel contact op met de eisende instelling of deurwaarder. Samen kijken ze wat nodig is om de crisissituatie te voorkomen. Daarna zet de consulent in overleg met de klant de acties in gang die nodig zijn.

c. Consultatie en advies aan ketenpartners

De Financiële Winkel werkt nauw samen met andere organisaties die Delftse inwoners ook hulp aanbieden bij schulden (ketenpartners). De Financiële Winkel overlegt regelmatig met de belangrijkste ketenpartners. De ketenpartners overleggen ook onderling.

d. Huisbezoek bij fysieke beperkingen

Is het voor een inwoner door lichamelijke beperkingen niet mogelijk om naar een intakegesprek op het stadskantoor te komen? Dan legt een consulent van de Financiële Winkel een huisbezoek af. Tijdens dit huisbezoek bespreekt de consulent dezelfde onderwerpen als tijdens een intakegesprek op het stadskantoor.

e. Voorlichting

De gemeente vindt het belangrijk om haar burgers voor te lichten. Informatie is onder andere te vinden via:

 • -

  de gemeentelijke website (www.delft.nl);

 • -

  folders voor hulpvragers en intermediairs;

 • -

  huisbezoeken en voorlichtingsactiviteiten;

 • -

  voorlichting van ketenpartners;

 • -

  nieuwsbrieven en pers.

f. Trainingen

De Financiële Winkel geeft trainingen over omgaan met geld en voorkomen van schulden.

g. Stabilisatiefase

In deze fase is het doel evenwicht te brengen in de inkomsten en uitgaven van de klant en dat evenwicht te behouden. Als dat lukt, dan is een schuldregeling mogelijk.

h. Duurzame financiële dienstverlening

Bij duurzame financiële dienstverlening is het doel om te voorkomen dat schulden verder oplopen. Er komt nog geen schuldregeling, omdat de oorzaak van de schulden door omstandigheden nog niet opgelost kan worden.

i. Schuldhulpfonds

De gemeente stort elk jaar een bedrag in het Schuldhulpfonds. Als een klant persoonlijke omstandigheden heeft die de toegang of voortgang van de schulphulpverlening belemmeren, kan de Financiële Winkel uit dit noodfonds een lening geven. Natuurlijk kan dit alleen als er geen andere voorzieningen zijn waar de klant gebruik van kan maken. De klant moet de lening terugbetalen aan het eind van het traject van schuldsanering. Wordt het traject van sanering gestopt door eigen toedoen van de klant? Dan kan de Financiële Winkel de lening ook direct opeisen.

j. Basisbankrekening

Een klant die geen bankrekening heeft, kan een betaalrekening met bankpas aanvragen. Op deze rekening kan de klant niet rood staan.

k. Saneringskrediet

De schuld wordt in één keer afgelost. Er wordt hiervoor een lening afgesloten bij de kredietbank Den Haag. De looptijd van de lening is meestal 36 maanden.

l. Minnelijke regeling

De schulden worden afgehandeld met schuldeisers zonder dat de rechtbank erbij betrokken wordt. Het is een vrijwillige regeling. De looptijd is meestal 36 maanden.

m. Nazorg

Als een traject voor hulp bij schulden is afgelopen, biedt de Financiële Winkel maximaal zes maanden nazorg. De nazorg bestaat onder andere uit trainingen over financiën. Ook zijn er meerdere contactmomenten met de schuldhulpverlener om te bespreken hoe het gaat.

Artikel 4. Op welke manieren kan een inwoner met schulden in contact komen met de Financiële Winkel?

 • 1.

  Dit lid heeft geen nadere toelichting nodig.

 • 2.

  Als de Financiële Winkel een signaal over een betaalachterstand ontvangt van bepaalde schuldeisers, biedt de Financiële Winkel een intakegesprek aan. Consulenten van de Financiële Winkel kunnen hiervoor de inwoner bezoeken, een brief sturen of bellen.

Artikel 5. Welke schuldeisers geven signalen bij betalingsachterstanden voor vroegsignalering?

Bepaalde bedrijven zoals woningverhuurders, zorgverzekeraars, energiebedrijven en drinkwaterbedrijven, geven aan de Financiële Winkel door als inwoners een betalingsachterstand hebben. Op de website van de gemeente Delft staan precies de namen genoemd van welke schuldeisers de gemeente deze afspraak heeft gemaakt.

Artikel 6. Wat zijn de wachttijden?

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

Artikel 7. Hoe kan de inwoner een melding voor schuldhulpverlening intrekken?

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

Artikel 8. Wat ontvangt de inwoner als de schuldhulpverlening wordt toegekend?

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

Artikel 9. Wat zijn de verplichtingen van de klant?

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

Artikel 10. Wanneer beëindigen we de schuldhulpverlening?

Bij verhuizing uit of naar een andere gemeente geldt voor de Financiële Winkel het volgende:

 • a.

  Is een schuldregeling gestart en zijn de schuldeisers akkoord gegaan? Dan is overdracht van dossiers niet gewenst.

 • b.

  Wanneer de individuele omstandigheden van een klant daarom vragen, kan een dossier wel worden overgedragen. Dit gebeurt in overleg tussen de betreffende schuldhulpinstanties.

 • d.

  Leidt een verhuizing tot nieuwe schulden? Dan kan de schuldhulpverlening worden geweigerd of gestopt.

Artikel 11. Wanneer kunnen we de schuldhulpverlening weigeren?

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

Artikel 12. Wanneer kan de hulpvrager opnieuw een traject aanvragen (recidive)?

Recidive betekent dat een inwoner opnieuw een aanvraag doet voor hulp bij schulden, nadat de Financiële Winkel hulp bij schulden heeft gestopt.

De consulent van de Financiële Winkel onderzoekt waarom een eerder traject is afgebroken. Elke situatie is anders. Daardoor kan de uitkomst per inwoner verschillen (maatwerk).

De consulent probeert te achterhalen of de inwoner iets bewust heeft gedaan of niet. Is er bijvoorbeeld sprake van enige vorm van bedrog, misleiden, verzwijgen of wist men dat een handeling onwettig was. Als de inwoner niets te verwijten valt (en er dus geen kwade opzet was), dan begint de Financiële Winkel opnieuw met de hulpverlening.

Artikel 13. Welke gegevens worden er voor de vroegsignalering en schuldhulpverlening verwerkt?

 • 1.

  Dit lid heeft geen nadere toelichting nodig.

 • 2.

  Om de taak van het geven van hulp bij schulden goed uit te kunnen voeren, heeft de Financiële Winkel volgens de Wgs de mogelijkheid om informatie te verwerken van andere afdelingen binnen de gemeente en andere (uitvoerings-)organisaties. De Financiële Winkel doet dit om een inwoner die een melding voor schuldhulpverlening heeft gedaan te ondersteunen en om zo snel mogelijk passende schuldhulpverlening te bieden. Het gaat alleen om gegevens die noodzakelijk zijn voor hulp bij schulden en om te zorgen dat deze hulp goed aansluit bij de begeleiding van andere organisaties. De Financiële Winkel ontvangt geen gegevens waarvoor een beroepsgeheim geldt.

 • 3.

  Dit lid heeft geen nadere toelichting nodig.

Artikel 14. Bezwaarmogelijkheden

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

Artikel 17. Intrekking oude Beleidsregels en overgangsrecht

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

Artikel 18. Citeertitel

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.