Beleidsregels Verhaal Participatiewet gemeente Stein 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Verhaal Participatiewet gemeente Stein 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;

gelet op de artikelen 61 tot en met 62i van de Participatiewet;

overwegende dat het wenselijk is om regels vast te stellen over het gebruik van de in bovenvermelde bepalingen neergelegde bevoegdheden tot verhaal van kosten van bijstand;

Besluit vast te stellen:

Beleidsregels Verhaal Participatiewet gemeente Stein 2021.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Awb : Algemene wet bestuursrecht

College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein

Artikel 2. Gebruik van de wettelijke bevoegdheid

 • 1. Het college maakt gebruik van de bevoegdheid tot het toepassen van verhaal zoals bedoeld in paragraaf 6.5 van de Participatiewet, tenzij in deze beleidsregels anders is bepaald.

 • 2. De kosten van bijstand kunnen in drie situaties worden verhaald:

  • -

   op degene die zijn onderhoudsplicht jegens (ex-) echtgenoot of minderjarig kind niet behoorlijk nakomt (art. 62 en 62 b Participatiewet);

  • -

   op degene aan wie de belanghebbende die bijstand ontvangt een schenking heeft gedaan, voor zover met de geschonken middelen rekening zou zijn gehouden als de schenking niet zou hebben plaatsgevonden (artikel 62f onderdeel a Participatiewet);

  • -

   op de nalatenschap van een overleden bijstandsgerechtigde, voor zover er nog geen terugvordering heeft plaatsgevonden voor het overlijden of als er bijstand is verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht (artikel 62f onderdeel b Participatiewet).

 • 3. In afwijking van lid 1 en 2 ziet het college af van het toepassen van verhaal, indien verhaal moet worden ingesteld op de ouder of ouders van een jongmeerderjarige, voor zover periodieke bijzondere bijstand voor de kosten van levensonderhoud wordt verstrekt.

Artikel 3. Verplichting van de bijstandsgerechtigde

 • 1. Het college legt ingevolge artikel 55 Participatiewet de verplichting aan de bijstandsgerechtigde op om alimentatie naar draagkracht te vorderen middels een gerechtelijke uitspraak.

 • 2. Indien de alimentatie welke is vastgesteld middels een gerechtelijke uitspraak niet tot uitbetaling komt legt het college de verplichting op om uitbetaling af te dwingen, zo nodig door inschakeling van derden, zoals het LBIO of deurwaarder.

 • 3. Indien de bijstandsgerechtigde niet voldoet aan de verplichting volgens lid 1 of 2 kan het college gebruik maken van zijn bevoegdheden zoals vastgelegd in artikel 62 en 62b van de Participatiewet.

Artikel 4. Dringende redenen

Op grond van dringende redenen kan het college besluiten geheel of gedeeltelijk van verhaal af te zien.

Artikel 5. Rechterlijke maatstaven

Bij de beoordeling van het bestaan van het verhaalsrecht op de onderhoudsplichtige en de omvang van het te verhalen bedrag wordt rekening gehouden met de maatstaven die gelden en de omstandigheden die van belang zijn in het geval dat de rechter dient te beslissen over de vraag of en, zo ja, tot welk bedrag een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed zou moeten worden toegekend.

HOOFDSTUK 2 GEHEEL OF GEDEELTELIJK AFZIEN VAN VERHAAL

Artikel 6 Afzien van verhaal

In afwijking van artikel 2 wordt van het opleggen van een verhaalsbijdrage, zoals bedoeld in artikel 62g Participatiewet, afgezien indien het op te leggen verhaalsbedrag lager is dan € 25,00 per maand of € 300,00 op jaarbasis.

Artikel 7. Afzien van verhaal vanwege schulden

Het college kan op verzoek van belanghebbende besluiten om gedeeltelijk af te zien van verhaal van kosten van bijstand voor zover het betreft verschuldigde verhaalsbijdragen die op het moment van besluit opeisbaar zijn, indien:

 • a.

  redelijkerwijs te voorzien is dat de belanghebbende niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden;

 • b.

  redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen van de overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen, en

 • c.

  de vordering van de gemeente wegens verhaal van bijstand ten minste zal worden voldaan naar evenredigheid met de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang.

Artikel 8. Inwerkingtreding afzien verhaal

Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van verhaal treedt niet in werking voordat een schuldregeling tot stand is gekomen.

Artikel 9. Intrekking afzien verhaal

Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van verhaal wordt ingetrokken of ten nadele van de belanghebbende gewijzigd indien:

 • a.

  niet binnen twaalf maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt, een schuldregeling is tot stand gekomen;

 • b.

  de belanghebbende zijn schuld aan de gemeente niet overeenkomstig de schuldregeling voldoet of

 • c.

  onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit zou hebben geleid.

HOOFDSTUK 3 INVORDERING

Artikel 10. Invordering bij dwangbevel en verhaal in rechte

 • 1. Het college maakt gebruik van de bevoegdheden om bij dwangbevel in te vorderen.

 • 2. Verhaal in rechte conform de bepalingen van artikel 62h Participatiewet vindt alleen plaats, indien het te verhalen bedrag hoger is dan een bedrag van € 100,- per maand of € 1.200,- op jaarbasis.

Artikel 11. Terugbetaling

 • 1. Op de geldschulden die in verband met een besluit tot toepassen van verhaal ontstaan is titel 4.4. van de Awb van toepassing.

 • 2. De schuldenaar betaalt de vordering ( waaronder eventuele verhaalsbijdragen over een verstreken periode) zo mogelijk met een bedrag ineens terug.

 • 3. In geval van onvoldoende betalingscapaciteit kan op verzoek van belanghebbende de mogelijkheid van gespreide betaling worden geboden met als uitgangspunten dat de vordering op redelijke termijn wordt voldaan, dat de in het inkomen van belanghebbende aanwezige beslagvrije ruimte niet wordt overschreden en dat uitstroom belemmerende factoren worden voorkomen.

 • 4. Onder toepassing van de afdelingen 4.4.2 en 4.4.4. van de Awb worden aan de schuldenaar die in verzuim is in de betaling van een na 30 juni 2010 ontstane vordering wettelijke rente en de kosten van aanmaning en dwangbevel in rekening gebracht

Artikel 12. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen ingeval van onbillijkheid of klaarblijkelijke hardheid, afwijken van de in dit uitvoeringsbesluit opgenomen bepalingen.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALING

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Beleidsregels Terugvordering en verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gemeente Stein, zoals vastgesteld in de collegevergadering van 14 april 2020, evenals alle voorgaande beleidsregels op het gebied van terugvordering en verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004, worden met ingang van 1 januari 2021 ingetrokken.

 • 2. De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 3. Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels verhaal Participatiewet gemeente Stein 2021”.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van de gemeente Stein in de vergadering van 15 december 2020

De Secretaris, De Burgemeester,