Beleidsregels beschut werk gemeente Stein 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels beschut werk gemeente Stein 2021

Burgemeester en wethouders van Stein

 • -

  Gelet op titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Gelet op artikel 10b in de Participatiewet, artikel 36 in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werknemers en artikel 36 in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • -

  In aanmerking nemende het bepaalde in de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Stein 2021

b e s l u i t e n:

vast te stellen de volgende beleidsregels

‘Beschut werk Participatiewet, IOAW, IOAZ Stein 2019’

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Beschikking: beschikking als bedoeld in artikel 1:3 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Beschut werk: het verrichten van werkzaamheden in een beschutte omgeving zoals bedoeld in artikel 10b van de Participatiewet.

 • c.

  Besluit advisering Beschut werk: besluit van 11 december 2014, houdende regels met betrekking tot de werkzaamheden die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen uitvoert om te beoordelen of een persoon uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;

 • e.

  De belanghebbende: de natuurlijke persoon met een advies Beschut Werk van het UWV;

 • f.

  De wet: de Participatiewet, de Ioaw en Ioaz;

 • g.

  Dienstbetrekking: in dienst bij een werkgever en loon ontvangen voor de arbeid die verricht is

 • h.

  Praktijkdiagnose: werken in een praktijkomgeving om het niveau van iemands functioneren te kunnen beoordelen.

 • i.

  UWV: Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Artikel 2. Doelgroep Beschut werk

Tot de doelgroep beschut werk behoren mensen met arbeidsvermogen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning. Zij hebben uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. Het gaat om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt, ook niet met extra voorzieningen van gemeente of UWV.

Artikel 3. Advisering door UWV

 • 1. Op grond van artikel 10b, lid 2 en 3 van de Participatiewet kan belanghebbende of het college een verzoek om advies Beschut werk indienen bij het UWV.

 • 2. Het UWV adviseert op grond van het Besluit advisering Beschut werk of belanghebbende behoort tot de doelgroep Beschut werk.

Artikel 4. Praktijkdiagnose Beschut werk

 • 1. Indien het arbeidspotentieel en de begeleidingsbehoefte van belanghebbende nog onvoldoende in beeld is om te bepalen welke werkplek passend is, wordt dit via een praktijkdiagnose van maximaal 3 maanden in beeld gebracht.

 • 2. In uitzonderlijke situaties (ziekte of het tijdelijk niet beschikbaar zijn voor re-integratie) kan deze termijn verlengd worden tot maximaal één jaar.

 • 3. De praktijkdiagnose vindt (indien van toepassing) plaats met behoud van uitkering.

 • 4. Indien gedurende de praktijkdiagnose blijkt dat belanghebbende mogelijk niet (langer) voldoet aan de criteria zoals opgenomen in het Besluit beschut werk, vraagt het college een nieuw advies beschut werk aan het UWV.

 • 5. Indien uit het nieuwe advies beschut werk blijkt dat belanghebbende niet tot de doelgroep beschut behoort, zal het college een nieuw besluit nemen waarbij wordt aangegeven dat belanghebbende niet langer tot de doelgroep beschut werk hoort.

 • 6. Bij besluit op grond van lid 5, wordt onderzocht welke andere mogelijkheden voor participatie ingezet kunnen worden.

 • 7. Indien uit het nieuwe advies beschut werk blijkt dat het UWV opnieuw een positief advies beschut werk afgeeft, zal het diagnosetraject worden voortgezet met eventueel aanvullende voorzieningen.

Artikel 5. Beschikking Beschut werk

 • 1. Het college besluit binnen 8 weken na ontvangst van het advies zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, of belanghebbende tot de doelgroep 'beschut werk' behoort.

 • 2. Alleen als sprake is van een ondeugdelijke totstandkoming van het advies van het UWV, kan het college besluiten het advies niet te volgen.

 • 3. Indien naar het oordeel van het college het advies van de UWV nader gemotiveerd dient te worden vraagt het college schriftelijke aanvullende informatie op bij het UWV.

  In afwachting van de aanvullende informatie wordt het besluit zoals genoemd in het eerste lid opgeschort en belanghebbende hiervan in kennis gesteld.

Artikel 6. Beschikking plaatsing Beschut werk

 • 1. Nadat is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep ‘beschut werk’ behoort wordt deze door het college bij een werkgever geplaatst voor een dienstbetrekking onder beschutte omstandigheden.

 • 2. Het college neemt een besluit tot plaatsing op de werkplek, indien een geschikte werkplek is gevonden en deze na een proefplaatsing van 2 maanden nog steeds als geschikt wordt beoordeeld.

 • 3. Indien na de proefplaatsing van 2 maanden de werkplek niet geschikt wordt geacht, wordt belanghebbende maximaal 2 keer een nieuwe proefplaatsing aangeboden.

Artikel 7. Beschikking loonkostensubsidie en verplichtingen werkgever

 • 1. Het college verstrekt, bij verminderde loonwaarde, aan de werkgever een loonkostensubsidie op basis van loonwaarde met een maximum van 70% van het wettelijke minimumloon plus werkgeverslasten.

 • 2. De werkgever ontvangt een loonkostensubsidiebeschikking waarin in ieder geval staat:

  • a.

   de hoogte van de loonkostensubsidie, de hoogte en duur van de loonwaarde waarop deze gebaseerd is, gedurende de dienstbetrekking;

  • b.

   de vergoeding van (eventuele) persoonlijke ondersteuning en/of werkplekaanpassing;

  • c.

   de vergoeding van de daadwerkelijke begeleidingskosten tot maximaal het bedrag dat de gemeente Stein van het Rijk ontvangt voor de begeleiding en de inzet van werkvoorzieningen in het Participatiebudget en naar rato van het aantal uren zoals overeengekomen in de dienstbetrekking.

 • 3. Als het werkgeverschap is verlegd naar een andere werkgever wordt de vergoeding genoemd in artikel 2 onder b en c beschikt en verstrekt aan de werkgever die de daadwerkelijke begeleiding op de werkplek biedt.

 • 4. Indien de belanghebbende gedurende het dienstverband ziek wordt, is de no risk polis zoals vastgelegd in de Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Stein 2015 van toepassing. De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie conform de Wet verbetering poortwachter.

 • 5. Het college kan gedurende de dienstbetrekking een nieuw advies aan het UWV vragen indien sprake is van gewijzigde omstandigheden. Als uit het advies blijkt dat belanghebbende niet meer tot de doelgroep Beschut werk behoort wordt de beschikking zoals genoemd onder lid 1 herzien.

Artikel 8. Aantal dienstbetrekkingen Beschut werk

 • 1. Indien het college heeft voldaan aan het aantal ten minste te realiseren dienstbetrekkingen beschut werk zoals vastgelegd in de ministeriële regeling tot vaststelling van de aantallen beschut werk zal voor nieuwe indicaties beschut werk een wachtlijst gelden.

 • 2. Belanghebbenden die op de wachtlijst staan, kunnen in aanmerking komen voor de voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling zoals opgenomen in de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Stein 2021.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.

 • 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels beschut werk gemeente Stein 2021.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van de gemeente Stein in zijn vergadering van 15 december 2020

De Secretaris, De Burgemeester,