Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels omtrent grondprijzen

Geldend van 25-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels omtrent grondprijzen

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2020,

gemeentebladnummer 2020.120;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 • 1. De grondprijzen zoals opgenomen in bijgevoegde Grondprijsbrief 2021 vast te stellen.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2020.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

drs. R.F.I. Palmen

De griffier,

mr. R.J.M. Poels

Grondprijsbrief 2021

In de Grondprijsbrief worden de grondprijzen van de gemeente Horst aan de Maas vastgelegd. De grondprijzen per 1-1-2021 zijn door de gemeenteraad als volgt vastgesteld:

Categorie

Grondprijs

Wonen

 
 • -

  Koop, vrije sector

€ 225 /m²

 • -

  Huur, vrije sector

€ 160 /m²

 • -

  Huur, sociale sector

€ 135 /m²

 • -

  Groen- en reststroken 50% van Koop, vrije sector

€ 112,50 /m²

Bedrijventerreinen

 
 • -

  Normaal Hoofdcategorie

100 /m²

 • -

  Zichtlocaties

110 /m²

Kantoren, retail, horeca, overig commercieel

 
 • -

  Alle commerciële doeleinden

Maatwerk, case-afhankelijk,

 

minimaal kostprijs dekkend.

Maatschappelijk vastgoed

 
 • -

  Non-commercieel maatschappelijk vastgoed

Maatwerk, case-afhankelijk,

 

minimaal kostprijs dekkend.

 • -

  Commercieel maatschappelijk vastgoed

Maatwerk, case-afhankelijk,

 

minimaal kostprijs dekkend.

Prijzen exclusief belastingen (BTW of overdrachtsbelasting)

Op de verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Horst aan de Maas van toepassing

Indexering

De grondprijzen voor koopwoningen zijn in 2020 verhoogd van € 215 naar € 225/m².

De grondprijzen voor huurkavels zijn in 2020 verlaagd met 25/m². Voor 2021 wordt geen indexering van deze prijzen voorgesteld. Indien in de toekomst indexeringen noodzakelijk blijken als gevolg van bv. een gestegen kostenniveau, wordt bezien hoe de differentiatie qua woningtype wordt gewaardeerd.

Geldigheid van de grondprijzen

Op overeenkomsten die vóór 1 januari zijn gesloten blijven de daarin afgesproken bedragen van kracht. Voor nieuwe overeenkomsten vanaf 1 januari gelden de nieuwe prijzen.

Vervolg Grondprijsbrief 2021

Algemeen:

De grondprijzen zijn geldig vanaf 1 januari van het genoemde jaar, tot het moment dat er nieuwe grondprijzen worden vastgesteld. In de regel is dat jaarlijks, maar als er geen nieuwe grondprijsbrief uitkomt, blijven de genoemde grondprijzen in de meest recente Grondprijsbrief van kracht.

Verdere procedure

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. De nieuwe grondprijzen gelden per 1 januari 2021. De Grondprijsbrief 2021 kunt u vinden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl.