Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Krimpen aan de IJssel houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Krimpen aan de IJssel houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021)

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel en het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 • -

  Gelet op de artikelen 59a, 168 en 171 van de Gemeentewet;

 • -

  Gelet op de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Overwegende,

 • -

  Dat er een nieuwe organisatiestructuur binnen de gemeentelijke organisatie is vastgesteld;

 • -

  Dat de functioneel ingerichte afdelingen en gedeconcentreerd integraal management plaatsmaakt voor zelforganiserende teams;

 • -

  Dat de organisatorische eenheden van afdelingen en de functies van team- en afdelingsmanagers zijn komen te vervallen;

 • -

  Dat in deze mandaatregeling de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden aan functionarissen in de organisatie worden toegekend om hen in staat te stellen deze taken rechtmatig uit te voeren;

Besluiten om vast te stellen de:

Mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  Besluit: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1:3 Awb;

 • 2.

  Mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • 3.

  Mandaatgever: het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke wettelijke bevoegdheid heeft en deze bevoegdheid aan een ander mandateert;

 • 4.

  Mandaathouder: de functionaris die namens het bestuursorgaan een bevoegdheid uitoefent;

 • 5.

  Volmacht: de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • 6.

  Machtiging: de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke handeling zijn.

Artikel 2 Inhoud mandaat

De bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen omvat tevens de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen en het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 3 Algemene bepalingen

 • 1. De burgemeester van Krimpen aan den IJssel en het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel verlenen de functionaris die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur het mandaat om alle besluiten te nemen en alle overige (rechts)handelingen te verrichten, waaronder de vertegenwoordiging in rechte, die in het kader van een goede uitoefening van zijn taken en bevoegdheden nodig zijn;

 • 2. Het gestelde in het eerste lid geldt uitsluitend wanneer is voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 4;

 • 3. De mandaathouder heeft tevens de bevoegdheid om het in het eerste lid bedoelde mandaatbesluit te ondertekenen.

Artikel 4 Voorwaarden en “tenzij’ registers mandaatverlening

 • 1. Het in artikel 3, eerste lid, bedoelde mandaat komt de mandaathouder slechts toe voor zover de uitoefening van de bevoegdheid overeenstemt met de taken en verantwoordelijkheden van het team c.q. taakveld waarbinnen de functionaris werkzaam is;

 • 2. Het in artikel 3, eerste lid, bedoelde mandaat komt de mandaathouder slechts toe voor zover er géén specifieke uitzondering van het mandaat is opgenomen in het apart bij deze regeling opgenomen “tenzij” register;

 • 3. Indien er sprake is van een situatie zoals beschreven in artikel 4, tweede lid, zal in het “tenzij” register worden opgenomen aan wie het mandaat in die specifieke situatie is toegewezen;

 • 4. De vigerende Budgethoudersregeling Krimpen aan den IJssel en het Treasurystatuut Krimpen aan den IJssel dienen door de mandaathouder te allen tijde in acht te worden genomen;

 • 5. Naast de mandaten die op basis van deze Mandaatregeling worden verleend, kunnen er ook individuele mandaten door de bestuursorganen worden verleend.

Artikel 5 Beperkingen mandaatverlening

De Mandaatregeling geldt niet indien er sprake is van:

 • 1.

  Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en het vaststellen van algemene- en nadere beleidsregels;

 • 2.

  Het nemen van besluiten op bezwaarschriften (exclusief belastingen);

 • 3.

  Het instellen van beroep;

 • 4.

  Het nemen van besluiten ingevolge de Klachtenregeling Krimpen aan den IJssel;

 • 5.

  Het instellen van commissies zoals bedoeld in artikel 83 en 84 Gemeentewet;

 • 6.

  Het benoemen van personen in adviesorganen van het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester;

 • 7.

  Het voorgenomen besluit een overschrijding van een budget of krediet tot gevolg heeft dan wel een groot financieel risico met zich mee brengt;

 • 8.

  Het voorgenomen besluit mogelijkerwijs kan leiden tot politieke en/of maatschappelijke onrust, dan wel een bedreiging kan vormen voor de openbare orde;

 • 9.

  Het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten boven een bedrag van € 50.000, op jaarbasis. In het geval van meerjarige overeenkomsten geldt een maximum van drie jaar;

 • 10.

  Besluitvorming binnen het team Belastingen en het team HR.

Artikel 6 Specifiek mandaat aan derden

 • 1. Verlening van mandaat aan een mandaathouder die niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, behoeft de instemming van de mandaathouder en in voorkomende gevallen van degene onder wiens verantwoordelijkheid de mandaathouder werkt;

 • 2. Mandaat tot het uitoefenen van bevoegdheden en taken die aan een Gemeenschappelijke Regeling zijn opgedragen valt niet onder deze regeling;

 • 3. Mandaat tot het uitoefenen van bevoegdheden en taken, die door middel van een overeenkomst aan een derde zijn overgedragen, valt niet onder deze regeling;

 • 4. Voor zover aan overige derden een specifiek mandaat wordt verleend, zijn deze opgenomen in een apart bij deze regeling opgenomen register;

 • 5. Het specifiek mandaat laat onverlet de werking van het algemeen mandaat;

Artikel 7 Plaatsvervanging

 • 1. Indien het mandaat aan een bepaalde functionaris binnen een team wordt verleend, wordt daarmee het mandaat eveneens geacht te zijn verleend aan de voor het betreffende team als aanspreekpunt fungerende directeur;

 • 2. Bij afwezigheid of verhindering van de directeur als bedoeld in het eerste lid, kan deze worden vervangen door een andere directeur.

Artikel 8 Ondertekening

 • 1. Een bij mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen als volgt:

  “Namens het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel” of

  “Namens de burgemeester van Krimpen aan den IJssel”

  Handtekening mandaathouder

  Naam mandaathouder

  Functie mandaathouder

 • 2. Een bij mandaatbesluit genomen besluit en bij vervanging genomen besluit vermeldt de naam en functie van degene die wordt vervangen met daarachter “bij afwezigheid” (b.a.) en de handtekening van de vervanger.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 10 Intrekking oude mandaatregelingen en mandaatbesluiten

Met inachtneming van het gestelde in de artikelen 5 en 6 van de regeling komen alle eerder vastgestelde mandaatregelingen en mandaatbesluiten van de gemeente Krimpen aan den IJssel per 1 januari 2021 te vervallen.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021”.

Algemene toelichting

Algemeen

In artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt mandaat omschreven als de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Het kan een medewerker zijn, een bestuurder zelf, of zelfs iemand van buiten de gemeentelijke organisatie (denk aan: besluiten op aanvragen bijstand via afdelingshoofd Sociale Zaken van IJSSELgemeenten). De bevoegdheid in mandaat wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van het oorspronkelijke bevoegde bestuursorgaan. De gemandateerde kan namens de mandaatgever besluiten nemen. Deze besluiten worden toegerekend aan het bestuursorgaan zelf. Het bestuursorgaan verliest de bevoegdheid om zelf het besluit te nemen niet en kan dit ook te allen tijde doen. Ook betekent dit dat bezwaar en beroep tegen een in mandaat genomen besluit wordt ingesteld tegen het bestuursorgaan zelf en niet tegen de medewerker die het besluit feitelijk heeft genomen. Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel is behoefte aan een nieuwe organisatie-brede mandaatregeling, die aansluit op de nieuwe organisatiestructuur.

Methodiek traditioneel

De methodiek die traditioneel binnen de meeste gemeenten wordt gehanteerd is het vaststellen van een brede gemeentelijke mandaatregeling, waarin alle gemandateerde bevoegdheden expliciet worden benoemd in een register op afdelingsniveau, vaak onder verwijzing naar het wetsartikel waarin die bevoegdheid is neergelegd. Vaak zie je bij deze gemeenten vervolgens zeer uitgebreide mandaatregisters. Deze methode heeft zowel positieve als negatieve aspecten.

Positieve aspecten zijn dat vrij nauwkeurig kan worden nagegaan aan welke medewerker welke bevoegdheid is gemandateerd. Is een bepaalde bevoegdheid niet opgenomen in de mandaatregisters, dan is dus uitsluitend het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester bevoegd om die besluiten te nemen.

Negatieve aspecten van deze methodiek zijn dat dergelijke mandaatregisters snel "verouderen" en daardoor erg onderhoudsgevoelig zijn. Wetten worden voortdurend gewijzigd, er komen steeds nieuwe wetten bij of wetten worden juist ingetrokken. Dit alles maakt dat de mandaatregeling met registers vrijwel voortdurend aan wijzigingen onderhevig is. Bovendien past deze traditionele methodiek niet zo goed bij de uitgangspunten van integraliteit en bij het neerleggen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, teneinde de organisatie zo slagvaardig mogelijk te maken.

Methodiek omgekeerd mandaat

Enkele jaren geleden zijn enkele gemeenten overgestapt op een andere wijze van mandateren en is de methodiek van het omgekeerd mandaat toegepast. In deze methodiek worden alle bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders dan wel van de burgemeester gemandateerd tot op medewerker niveau, tenzij de bevoegdheid expliciet wordt voorbehouden aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Deze voorbehouden worden opgenomen in zogenoemde “tenzij” registers die in aparte bijlagen aan de mandaatregeling worden toegevoegd.

Binnen onze gemeentelijke praktijk is het al jaren gebruikelijk dat beslissingsbevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden uitgeoefend. De omgekeerde methodiek sluit hier goed op aan. Daarnaast wordt de mandaatregeling minder onderhoudsgevoelig doordat deze methode minder gevoelig is voor wijziging in wet- en regelgeving.

De methodiek van het omgekeerd mandaat sluit naadloos aan bij de nieuwe organisatie-structuur die binnen de gemeentelijke organisatie is vastgesteld. In deze nieuwe organisatiestructuur hebben de functioneel ingerichte afdelingen en het gedeconcentreerd integraal management plaats gemaakt voor zelforganiserende teams, waarbij de organisatorische eenheden van afdelingen en de functies van team- en afdelingsmanagers zijn komen te vervallen. In deze mandaatregeling worden de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden aan functionarissen in de organisatie toegekend om hen in staat te stellen deze taken rechtmatig uit te voeren.

De nieuwe en moderne systematiek van omgekeerd mandaat sluit hier prima op aan en doet recht aan de uitgangspunten van de nieuwe organisatiestructuur.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Spreekt voor zich

Artikel 2

Het ligt voor de hand dat bij mandatering van een bevoegdheid ook de daarbij behorende handelingen, bijvoorbeeld ondertekening van stukken, door de mandaathouder worden verricht. In plaats van per gemandateerde bevoegdheid ook de bijbehorende handelingen te mandateren, is deze algemene bepaling in de mandaatregeling opgenomen.

Artikel 3

In het eerste lid worden de bevoegdheden die bij de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders berusten, gemandateerd aan de medewerkers van de gemeente Krimpen aan den IJssel en aan ingehuurde medewerkers die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Dit vormt de basis van de nieuwe methodiek van het omgekeerd mandaat.

In het tweede lid is opgenomen dat de voorwaarden die in artikel 4 zijn opgenomen in acht dienen te worden genomen bij de uitoefening van het mandaat.

In het derde lid is opgenomen dat er geen onderscheid bestaat tussen een beslis- en ondertekeningsmandaat.

Artikel 4

In het eerste lid is de voorwaarde opgenomen dat het verkregen mandaat moet aansluiten bij de taken en verantwoordelijkheden van het desbetreffende team.

In het tweede en derde lid wordt uitleg gegeven aan de systematiek van de “tenzij registers”. Deze registers worden per team ingevuld indien het mandaat, zoals verkregen ingevolge het eerste lid, niet bij een functionaris van het desbetreffende team kan worden gelegd. In het “tenzij” register wordt dan aangegeven bij wie het mandaat dan wel wordt belegd.

In het vierde lid is opgenomen dat hetgeen is bepaald in de Budgethouders regeling en in het Treasurystatuut in acht moet worden genomen bij het uitoefenen van het mandaat.

In het vijfde lid is opgenomen dat de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders ook nog individuele mandaten kunnen verlenen.

Artikel 5

Dit artikel bevat een opsomming van situaties waarbij de mandaatregeling niet van toepassing is en de besluitvorming blijft berusten van het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 6

In dit artikel zijn de mandaten aan derden geregeld. Het betreft derden die niet werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de mandaatgever. In het tweede lid is opgenomen dat de mandaten die aan een gemeenschappelijke regeling zijn verleend buiten de reikwijdte van de regeling vallen.

Artikel 7

Spreekt voor zich.

Artikel 8

Spreekt voor zich.

Artikel 9

Spreekt voor zich.

Artikel 10

De mandaten aan externen partijen worden niet ingetrokken en de mandaatbesluiten dienaangaande blijven dus ook na het in werking treden van deze mandaatbesluiten in stand. Dit sluit aan bij artikel 10:4 Awb.

Artikel 11

Spreekt voor zich

Krimpen aan den IJssel, 15 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, De burgemeester,

De Burgemeester,

Bijlage 1 Tenzij register mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021

Team Beleid en projecten openbare ruimte

Nummer

Onderwerp

Wettelijk bepaling

Mandaat

1.

Aanbestedingen

 • Europees

  vanaf 229.000,-

 • Meervoudig

  Onderhands

  tussen 50.000,- en 229.000,-

 • Enkelvoudig onderhands

  tot 50.000,-

Aanbestedingswet

en Inkoopbeleid

College van BenW

Procesmanager Openbare ruimte

Beleidsmedewerker Openbare ruimte;

Opzichter Openbare ruimte;

.

 • Art. 5 lid 9 Mandaatregeling is bij meervoudig onderhands niet van toepassing

Procesmanager openbare ruimte

Beleidsmedewerker Openbare ruimte;

Opzichter Openbare ruimte;

.

2.

Besluitvorming verkeersbesluiten

Wegenverkeerswet

Beleidsmedewerker Verkeer;

Procesmanager Openbare ruimte

3.

Besluitvorming privaatrechtelijke rechtshandelingen v.w.b. verhuur grond t.b.v. bouwketen etc.

Gemeentewet

Beleidsmedewerker Openbare ruimte;

Procesmanager Openbare ruimte

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 Tenzij register mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021

Team Beleid Samenleven

Nummer

Onderwerp

Wettelijk bepaling

Mandaat

1.

Subsidies

Subsidieverlening en -vaststelling vanaf € 50.000 (inclusief ondertekening overeenkomsten)

ASV 2018 en de subsidiebeleidsregels

College BenW

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3 Tenzij register mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021

Team Burgerzaken

Nummer

Onderwerp

Wettelijk bepaling

Mandaat

1.

Besluitvorming inschrijving en uitschrijving BRP

(inclusief ondertekening)

Artt. 2.2 t/m 2.69 Wet BRP

BRP specialist

2.

Besluitvorming ambtshalve in- en uitschrijving bij in gebreke blijven met het doen van aangifte door inwoner (inclusief ondertekening)

Artt. 2.19 t/m 2.23 Wet BRP

BRP specialist

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4 Tenzij register mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021

Team Consulenten Sociaal Domein

Nummer

Onderwerp

Wettelijk bepaling

Mandaat

1.

Maatwerkvoorzieningen Wmo

Wmo met alle Verordeningen Wmo

Procesmanager Sociaal Domein

2.

Aanvullingsfonds

Geen wettelijke bepaling. Het betreft een noodfonds voor individuele gevallen waarin wet en gemeentelijke kaders niet voorzien.

Procesmanager Sociaal Domein

3.

Individuele jeugdhulp en specialistisch voorzieningen Jeugdwet

Artt. 2.3, 8.1.1. en 8.1.4. Jeugdwet

Verordening maatschappelijke voorzieningen en Verordening Jeugdhulp

Procesmanager Sociaal Domein

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5 Tenzij register mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021

Team Kwaliteit Sociaal domein

Nummer

Onderwerp

Wettelijk bepaling

Mandaat

1.

Aanbestedingen

 • Europees

  vanaf 229.000,-

 • Meervoudig

  Onderhands

  tussen 50.000,- en 229.000,-

 • Enkelvoudig onderhands

  tot 50.000,-

Aanbestedingswet

en Inkoopbeleid

College van BenW

Procesmanager Sociaal domein;

Juridisch medewerker Sociaal domein.

 • Art. 5 lid 9 Mandaatregeling is bij meervoudig onderhands niet van toepassing

Procesmanager Sociaal domein;

Juridisch medewerker Sociaal domein.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6 Tenzij register mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021

Team Omgevingsloket

Nummer

Onderwerp

Wettelijk bepaling

Mandaat

1.

Besluitvorming aanvragen gebruiksvergunning

Art. 2.11.3, 2.11.4, 2.12.3 en 2.12.4 Besluit brandveilig gebruik bouw

Directeur

2.

Besluitvorming aanvraag omgevingsvergunning o.g.v. artt. 2.1 en 2.2 Wabo

Art. 2.4 Wabo

Directeur

3.

Besluitvorming verzoek om gefaseerde vergunningverlening

Art. 2.5 Wabo

Directeur

4.

Intrekking 1e of 2e fase vergunning

Art. 2.5 lid 5 Wabo

Directeur

5.

Wijziging 1e fase vergunning

Art. 2.5 lid 6 Wabo

Directeur

6.

Toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking

Art. 2.12 lid 1 sub a, eerste puntje Wabo

Directeur

7.

In de bij de algemene maatregel van bestuur genoemde gevallen (kruimelgevallen)

Art. 2.12 lid 1 onder a, tweede puntje, jo. Bor bijlage II hfdst. VI art. 4

Directeur

8.

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan

Art. 2.12 lid 2 Wabo

Directeur

9.

Beslissing om een omgevingsvergunning voor een bepaalde termijn te verlenen

Art. 2.23 Wabo

Directeur

10.

Het aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen van bestuursorganen van buiten de gemeente

Art. 2.27 Wabo

H 6 Bor

Directeur

11.

Het op verzoek van de aanvrager intrekken van een omgevingsvergunning

Art. 2.33 lid 2 sub b Wabo

Directeur

12.

Het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van de aanhoudingsplicht

Art. 3.3 lid 3 Wabo

Directeur

13.

Beslissing tot het buiten behandeling laten van een aanvraag (Wvo zaken)

Art. 3.18 Wabo

Directeur

14.

Geheel of gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning

Art. 3.15 Wabo

Directeur

15.

Het intrekken van een omgevingsvergunning wegens het intrekken van een Wvo-vergunning

Art. 3.23 Wabo

Directeur

16.

Beslissing op een principestandpunt

 

Directeur

17.

Gebruiksmelding

Artikel 1.19 Bouwbesluit

Directeur

18.

Besluit lozingen buiten inrichting (Blbi)

Hoofdstuk 3a (Blbi)

Directeur

19.

Opstellen en ondertekenen verweerschriften bij bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen

 

Directeur

Bijlage 7 Tenzij register mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021

Team Procesregie Sociaal Domein

Nummer

Onderwerp

Wettelijk bepaling

Mandaat

1.

Woonurgenties

Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 2015

Procesmanager Sociaal Domein

2.

Machtiging uithuisplaatsing

Art. I: 265b lid 2 Bw en art. 2.3 lid 1 Jeugdwet

Procesmanager Sociaal Domein

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 8 Tenzij register mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021

Team Vastgoed en facilitair

Nummer

Onderwerp

Wettelijk bepaling

Mandaat

1.

Aanbestedingen

 • Europees

  vanaf 229.000,-

 • Meervoudig

  Onderhands

  tussen 50.000,- en 229.000,-

 • Enkelvoudig onderhands

  tot 50.000,-

Aanbestedingswet

en Inkoopbeleid

College van BenW

Beleidsmedewerker Vastgoed;

Opzichter Vastgoed;

Juridisch medewerker Vastgoed.

 • Art. 5 lid 9 Mandaatregeling is bij meervoudig onderhands niet van toepassing

Beleidsmedewerker Vastgoed;

Opzichter vastgoed;

Juridisch medewerker Vastgoed.

2.

Calamiteiten en storingsonderhoud

Geen.

Dit is onderhoud dat niet gepland is en waarvoor geen voorbereidingstijd mogelijk is.

Voor kosten boven de

50.000, - is het niet mogelijk om eerst langs het college te gaan omdat de calamiteit of storing direct opgelost moet worden.

Beleidsmedewerker Vastgoed en

Opzichter vastgoed, echter na mondeling akkoord van (loco) gemeentesecretaris.

 • Art. 5 lid 9 Mandaatregeling is niet van toepassing, in die zin dat de grens wordt gesteld op 150.000,-

 
 
 
 

Bijlage 9 Tenzij register mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021

Team Veiligheid

Nummer

Onderwerp

Wettelijk bepaling

Mandaat

1.

Besluitvorming APV

Alle artikelen APV

Medewerker Integrale Veiligheid;

Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid

Coördinator Integrale veiligheid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 10 Tenzij register mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021

Team Beleid Sociaal Domein

Nummer

Onderwerp

Wettelijk bepaling

Mandaat

1.

Subsidies

Subsidieverlening en -vaststelling vanaf € 50.000 (inclusief ondertekening overeenkomsten)

ASV 2018 en de subsidiebeleidsregels

College BenW

2.

Kinderopvang

Aanwijzing bij overtredingen prioriteit “hoog”

Stap 2 “Last onder dwangsom c.q. bestuursdwang en volgende stappen

Wet Kinderopvang

Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang Krimpen aan den IJssel 2018

Directeur

College van BenW