Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent subsidie voor kunst, cultuur, sport en welzijn (Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2020)

Geldend van 23-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent subsidie voor kunst, cultuur, sport en welzijn (Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2020)

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

Overwegende dat het gewenst is:

 • -

  te stimuleren dat inwoners van de gemeente Berkelland zich in verenigingsverband binnen muziek-, zang-, volksdans-, toneel- en andere verenigingen kunnen ontwikkelen op het terrein van de amateurkunstbeoefening;

 • -

  dat daarmee tevens sociale cohesie in de gemeente Berkelland bevorderd wordt;

 • -

  in elke kleine kern een leesvoorziening te hebben;

 • -

  dat deze zich met name richt op de jeugd van 4-14 jaar;

 • -

  dat deze ook voor andere leeftijdsgroepen toegankelijk zijn en een aanbod hebben;

 • -

  dat lokale instellingen, scholen en instellingen samenwerken om deze leesvoorziening in stand te houden;

 • -

  en dat de leesvoorziening tevens als ontmoetingsplek in de kleine kern kan fungeren;

 • -

  sociaal-culturele activiteiten te stimuleren die gericht zijn op jongeren;

 • -

  speeltuinverenigingen in stand te houden;

 • -

  dat Pax kinderhulp vakantieopvang kan aanbieden aan Poolse zieke kinderen;

 • -

  activiteiten te stimuleren die gericht zijn op het organiseren van recreatieve activiteiten voor ouderen;

 • -

  dat ouderen hierdoor niet in een sociaal isolement terecht komen;

 • -

  activiteiten te stimuleren die gericht zijn op de ontwikkeling van groepen burgers;

 • -

  met name aandacht te besteden aan de algemene ontwikkeling van vrouwen verenigd in vrouwenverenigingen, ontwikkeling op het terrein van eerste hulp bij ongelukken en milieu- en natuureducatie;

 • -

  de activiteiten van de Stichting Platform Veteranen Berkelland te ondersteunen;

 • -

  activiteiten te stimuleren die gericht zijn op het georganiseerd sporten;

 • -

  met name aandacht te besteden aan de jeugdsport en het sporten van 50-plussers.

gelet op de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2018;

B E S L U I T E N :

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2020

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Accommodatiekosten: kosten die gemaakt worden voor het huren van sporthallen, gymnastieklokalen en/of zwembaden.

  • b.

   ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Berkelland 2018

  • c.

   BRENG: het grondgebied van de voormalige gemeenten Borculo, Ruurlo, Eibergen, Neede en Groenlo.

  • d.

   Dorpsböke: Een leesvoorziening in een kleine kern die door de inwoners van die kern wordt geleid en beheerd. De leesvoorziening richt zich met name op de jeugd in de leeftijd 4-14 jaar. Iedere kern levert maatwerk op de vraag vanuit die kern. Naast het bevorderen van lezen heeft de leesvoorziening ook een ontmoetingsfunctie. Er is sprake van samenwerking in het dorp tussen de Dorpsböke, de school en andere verenigingen.

  • e.

   Jeugdlid: lid dat de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

  • f.

   Kaderkosten jeugd en ouderen: kosten van jeugdtrainers en/of trainers specifiek voor ouderenactiviteiten in de vorm van salaris en/of vrijwilligersvergoedingen.

  • g.

   Kadervormingskosten: kosten van cursussen gericht op de vrijwilligers die voor de vereniging actief zijn en die zich bezighouden met: het geven van trainingen, begeleiding van jeugdteams en jeugdactiviteiten, bestuurstaken, beheer van de accommodatie (inclusief kantine), kantinediensten, EHBO en hartreanimatie.

  • h.

   Kleine kern: de Berkellandse kernen Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Beltrum, Rekken, Rietmolen en Noordijk.

  • i.

   Lid: een lid van een vereniging dat voor dat lidmaatschap contributie verschuldigd is, niet zijnde een ondersteunend lid of donateur.

  • j.

   Peildatum: de voor de vaststelling van de subsidie gehanteerde data, te weten:

   • -

    met betrekking tot ledenaantallen: het ledenaantal op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar;

   • -

    met betrekking tot bijdragen gebaseerd op financiële gegevens: de financiële gegevens die betrekking hebben op het jaar 2 jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Als de vereniging met schooljaren werkt gaat het om het schooljaar dat eindigt in het jaar 2 jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

  • k.

   Vereniging met regionaal karakter: een vereniging die niet specifiek gericht is op de gemeente waar deze gevestigd is maar op het grondgebied van meerdere gemeenten.

 • 2. Een stichting wordt in deze regeling gelijkgesteld aan een vereniging.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikelen 8, 11, 14, 16 en 18 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen of stichtingen die:

  • a.

   zich bezighouden met activiteiten op het terrein van amateurkunst, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, vormings- en ontwikkelingswerk of sport.

  • b.

   ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel;

  • c.

   tenminste 20 leden hebben;

  • d.

   minimaal 2 boekjaren bestaan.

 • 2. Subsidie aan een Dorpsböke wordt uitsluitend verstrekt aan belangenverenigingen en/of stichtingen die actief zijn in de betreffende kleine kern.

 • 3. Aanvullend op het eerste lid wordt uitsluitend subsidie aan sportverenigingen verstrekt die:

  • a.

   zich in amateurverband bezighouden met sportbeoefening;

  • b.

   lid zijn van een bij de NOC*NSF aangesloten sportbond.

Artikel 4. Aanvraag

Aanvullend op artikel 6 van de ASV overlegt de aanvrager bij een subsidieaanvraag een opgave van het aantal leden op 1 januari van het jaar voorafgaande aan de aanvraag.

Artikel 5. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de ASV, ingediend in de periode van 1 januari tot en met 31 maart van het (eerste) jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, eerste lid, van de ASV, uiterlijk 4 weken na indiening van de volledige aanvraag.

 • 2. In uitzondering op het eerste lid beslissen burgemeester en wethouders op een subsidieaanvraag voor kader- en kadervormingskosten uiterlijk op 30 april van het lopende subsidiejaar.

Artikel 7. Meerjarige subsidieverlening

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie voor maximaal een periode van 4 jaar verlenen.

 • 2. Burgemeester en wethouders stellen een subsidie tot en met € 5.000 voor het tijdvak zonder voorafgaande verlening vast.

 • 3. Het toegekende subsidiebedrag betrekking hebbend op het eerste jaar wordt uiterlijk 30 april van dat jaar uitbetaald.

 • 4. Het toegekende subsidiebedrag betrekking hebbend op het tweede en volgende jaar wordt uiterlijk op 31 januari van het desbetreffende jaar uitbetaald.

 • 5. In afwijking van het eerste lid beslissen burgemeester en wethouders jaarlijks op een aanvraag voor subsidie voor kader- en kadervormingskosten.

 • 6. Het toegekende subsidiebedrag voor kader- en kadervormingskosten wordt uiterlijk 30 april van het lopende jaar uitbetaald.

 • 7. In de beschikking wordt de subsidieontvanger gewezen op zijn/haar meldings- en informatieplicht zoals vermeld in artikel 12 van de ASV.

Hoofdstuk 2 Amateurkunstbeoefening

Artikel 8. Activiteiten

Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op het beoefenen van amateurkunst in verenigingsverband.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

De subsidie wordt als volgt berekend:

 • 1.

  de volgende bedragen per vereniging afhankelijk van het aantal leden;

  • a.

   bij 20 tot 50 leden een bedrag van € 250,00 per jaar;

  • b.

   bij 50 tot 100 leden een bedrag van € 400,00 per jaar;

  • c.

   bij 100 of meer leden een bedrag van € 500,00 per jaar.

 • 2.

  een bedrag per jeugdlid van € 18,00 per jaar;

 • 3.

  een bedrag per lid ten behoeve van muziekinstrumenten van € 21,00 per jaar.

Artikel 10. Verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht jaarlijks tenminste één activiteit te verzorgen in de gemeente Berkelland die voor alle inwoners toegankelijk is.

Hoofdstuk 3. Dorpsböke

Artikel 11. Activiteiten

Subsidie op grond van dit hoofdstuk wordt verstrekt ten behoeve van het oprichten, instandhouden/beheren van een Dorpsböke in een kleine kern. Per kleine kern wordt er één Dorpsböke gesubsidieerd.

Artikel 12. Aanvraag

Naast de informatie zoals vermeld in artikel 3 van deze regeling overlegt de subsidieaanvrager informatie over:

 • a.

  het aantal uitleningen van het jaar 2 jaar voorafgaand aan het subsidiejaar;

 • b.

  de actuele openingstijden van de Dorpsböke.

Artikel 13. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt € 5.000,00 per kalenderjaar per Dorpsböke.

Hoofdstuk 4. Jeugd- en jongerenwerk

Artikel 14. Activiteiten

Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden verstrekt ten behoeve van:

 • a.

  het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten die gericht zijn op jongeren;

 • b.

  de instandhouding van de locaties van speeltuinverenigingen;

 • c.

  de vakantieopvang van Poolse zieke kinderen door Pax kinderhulp.

Artikel 15. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie wordt als volgt berekend:

  • a.

   Een bedrag voor scoutingclubs, voor instellingen aangesloten bij een Plattelands Jongeren organisatie, voor het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk en voor de speeltuinverenigingen een bedrag per vereniging afhankelijk van het aantal Berkellandse leden:

   • i.

    bij 20 tot 50 leden een bedrag van € 250,00 per jaar;

   • ii.

    bij 50 tot 100 leden een bedrag van € 400,00 per jaar;

   • iii.

    bij 100 leden of meer een bedrag van € 500,00 per jaar.

  • b.

   Voor speeltuinverenigingen bovendien ten behoeve van de vervanging en het onderhoud van speeltoestellen een bedrag van € 2.250,00 per jaar (mits zij speeltoestellen op een eigen locatie in eigendom hebben);

  • c.

   Een bedrag voor Pax kinderhulp Borculo voor de opvang van Poolse zieke kinderen voor een vakantie in Nederland van € 1.000,00 per jaar;

Hoofdstuk 5. Ouderenwerk

Artikel 16. Activiteiten

Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten die gericht zijn op het organiseren van recreatieve activiteiten voor ouderen om het sociale isolement van ouderen wordt voorkomen.

Artikel 17. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt voor instellingen die in overeenstemming met hun statuten, recreatieve activiteiten organiseren voor ouderen van € 300,00 per jaar.

Hoofdstuk 6. Sport

Artikel 18. Activiteiten

Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden voor activiteiten die gericht zijn op georganiseerd sporten, waarbij met name aandacht besteed wordt aan de jeugdsport en het sporten van 50-plussers.

Artikel 19. Hoogte van de subsidie

De subsidie wordt als volgt berekend:

 • a.

  een bedrag per jeugdlid van € 9,00 per jaar;

 • b.

  een bedrag per jaar ten behoeve van de kaderkosten en kadervormingskosten.

  Het beschikbare subsidieplafond (zie artikel 23) wordt verdeeld op basis van de werkelijke kosten;

 • c.

  een bedrag per lid van € 35,00 per jaar voor accommodatiekosten van zwemverenigingen.

Artikel 20. Berekening van de subsidie voor gehandicaptensportverenigingen

Voor de gehandicaptensportverenigingen wordt de jaarlijkse subsidie in afwijking van artikel 19 als volgt berekend;

 • 1. voor de V.A.S (Vereniging Aangepast Sporten) BRENG en de Stichting Sport- en Spelinstuif Verstandelijk Gehandicapten BRENG;

  • a.

   een bedrag gelijk aan 10% van de contributie- en donatieopbrengst van het peiljaar;

  • b.

   een subsidie in de kosten van bevoegde leiding, gelijk aan ten hoogste 35% van de salarissen en sociale lasten van de trainers tot maximaal € 225,00 per jaar;

  • c.

   een subsidie in de redelijkerwijs te maken reiskosten voor het deelnemen aan trainingen in verenigingsverband binnen het grondgebied van de BRENG;

  • d.

   een bedrag gelijk aan ten hoogste 50% van accommodatiekosten binnen het grondgebied van de BRENG.

 • 2. Voor de gehandicaptensportvereniging Hart in Beweging volgens de berekening als onder lid 1 waarbij alleen de bestanddelen als genoemd in sub a, b, en d in de berekening worden meegenomen.

 • 3. Voor de Stichting Paardrijden Gehandicapten in de Oost-Achterhoek: een bedrag van € 140,00 per jaar per in de gemeente Berkelland woonachtige deelnemer.

Artikel 21. Herberekening subsidie gehandicaptensportverenigingen in verband met leden van buiten de gemeente Berkelland

De subsidie als bedoelt in artikel 20 van deze regeling wordt uitsluitend uitbetaald ten behoeve van de in de gemeente Berkelland woonachtige deelnemers van de desbetreffende instellingen. Als er ook deelnemers van buiten de gemeente Berkelland deelnemen wordt de subsidie die op basis van deze berekening herberekend door de subsidie te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het totaal aantal leden van de betreffende instellingen de teller gelijk is aan het aantal in de gemeente Berkelland woonachtige leden van de instelling.

Artikel 22. Subsidieplafond en verdeelsysteem

 • 1. Het subsidieplafond voor kaderkosten en kadervormingskosten wordt vastgesteld op € 20.000,00 per jaar.

 • 2. Wanneer het subsidieplafond zoals vermeld in lid 1 wordt overschreden worden de subsidies voor kaderkosten en kadervormingskosten gekort met het percentage van deze overschrijding.

Hoofdstuk 7. Vormings- en ontwikkelingswerk

Artikel 23. Activiteiten

Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten:

 • a.

  die gericht zijn op vorming en educatie;

 • b.

  waarbij met name aandacht te besteden aan de algemene ontwikkeling van vrouwen verenigd in vrouwenverenigingen, ontwikkeling op het terrein van eerste hulp bij ongelukken en milieu- en natuureducatie.

Artikel 24. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt voor:

 • a.

  Verenigingen die zich bezighouden met vormings- en ontwikkelingswerk € 160,00 per jaar;

 • b.

  Verenigingen die zich bezighouden met activiteiten op het terrein van milieugerichte educatie activiteiten € 500,00 per jaar;

 • c.

  EHBO-verenigingen € 1.100,00 per jaar;

 • d.

  Vogelwerkgroepen € 250,00 per jaar;

 • e.

  Het Stichting Platform Veteranen Berkelland € 1.000 per jaar voor de organisatie van de jaarlijkse veteranendag, waarbij men met name aandacht dient te besteden aan de verwerking van belevenissen in tijden van oorlog en uitzending naar andere landen.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 25. Intrekking diverse subsidieregelingen

De Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 26. Overgangsbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen om subsidie die zijn ingediend op of na de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2. Op subsidies die zijn verstrekt of aangevraagd maar nog niet zijn afgehandeld voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, blijft de in artikel 25 genoemde subsidieregeling van toepassing zoals deze luidden op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

Artikel 27. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag van bekendmaking.

Artikel 28. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2020

Ondertekening

15 december 2020

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.