Besluit van de raad van de gemeente Heemstede tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Heemstede 2020 (Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2020)

Geldend van 23-12-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 18-12-2020

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Heemstede tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Heemstede 2020 (Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2020)

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 1 december 2020;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

Artikel I

De Algemene Plaatselijke verordening Heemstede 2020 als volgt te wijzigen:

A

In de aanhef wordt ‘het voorstel van het college d.d. 8 november 2016, 19 december 2017, 27 november 2018 en 12 november 2019’ vervangen door ’het voorstel van het college van 8 november 2016, 19 december 2017, 27 november 2018, 12 november 2019 en 1 december 2020’.

B

In titel 10 van hoofdstuk 2 na ‘Consumentenvuurwerk’ toe te voegen ‘en carbidschieten’.

C

Na artikel 2:73 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2:73a Carbidschieten

  • 1.

    Het is verboden om in de openlucht met gebruikmaking van carbidgas, een ander soort gas of (vloei)stof een busdeksel, blikdeksel of ander projectiel af te schieten.

  • 2.

    Het is verboden om een vat, bus, fles, of een ander voorwerp dat er kennelijk toe dient om carbidgas, een ander soort gas of (vloei)stof tot ontploffing te brengen op de weg te vervoeren of voorhanden te hebben.

  • 3.

    Deze verboden zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

D

In de sluiting wordt ‘van 1 februari 2018, 19 december 2018 en 18 december 2019’ vervangen door ’van 1 februari 2018, 19 december 2018, 18 december 2019 en 16 december 2020’.

Artikel II

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 18 december 2020.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2020.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 16 december 2020.