Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

Geldend van 23-12-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

De raad van de gemeente Weesp;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020;

gelet op:

 • -

  De artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet,

 • -

  De artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  Week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  Maand: het tijdvak dat loopt van n-de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)-de dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is.

 • 4.

  Jaar: het tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)-de dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  Kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  • c.

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2.

  Diensten die ingevolge wettelijke voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • 3.

  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van:

 • 1.

  Een van een datum voorziene stempelafdruk van een kasregister dan wel een van een doorlopend volgnummer voorzien zegel voor stukken die zonder nader onderzoek worden verstrekt;

 • 2.

  Een mondelinge of schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur;

 • 3.

  Een aanslag.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. Leges die bij wege van aanslag worden geheven, worden betaald in één termijn. Deze termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. Leges die als kennisgevingen als bedoeld in artikel 6 onder leden 1 en 2 van deze verordening:

  • a.

   mondeling worden gedaan, dienen te worden betaald op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk worden uitgereikt, dienen te worden betaald op het moment van het uitreiken van de kennisgeving.

 • 3. Ingeval de kennisgevingen als bedoeld in artikel 6 onder leden 1 en 2 van deze verordening worden toegezonden, dienen de leges te worden betaald binnen dertig dagen na dagtekening van deze kennisgeving.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Kwijtschelding

Van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening leges 2020’, vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 12 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Weesp 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 16 december 2020,

de raad voornoemd,

M. van Engelshoven,

griffier

B.J. van Bochove,

voorzitter

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2021

 
 

Tarief 2021

Tarief 2020

Indeling tarieventabel

 
 
 
 
 
 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 
 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 
 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 
 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisadministratie personen

 
 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 
 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 
 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 
 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 
 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 
 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet 2014

 
 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 
 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 
 

Hoofdstuk 14

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 15

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 
 

Hoofdstuk 17

Ondergrondse infrastructuur

 
 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 
 

Hoofdstuk 19

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 20

Diversen:

 
 
 

Standplaatsen

 
 
 

Woonarken

 
 
 

Geluidhinder

 
 
 

Afschriften van stukken

 
 
 

Informatie uit geautomatiseerd systeem

 
 
 

Opteren/naturaliseren Nederlanderschap

 
 
 

Uitstel tot begraven

 
 
 

Stroomvoorziening/aansluitkosten

 
 
 
 
 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 
 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 
 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 
 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 
 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 
 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 
 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 
 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 
 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 
 

Hoofdstuk 9

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

 
 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 
 
 
 
 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 

Hoofdstuk 1

Horeca

 
 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 
 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 
 

Hoofdstuk 4

Huisvestingwet 2014

 
 

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen

 
 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 
 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 

Tarief 2021

Tarief 2020

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap (deze kosten van voorbereidende werkzaamheden worden verrekend met die van de huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap, tenzij dit een zogenaamd kosteloos huwelijk betreft, of de plechtigheid geen doorgang vindt)

€ 70,70

€ 69,70

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.2.1

donderdag van 11.00 tot 12.00 uur

€ 220,40

€ 217,15

1.1.2.2

maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur (met uitzondering van 1.1.2.1 en de aangewezen tijden voor kosteloze voltrekking):

1.1.2.2.1

in het stadhuis inclusief een trouwambtenaar

€ 478,90

€ 471,80

1.1.2.2.2

in een andere door de gemeente aangewezen ruimte anders dan het stadhuis inclusief een trouwambtenaar

€ 259,50

€ 255,70

1.1.2.2.3

in een incidenteel door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte inclusief een trouwambtenaar

€ 259,50

€ 255,70

1.1.2.2.4

in het stadhuis zonder een trouwambtenaar

€ 397,20

€ 391,35

1.1.2.2.5

in een andere door de gemeente aangewezen ruimte anders dan het stadhuis zonder een trouwambtenaar

€ 177,90

€ 175,25

1.1.2.2.6

in een incidenteel door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte zonder een trouwambtenaar

€ 177,90

€ 175,25

1.1.2.3

buiten de onder 1.1.2.1 en 1.1.2.2 genoemde uren (met uitzondering van de aangewezen uren voor kosteloze voltrekking en met uitzondering van de aangewezen tijden waarop geen voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap mogelijk is):

1.1.2.3.1

in het stadhuis inclusief een trouwambtenaar

€ 939,20

€ 925,35

1.1.2.3.2

in een andere door de gemeente aangewezen ruimte anders dan het stadhuis inclusief een trouwambtenaar

€ 719,90

€ 709,30

1.1.2.3.3

in een incidenteel door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte inclusief een trouwambtenaar

€ 719,90

€ 709,30

1.1.2.3.4

in het stadhuis zonder een trouwambtenaar

€ 857,60

€ 844,90

1.1.2.3.5

in een andere door de gemeente aangewezen ruimte anders dan het stadhuis zonder een trouwambtenaar

€ 638,20

€ 628,80

1.1.2.3.6

in een incidenteel door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte zonder een trouwambtenaar

€ 638,20

€ 628,80

1.1.2.4

Het onder 1.1.2.2.3, 1.1.2.2.6, 1.1.2.3.3 en 1.1.2.3.6 genoemde tarief wordt, indien gebruik wordt gemaakt van een incidenteel door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte, verhoogd met

€ 267,90

€ 263,95

1.1.2.5

Het onder 1.1.2.2.4 t/m 1.1.2.2.6 en 1.1.2.3.4 t/m 1.1.2.3.6 genoemde tarief wordt, indien sprake is van een eenmalig benoemde trouwambtenaar, verhoogd met

€ 126,40

€ 124,50

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

1.1.3.1

maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur:

1.1.3.1.1

in het stadhuis inclusief een trouwambtenaar

€ 478,90

€ 471,80

1.1.3.1.2

in een andere door de gemeente aangewezen ruimte anders dan het stadhuis inclusief een trouwambtenaar

€ 259,50

€ 255,70

1.1.3.1.3

in een incidenteel door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte inclusief een trouwambtenaar

€ 259,50

€ 255,70

1.1.3.1.4

in het stadhuis zonder een trouwambtenaar

€ 397,20

€ 391,35

1.1.3.1.5

in een andere door de gemeente aangewezen ruimte anders dan het stadhuis zonder een trouwambtenaar

€ 177,90

€ 175,25

1.1.3.1.6

in een incidenteel door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte zonder een trouwambtenaar

€ 177,90

€ 175,25

1.1.3.2

buiten de onder 1.1.3.1 genoemde uren:

1.1.3.2.1

in het stadhuis inclusief een trouwambtenaar

€ 939,20

€ 925,35

1.1.3.2.2

in een andere door de gemeente aangewezen ruimte anders dan het stadhuis inclusief een trouwambtenaar

€ 719,90

€ 709,30

1.1.3.2.3

in een incidenteel door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte inclusief een trouwambtenaar

€ 719,90

€ 709,30

1.1.3.2.4

in het stadhuis zonder een trouwambtenaar

€ 857,60

€ 844,90

1.1.3.2.5

in een andere door de gemeente aangewezen ruimte anders dan het stadhuis zonder een trouwambtenaar

€ 638,20

€ 628,80

1.1.3.2.6

in een incidenteel door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte zonder een trouwambtenaar

€ 638,20

€ 628,80

1.1.3.3

Het onder 1.1.3.1.3, 1.1.3.1.6, 1.1.3.2.3 en 1.1.3.2.6 genoemde tarief wordt, indien gebruik wordt gemaakt van een incidenteel door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte, verhoogd met:

€ 267,90

€ 263,95

1.1.3.4

Het onder 1.1.3.1.4 t/m 1.1.3.1.6 en 1.1.3.2.4 t/m 1.1.3.2.6 genoemde tarief wordt, indien sprake is van een eenmalig benoemde trouwambtenaar, verhoogd met:

€ 126,40

€ 124,50

1.1.4

Het tarief bedraagt als getuigen beschikbaar worden gesteld voor van de onder 1.1.2.en 1.1.3 bedoelde dienstverleningen, per getuige:

€ 31,40

€ 30,95

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje:

€ 24,80

€ 24,40

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand wordt geheven:

1.1.6.1

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand geldt het tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand:

€ 14,00

€ 13,80

1.1.6.2

voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap, van omzetting van een huwelijk in een registratie van een partnerschap, van omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk of van overlijden geldt het tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand:

€ 14,00

€ 13,80

1.1.6.3

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek I van het Burgerlijk Wetboek (een Nederlander wenst buiten Nederland een huwelijk aan te gaan) geldt het tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand:

€ 24,60

€ 24,30

1.1.6.4

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand geldt het tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand:

€ 14,00

€ 13,80

1.1.6.5

voor een attestatie de vita als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt het tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand:

€ 14,00

€ 13,80

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

€ 74,75

€ 73,20

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

€ 56,55

€ 55,35

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

€ 74,75

€ 73,20

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

€ 56,55

€ 55,35

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

€ 74,75

€ 73,20

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

€ 56,55

€ 55,35

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

€ 56,55

€ 55,35

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

€ 64,00

€ 58,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt geldt het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

€ 32,90

€ 30,70

1.2.6

Voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document bedraagt het tarief, als zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen, het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden:

€ 50,90

€ 49,85

1.2.7

Voor het bezorgen van de onder 1.2.1.1 t/m 1.2.6 genoemde documenten bedraagt het tarief, als zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen, het ten hoogste te heffen tarief (afgerond [naar beneden] op vijf cent) zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden:

€ 16,05

€ 15,70

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Reglement rijbewijzen artikel 104b vermeerderd met de rijkskostencomponent (het bedrag dat de gemeenten moeten afdragen aan de Dienst Wegverkeer als vergoeding van de productiekosten van het rijbewijs), afgerond naar beneden op vijf cent.

€ 41,00

€ 40,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het bedrag conform de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurde RDW rijbewijstarieven voor 2021, afgerond naar beneden op vijf cent

€ 34,10

€ 34,10

1.3.3

Het onder 1.3.1 genoemde tarief wordt verhoogd met 50% van de gemeentelijke kosten (dit is exclusief de rijksleges) indien het oude document niet overlegd kan worden.

1.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een formulier ' eigen verklaring' is gelijk aan het bedrag dat op voornoemd formulier is vermeld.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisadministratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,95

€ 7,85

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 119,10

€ 117,30

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 477,30

€ 470,20

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 717,00

€ 706,45

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 2.741,90

€ 2.701,40

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 4.525,40

€ 4.458,50

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente gedurende de periode van één jaar

€ 2.812,90

€ 2.771,35

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens; per verstrekking

€ 7,95

€ 7,85

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 119,10

€ 117,30

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 477,30

€ 470,20

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 717,00

€ 706,45

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 2.741,90

€ 2.701,40

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 4.525,40

€ 4.458,50

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,95

€ 7,85

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier, met minimum van één kwartier

€ 15,50

€ 15,30

1.4.7

Het onder 1.4.2.1 genoemde tarief wordt, als de aanvraag betrekking heeft op een internationaal uittreksel, verhoogd met

€ 4,10

€ 4,05

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D5 van de Kieswet

€ 5,95

€ 5,85

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een exemplaar van de programmabegroting

€ 44,50

€ 43,87

1.7.1.2

een exemplaar van het jaarrapport (bestaande uit een beleidsrekening en jaarrekening)

€ 81,70

€ 80,54

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.2.1

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening

€ 29,70

€ 29,26

1.7.2.2

een exemplaar van een andere dan de onder 1.7.2.1 genoemde verordening van de gemeente voor zover niet afzonderlijk en met name in de overige artikelen van deze tarieventabel, danwel in andere rechtsregels genoemd:

per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 0,70

€ 0,67

tot een maximum per verordening van

€ 29,70

€ 29,26

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een inlichting uit de gegevens die door Dienst van het Kadaster aan de gemeente ter beschikking zijn gesteld (Kadaster-on-line), een tarief gelijk aan het tarief zoals dat is genoemd in de laatstelijk gewijzigde Tarievenregeling Kadaster (Staatscourant 2019, nr. 63402).

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 12,40

€ 12,20

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag (zoals vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid (afgerond [naar beneden] op vijf cent))

€ 41,35

€ 41,35

1.9.2

vervallen

1.9.3

tot het verstrekken van een legalisatie van een handtekening

€ 7,95

€ 7,84

1.9.4

tot het verstrekken van een persoonslijst

€ 11,80

€ 11,66

1.9.5

tot het waarmerken van een kopie van een rijbewijs ten behoeve van een chauffeurspas

€ 7,95

€ 7,84

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier, met minimum van één kwartier

€ 17,00

€ 16,73

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het per e-mail verstrekken van een scan van een foto uit de fotoverzameling van het gemeentearchief:

€ 1,85

€ 1,83

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 78,90

€ 77,75

1.11.2

tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet

€ 14,25

€ 14,04

1.11.3

tot het op grond van artikel 3.5 van de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 in behandeling nemen van een verzoek om toekenning van een urgentie aan woningzoekenden die wegens een noodsituatie met voorrang voor een woning in aanmerking wensen te komen

€ 78,50

€ 77,34

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 78,90

€ 77,75

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 78,90

€ 77,75

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 40,00

€ 39,40

Hoofdstuk 14 Vervallen

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen geldt het tarief zoals opgenomen in het Speelautomatenbesluit 2000:

1.16.1.1

voor onbepaalde tijd voor één kansspelautomaat

€ 226,50

€ 226,50

voor onbepaalde tijd voor meer 2 of meer kansspelautomaten: een vast bedrag van € 90,50 vermeerderd met de som van het aantal automaten vermenigvuldigd met € 136

€ 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 32,90

€ 32,45

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 101,20

€ 99,68

Hoofdstuk 17 Ondergrondse infrastructuur

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

1.17.1.1

indien het betreft tracés tot 250 meter

€ 301,60

€ 297,10

1.17.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 meter tot 1.500 meter

€ 366,10

€ 360,70

1.17.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1.500 meter tot 5.000 meter

€ 495,20

€ 487,88

1.17.1.4

indien het betreft tracés vanaf 5.000 meter en meer, per meter tracé

€ 0,10

€ 0,09

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 meter

€ 79,00

€ 77,81

1.17.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 387,30

€ 381,56

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

1.18.1.1

aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 34,40

€ 33,91

1.18.1.2

aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 34,40

€ 33,91

1.18.1.3

aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, anders dan bedoeld in onderdeel 1.18.1.1 en 1.18.1.2

€ 32,90

€ 32,45

1.18.1.4

aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

€ 32,90

€ 32,45

1.18.1.5

Gehandicapten

1.18.1.6

eerste aanvraag tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer met medische keuring (BABW). Kosten medische keuring: € 132,70. Kosten gehandicaptenparkeerkaart: € 25,50.

€ 158,20

€ 155,87

1.18.1.7

aanvraag tot het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer zonder medische keuring (BABW)

€ 25,50

€ 25,15

1.18.1.8

aanvraag tot het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer met medische keuring (BABW)

€ 158,20

€ 155,86

1.18.1.9

eerste aanvraag tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer met medische keuring (BABW).Kosten medische keuring: € 132,70. Kosten aanleggen parkeerplaats € 419,30

€ 552,00

€ 543,84

1.18.2

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

1.18.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

1.18.2.2

voor een eenmalige ontheffing

€ 75,60

€ 74,51

1.18.2.3

voor een ontheffing met een geldigheidsduur van maximaal één jaar

€ 121,90

€ 120,13

1.18.2.4

voor een verlenging van de onder 1.18.2.2 bedoelde ontheffing

€ 100,90

€ 99,42

Hoofdstuk 19 Vervallen

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Standplaatsen

1.20.1.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 95,90

€ 94,48

Woonarken

1.20.1.2

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:25a van de Algemene plaatselijke verordening

€ 268,80

€ 264,85

Geluidhinder

1.20.1.3

voor het verrichten van een geluidsmeting en het opstellen van het daaraan gekoppelde gemeentelijke advies per half uur of gedeelte daarvan

€ 35,90

€ 35,41

1.20.1.3.1

voor het verrichten van een geluidsmeting en het opstellen van het daaraan gekoppelde advies door derden, worden deze vooraf aan de aanvrager meegedeelde kosten berekend aan de hand van het begrote aantal daarmee gemoeide uren, tegen een uurtarief van:

Voor de toepassing hiervan wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de bedoelde kosten aan de aanvrager ter kennis zijn gebracht.

€ 119,90

€ 118,17

1.20.1.3.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 82,00

€ 80,74

Afschriften van stukken

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1.20.2.1

op A3 formaat

€ 2,50

€ 2,47

1.20.2.2

op A4 formaat

€ 1,25

€ 1,23

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1.20.2.3

op A3 formaat

€ 0,65

€ 0,64

1.20.2.4

op A4 formaat

€ 0,35

€ 0,33

1.20.2.5

op A3 formaat in kleur

€ 1,90

€ 1,88

1.20.2.6

op A4 formaat in kleur

€ 1,00

€ 0,94

afschriften van exemplaren van door een reproductiemedewerker vervaardigde nota's, boekwerken, rapporten en dergelijke, welke meer dan 10 bladzijden tellen met een maximum van 25 bladzijden

1.20.2.7

op A3 formaat

€ 7,70

€ 7,57

1.20.2.8

op A4 formaat

€ 3,90

€ 3,82

1.20.2.9

meer dan 25 bladzijden, per pagina boven de 25 bladzijden:

1.20.2.10

op A3 formaat

€ 0,12

€ 0,12

1.20.2.11

op A4 formaat

€ 0,05

€ 0,05

1.20.2.12

afschriften van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 tot en met 1.20.2.6 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk (standaard is A0 formaat)

€ 15,30

€ 15,10

1.20.2.13

afdrukken van digitale kaarten:

1.20.2.14

op A0 formaat (841x1189 mm)

€ 42,30

€ 41,65

1.20.2.15

op A1 formaat (594x841 mm)

€ 27,60

€ 27,23

1.20.2.16

op A2 formaat (420x594 mm)

€ 20,30

€ 20,00

1.20.2.17

een plot van grafisch weergegeven kaarten

1.20.2.18

op A3 formaat

€ 10,70

€ 10,56

1.20.2.19

op A4 formaat

€ 10,35

€ 10,20

1.20.2.20

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 32,90

€ 32,45

1.20.2.21

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,35

€ 0,35

Informatie uit geautomatiseerd systeem

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen of gegevens vanuit een bestand, waarbij gebruik dient te worden gemaakt van een geautomatiseerd systeem, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

1.20.3.1

per inlichting of gegeven

€ 1,80

€ 1,78

met een minimum van

€ 6,00

€ 5,92

Opteren/naturaliseren Nederlanderschap

1.20.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opteren en/of naturaliseren van het Nederlanderschap geldt het tarief dat onderdeel uitmaakt van het 'Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002' of zoals dit laatstelijk is gewijzigd.

Uitstel tot begraven

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming tot uitstel van begraven als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging

€ 11,60

€ 11,41

Stroomvoorziening/aansluitkosten

1.20.6

Het tarief voor het beschikbaar stellen van een stroomkast bedraagt bij een gebruik van:

1.20.6.1

> 10 kWh per gebruikt kilowattuur

€ 0,60

€ 0,55

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

bouwkosten:

Onder bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, lid 1, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor uitvoering van werken (UAV 2012) voor het uit te voeren werk, dan wel voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Het inzien van de NEN 2699 is mogelijk in het Stadhuis van Weesp. De UAV 2012 is in te zien op http://www.overheid.nl.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.2

aanlegkosten:

Onder aanlegkosten wordt verstaan de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, lid 1, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor uitvoering van werken (UAV 2012) voor het uit te voeren werk, dan wel voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten. Als de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning (schriftelijke reactie op verzoek over de haalbaarheid van een voorgenomen project):

De geheven leges voor een concept-aanvraag worden in mindering gebracht op de leges die worden geheven voor een omgevingsvergunningaanvraag voor hetzelfde project indien de omgevingsvergunningaanvraag wordt ingediend binnen 26 weken na de datum van afhandeling van het verzoek voor de beoordeling van een concept-aanvraag.

€ 217

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

3,05% van de bouwkosten met een minimum van

€ 231,45

€ 228,04

Extra welstandstoets

2.3.1.2

niet van toepassing

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

niet van toepassing

Achteraf ingediende aanvraag (extra leges)

2.3.1.4

Indien de in onderdeel 2.3.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, wordt het conform 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met 10% met een maximum van:

€ 1.175,50

€ 1.158,09

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.1.5

niet van toepassing

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.2.2

indien de aanlegkosten niet meer bedragen dan € 10.000: 1% van de aanlegkosten met een minimum van:

€ 59,70

€ 58,78

2.3.2.3

indien de aanlegkosten meer bedragen dan € 10.000: 0,8% van de aanlegkosten met een minimum van:

€ 119,30

€ 117,54

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief voor de activiteit als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo (bovenop het conform in onderdeel 2.3.1. berekende tarief):

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 208,80

€ 205,71

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 417,60

€ 411,41

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.126,30

€ 4.065,30

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 329,60

€ 324,74

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) :

€ 417,60

€ 411,41

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 417,60

€ 411,41

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 417,60

€ 411,41

2.3.3.8

Maximum leges bij relatief kleine bouwplannen

2.3.3.8.1

Voor zover de leges op grond van onderdeel 2.3.1 zijn verschuldigd over een bouwsom van minder dan € 3.500,00 zijn de in 2.3.3.1 t/m 2.3.3.7 genoemde tarieven niet van toepassing, maar bedraagt het tarief bij activiteiten als bedoeld onder 2.3.3: 5% van de bouwkosten met een maximum van:

€ 175,00

€ 175,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 208,80

€ 205,71

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 417,60

€ 411,41

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.126,30

€ 4.065,30

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 329,60

€ 324,74

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 417,60

€ 411,41

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 417,60

€ 411,41

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 417,60

€ 411,41

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 319,70

€ 314,99

2.3.5.1.1

het tarief onder 2.3.5.1 wordt vermeerderd met één van de navolgende bedragen indien de aanvraag betrekking heeft op een (gedeelte van een) bouwwerk:

2.3.5.1.2

met een bruto vloeroppervlakte < 50 m2

€ 399,70

€ 393,75

2.3.5.1.3

met een bruto vloeroppervlakte van 50 tot 200 m2

€ 879,30

€ 866,31

2.3.5.1.4

met een bruto vloeroppervlakte van 200 tot 2.000 m2

€ 1.838,50

€ 1.811,35

2.3.5.1.5

met een bruto vloeroppervlakte > 2.000 m2

€ 2.797,70

€ 2.756,34

2.3.5.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een verleende gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo:

€ 203,60

€ 200,64

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de erfgoedverordening Weesp 2011, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk (derhalve als een aanvullend tarief), indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

1% van de bouwkosten met een minimum van

€ 76,85

€ 75,71

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de erfgoedverordening Weesp 2011, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk (derhalve als een aanvullend tarief), indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 119,30

€ 117,54

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk (derhalve als een aanvullend tarief), indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 119,30

€ 117,54

2.3.7.2

Indien de in onderdeel 2.3.7.1 bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is, is een extra tarief (bovenop het in 2.3.7.1 vermelde tarief) verschuldigd van:

€ 59,70

€ 58,78

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk (derhalve als een aanvullend tarief) indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 63,30

€ 62,39

2.3.10

Kappen

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk (derhalve als een aanvullend tarief) indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 39,60

€ 39,01

2.3.12

Natura 2000-activeiten

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk (derhalve als een aanvullend tarief) indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 63,30

€ 62,39

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk (derhalve als een aanvullend tarief) indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 63,30

€ 62,39

2.3.14

Andere activiteiten

Voor zover de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 139,00

€ 136,92

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, plaatsvindt, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.15.3

In afwijking in zoverre van de uit artikel 2.3.15.1 en 2.3.15.2 voortvloeiende tarieven, bedraagt het tarief voor zover sprake is van bouwactiviteiten als bedoeld in artikel 2.3.1:

2.3.15.3.1.

2,2% van de bouwkosten met een minimum van:

€ 167,95

€ 165,46

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 68,30

€ 67,28

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 68,30

€ 67,28

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 417,60

€ 411,41

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten zoals benoemd in de onderdelen 2.1.1. tot en met 2.3.16, bestaat aanspraak op vermindering van leges die zijn verschuldigd op grond van de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.3.16. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.3.16:

10%

10%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.3.16:

15%

15%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.3.16:

20%

20%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn lopende aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.15.3 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

Onder lopende aanvraag wordt verstaan een aanvraag waarop nog geen besluit is genomen door de gemeente.

75%

75%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-,aanleg-of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.15.3, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.15.3 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan

€ 121,80

€ 120,03

wordt niet teruggegeven

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 (vervallen)

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 63,30

€ 62,39

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (aanlevering van alle benodigde stukken door initiatiefnemer):

€ 6.053,60

€ 5.964,13

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (aanlevering van alle benodigde stukken door initiatiefnemer):

€ 4.903,50

€ 4.831,00

2.8.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een individuele aanvraag/verzoek tot het aanpassen/wijzigen van het bestemmingsplan (op basis van art. 3.1, eerste lid Wro / art. 3.6, eerste lid onder a Wro) en dit wordt meegenomen in een gemeentelijk veegplan of actualisatieplan, bedraagt:

€ 3.774,20

€ 3.718,43

Hoofdstuk 9 (vervallen)

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 34,20

€ 33,65

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 199,50

€ 196,56

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 281,10

€ 276,91

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 45,00

€ 44,31

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 45,00

€ 44,31

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 32,90

€ 32,45

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 67,40

€ 66,45

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 32,90

€ 32,45

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening en het Evenementenbeleid Weesp, indien het betreft:

3.2.1.1

een regulier evenement (laag risico, A2 categorie)

€ 107,20

€ 105,61

3.2.1.2

een aandachtsevenement (verhoogd risico, B categorie)

€ 214,40

€ 211,23

3.2.1.3

een risico evenement (hoog risico, C categorie)

€ 428,80

€ 422,45

3.2.1.4

een meerjarige vergunning voor de duur van 5 jaar A2 categorie

€ 214,40

€ 211,23

3.2.1.5

een meerjarige vergunning voor de duur van 5 jaar B categorie

€ 428,80

€ 422,45

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een vergunning of een wijziging van een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Weesp (prostitutie/sexbranche) anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2

€ 421,80

€ 415,52

3.3.2

wijziging van een vergunning als bedoeld in 3.3.1 in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer

€ 64,00

€ 63,01

Hoofdstuk 4 (vervallen)

Hoofdstuk 5 (vervallen)

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 32,90

€ 32,45

3.6.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 16,45

€ 16,21

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 64,00

€ 63,01

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2020

De griffier,

M. van Engelshoven