Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer houdende regels omtrent hondenbeleid Aagtenpark

Geldend van 23-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer houdende regels omtrent hondenbeleid Aagtenpark

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 4 november 2020;

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 20 oktober 2020;

gelet op de gemeenschappelijke regeling Alkmaarder- en Uitgeestermeer;

b e s l u i t :

In te stemmen met:

  • Honden jaarrond niet toe te staan op de rood ingekleurde locaties zoals aangegeven op de gebiedskaart bij dit besluit (ex artikel 2.14 lid 1).

  • Loslopende honden jaarrond toe te staan op de niet ingekleurde of gearceerde locaties op de gebiedskaart bij dit besluit (ex artikel 2.14 lid 2).

  • Een aanlijngebod in stand te houden op de zwart gearceerde locaties.

  • Het op commerciële basis uitlaten van honden toe te staan, binnen de locaties waar honden zowel aangelijnd als niet aangelijnd mogen komen, met een maximum van drie bedrijven (ex artikel 2.14 lid 4).

  • Een opruimplicht in te stellen voor hondenuitwerpselen in het gehele Aagtenpark (ex artikel 2.15 lid 1b).

  • De bij dit besluit behorende gebiedskaart onderdeel te laten uitmaken van dit besluit.

Ondertekening

Uitgeest, 2 december 2020

Akkoord directeur RNH

J.J.L. Gilliam

Akkoord vice-voorzitter

S.M. van Nieuwland

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling