Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2021)

Geldend van 24-12-2020 t/m 06-03-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2021)

Legesverordening 2021

De raad van de gemeente Nederweert;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 december 2020,

nummer BW-20-03278;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

“Verordening op de heffing en invordering van leges 2021”.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald

  ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • °

   1. onderdeel 1.1.4 (akten burgerlijke stand);

  • °

   2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • °

   3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • °

   4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • °

   5. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • °

   6. hoofdstuk 14 (kansspelen);

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De “Legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel 2020” van 17 december 2019, worden ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 3. De in onderdeel (2.1.1.2) van de bij deze verordening behorende tarieventabel, door burgemeester en wethouders vastgestelde genormeerde eenheidsprijs per type bouwwerk, zoals bedoeld in de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde, vigerende bouwkostenindicator. Deze bouwkostenindicator wordt bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl en een papieren versie ligt ter inzage bij de klantenbalie van het gemeentehuis.

Artikel 13 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2020.

De raad voornoemd,

De raadsgriffier,

E.G. Schrier

De voorzitter,

B.M.T.J. Op de Laak

Bijlage 1: Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2021

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

Hoofdstuk 12 Vervallen

Hoofdstuk 13 Vervallen

Hoofdstuk 14 Kansspelen

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 17 Naturalisatie en optie

Hoofdstuk 18 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekken omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8  Bestemmingswijziging zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Hogere Grenswaarde Geluidsbelasting

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Standplaatsen

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of voor de registratie van een partnerschap:

 

1.1.1.1

binnen de normale kantooruren (met uitzondering van de aangewezen tijden waarop kostenloze voltrekking c.q. registratie plaatsvindt)

€ 270,00

1.1.1.2

buiten de normale kantooruren

€ 420,00

1.1.1.3

in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk wetboek

€ 100,00

1.1.1.4

in het gemeentehuis, “Lieberte Gon”, Milderspaat 1, Nederweert-Eind als bedoeld in artikel 63, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, op donderdag

€ 565,00

en op een zaterdag

€ 610,00

1.1.1.5

in of op een andere locatie binnen het grondgebied van de gemeente (‘huis der gemeente’) als bedoeld in artikel 63, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (vrije locatie)

 

1.1.1.5.1

binnen de normale kantooruren

€ 350,00

1.1.1.5.2

buiten de normale kantooruren

€ 500,00

1.1.1.6

Het tarief bedraagt voor het ter beschikking stellen van ambtenaren als

getuigen ten behoeve van een huwelijksvoltrekking/ partnerschapsregistratie, per ambtenaar, per 15 minuten

€ 16,25

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.2.1

binnen de normale kantooruren (met uitzondering van de aangewezen tijden waarop kostenloze voltrekking c.q. registratie plaatsvindt)

€ 270,00

1.1.2.2

buiten de normale kantooruren

€ 420,00

1.1.2.3

in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk wetboek

€ 100,00

1.1.2.4

in het gemeentehuis, “Lieberte Gon”, Milderspaat 1, Nederweert-Eind als bedoeld in artikel 63, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op donderdag

€ 565,00

en op een zaterdag

€ 610,00

1.1.2.5

in of op een andere locatie binnen het grondgebied van de gemeente (‘huis der gemeente’) als bedoeld in artikel 63, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (vrije locatie)

 

1.1.2.5.1

binnen de normale kantooruren

€ 350,00

1.1.2.5.1

buiten de normale kantooruren

€ 500,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.3.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 11,00

1.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 32,90

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 50,90

1.2.7

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen:

€ 4,95

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.4 en 1.4.5, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per mondelinge inlichting

€ 6,80

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens, per schriftelijke inlichting

€ 12,80

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.5 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per mondelinge inlichting

€ 6,80

1.4.4.2

tot het verstrekken van gegevens, per schriftelijke inlichting

€ 12,80

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de BRP (Basis Registratie Personen), voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,25

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van:

 

1.4.6.1

enkelvoudig bewijs (uittreksel) van opneming in de BRP

€ 8,00

1.4.6.2

een uittreksel van meerder personen wonende aan hetzelfde adres of deel uitmakende van één gezin

€ 14,50

1.4.6.3

gegevens aan afnemers en bijzondere derden op papier

€ 2,27

1.4.6.4

verstrekken van persoonslijst, 1e keer gratis, daarna

€ 6,20

1.4.6.5

een bewijs van Nederlanderschap

€ 8,00

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting of productraming

€ 22,40

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening met toelichting

€ 16,75

1.7.1.4

de nota evaluatie begroting met bijbehorende bescheiden (=kadernota)

€ 8,35

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,40

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Voor het verstrekken van een afschrift van een aangevraagde of (in ontwerp) verleende omgevingsvergunning, van een gedane melding van een bodemonderzoeksrapport of een niet genoemd besluit of rapport op gebied van omgevingsrecht, inclusief de daarbij behorende tekeningen gelden de tarieven genoemd in hoofdstuk 10 Gemeente archief.

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (verder WKPB), dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 10,60

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.3.1

van en verzoek voor het verstrekken van informatie uit en over de niet gemeentelijke beperkingen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,25

1.8.3.2

van een verzoek om andere informatie dan uit de WKPB-registratie en WKPB beperkingenregister, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,25

1.8.3.3

van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleende dossier

€ 16,25

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.4.1

kadastraal uittreksel persoon, per object

€ 5,75

1.8.4.2

kadastraal uittreksel object, per object

€ 5,75

1.8.4.3

kadastrale kaart

€ 5,75

1.8.4.4

miniluchtfoto

€ 15,00

1.8.4.5

luchtfoto (onderlegbeeld)

€ 90,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag zijn rijksleges verschuldigd zoals genoemd in de Wet Justitiële Gegevens j.o. Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent gedrag voor natuurlijke personen

 

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,00

1.9.3

voor het ter legalisatie opzenden van een stuk, onverminderd de daarop vallende kosten, welke voordat de dienst wordt verleend, aan de

aanvrager worden medegedeeld

€ 14,65

1.9.4

voor het waarmerken van een kopie

€ 5,10

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of per gedeelte daarvan ongeacht het resultaat

€ 16,25

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

1.10.2.2

Indien het gevraagde stuk reeds digitaal aanwezig is in het gemeentearchief zijn de kosten gelijk aan de in artikel 1.10.1 genoemde bedrag.

Indien een afschrift of digitale kopie gemaakt dient te worden van een in het gemeentearchief berustend stuk, per A4

€ 0,40 

1.10.2.3

Indien een afschrift of digitale kopie gemaakt dient te worden van een in het gemeentearchief berustend analoge tekening, ongeacht het formaat per tekening (excl. verzendkosten voor de papieren kopie)

€ 4,00

1.10.3

Voor afschriften vanaf 51 exemplaren gelden de tarieven genoemd in Hoofdstuk 18 Diversen.

 

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 85,00

1.11.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 85,00

Hoofdstuk 12 Vervallen

Hoofdstuk 13 Vervallen

Hoofdstuk 14 Kansspelen

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.14.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.14.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

1.14.1.3

voor perioden korter dan 12 maanden worden de onder 1.14.1.1 en 1.14.1.2 genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd. Bij intrekking van de vergunning vindt

geen restitutie plaats.

 

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 15,00

1.14.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 15,00

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 127,30

1.15.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 0,2687

1.15.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 0,0632

1.15.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 118,40

1.15.1.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 35,75

1.16.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 45,00

1.16.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8. lid 3

van de APV

€ 35,75

1.16.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de

Wegenverkeerswet

€ 35,75

1.16.5

tot het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in de onderdelen

1.16.1, 1.16.3 en 1.16.4

€ 17,90

1.16.6

Tot het aanstellen van een verkeersregelaar

€ 0,00

Hoofdstuk 17 Naturalisatie en optie

1.17

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van het Nederlanderschap geldt het tarief dat is opgenomen in artikel 13 Rijkswet op het Nederlanderschap en het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

Hoofdstuk 18 Diversen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een visvergunning

€ 12,00

1.18.1.2

voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van een ontheffing voor het laden en/of lossen van vuurwerkartikelen op grond van hoofdstuk 7.5.11 van het ADR (CV 1)

€ 42,00

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.18.2.1

(gewaarmerkte) afschriften, afdrukken of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke

regeling een tarief is opgenomen

 

1.18.2.1.1

de eerste 50 pagina’s (1 t/m 50), per pagina, zwart/wit, formaat A4

€ 0,40

1.18.2.1.2

de volgende 50 pagina’s (51 t/m 100), per pagina, zwart/wit, formaat A4

€ 0,30

1.18.2.1.3

alle volgende pagina’s (vanaf 101), per pagina, zwart/wit, formaat A4

€ 0,20

1.18.2.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,40

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het raadplegen van stukken of voor het in

behandeling nemen van een aanvraag voor het vervaardigen van opgaven, niet elders in deze bijlage genoemd, in het bijzonder belang

van de aanvrager, voor zover de gemeente daartoe niet is gehouden krachtens de haar opgedragen taak en voor zover daarvoor geen afwijkend tarief is voorgeschreven:

 

1.18.4

indien de opgave door een ambtenaar wordt samengesteld of het raadplegen geschiedt door of met bijstand van een ambtenaar, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 16,25

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012; Staatscourant 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de kosten exclusief btw, berekend overeenkomstig de inhoud of oppervlakte van het bouwwerk, vermenigvuldigd met de door burgemeester en wethouders vastgestelde genormeerde eenheidsprijs per type bouwwerk zoals bedoeld in de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde, vigerende bouwkostenindicator. (Deze bouwkostenindicator wordt bekend gemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl)

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012; Staatscourant 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag/(principe)verzoek//vooroverleg

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek of aanvraag (per locatie):

 
 

2.2.1

Tot het uitsluitend ambtelijk beoordelen of een initiatief past binnen het bestemmingsplan of beheersverordening of tot het uitsluitend ambtelijk beoordelen in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

 • -

  indien een binnenplanse afwijking (2.12, lid 1 sub a onder 1 Wabo) wordt toegepast

 • -

  indien een buitenplanse kleine afwijking (2.12, lid 1 sub a onder 2 Wabo) wordt toegepast voor zover het betreft de volgende activiteiten:

  • -

   (ver) bouwen van een bouwwerk

  • -

   tijdelijke gebruikswijziging < 3 jaar

€ 170,00

 

2.2.2

Tot het uitsluitend ambtelijk beoordelen in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project vergunbaar of realiseerbaar is:

 • -

  in het kader van de Wabo niet vallend onder 2.2.1 hierboven

 • -

  met toepassing van de Wro (herziening art 3.1 of wijzigingsplan art 3.6 Wro)

€ 765,00

2.2.3

Om een bestuurlijke beoordeling van een principeverzoek om planologische medewerking

€ 765,00

 

2.2.4

Om een beoordeling van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning:

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

25%

 

2.2.5

Voor het krijgen van een verklaring vergunningsvrij bouwen of indien uit de toetsing zoals in 2.2 genoemd blijkt dat het initiatief vergunningsvrij is, bedraagt het tarief

€ 100,00

 

2.2.6

De leges zoals vermeld bij 2.2.1 en/of 2.2.4 worden bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project in mindering gebracht op de leges zoals vermeld in hoofdstuk 3, mits deze aanvraag binnen één jaar na afronding van het vooroverleg wordt ingediend.

 
 

2.2.7

Indien binnen 12 maanden na een positieve beoordeling als vermeld in 2.2.2 en/of 2.2.3 een formele en complete aanvraag bij ons is ingediend, die niet afwijkt van het standpunt en waarbij er tussentijds geen wijzigingen in wetgeving en/of beleid hebben plaatsgevonden, wordt:

van de leges vermeld in 2.2.2 en/of 2.2.3 in mindering gebracht op de leges voor de aanvraag.

50%

 

2.2.8

De legestarieven als vermeld in 2.2.2 en 2.2.3 zijn niet cumulatief toepasbaar.

 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen:

met een minimum van

2,5%

€ 275,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 2.500,00

 

vermeerderd met:

1,25%

 

van de bouwkosten hoger dan € 100.000;

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 13.750,00

 

vermeerderd met:

1,0%

 

van de bouwkosten hoger dan € 1.000.000;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 23.750,00

 

vermeerderd met:

0,8%

 

van de bouwkosten hoger dan € 2.000.000;

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 47.750,00

 

vermeerderd met:

0,8%

 

van de bouwkosten hoger dan € 5.000.000, met een maximum van:

€ 100.000,00

2.3.1.1.6

De bouwkosten worden afgerond op duizendtallen.

 
 
 
 
 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is voor de 2e welstandstoets

€ 0,00

voor de 3e en volgende welstandstoets

€ 250,00

 
 
 
 

Verplicht advies kwaliteitscommissie

 

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens het bestemmingsplan voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een BOM+-advies van de regionale kwaliteitscommissie wordt gevraagd

€ 300,00

2.3.1.3.1.a

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens het bestemmingsplan voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag meer dan 2 keer een BOM+-advies van de regionale kwaliteitscommissie wordt gevraagd, per behandeling

€ 150,00

2.3.1.3.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens de structuurvisie voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een LKM-advies van de regionale kwaliteitscommissie wordt gevraagd

€ 750,00

2.3.1.3.2.a

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.3.2. bedraagt het tarief, indien een aanvraag meer dan twee keer moet worden voorgelegd aan de kwaliteitscommissie ten behoeve van een LKM-advies, per extra behandeling

€ 375,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en onderdeel 2.3.7 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw- c.q. sloopactiviteit:

150%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum toeslag van € 1.000,00.

 
 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al verder in behandeling is genomen:

€ 125,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 250,00

2.3.3

Vervallen

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 700,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 700,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.000,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 700,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is toegepast (afwijking van voorbereidingsplan)

€ 700,00

2.3.4.6

In afwijking van 2.3.4.1. en 2.3.4.2. zijn bij een combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit geen leges voor het planologisch strijdig gebruik verschuldigd:

indien voor de bouwactiviteit het minimum legesbedrag als bedoeld in 2.3.1.1.1. geldt.

 

2.3.4.7

Bij een combinatie van activiteiten als bedoeld in 2.3.4.1 en 2.3.4.2 is één maal het tarief verschuldigd.

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor een bouwwerk of inrichting in de volgende categorieën bruto vloeroppervlakte:

 

2.3.5.1

van 0 t/m 100m²

€ 325,00

2.3.5.2

van 101 t/m 500 m²

€ 425,00

2.3.5.3

van 501 t/m 2000m²

€ 775,00

2.3.5.4

van 2001 t/m 5000m²

€ 1.450,00

2.3.5.4

meer dan 5000 m²

€ 1.800,00

 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument:

€ 250,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 250,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of gemeentelijke erfgoedverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.2.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een provinciaal of gemeentelijk monument

€ 150,00

2.3.6.2.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 150,00

 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 200,00

indien de sloopkosten meer bedragen dan € 50.000,00 vermeerderd met:

0,4%

van de sloopkosten met een maximum van:

€ 2.500,00

 
 
 

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 
 

Onverminderd het bepaalde in het onderdeel 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 125,00

2.3.8

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 75,00

 
 
 

2.3.9

Uitweg/Inrit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 150,00

 
 
 

2.3.10

Handelsreclame

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h of i van de Wabo, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 150,00

2.3.11

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.12

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 125,00

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 380,00

2.3.13

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.13.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 250,00

2.3.13.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven, behoudens als bedoeld in artikel 2.3.13.1.3 en 2.3.13.1.4.

€ 250,00

2.3.13.1.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren

€ 4.334,05

2.3.13.1.4

In afwijking van artikel 2.3.13.1.3. bedraagt het tarief voor een reeds eerder afgegeven vergunning/verklaring voor de desbetreffende locatie die wordt gewijzigd en conform wet- en regelgeving als wijziging dient te worden aangemerkt:

€ 2.887,35

2.3.13.1.5.

Restitutie bij weigeren of niet verder behandelen

 
 

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50 % van de geheven leges als bedoeld in 2.3.13.1.3 en 2.3.13.1.4.

 

2.3.13.1.6

Restitutie bij intrekking aanvraag

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens de verklaring van geen bedenkingen door GS is afgegeven, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 
 
 • a.

  indien het verzoek tot intrekking is gedaan voordat een ontwerp vvgb is afgegeven, 75 % van de geheven leges als bedoeld in 2.3.13.1.3 en 2.3.13.1.4.

 
 
 • b.

  indien het verzoek tot intrekking is gedaan nadat een ontwerp vvgb is afgegeven doch voordat een definitieve vvgb is afgegeven, 50 % van de geheven leges als bedoeld in 2.3.13.1.3 en 2.3.13.1.4.

 

2.3.13.1.7

Geen leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7 lid 2 van de wet natuurbescherming betrekking hebbende op evenementen en op het beheer van een Natura 2000-gebied.

 

2.3.14

Advies

 

2.3.14.1

2.3.14.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning van de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.14.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

Buiten behandeling laten aanvraag

 
 

Het tarief voor een aanvraag die na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten, bedraagt:

van de verschuldigde leges als bedoeld in hoofdstuk 3 van deze tarieventabel.

25%

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.13. De vermindering beloopt:

 

2.4.1.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.1.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.1.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 75,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.13 en artikel 2.3.14 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Intrekking omgevingsvergunning

 
 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid onder b, van de Wabo bedraagt

tenzij artikel 2.5.2 van toepassing is

€ 150,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

heeft op een bouwactiviteit in afwijking van een eerder

ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarvoor

reeds vergunning(en) is/zijn verleend, maar waarvan nog geen

gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke

vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat

verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in

2.3.1, resp. 2.3.2, met dien verstande dat zij niet minder dan

€ 150,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen

toepassing indien de afwijking zodanig is dat, naar de

omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 
 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€4.000,00

2.8.2

Het tarief voor het opstellen van een bestemmingsplan ten behoeve van een procedure herziening bestemmingsplan artikel 3.1 Wro wordt bepaald door de gemeente op basis van werkelijke kosten door middel van externe offertes.

 

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijzigingsplan als bedoel in artikel 3.6, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€2.740,00

Hoofdstuk 9 Hogere Grenswaarde Geluidsbelasting

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet Geluidhinder

€ 350,00

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 150,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen:

 

3.1.1.1

van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 384,00

3.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank en Horecawet, anders dan een wijziging als bedoeld in artikel 3.1.3

€ 75,00

3.1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet worden geen leges in rekening gebracht.

 

3.1.3

tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet wordt een verlaagd tarief in rekening gebracht.

Dit onder de volgende voorwaarden:

- het alleen een wijziging betreft van de leidinggevende;

- de aanvrager een verklaring overlegt dat aan de inrichting niets veranderd is sinds de vorige afgifte van de vergunning;

- de vorige vergunning niet ouder is dan 10 jaar.

€ 34,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 
 

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor een horecabedrijf

€ 384,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt

3.2.1.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), dat ingevolge het Regionaal integraal beleid Veiligheid en Gezondheid bij evenementen wordt aangemerkt als een gemiddeld risicoklasse evenement (B)

€ 125,00

3.2.1.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), dat ingevolge het Regionaal integraal beleid Veiligheid en Gezondheid bij evenementen wordt aangemerkt als een hoog risicoklasse evenement (C)

€ 175,00

3.2.1.3

voor het verlenen van een brandpreventief advies voor het organiseren van een gemiddeld risicoklasse evenement (B) of hoog risicoklasse evenement (C)

€ 180,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 5:23, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening (snuffelmarkt):

€ 32,00

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€1.920,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 960,00

3.3.2

een wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.3:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 960,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 480,00

3.3.3

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.3.1

voor een seksinrichting

€ 100,00

3.3.3.2

voor een escortbedrijf

€ 75,00

Hoofdstuk 4 Standplaatsen

3.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning buiten de reguliere

weekmarkt

€ 125,75

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 15,00

3.5.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.5.1 bedoelde ontheffing

€ 15,00

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 25,00

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2020.

De raadsgriffier van de gemeente Nederweert,

E.G. Schrier

Bijlage 2: Bouwkostenindicator 2020:

In deze bouwkostenindicator zijn de normbedragen vastgesteld die gelden voor de bepaling van de bouwkosten voor een bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Op basis van deze bouwkosten worden de verschuldigde leges op grond van de tarieventabel berekend.

Vaststellingsdatum: 7 april 2020 door college van burgemeester en wethouders van Nederweert

Publicatie: weekblad nummer 18 van Nederweert

Ingangsdatum: 30 april 2020

 

Type bouwwerk

eenheid

eenheidsnorm in €

 
 
 
 
 

WOONGEBOUW (niet grond gebonden)

 
 

1

Appartementen standaard

m3

341

2

Appartementen beter

m3

424

 
 
 
 
 

GRONDGEBONDEN WONING

 
 

3

Tussenwoning standaard

m3

305

4

Tussenwoning beter

m3

423

5

Half vrijstaand standaard

m3

343

6

Half vrijstaand beter

m3

461

7

Vrijstaand standaard

m3

422

8

Vrijstaand beter

m3

547

 
 
 
 
 

WONING-AANVULLING

 
 

9

Garage/berging

m3

176

10

Kelder (onder nieuwbouw)

m3

237

11

Carport/overkapping

m2

126

12

Dakkapel hoogte 1,6 meter

m1

1.272

13

Aanbouw tegen bestaande woning

m3

352

14

Gemetselde halfsteensmuur, kolom 4 meter h.o.h.

m2

158

 
 
 
 
 

BIJEENKOMSTGEBOUW

 
 

15

Multifunctionele accommodatie

m2

1.577

16

Café/restaurant

m2

1.353

17

Hotel/motel

m2

1.553

 
 
 
 
 

GEZONDHEIDSZORGGEBOUW

 
 

18

Gezondheidscentrum/praktijk

m2

1.479

19

Woonzorgcentrum

m2

1.350

20

Ziekenhuis

m2

1.894

 
 
 
 
 

INDUSTRIEEL GEBOUW

 
 

21

Bedrijfshal (basic/lowbudget)

m2

323

22

Bedrijfshal tot 2.500 m2

m2

433

23

Bedrijfshal van 2.500 tot 10.000 m2

m2

383

24

Bedrijfshal boven 10.000m2

m2

372

25

Toeslag kantoor tegen bedrijfshal

m2

1.041

26

Toeslag inpandig kantoor in bedrijfshal

m2

630

 
 
 
 
 

KANTOORGEBOUW

 
 

27

Kantoor standaard

m2

1.193

28

Kantoor beter

m2

1.946

 
 
 
 
 

ONDERWIJSGEBOUW

 
 

29

Basis- en bredeschool

m2

1.326

30

Middelbare- en hogere school

m2

1.402

 
 
 
 
 

SPORTGEBOUW

 
 

31

Sporthal/gymzaal

m2

1.036

32

Clubhuis (kleedlokalen en kantine)

m2

1.428

 
 
 
 
 

WINKELGEBOUW

 
 

33

Doe-het-zelf hal/meubelhal/supermarkt

m2

824

34

Autogarage met showroom

m2

775

35

Winkels

m2

1.308

 
 
 
 
 

PARKEERGARAGE

 
 

36

Parkeergarage bovengronds

m2

339

37

Parkeergarage ondergronds

m2

882

 
 
 
 
 

PORTA KABINE

 
 

38

Porta kabine low budget

m2

554

39

Porta kabine afgewerkt

m2

723

40

Woonwagen

m2

1.095

 
 
 
 
 

TOESLAGEN

 
 

41

Paalfundering in m2 bebouwd oppervlak

m2

38

 
 
 
 
 

AGRARISCH

 
 

42

Werktuigenloods

m2

156

43

Geïsoleerde stal (pluimvee)

m2

188

44

Sterk geventileerde stal (rundvee/varkens)

m2

156

45

Mestkelder

m2

72

46

Tuinbouwkas (onverwarmd)

m2

28

47

Tuinbouwkas (verwarmd)

m2

40

48

Open veldschuur

m2

145