Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021

Geldend van 23-12-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021

De raad van de gemeente De Ronde Venen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • -

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • -

  begraafplaats]: de algemene begraafplaatsen van de gemeente De Ronde Venen te Wilnis, Abcoude en Baambrugge;

 • -

  crematorium: het crematorium of de crematoria en de daarbij behorende terreinen;

 • -

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • -

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • -

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • -

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • -

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • -

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • -

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • -

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Overgangsrecht

De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2020” wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 16 december 2020.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2021

Hoofdstuk1

Eigen graven, grafkelders, kindergraven, urnengraven, urnennissen en gedenkplaatsen.

Wilnis 2021

Abcoude en Baambrugge 2021

Wilnis 2020

Abcoude en Baambrugge 2020

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven houden.

1.1.1

Voor een periode van 20 jaar.

€ 2.746

€ 4.384

€ 2.746

€ 4.384

1.1.2

Voor een periode van 30 jaar.

€ 4.120

€ 6.576

€ 4.120

€ 6.576

1.1.3

Voor het verlengen van het onder 1.1.1 of 1.1.2 bedoelde recht met een periode van 5 jaar

€ 713

€ 1.122

€ 713

€ 1.122

1.1.4

Voor het verlengen van het onder 1.1.1 of 1.1.2 bedoelde recht met een periode van 10 jaar

€ 1.425

€ 2.245

€ 1.425

€ 2.245

1.1.5

Voor het verlengen van het onder 1.1.1 of 1.1.2 bedoelde recht met een periode van 20 jaar

€ 2.851

€ 4.489

€ 2.851

€ 4.489

1.1.6

Voor een periode van 10 jaar (huurgraf).

€ 1.373

€ 2.192

€ 1.373

€ 2.192

1.1.7

Kindergraf voor een periode van 20 jaar voor kinderen tot en met 12 jaar.

€ 1.373

€ 2.192

€ 1.373

€ 2.192

1.1.8

Voor het verlengen van het onder 1.1.7 bedoelde recht met een periode van 5 jaar.

€ 344

€ 548

€ 344

€ 548

1.1.9

Voor het verlengen van het onder 1.1.7 bedoelde recht met een periode van 10 jaar.

€ 687

€ 1.096

€ 687

€ 1.096

1.1.10

Voor het verlengen van het onder 1.1.7 bedoelde recht met een periode van 20 jaar.

€ 1.373

€ 2.192

€ 1.373

€ 2.192

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bij gezet houden van asbussen en het doen plaatsen en geplaatst houden van urnen.

1.2.1

In een urnengraf voor de periode van 10 jaar.

€ 1.373

€ 2.192

€ 1.373

€ 2.192

1.2.2

In een urnengraf voor de periode van 20 jaar.

€ 2.746

€ 4.384

€ 2.746

€ 4.384

1.2.3

Voor het verlengen van het onder 1.2.1 of 1.2.2 bedoelde recht met een periode van 5 jaar.

€ 687

€ 1.096

€ 687

€ 1.096

1.2.4

Voor het verlengen van het onder 1.2.1 of 1.2.2 bedoelde recht met een periode van 10 jaar.

€ 1.373

€ 2.192

€ 1.373

€ 2.192

1.2.5

Voor het verlengen van het onder 1.2.1 of 1.2.2 bedoelde recht met een periode van 20 jaar.

€ 2.746

€ 4.385

€ 2.746

€ 4.385

1.2.6

In een urnennis (columbarium) voor de periode van 10 jaar.

€ 1.373

€ 2.192

€ 1.373

€ 2.192

1.2.7

In een urnennis (columbarium) voor de periode van 20 jaar.

€ 2.746

€ 4.384

€ 2.746

€ 4.384

1.2.8

Voor het verlengen van het onder 1.2.6 of 1.2.7 bedoelde recht met een periode van 5 jaar.

€ 687

€ 1.097

€ 687

€ 1.097

1.2.9

Voor het verlengen van het onder 1.2.6 of 1.2.7 bedoelde recht met een periode van 10 jaar.

€ 1.373

€ 2.192

€ 1.373

€ 2.192

1.2.10

Voor het verlengen van het onder 1.2.6 of 1.2.7 bedoelde recht met een periode van 20 jaar.

€ 2.746

€ 4.385

€ 2.746

€ 4.385

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het inrichten van een gedenkplaats.

1.3.1

Voor een periode van 20 jaar.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1.3.2

Voor het verlengen van het onder 1.3.1 bedoelde recht met een periode van 10 jaar.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Hoofdstuk 2

Begraven.

Wilnis 2021

Abcoude en Baambrugge 2021

Wilnis 2020

Abcoude en Baambrugge 2020

2.1

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 13 jaar of ouder.

€ 686

€ 686

€ 686

€ 686

2.2

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind tot en met 12 jaar.

€ 343

€ 343

€ 343

€ 343

2.3

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd met:

2.3.1

van 09.00 uur - 10.00 uur

€ 154

€ 154

€ 154

€ 154

2.3.2

van 15.00 uur - 17.00 uur

€ 154

€ 154

€ 154

€ 154

2.4

Voor het begraven op zaterdag worden de rechten bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met een toeslag van

50%

50%

50%

50%

2.5

Tijdens bijzettingen worden de kosten in rekening gebracht voor het tekort aan het aantal jaren aan rechten en onderhoud om aan de wettelijke grafrust van 10 jaar te kunnen voldoen.

Hoofdstuk 3

Bijzetten of plaatsen van asbussen en urnen.

Wilnis 2021

Abcoude en Baambrugge 2021

Wilnis 2020

Abcoude en Baambrugge 2020

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of het plaatsen van een urn.

3.1.1

In een urnengraf.

€ 360

€ 360

€ 360

€ 360

3.1.2

In een urnennis.

€ 360

€ 360

€ 360

€ 360

3.2

Voor het begraven of plaatsen op zaterdag worden de rechten bedoeld in 3.1 verhoogd met een toeslag van

50%

50%

50%

50%

3.3

Tijdens bijzettingen in een urnengraf of nis worden de kosten in rekening gebracht voor het tekort aan het aantal jaren aan rechten en onderhoud om aan de wettelijke grafrust van 10 jaar te kunnen voldoen.

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4 is vervallen. De algemene onderhoudskosten zijn verwerkt in het grafrecht (hoofdstuk 1).

Wilnis

Abcoude en Baambrugge 2021

Wilnis

Abcoude en Baambrugge 2020

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5 is vervallen. (Gemeentelijke lijkschouwer).

Wilnis

Abcoude en Baambrugge 2021

Wilnis

Abcoude en Baambrugge 2020

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 6 administratieve handelingen.

Wilnis 2021

Abcoude en Baambrugge 2021

Wilnis 2020

Abcoude en Baambrugge 2020

6.1.1

Rechten overschrijven op nieuwe rechthebbende van eigen graven en urnenruimten.

€ 26

€ 26

€ 26

€ 26

6.2

Voor het afgeven van een vergunning voor het stichten op een eigen graf, wordt geheven:

6.2.1

Voor het stichten van een enkele grafkelder.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

6.2.2

Voor het stichten van een dubbele grafkelder.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

6.2.3

Van een enkele urnput.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

6.2.4

Van een dubbele urnput.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

6.3

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen op een graf , urnengraf, een urnennis of een gedenkplaats.

6.3.1

Voor het plaatsen of vernieuwen van een grafbedekking, monument, gedenkteken, steen, zerk, gewassen e.d.

€ 101

€ 101

€ 101

€ 101

6.3.2

Voor het plaatsen van een inscriptie op een bestaande grafsteen, nisruimte of op een gedenkplaats.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

6.3.3

Voor het wachten op toeleveranciers, uurtarief afgerond naar het hele uur.

€ 52

€ 52

€ 52

€ 52

6.4

Voor verlof herbegraven.

6.4.1

Verlof herbegraven.

€ 52

€ 52

€ 52

€ 52

Hoofdstuk 7

Lichten, ruimen, verstrooien van as.

Wilnis 2021

Abcoude en Baambrugge 2021

Wilnis 2020

Abcoude en Baambrugge 2020

7.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt door de rechthebbende een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd ter goed keuring door de gemeente.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

7.1.1

Voor het toezicht houden van het opgraven van een stoffelijk overschot op de begraafplaatsen.

€ 103

€ 103

€ 103

€ 103

7.2

Voor het lichten/verwijderen van een asbus uit urnennis.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

7.2.1

Voor het lichten/verwijderen van een asbus uit urnengraf.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

7.3

Voor het na lichting weer terug plaatsen van een asbus in urnennis.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

7.3.1

Voor het na lichting weer terug plaatsen van een asbus in urnengraf.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

7.4

Voor het (gedeeltelijk) ruimen van een graf en of het voortijdig herbegraven op verzoek van de rechthebbende zie 7.1, verhoogd met de kosten van 6.4.1 en 7.1.1

7.5

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven in een eigen (urnen)graf.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

0

0

0

0

Hoofdstuk 8

Overige heffingen.

Wilnis 2021

Abcoude en Baambrugge 2021

Wilnis 2020

Abcoude en Baambrugge 2020

8.1

Voor het luiden van de klok wordt voor elk kwartier of gedeelte daarvan.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

8.2

Voor het gebruik van de geluidsapparatuur per half uur.

€ 34

€ 34

€ 34

€ 34

Hoofdstuk9

Blaadjesgedenkboom.

Wilnis/

Abcoude 2021

Baambrugge 2021

Wilnis /Abcoude

2020

Baambrugge 2020

9.1

Voor het kopen en plaatsen van een blaadje aan de gedenkboom

€ 146

€ 146

9.2

Voor het kopen en plaatsen van een blaadje aan de gedenkboom met dubbel gravering

€ 158,50

€ 158,50

9.3

Voor het kopen en plaatsen van een klein blaadje aan de gedenkboom (Baambrugge)

N.v.t.

€ 131

N.v.t.

€ 131