Regeling vervallen per 01-01-2022

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021

De raad van de gemeente Gooise Meren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 1990155;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende regeling:

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021.

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding van de aanslagen van de volgende belastingen / heffingen / rechten:

 • 1.

  leges;

 • 2.

  lijkbezorgingsrechten;

 • 3.

  marktgelden;

 • 4.

  onroerende-zaakbelastingen;

 • 5.

  roerende-zaakbelastingen;

 • 6.

  parkeerbelasting;

 • 7.

  precariobelasting (zowel voor kabels, buizen, leidingen etc. als voor de overige zaken);

 • 8.

  reclamebelasting;

 • 9.

  rioolheffing;

 • 10.

  toeristenbelasting;

 • 11.

  watertoeristenbelasting;

Artikel 2 Kwijtschelding en de kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van afvalstoffenheffing wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 %.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100% van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW bedragen.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 Overgangsrecht

De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2021 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, gehouden op 9 december 2020.

de voorzitter

de griffier