Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregels jobcoaching Participatiewet Terschelling 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2023

Intitulé

Beleidsregels jobcoaching Participatiewet Terschelling 2021

Algemeen

Personen die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie hebben aanspraak op begeleiding op de werkplek (jobcoaching). Jobcoaching is bedoeld voor mensen die, veelal door een beperking, een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Hiermee wordt snelle doorstroming naar werk ondersteund.

Wanneer de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt krijgt deze en de kandidaat (werknemer) een jobcoach aangeboden. De jobcoach zorgt ervoor dat de kandidaat zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. De jobcoach biedt begeleiding op de werkplek. Het uiteindelijke doel van jobcoaching is het voorkomen van (vroegtijdige) uitval, het creëren van een arbeidsovereenkomst en het coachen richting een hogere loonwaarde van de kandidaat.

Daarnaast beoordeelt de jobcoach of er werknemersvoorzieningen nodig zijn op de werkplek en helpt met de aanvraag hiervan.

Beleidsregels

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. College: burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling

b. IOAW: de Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

c. IOAZ: Wet Inkomensvoorziening gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

d. Awb: Algemene wet bestuursrecht;

e. uitkering: de door het college verleende bijstand in het kader van de

Participatiewet en uitkering in het kader van de IOAW en IOAZ;

f. doelgroep loonkostensubsidie: de doelgroep als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub e van de

Participatiewet: personen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet, van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben;

g. kandidaat: de persoon met een uitkering zoals omschreven onder g.;

h. proefplaatsing: het tijdelijk verrichten van reguliere werkzaamheden met behoud van uitkering voor een in overleg te bepalen periode van 3 maanden. Een eenmalige verlenging, met 3 maanden, is in een individuele situatie mogelijk;

i. duurzame uitstroom: (gedeeltelijke) uitstroom uit de uitkering voor tenminste 26 weken voor tenminste 12 uur per week

j. professional: een medewerker in dienst van de gemeente Terschelling en een medewerker in dienst van een door de gemeente Terschelling aangewezen (uitvoerings-)organisatie, waaronder het UWV;

k. jobcoaching: de begeleiding van de kandidaat en werkgever op de werkvloer.

Artikel 2. doel jobcoaching

Jobcoaching heeft als doel dat een kandidaat wordt begeleid naar een situatie dat hij uiteindelijk zonder begeleiding bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn.

Artikel 3. Doelgroep van jobcoaching

Jobcoaching kan worden ingezet op de doelgroep loonkostensubsidie zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid 1, sub e Participatiewet.

Artikel 4. Soorten jobcoaching

1. Jobcoaching kan worden verricht door een:

a. eigen jobcoach: een jobcoach in dienst van de gemeente Terschelling of een jobcoach is werkzaam in het kader van een (gemeenschappelijke) regeling.

b. externe jobcoach: een zelfstandige of in dienst van een extern bureau.

2. Het is uitgesloten dat er voor dezelfde kandidaat tegelijkertijd een eigen jobcoach wordt ingezet en een subsidie voor hetzelfde doel wordt gegeven.

Artikel 5. Kerntaken en verantwoordelijkheden

1. Een jobcoach begeleidt een kandidaat als genoemd in artikel 3 gedurende een maximale periode, zoals genoemd in artikel 9, bij het verrichten van zijn taken op de werkplek.

2. De jobcoach begeleidt naast de kandidaat ook de werkgever.

Artikel 6. Eisen aan kennis en kunde van de jobcoach

1. De externe jobcoach/ eigen jobcoach heeft/is:

a. een hbo-opleiding met succes afgerond of hbo werk- en denkniveau; en

b. een opleidingsmodule voor jobcoach gevolgd waar voor een certificaat/diploma is behaald; of

c. in de praktijk binnen de organisatie opgeleid tot jobcoach.

2. De organisatie die de jobcoach levert onderschrijft de visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen van het Noloc.

Artikel 7. Ingangsdatum

1. De jobcoach wordt niet eerder ingezet dan vanaf de eerste dag dat het arbeidscontract in werking treedt.

2. Aanvullend op bovenstaande en indien noodzakelijk is het mogelijk de jobcoach in te zetten bij een proefplaatsing.

Artikel 8. voorwaarden met betrekking tot jobcoaching

Behoort een persoon tot de doelgroep, dan moet de dienstbetrekking aan de volgende voorwaarden voldoen voordat jobcoaching kan worden ingezet:

- de duur van de dienstbetrekking bedraagt ten minste 6 maanden;

- er sprake is van een dienstbetrekking van minimaal 12 uur per week.

Artikel 9. Duur, intensiteit en wijze van inzet jobcoaching

1. Voor de inzet van de jobcoach worden in de begeleidingsniveaus “1” en “2” ingezet.

De maxima aantal uren die kunnen worden ingezet zijn:

begeleiding

1e jaar

2e jaar

totaal

Niveau 1

36 uur

18 uur

54 uur

Niveau 2

60 uur

36 uur

96 uur

2. Jobcoaching kan voor maximaal twee keer een jaar worden toegekend.

3. In specifieke gevallen kan de periode genoemd in het tweede lid worden verlengd met een jaar.

4. In beginsel wordt een keer per jaar geëvalueerd of jobcoaching nog langer noodzakelijk is. Is jobcoaching voor een kortere duur toegekend dan vindt evaluatie eerder plaats. De jobcoach kan binnen de toegekende periode en binnen de toegestane maximum uren de jobcoachintensiteit verhogen of verlagen.

5. Mocht het begeleidingsniveau “2” niet voldoende blijken te zijn dan zijn de extra kosten voor rekening van de werkgever.

6. De kosten van jobcoaching zijn eveneens voor rekening van de werkgever wanneer jobcoaching na 3 jaar nodig blijkt.

Artikel 10. Hardheidsclausule

1. Het college kan in bijzondere gevallen besluiten af te wijken van deze beleidsregels, indien toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 11.Slotbepalingen

1. De beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels jobcoaching Participatiewet Terschelling 2021.

2. Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 24 november 2020.

H.M. de Jong,

C.M. van de Pol

Secretaris/directeur

burgemeester

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,