Besluit van heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland houdende Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland houdende Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland 2021

Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland van 1 januari 2021, kenmerk 20041434, 20040493, tot vaststelling van het Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland.

De heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland,

 • overwegende dat het met het oog op een efficiëntere uitvoering van taken wenselijk is enkele bevoegdheden te mandateren;

 • overwegende dat in verband met enerzijds wijzigingen in de organisatiestructuur en anderzijds vanwege de provinciale wettelijke verplichting om de vergunningverlening, toezicht en handhaving voor Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen voor provinciale bedrijven bij omgevingsdiensten te beleggen, het mandaatbesluit van de heffings- en invorderingsambtenaar geactualiseerd moet worden;

 • gelet op artikel 227a, tweede lid, aanhef en onder b en c van de Provinciewet;

 • gelet op artikel 223 van de Provinciewet;

 • gelet op het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland;

 • gelet op Hoofdstuk 10 titel 10.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen:

Artikel 1 Mandaatverlening Legesverordening

 • 1.

  De bevoegdheid tot het heffen en invorderen van leges op grond van de Legesverordening provincie Zeeland 2018 wordt gemandateerd aan:

  • de secretaris/algemeen directeur;

  • de directeur Programma’s en projecten;

  • de afdelingsmanagers;

  • de unitmanagers;

  • de programma- en projectmanagers,

 • voor zover de betreffende functionaris beslist op de aanvraag tot het verlenen van de dienst waarover de leges worden geheven.

 • 2.

  Bij afwezigheid of ontstentenis van de gemandateerde functionaris kan deze worden vervangen door een andere functionaris overeenkomstig de algemene vervangingsregeling, opgenomen in hoofdstuk 7 van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris Provincie Zeeland 2021. Deze vervangingsregeling geldt niet voor de gemandateerde functionarissen die werkzaam zijn bij de RUD Zeeland en DCMR Milieudienst Rijnmond.

 • 3.

  De bevoegdheid tot het heffen en invorderen van leges op grond van de Legesverordening provincie Zeeland 2018 wordt gemandateerd aan:

  • de directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland);

  • het afdelingshoofd Vergunningverlening RUD Zeeland;

  • het afdelingshoofd Toezicht en Handhaving RUD Zeeland;

  • de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR),

 • voor zover de betreffende functionaris beslist op de aanvraag tot het verlenen van de dienst waarover de leges worden geheven.

 • 4.

  De directeur DCMR Milieudienst Rijnmond kan de bevoegdheid tot het heffen van provinciale leges overeenkomstig de provinciale Legesverordening in ondermandaat opdragen aan respectievelijk de directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, het afdelingshoofd Vergunningverlening RUD Zeeland, het afdelingshoofd Toezicht en Handhaving RUD Zeeland voor wat betreft het opleggen van leges inzake de Wabo BRIKS- vergunningverlening ten aanzien van de BRZO- en RIE4-bedrijven waarvoor de provincie Zeeland bevoegd gezag is.

Artikel 2 Mandaatverlening Grondwaterheffingsverordening

 • 1.

  De bevoegdheid tot het heffen en invorderen van grondwaterheffing op grond van de Grondwaterheffingsverordening Provincie Zeeland 2010 wordt gemandateerd aan:

  • de programmamanager Fysieke leefomgeving.

 • 2.

  Bij afwezigheid of ontstentenis van de gemandateerde functionaris kan deze worden vervangen door een andere functionaris overeenkomstig de algemene vervangingsregeling, opgenomen in hoofdstuk 7 van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris Provincie Zeeland 2021.

Artikel 3 Instructies en informatieverplichting

 • 1.

  De gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij het te nemen besluit een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De gemandateerde stelt de provincie in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan hij moet aannemen dat kennisneming door de mandaatgever gewenst is. Hiervan is in ieder geval sprake als de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 • 3.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 4.

  De gemandateerde neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden instructies van mandaatgever in acht. Partijen lichten elkaar over en weer in over de uitvoering van een instructie op een zodanig tijdstip dat de inachtneming of tijdige verdaging van beslistermijnen gewaarborgd wordt.

 • 5.

  De gemandateerde informeert de mandaatgever over de uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 4

Een van de Heffings- en invorderingsambtenaar uitgaand stuk wordt ondertekend als volgt:

De Heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland,

dan wel:

De Heffingsambtenaar provincie Zeeland,

dan wel:

De Invorderingsambtenaar provincie Zeeland,

gevolgd door:

namens deze,

de handtekening,

en de naam van de gemandateerde.

de functieaanduiding

Artikel 5

Het Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland op 1 januari 2021.

De heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland,

De afdelingsmanager Financiën

Drs. R.D.A. Wiskerke

Uitgegeven 28 december 2020

De secretaris, A.W. Smit