Regeling vervallen per 01-01-2022

Gemeente Rhenen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

Geldend van 24-08-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Gemeente Rhenen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

De raad van de gemeente Rhenen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2020

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • b.

  diensten ten behoeve van verklaringen over inkomen en vermogen;

 • c.

  diensten ten behoeve van het afgeven van een vergunning voor het houden van niet commerciële evenementen of activiteiten door organisaties, zoals bedoeld in artikel 3.2.1 van de tarieventabel, voor zover deze evenementen of activiteiten tot categorie A behoren;

 • d.

  onder organisaties als bedoeld in lid c wordt verstaan: een lokale organisatie zonder winstoogmerk, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van evenementen of activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, culturele aard of tot bevordering van het algemeen belang waarbij de evenementen of activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.10 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 4 (verstrekkingen uit de basisadministratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9 1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening leges 2020’ van 10 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening leges 2021’.

De raadsgriffier,

de voorzitter,

Ir. C.A.M. Apell

drs. J.A. van der Pas

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2020

Bijlage:TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING LEGES 2021

INDELING TARIEVENTABEL

TITEL 1ALGEMENE DIENSTVERLENING

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

Hoofdstuk 6 (Vervallen)

Hoofdstuk 7 (Vervallen)

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 (Vervallen)

Hoofdstuk 13 Overige vergunningen (APV & Bijzondere Wetten)

Hoofdstuk 14 (Vervallen)

Hoofdstuk 15 (Vervallen)

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie, kabels en leidingen

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

TITEL 2DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/OMGEVINGSVERGUNNING

Zie hiervoor: Verordening leges omgevingsvergunningen 2021

TITEL 3DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER TITEL 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Leegstandwet

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

TITEL 1ALGEMENE DIENSTVERLENING

Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag, niet zijnde algemeen erkende feestdagen, om 10.00 uur; 10.45 uur; 11.30 uur; 13.30 uur; 14.15 uur; 15.00 uur en 15.45 uur

580,00

1.1.1.2

vrijdag, niet zijnde een algemeen erkende feestdag, om 16.30 uur; 17.15 uur; 18.00 uur, 18.45 uur en 19.30 uur, op een andere locatie dan het Huis van de gemeente

640,00

1.1.1.3

zaterdag, niet zijnde een algemeen erkende feestdag, om 10.00 uur; 10.45 uur; 11.30 uur; 14.15 uur en 15.00 uur

825,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag, niet zijnde algemeen erkende feestdagen, om 10.00 uur; 10.45 uur; 11.30 uur; 13.30 uur; 14.15 uur; 15.00 uur en 15.45 uur

580,00

1.1.2.2

vrijdag, niet zijnde een algemeen erkende feestdag, om 16.30 uur; 17.15 uur; 18.00 uur, 18.45 uur en 19.30 uur, op een andere locatie dan het Huis van de gemeente

640,00

1.1.2.3

zaterdag, niet zijnde een algemeen erkende feestdag, om 10.00 uur; 10.45 uur; 11.30 uur; 14.15 uur en 15.00 uur

825,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor voltrekking van een besloten huwelijk, een besloten registratie van een partnerschap of een besloten omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

maandag tot en met donderdag, niet zijnde algemeen erkende feestdagen, om 10.00 uur; 10.45 uur; 11.30 uur; 13.30 uur; 14.15 uur; 15.00 uur en 15.45 uur in het gemeentehuis

295,00

1.1.4

Bij wijziging van een huwelijksafspraak of registratie van een partnerschap wordt in rekening gebracht een bedrag van:

27,00

1.1.5

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk ongeacht de oorzaak geen doorgang vindt en de afmelding;

1.1.5.1

meer dan één maand voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

1.1.5.2

niet meer dan één maand maar meer dan één week voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van de helft van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is

1.1.5.3

binnen een week voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt geen ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.6.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

33,00

1.1.6.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

50,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het door de gemeente beschikbaar stellen van getuigen bij voltrekkingen van huwelijken en registraties van partnerschappen, per getuige

41,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor de aanwijzing van een unieke trouwlocatie

140,00

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier:

20,00

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (wettelijk maximum)

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (wettelijk maximum)

€ 56,55

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (wettelijk maximum)

€ 74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (wettelijk maximum)

€ 56,55

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (wettelijk maximum)

€ 74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (wettelijk maximum)

€ 56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen (wettelijk maximum)

€ 56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (wettelijk maximum)

€ 67,55

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (wettelijk maximum)

€ 36,45

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon (wettelijk maximum)

€ 32,90

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen: (wettelijk maximum)

€ 50,90

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen: (wettelijk maximum)

€ 15,00

 
 
 

Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs; (wettelijk maximum)

1.3.1.1

voor invoering van de Wet digitale overheid (wDO)

41,00

1.3.1.2

na invoering van de Wet digitale overheid (wDO)

44,50

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdelen 1.3.1.1 en 1.3.1.2 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

(wettelijk maximum)

34,10

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het opvragen van een aanvraagformulier bij de RDW (aanvraag na 1 oktober 2006)

3,50

Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking,

14,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

14,00

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200

14,00

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,00

Hoofdstuk 5 – (Vervallen)

Hoofdstuk 6 – (Vervallen)

Hoofdstuk 7 – (Vervallen)

Hoofdstuk 8 – Vastgoedinformatie

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de belastingadministratie ten behoeve van derden:

1.8.1

zonder abonnement, per inlichting

7,45

1.8.2

bij een abonnement, voor een periode van 12 maanden:

1.8.2.1

voor 25 inlichtingen

154,50

1.8.2.2

voor 100 inlichtingen

588,00

1.8.2.3

voor 250 inlichtingen

1.385,00

Hoofdstuk 9 - Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

(vastgesteld tarief bij Ministeriële regeling)

41,35

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

8,80

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

14,00

1.9.1.4

tot het verkrijgen van een Attestatie de Vita (bewijs van in leven zijn)

14,00

1.9.1.5

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie van een document, per pagina

8,80

1.9.1.6

tot het verkrijgen van een garantverklaring

14,00

Hoofdstuk 10 - Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag of verzoek tot het verstrekken van informatie over bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, streekplannen, wegenkaarten behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.10.2.2, structuurplannen, stadsvernieuwingsplannen, ruimtelijke verordeningen, ruimtelijke structuurvisies, omgevingsvergunningen en andere ruimtelijke plannen, welke al dan niet in procedure, reeds verleend of vastgesteld zijn;

1.10.1.1

voor het eerste daaraan bestede half uur

gratis

1.10.1.2

voor ieder volgend daaraan bestede kwartier

20,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.10.2.1

De gemeentelijke basisadministratie adressen of de gemeentelijke basisadministratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

1.10.2.2

De legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

1.10.2.3

Het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 3.3 van de Erfgoedwet

1.10.2.4

Het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

1.10.2.5

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

1.10.2.6

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

1.10.2.7

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

1.10.2.8

voor ieder daaraan besteed kwartier

20,00

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken welke niet zijn genoemd in 1.10.1 en 1.10.2, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,00

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,00

Hoofdstuk 11 - Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 25 van de Huisvestingsverordening Rhenen 2019

(Huisvestigingsverordening Rhenen 2019 – maximum)

50,00

Hoofdstuk 12 – (Vervallen)

Hoofdstuk 13 - Overige vergunningen (APV & Bijzondere Wetten)

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor:

1.13.1.1

reclame-uitingen

17,00

1.13.1.2

overige voorwerpen

66,00

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing inzake geluidhinder als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

28,00

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing inzake stoken als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

28,00

1.13.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar op grond van:

1.13.4.1

Wegenverkeerswet

28,00

1.13.4.2

Luchtvaartwet

28,00

1.13.4.3

Wet Wapen en Munitie

17,00

Hoofdstuk 14 - (Vervallen)

Hoofdstuk 15 – (Vervallen)

Hoofdstuk 16 - Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

(wettelijk maximum)

56,00

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten;

voor de eerste kansspelautomaat (wettelijk maximum)

56,00

1.16.1.3

en voor iedere volgende kansspelautomaat (wettelijk maximum)

34,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning);

46,00

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening speelautomatenhallen Rhenen (exploitatievergunning speelautomatenhal), volgens artikel 6 Speelautomatenbesluit 2000

(wettelijk maximum)

1.815,00

Hoofdstuk 17 – Telecommunicatie, kabels en leidingen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Rhenen 2014 of het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet (als ook bedoeld in artikel 14 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Rhenen 2014):

140,00

1.17.2.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het bedrag bedoeld in 1.17.1 per strekkende meter sleuf verhoogd met:

1,40

1.17.2.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het bedrag bedoeld in 1.17.1 per strekkende meter sleuf verhoogd met:

0,85

1.17.2.3

Indien een vergunningsaanvraag of melding betrekking heeft op een aantal strekkende meters sleuf van meer dan 40.000 wordt het bedrag bedoeld in 1.17.1 in afwijking van de onderdelen 1.17.1.1 en 1.17.1.2 verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

1.17.3

Indien met betrekking tot een vergunning of melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanvrager, wordt het bedrag bedoeld in 1.17.1 per overleg verhoogd met:

140,00

1.17.4

Indien de aanvrager verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 10 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Rhenen 2014, wordt het bedrag bedoeld in 1.17.1 per overleg verhoogd met:

140,00

1.17.5

Indien met betrekking tot een vergunningsaanvraag of melding onderzoek naar de status van de kabel of leiding plaatsvindt, wordt het bedrag bedoeld in 1.17.1 verhoogd het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag of melding meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.17.5.1

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.17.2.3 en 1.17.5 is uitgebracht, wordt een aanvraag of melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag of melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 18 - Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

55,00

1.18.2

voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

(met uitzondering voor gehandicaptenparkeerkaarten die reeds verstrekt zijn voor de maximale duur van 5 jaar)

165,00

1.18.3

voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

275,00

1.18.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor het Binnenveld

20,00

1.18.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 geslotenverklaring (spitsafsluiting) Spoorbaanweg en Boslandweg/Kastanjelaan

20,00

1.18.6

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor de blauwe zone rondom het NS station

20,00

1.18.7

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor de Binnenstad (met uitzondering van voetgangersgebied Binnenstad Oost)

20,00

1.18.8

tot het verkrijgen van een ondernemersontheffing voor de blauwe zone in de parkeergarage Het Rhenense Hof

20,00

1.18.9

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor het voetgangersgebied Binnenstad Oost

30,00

1.18.10

tot het verkrijgen van een overige ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

45,00

Hoofdstuk 19 - Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen;

1.19.1.1

A0 kopie, per pagina

15,00

1.19.1.2

A1 kopie, per pagina

7,40

1.19.1.3

A2 kopie, per pagina

3,70

1.19.1.4

A3 kopie, per pagina

1,25

1.19.1.5

A4 kopie, per pagina

0,45

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

78,00

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.3.1

een beschikking op aanvraag voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen;

61,00

1.19.3.2

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van belanghebbende moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina;

61,00

TITEL 3DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER TITEL 2

Hoofdstuk 1 - Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

605,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de persoonsgegevens met betrekking tot een reeds verleende vergunning

135,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoel in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

135,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

88,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

145,00

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het, na het algemeen sluitingsuur, geopend houden van horecabedrijven als bedoeld in artikel 2.29 tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

3.1.6.1

geldig voor één dag

88,00

3.1.6.2

geldig voor één jaar

330,00

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een terrasvergunning ingevolge artikel 2.27 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

66,00

Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten

3.2

Wat in dit hoofdstuk wordt verstaan onder evenementen categorie A, B en C is vastgelegd in de Evenementennota 2012 Gemeente Rhenen d.d. 30 oktober 2012.

3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

3.2.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement behorende tot categorie A

66,00

3.2.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement behorende tot categorie B;

3.2.1.2.1

een bedrag van

495,00

3.2.1.2.2

mits de aanvragende organisatie behoort tot de organisaties als bedoeld in artikel 4, lid 3, een bedrag van

270,00

3.2.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement behorende tot categorie C;

3.2.1.3.1

een bedrag van

3.300,00

3.2.1.3.2

mits de aanvragende organisatie behoort tot de organisaties als bedoeld in artikel 4, lid 3, een bedrag van

1.320,00

Hoofdstuk 3 - Seksbedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting en/of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.4 van de APV

1.120,00

Hoofdstuk 4 – Leegstandwet

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

66,00

Hoofdstuk 5 - Marktstandplaatsen

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor:

3.5.1.1

een jaar m.b.t. kiosk, kraamtafel, auto, verkoopwagen e.d. voor het aanbieden van handelswaar, anders dan bedoeld in de Verordening Marktgelden

300,00

3.5.1.2

één dag m.b.t. kiosk, kraamtafel, auto, verkoopwagen e.d. voor het aanbieden van handelswaar, anders dan bedoeld in de Verordening Marktgelden

140,00

3.5.1.3

één dag m.b.t. kiosk, kraamtafel, auto, verkoopwagen e.d. voor het aanbieden van informatie, promotiemateriaal e.d, anders dan bedoeld in de Verordening Marktgelden

17,00

Hoofdstuk 6 - Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

77,00

3.6.2

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

39,00

Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot €het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking; voor ieder daaraan besteed kwartier:

20,00

20,00

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2020

De raadsgriffier,

de voorzitter,

Ir. C.A.M. Apell

drs. J.A. van der Pas